Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statlig ansvar for folkehelse - tverrfaglige utfordringer Midt-Troms Friluftsråd 5. juni 2012 Anders Aasheim Seniorrådgiver Tlf 918 33389. E-post

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statlig ansvar for folkehelse - tverrfaglige utfordringer Midt-Troms Friluftsråd 5. juni 2012 Anders Aasheim Seniorrådgiver Tlf 918 33389. E-post"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statlig ansvar for folkehelse - tverrfaglige utfordringer Midt-Troms Friluftsråd 5. juni 2012 Anders Aasheim Seniorrådgiver Tlf 918 33389. E-post aaa@fmtr.noaaa@fmtr.no

2 NY folkehelselov? Sundhedsloven av 1860

3 Sundhedsloven av 1860 •Renslighet •Skadelig stillestående vann •Rensing og innretning av urinsteder og gjødselbinger •Drikkevannets beskaffenhet •Skadelige næringsmidler •Urenslige og fuktige boliger med mangel på lys, luft og ventilasjon… og overfylt av beboere •…med mer

4 Folkehelsearbeid = helse? Helsesektoren eier ikke folkehelsearbeidet! (….selv om noen tror det)

5 Folkehelsearbeid = fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv? Fysisk aktivitet eier ikke folkehelsearbeidet! (…selv om det av og til ser slik ut)

6 Bredden i folkehelsearbeidet …ser vi når vi vurderer de viktigste faktorene som legger grunnlag for helse: •Arbeid •Inntekt •Utdanning •Bolig •Sosiale nettverk og tilhørighet

7 Påvirkningsfaktorer for helse ”…omfatter et bredt sett av faktorer på mange nivåer, slik som overordnede samfunnsstrukturer, levekår som oppvekstforhold, fattigdom/inntektsforhold, utdanning, miljøforhold i skole, arbeid og arbeidsmiljø, boligsosiale forhold, levevaner som røyking, ernæring, fysisk aktivitet, alkoholvaner, annen rusmiddelbruk, tilgang på sosiale møteplasser eller gode nærområder, risikoområder for ulykker, støyforhold, forurensningssituasjon mv.” Høringsutkast Forskrift om oversikt over helsetilstanden, HOD

8 Bredden i arbeidet …ser vi også ut fra de dominerende sykdommene: •Kroniske sykdommer •Kreft •Skader og ulykker •KOLS •Hjerte- og karsykdom •Diabetes 2 •Psykiske lidelser •Belastningslidelser •Astma og allergi

9 Hvem må være med i folkehelsearbeidet? •Politikerne •Rådmannen •Planleggeren •Tverrsektoriell deltakelse •Medvirkning fra de det gjelder •Media?

10 Den tverrsektorielle utfordringen (1) En bred samfunnsmessig tilnærming innebærer at det tas hensyn til påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer i tråd med prinsippet om ”helse i alt vi gjør”, for eksempel i skole-, barnehage-, bolig, kultur-, nærings- og vegsektoren, i tillegg til i helsesektoren. Fra RUNDSKRIV I-6/2011 IKRAFTSETTING AV LOV OM FOLKEHELSEARBEID www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/2011/rundskriv-i- 62011.html?id=667474www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/2011/rundskriv-i- 62011.html?id=667474

11 men… •Hvor skal du finne tak i folk fra andre sektorer? •Hvordan skal du komme i snakk med dem? •Kommer de til å skjønne poenget?

12 Den tverrsektorielle utfordringen (2) •Folkehelsehensyn skal i større grad inngå som et viktig element i den generelle samfunnsplan- leggingen ved at folkehelse og folkehelsearbeid forankres i ordinære plan- og styringsdokumenter i fylker og kommuner, og i øvrige strategier for samfunnsutvikling.

13 men… •Hvem holder på med planarbeid? •Kommer de til å høre på det jeg har å si? •Har de allerede bestemt seg for å være negative til fysisk aktivitet?

14 Folkehelsearbeidet er på veg inn i planleggingen! •Kommunal planstrategi er viktig! •Kommuneplanens samfunnsdel er viktig! •Kommuneplanens arealdel er viktig! •Økonomiplanen er viktig!

15

16 Lenvik kommune: Forslag til kommunal planstrategi (1) •Skal folkehelseperspektivet ivaretas fullt ut og i samsvar med folkehelseloven vil ikke en plan for idrett og friluftsliv være tilstrekkelig. Folkehelseperspektivet skal være gjennomgående for all kommunal virksomhet. Å utarbeide en egen folkehelseplan som skal omfatte folkehelseperspektivet i henhold til lovgiving innenfor alle deler av kommunens virksomhet er neppe hensiktsmessig. •Det vil trolig være hensiktsmessig å fokusere på folkehelseperspektivet som eget «tema» i kommuneplanens samfunnsdel. De strategiske / taktiske valg for kommunens folkehelsearbeid og –satsing vil da være gjennomgående for annen planlegging og kommunens virksomhet. •Og videre: Alle delplaner, kommunedelplaner, sektorplaner og temaplaner «pålegges» å omtale folkehelseperspektivet og hvordan dette ivaretas i den enkelte plan.

17 Lenvik kommune: Forslag til kommunal planstrategi (2) •Planstrategien for Lenvik kommune finner du her: http://www.lenvik.kommune.no/Global/Plan%20og%20utviklingsenheten/Overordna%20plan er/Kommunal%20planstrategi/Forslag%20til%20planstrategi1.pdf http://www.lenvik.kommune.no/Global/Plan%20og%20utviklingsenheten/Overordna%20plan er/Kommunal%20planstrategi/Forslag%20til%20planstrategi1.pdf •Kunnskapsgrunnlaget for planstrategien finner du her: http://www.lenvik.kommune.no/Meny/Nyheter/Planarbeid-i-Lenvik-kommune/Kommunal- planstrategi/Bakgrunnsmateriale-planstrategi/ (klikk nederst på siden du kommer til) http://www.lenvik.kommune.no/Meny/Nyheter/Planarbeid-i-Lenvik-kommune/Kommunal- planstrategi/Bakgrunnsmateriale-planstrategi/

18 Hvordan få til samarbeid med andre sektorer? Forutsetning for å få beslutningstakere til å følge kunnskapsbaserte råd: Personlig kontakt i formidlingen – kombinert med konkrete anbefalinger av tiltak. Ref: Health policy-makers' perceptions of their use of evidence: a systematic review. Innvaer S, Vist G, Trommald M, Oxman A. 2002

19 Si dette når du går inn i samarbeidet •Jeg ønsker deg og ditt bidrag velkommen •Din kunnskap er like viktig som min •Jeg kan være fleksibel for at vi skal finne løsninger •Jeg vil gi bidrag i samarbeidet som er forståelige også for de som ikke tilhører min sektor •Vi kan komme med ideer og forslag som ikke er ferdig utformet

20 Ny folkehelselov, gammelt spørsmål Hvilke folkehelsetiltak skal vi sette i gang?

21 Ny folkehelselov, nytt spørsmål (1) •Hva er det i vår kommune som bygger opp ei god helse i befolkningen? •Hva er det i vår kommune som truer eller svekker helsa i befolkningen? •Hvordan kan vi sette målbare mål –for å styrke det som bidrar positivt til helse –for å svekke det som bidrar negativt til helse

22 Ny folkehelselov, nytt spørsmål (2) •Hvilke folkehelsetiltak skal vi sette i gang? …som er egnet til å nå målene våre …som vi har satt på bakgrunn av oversikten over helsetilstanden.

23 Folkehelsearbeidet: Oversikt - mål - tiltak 1. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2. Velge ut viktige områder - sette målbare mål for ønsket utvikling 3. Iverksette kunnskapsbaserte tiltak

24 Folkehelseprofilen www.fhi.no/kommunehelsa Egen profil for hver kommune Oppdaterer årlig Utgangspunkt for diskusjoner og drøftinger lokalt NB: Gir ikke all kunnskap om lokale forhold

25 Helse- og levekårsatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer http://www.helse-nord.no/helseatlas/category27764.html Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no I tillegg til materialet fra Folkehelseinstituttet kan kommunene ta i bruk dette verktøyet:

26 Plan- og bygningsloven - formål § 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven (…) a)sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses b)sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer c)sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv d)legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling e)legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet f)fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet g)ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport h)fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.

27 Nasjonale forventninger til kommunenes planlegging Regjeringen forventer at: •Kommunene legger til rette for fysisk aktivitet for hele befolkningen, blant annet ved å sikre grønne områder som er lett tilgjengelige og tilrettelagt for friluftslivsaktiviteter, idrett, lek og avkobling, og som er fri for forurensning og støy. Friluftslivets arealbehov ivaretas i planleggingen. •Kommunene tar hensyn til barn og unges oppvekstmiljø i planleggingen og sørger for involvering i planprosessene. •Kommunal planlegging bidrar til universell utforming av omgivelser og bygninger. Lokalisering av ulike funksjoner sees i sammenheng slik at ferdsel og adkomst blir enklest mulig, og utformingen av områder og bebyggelse legger til rette for tilgjengelighet for alle brukergrupper. http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/nasjon ale-forventninger.html?id=649923

28 EUROPA – Dødsfall i år 2000 som skyldes utvalgte viktige risikofaktorer

29

30 Overvekt og fedme hos kvinner i Tromsø Kilde: Tromsøundersøkelsen

31 Overvekt og fedme hos menn i Tromsø Kilde: Tromsøundersøkelsen


Laste ned ppt "Statlig ansvar for folkehelse - tverrfaglige utfordringer Midt-Troms Friluftsråd 5. juni 2012 Anders Aasheim Seniorrådgiver Tlf 918 33389. E-post"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google