Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institusjonelt samarbeid om mastergradsutdanning (privat/ statlig) 19. Oktober 2009 Aleksander Nikolic Organisasjons – og kvalitetssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institusjonelt samarbeid om mastergradsutdanning (privat/ statlig) 19. Oktober 2009 Aleksander Nikolic Organisasjons – og kvalitetssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institusjonelt samarbeid om mastergradsutdanning (privat/ statlig) 19. Oktober 2009 Aleksander Nikolic Organisasjons – og kvalitetssjef

2 Bakgrunn Mål: •Etablere en felles Master i markedsføring – et samarbeid mellom Høyskolen i Finnmark og Markedshøyskolen Hvorfor: •Fagområdet markedsføring er i sterk utvikling både praktisk og forskningsmessig i Norge og internasjonalt •Fremtidsbildet: Finnmark og særlig Alta er en landsdel som får større og større betydning internasjonalt, og fokus vil gradvis vendes fra Østlandet til nordområdene •En ECON-rapport fra 2006 slår fast at Finnmark om noen år vil være den landsdelen hvor de fleste innovasjoner skjer, som produserer mest, hvor optimismen råder og hvor det er mest populært å søke jobb •Forskere og politikere mener at regionen vil utvikle seg til kanskje Norges mest internasjonale region mot år 2025 •Olje – og gassfunn i Barentshavet, Stockman-avtalen og StatoilHydros deltagelse innebærer betydelig vekst i Finnmark •Næringslivet og offentlig forvaltning i Finnmark vil få en sterk vekst i tiden som kommer

3 Bakgrunn •Utviklingen er spennende for masterstudenter i markedsføring både i Oslo og Alta – det vil være lett å finne spennende forskningstema og problemstillinger for både masteroppgaver og faglig stabs forskning •Markedshøyskolen har over flere år hatt et faglig samarbeid med Høyskolen i Finnmark •Samarbeidet har gått på lærerutveksling samt undervisnings og FOU relatert samarbeid •Mastergraden passer godt inn i fagporteføljen både til Markedshøyskolen og til Høyskolen i Finnmark, og bygger på den kunnskapen og kompetansen som allerede finnes i respektive fagmiljøer

4 Retningslinjer for opprettelse av fellesgrad •Konkrete retningslinjer for etablering av fellesgrad definert i NOKUTs Søkerhåndbok for akkreditering av fellesgrader •En fullstendig søknad skal bestå av et 1. Følgebrev, 2. Beskrivelse, egenvurdering og dokumentasjon av studiet, 3. Kvantitative data •NOKUTs Søkerhåndbok Del 3 Bestemmelser om fellesgrader •Alle søknader om akkreditering av fellesgrader må oppfylle NOKUTs bestemmelser, jf §2.-5 i NOKUTs forskrift. (Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning.)

5 Retningslinjer for opprettelse av fellesgrad •§ 2-5 Bestemmelser om akkreditering av deler av studium som inngår i en fellesgrad •1. Bestemmelsene gjelder nasjonale og internasjonale fellesgrader •2. De vilkår som er gitt i departementets forskrift § 4 om fellesgrader skal være oppfylt •3. Det skal fremkomme tydelig hvilke deler av studiet de samarbeidende institusjonene har ansvaret for •4. Det skal foreligge rutiner for utvikling og kvalitetssikring av studiet som helhet. •5. De/n delen/e som tilbys av den/de norske institusjonen/e skal tilfredsstille standardene og kriteriene for gradsnivået •6. Alle delene i studiet skal utgjøre en helhet, spesielt i forhold til nivå og mål for studiet •Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler •Kapittel 4. Fellesgrader: § 4-2. Krav til fellesgrader - institusjonenes ansvar •(1) Universiteter og høyskoler som gir fellesgrader skal inngå avtale med samarbeidende institusjoner, som regulerer ansvarsforholdet mellom partene, herunder gradstildeling og vitnemålsutforming

6 Utfordringen •Hvordan formalisere et samarbeid mellom en privat og en offentlig institusjon? •Dette med da spesielt tanke på: Opptak, økonomi, studieavgift, fordeling av studiepoengsproduksjon, rekruttering og eierskap til studiet

7 Dialog med departementet •Desember 2007: Markedshøyskolen tok kontakt med Kunnskapsdepartementet og ba om et møte for å avklare disse utfordringene før en søknad ble sendt inn •Januar 2008 fikk MH svar fra Departementet: •Vi ble bedt om å kontakte andre institusjoner som har etablert en slik fellesgrad for å se praktiske eksempler •Vi ble vi henvist til: •Universitets- og høyskoleloven § 3-3 (alle institusjoner må søke NOKUT om akkreditering av fellesgrader som ligger utenfor fullmakten til institusjonen) •Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler. Kapittel 4. Fellesgrader •NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning § 2-5 •Departementet forutsatte videre at masteren skulle finansieres innenfor institusjonens egne rammer (uttelling i undervisningskomponenten ville komme etter økning i avlagte studiepoeng når studietilbudet ble innført) •Samarbeidet måtte nedfelles i en avtale som regulerte ansvarsforholdet mellom partene

8 Dialog med departementet •Januar 2008: MH bad om å få et møte med KD for å få departementets synspunkter på hvordan en slik samarbeidsavtale burde være utformet •Dette for å sikre at MH holdt seg innenfor gjeldende regelverk i forhold til økonomi, eierskap og rapportering •29. februar 2008 avholdes møtet: •Samarbeid mellom privat og offentlig høyskole er noe nytt og på den måten ”upløyd mark” og alle våre spørsmål kunne derfor ikke besvares •Markedshøyskolen ble oppfordret til å sende departementet en administrativ skisse til samarbeidet mellom Høgskolen i Finnmark og Markedshøyskolen

9 Forslag til samarbeidsavtale utarbeides •April 2008: Samarbeidsavtale mellom Markedshøyskolen og Høyskolen i Finnmark ble sendt departementet for høring •Juni 2008 - Kommentarer fra departementet: •Det faglige ansvaret fordelt på emner og studiepoeng må komme klart frem •Institusjonen må stå ansvarlig for eksamen i egne emner •Institusjonen må rapportere avlagte studiepoeng i de emnene som den står ansvarlig for •Avtalen må avklare hvem som skal rapportere hva til DBH, for eksempel rapportering av kandidater (bedt om å ta kontakt med DBH) •Kostnadsfordelingen må påse at ikke aktiviteter på den samarbeidende institusjon subsidieres •Studentenes egenbetaling – gratisprinsippet skal legges til grunn for den delen som skal skje i regi av Høyskolen i Finnmark. •Orientere Lånekassen om studietilbud og studieavgift for å avklare størrelsen på lån til studiet •På bakgrunn av kommentarer fra departementet ble samarbeidsavtalen revidert og sendt Høyskolen i Finnmark oktober 2008

10 Markedshøyskolens forslag til løsning •Eierskap •Høgskolen i Finnmark står som formell eier av studiet •Det faglige ansvaret er delt mellom partene på grunnlag av de ulike emnenes institusjonelle tilhørighet •Forskningsresultater og publiseringer skal tilfalle institusjonen som vedkommende er ansatt ved. Såfremt resultatet / publisering er blitt til i et likeverdig samarbeid, skal dette krediteres begge institusjoner •Høgskolen i Finnmark orienterer som eier av studiet Statens lånekasse •Vitnemål •Vitnemålgivende institusjon er Høgskolen i Finnmark i samarbeid med Markedshøyskolen •Studentstatus •Studentene er studenter ved Markedshøyskolen Campus Kristiania •Økonomi •Studentene betaler semesteravgift til Markedshøyskolen •En del av dette betales som avgift av Markedshøyskolen til Høgskolen i Finnmark på bakgrunn av de ulike emnenes tilhørighet •Rapportering •Avlagt studiepoengsproduksjon rapporteres fra begge parter, på bakgrunn av de ulike emnenes institusjonelle tilhørighet

11 Status og videre fremdrift •Høyskolen i Finnmark har ”godkjent” samarbeidsavtalen •Akkrediteringssøknaden skrives i denne stund •Søknad skal sendes NOKUT i desember


Laste ned ppt "Institusjonelt samarbeid om mastergradsutdanning (privat/ statlig) 19. Oktober 2009 Aleksander Nikolic Organisasjons – og kvalitetssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google