Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelsemeldingen - hovedtema og strategier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelsemeldingen - hovedtema og strategier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelsemeldingen - hovedtema og strategier
Samfunnsmedisinsk forum i Sør-Trøndelag 27. Mai 2013 Stedfortredende fylkeslege Ragnar Hermstad

2 Stortingsmelding 34 (2012-2013): Folkehelsemeldingen
Stortingsmelding 34 ( ): Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar Folkehelseloven klargjør at de som har virkemidler, har ansvar uavhengig av sektor. Dette gjelder også kommunal og statlig virksomhet. Folkehelsemeldingens formål: Fastsetter folkehelsemål Synliggjøre de virkemidler som er til stede Sikre at fremtidig politikk fremmer helse i samsvar med målene. Ragnar Hermstad

3 Folkehelsemeldingens mål:
Norge igjen bli ledende i levetid Redusere ikke-smittsomme folkesykdommer med 25 % Få flere år med god livskvalitet Redusere sosial ulikhet Få et samfunn som fremmer helse. Dette må baseres på prinsipper som: Tverrsektoriell tenkning og arbeid – «Helse i alt vi gjør» Helse gjennom hele livsløpet Sosial utjevning Prinsipp om «føre- var» Bærekraftig utvikling. Ragnar Hermstad

4 Helse gjennom hele livet
Barn og unge: Styrke foreldrekompetanse, videreutvikle kvaliteten i barnehager og skole, videreutvikle og styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sikre samhandling mellom tjenestene. Arbeid: Forebygge at grupper faller utenfor arbeidslivet, partene i arbeidslivet oppfordres til å ta større ansvar for folkehelsearbeid på arbeidsplassene. Aktiv alderdom: Stimulere til aktivitet, mestring og inkludering i lokalsamfunnet, tiltak for å forebygge helseproblemer og følge opp hjelpebehov. Ragnar Hermstad

5 Strukturelle grep for å styrke kunnskaps-grunnlaget og fremme folkehelse:
Fastsette nasjonale mål og forankre folkehelse som felles mål for samfunnsutviklingen. Utvikle resultatmål og indikatorer på tvers av sektorer Utvikle bedre systemer for oversikt og analyse av folkehelseutfordringer Etablere nasjonalt system for å følge opp folkehelsepolitikken, samt stortingsmelding hvert 4. år Mer systematisk og forpliktende samarbeid på tvers av departementer og direktorater Invitere parter i arbeidsliv og frivillighet til medansvarlighet i oppfølging av folkehelsemål (dialog- /kontaktforum). Ragnar Hermstad

6 Strukturelle grep for å styrke kunnskaps-grunnlaget og fremme folkehelse (forts. 2):
Bruke økonomiske virkemidler for langsiktig styrking av folkehelse-arbeidet Styrke det internasjonale samarbeidet, samt retten til å gjennomføre nasjonale tiltak på folkehelseområdet innenfor det internasjonale rammeverket for handel. Samarbeide med KS/kommunesektor for å bygge kompetanse på bruk av data som grunnlag for planlegging og utvikling Gi føringer for spes.helsetjenestens innsats i forebyggende arbeid gjennom oppdragsdokumenter til RHF Videreutvikle bruk av reguleringer som virkemiddel for å påvirke tilgjengelighet til varer/tjenester med betydning for helsen I budsjettsammenheng søke å endre helserelaterte særavgifter slik at de bidrar til bedre folkehelse. Ragnar Hermstad

7 Noen tiltak i meldingen:
Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Styrkes med 180 mill. for å møte kommunenes behov. Kampanje for fysisk aktivitet. Nasjonal kampanje om helsegevinster ved fysisk aktivitet. Smilefjesordning i serveringsnæringen Mer synlig informasjon om de hygieniske forholdene ved serveringssteder Heve kompetanse på ernæring i barnehager og skoler Opprettes et nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehager og skoler. Styrke frivilling sektor som folkehelseressurs. Etablerer et nasjonalt kontaktforum med frivillige organisasjoner som arbeider med folkehelse. Samarbeid kommunesektor, næringsliv og arbeidsliv. Ragnar Hermstad

8 Noen tiltak i meldingen (forts 2):
Bedre merking av mat Innskjerping av merking av næringsinnhold og –opprinnelse. Næringsdeklarasjon med informasjon om innhold av energi, fett, mettet fett, karbohydrater, sukkerarter, protein og salt. Forbud mot transfett På grunn av ugunstig effekt på kolesterol med påfølgende risiko for hjertesykdom. Ønsker å forby framstilling av transfett (på linje med Danmark). Merking av energi- og næringsinnhold for mat og drikke på serveringssteder. Serveringsnæringen vil inviteres til å finne praktiske løsninger på dette (eks. angis i menyer osv). Ny folkehelsemelding hvert fjerde år Følger utviklingen og rapporterer hvert 4. år. Ragnar Hermstad

9 Ragnar Hermstad

10 Tilsyn med folkehelsearbeidet i kommunene
Pilottilsyn som gjennomføres i 3 ulike fylker i 2013 Planlegges som landsomfattende tilsyn i 2014 Vil bli gjennomført seinhøsten -13 i 3 Sør-Trønderske kommuner Vil bli ført tilsyn med: § 5 : Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen § 27: Samfunnsmedisinske kompetanse Ragnar Hermstad

11 Det skal undersøkes om:
Utarbeidet oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten baseres på kunnskap fra kommunale helse- og omsorgstjenester, samt opplysninger fra statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen Oversikten identifiserer folkehelseutfordringer i kommunen, herunder årsaksforhold Kommunen sikrer nødvendig samfunnsmedisinsk kunnskap og ferdigheter i utarbeidelsen av oversikten Kommunen sikrer at oversikten inngår som grunnlag for arbeidet med kommunenes planstrategi og kommuneplan. Ragnar Hermstad


Laste ned ppt "Folkehelsemeldingen - hovedtema og strategier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google