Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mastemyr 12.mai Seniorrådgiver Asle Moltumyr. Hdir

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mastemyr 12.mai Seniorrådgiver Asle Moltumyr. Hdir"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mastemyr 12.mai 2014. Seniorrådgiver Asle Moltumyr. Hdir
Sunne Kommuner: Hvordan ivareta folkehelseperspektivet i kommunal planlegging? Mastemyr 12.mai 2014. Seniorrådgiver Asle Moltumyr. Hdir |

2 Disposisjon Hovedproblemstilling: Hvordan kan vi bruke kommuneplanen som verktøy i folkehelse-arbeidet? Underpunkter. Kort om: Planrelevansen i ny folkehelseplattform Kunnskapsgrunnlaget for planlegging. Hvordan koble plan med folkehelse? Gjennomgang: powerpointpresentasjon og nettgjennomgang. |

3 Planrelevansen i ny plattform
Ny folkehelseplattform som viser plan som relevant verktøy. 3 hovedpunkter: Venstreforskyving. Hva er det og hvordan bruke kommuneplanen? Sosiale ulikheter: Hva og hvordan? Det systematiske folkehelsearbeidet. Hva og hvordan – den formelle linken mellom folkehelseloven og plan.

4 Venstreforskyving Strukturell venstreforskyving – større kommunalt og regionalt fokus Faglig venstreforskyving – fra sykdoms -perspektivet til påvirkningsperspektivet Bakenforliggende faktorer Levevaner – levekår Tiltak: Tverrsektorielle. Kommunen som «sådan»

5 Sosiale helseforskjeller
Det tre store samfunnsendringer som har stor betydning for befolkningens helse, og også hvordan vi skal ivareta vår velferdsstat. For det første ser vi en økning i sosiale helseforskjeller. Dette er en utvikling vi som vår velferdssamfunn må ta alvorlig. Forskjellene er sosialt skapt, grunnleggende urettferdig og mulig å gjøre noe med. Loven har som utgangspunkt at det å leve i et fellesskap betyr å ivareta hverandre. Dersom vi ikke gjøre det, svekkes også robustheten i samfunnet. For det andre blir vi flere eldre, ikke bare fordi vi lever lengre med først og fremst fordi de store etterkrigskullene nå først blir pensjonister, og så blir eldre og trenger mer helsetjenester, pleie og omsorg. Å sikre tilstrekkelig med gode helse- og omsorgstjenester i femtiden blir krevende. Men vi vet også at sunne livsvaner gjennom hele livet gir bedre helse som gammel. Dette gir mer livskvalitet med også at eldre blir selvhjulpne lenger. Det er ikke slik at forebygging gjør at vi lever lenger som syke. Vi vinner antall år i god helse. I tillegg er det viktig at de i arbeidsfør alder er nettopp arbeidsfør. Dessverre blir vi ikke sunnere, tvert i mot går utviklingen i motsatt retning. Vi blir flere med kroniske sykdomstilstander som kols, diabetes, demens, hjerte- og karsykdom, kreft og psykiske lidelser. Utviklingen skyldes at mange overlever akutt fase av sykdommen de får, men også at befolkningen har endret livsstil. Den øverste figuren viser et eksempel på dette, og viser økningen av antall dialysebehandlinger Over halvparten av 40-åringene er overvektige og nærmere 20 pst. lider av fedme. 40-åringene er blitt 6 kilo tyngre siden 80-tallet. Den nederste figuren viser endring av andel 15 åringer med overvekt fra 2008 til 2010, altså på bare to år. Norske gutter i tiendeklassinger bruker 44 timer foran PC og TV i uken. I 1989 var tallet 15 timer – en tredobling på 20 år. Angst, depresjon søvnvansker og alkoholavhengighet er et stort samfunnsproblem, og en viktig årsak til sykefravær og arbeidsuførhet. Omkring mennesker dør hvert år som følge av ulykker. En halv million behandles hvert år for skader, mange blir varig ufør. 5 | 5 5 5

6 Kommentarrunde Hvordan kan vi bruke plan for å utjevne sosiale forskjeller? Hvilke forutsetninger må ligge i bunn? Befolkningsrettet tilnærming. Lokal/nærmiljøsatsing.

7 Folkehelselovens bestemmelser om systematisk folkehelsearbeid
| 7

8 Det systematiske folkehelsearbeidet
Oversikt §5 Planstrategi § 6 første ledd Fastsette mål i plan § 6 andre ledd Tiltak §§ 4 og 7 Evaluering §§ 30 og 5 Kommunens krav etter loven er bygget opp som en styringssirkel, tilpasset plan- og bygningsloven : Først oversikt, så vurdere hva dette innebærer av planbehov, så planlegging, iverksetting av tiltak vurdering av tiltak før ny oversikt basert på resultater og erfaringer i tillegg til ny oppdatert data og vurderinger. Denne sirkelen følger kommunens plansyklus på 4 år. 8 | Tone P. Torgersen, HIOA 3 feb 2012 | 8 8 8

9 Datagrunnlaget – betydning for planlegging
Hvorfor og hvordan har datagrunnlaget betydning for planlegging?

10 Folkehelseloven i et planperspektiv: To sentrale paragrafer (§§5og6)
§ 5: Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer: opplysninger som statlige myndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgtjenester Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse

11 Hvordan koble plan og folkehelse?
Hvordan går vi fram? Hvordan griper vi plan og folkehelse? Disposisjon for denne bolken. Stikkordene er oversikt over helsetilstanden, kommunal planstrategi, planprogram, samfunnsdel med handlingsdel, kommunedelplan og arealdel

12 Hvordan - presentasjon
Power - point presentasjon om hvordan Deretter en web-basert presentasjon – om hvordan

13

14 Planstrategi og planprogram
Samfunnsutvikling Planbehov Planprogram: Formål med planarbeidet Frister Deltakere Medvirkning Alternativ Behov utredning

15 Drøftingsarena: Hvilke planer er nødvendige for å nå folkehelsemålene? Tverrfaglige løsninger Hvordan bruke planstrategi, planprogram og samfunnsdel i avveining mellom ulike interesse – f.eks næring og oppvekst? For utjevning av helseforskjeller?

16 Kommuneplanens samfunnsdel
Skal beskrive overordnede mål for kommunesamf., komm.org, Beskrive/avgrense satsingsene Vurdere alt. strategier Grunnlaget for videre arbeid Være et relevant politisk verktøy Tydeliggjøre pol prioriteringer (se webveileder for problematisering)

17 Fra samfunnsdel til arealdel (overordnet) ev kommunedelplan (tema)
Eksempel: Konkretiseringen kan være fravær av helsetruende faktorer som støy, stråling, trafikksikkerhet, flom, styrking av møteplasser, rekreasjonsområder/friluftsliv, stabile bomiljøer, aktiv transport, estetikk, sentrumsutvikling osv Næringsutvikling - jobbskaping Temakart for rekreasjonsområder, dekningsgrad lekeplasser, nærturområder osv. Kompetansebygging

18 Fra samfunnsdel til areal forts
Folkehelse inn i kommunedelplan for fysisk aktivitet Fritidstilbud for alle brukergrupper Plan for sammenhengende gang- sykkelveinett Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak Møteplasser

19 Fra samfunnsdel til arealdel
Betydning for arealdelen: sentrumsutvikling, trygge lekeplasser, gang/sykkel, turløyper med mer Psykisk helse: Hvordan planlegge for møteplasser i nærmiljøet – formelle og uformelle?

20 Folkehelseloven § 6 andre ledd
§ 6 andre ledd: Folkehelsearbeid skal behandles i de alminnelige plan- og beslutningsprosesser Fastsette overordna mål og strategier for folkehelsearbeidet – forankres i pbl, m.a. kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel For eksempel ved planrevisjon utenom det 4-årige løpet

21 Web- link: http://kommunetorget.no/

22 Kritiske faser i planprosessen
Manglende data/statistikk. Oversikt Planstrategi/planprogram Hvordan unngå god jul og godt nyttår formuleringer i samfunnsdelen Fra samfunnsdel til arealdel Økonomiplan – synliggjøring av tiltak Refleksjoner

23 Framover - utfordringer
Hvordan implementere folkehelseloven? Hvordan forklare folkehelsepolitikken? F.k/kommune Være «on» på studieplanutvikling Lokalsamfunnsperspektiv Følge-med evaluering Eksempelfylker/kommuner Utdanning med nærmiljøfokus

24 TIL SLUTT TAKK FOR MEG LYKKE TIL FRAMOVER – MED DE NESTE 20-ÅRA.

25 Aktuelle referanser Meld.St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen: God helse- felles ansvar. Avgitt 26. april Stortingsbehandlet juni 2013. Meld. St ) Nasjonal helse – og omsorgsplan april -11. (Samhandlingsreformen) Prop. 90 L ( ) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Prop. 91 L ( ) Helse- og omsorgstjenesteloven)1.1.12

26 Aktuelle referanser forts..
Ot. Prp. Nr. 32 ( ) Lov om planlegging – revidert plandel. MD Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging. Vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. St.meld. nr. 20 ( )Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. 9. feb.2007. St.meld. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn – regional framtid. (Stortingsbehandlingen gav her fk et folkehelseansvar). St. meld. nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge.

27 Aktuelle veiledere http://kommunetorget.no/Temaomrader/Folkehelse/
Web-basert veileder om kobling folkehelse og plan. (Her inngår også referanser til planveiledere som: kommunal planstrategi, planprogram, kommuneplanens samfunnsdel, arealplan mm) IS-2110 fra Helsedirektoratet: God oversikt- en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Oktober 2013.

28 Linker Link til sluttevalueringsrapporten: Link til kompetansebehov:

29 Aktuelle linker

30 http://www. helsedirektoratet
planstrategi.html?id=652436

31 http://www. regjeringen


Laste ned ppt "Mastemyr 12.mai Seniorrådgiver Asle Moltumyr. Hdir"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google