Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Hvordan bidra til helsefremmende samfunnsutvikling i kommunene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Hvordan bidra til helsefremmende samfunnsutvikling i kommunene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 - Hvordan bidra til helsefremmende samfunnsutvikling i kommunene?
Terje Granmo, ordfører Malvik kommune Tone Østvang, kommunalsjef Malvik kommune Monica Lillefjell, førsteamanuensis Senter for helsefremmende forskning

2 PRESENTASJONEN Politisk forankring - Kommuneplanens samfunnsdel – Samhandlingsreformen m.v. Fra strategi til handling – prosessen Resultat fra LEV VEL - Ny kunnskap Fra kunnskap til handling Takk for invitasjon. Vi er bedt om å si litt om hvordan kommunene kan følge opp Loven om folkehelsearbeid. I Malvik kommune har vi arbeidet med dette spørsmålet siden 2010, i tett samhandling med Sør Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen og forskningsmiljø. Loven krever samhandling. Vi representerer politisk nivå, administrasjon/ ledelse og forskning – og vil prøve å synliggjøre viktigheten av «ulike blikk» og roller og at disse er samstemt og spiller på lag. Vi har bygd opp vår presentasjon på følgende måte; Terje – vil si litt om den politiske forankringen Tone – tar for seg hvordan man har jobbet for å omsette politiske styringsmål og strategier til handling Monica – vil presentere resultatene fra LEV VEL undersøkelsen Terje – og tilslutt vil jeg si noe om hvordan vi kan omsette kunnskapen og benytte den i praksis.

3 POLITISK FORANKRING - STYRINGSDOKUMENT
Kommuneplanens samfunnsdel/ strategisk forankring Samhandlingsreformen – en samfunns – og kommunereform Helhetlig perspektiv- tenke livsløp Proaktiv tilnærming Langsiktighet Regionalt og lokalt Nettverk og samhandling Dialog med innbyggerne – hva mener folk er viktig? Kommuneplanens samfunnsdel er Malvik kommunes strategiske dokument, og strekker seg over en periode på 12 år(2010 – 2021). Det er konkretisert 12 overordnede mål i planen – et av dem er at «Vi skal kunne velge å leve sunt». Flere underliggende strategier ble samtidig befestet i planen; en av disse var; « vi skal utvikle et system for å få oversikt over befolkningens levekår, og benytte dette systematisk i utviklingsarbeid». I forberedelsene til Samhandlingsreformen; ble det klart for oss at vi må tenke at vi må tenke livsløp – fremfor organisatoriske «bokser». Og at reformen ville berøre alle virksomheter i kommunen, og at vi i tillegg måtte tenke lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette var en samfunnsreform og en kommunereform som ville kreve langsiktighet, ny kunnskap og nye måter å jobbe på.

4 SAMHANDLINGSREFORMEN = EN “SNUOPERASJON”
- Hvordan kan vi hjelpe hverandre med denne perspektiv - endringen? Intensjonen med reformen er bærekraftighet – og legge til rette slik at vi alle kan ta ansvar for eget liv og egen helse. Nye veier krever nye spor. Å gå opp nye spor er en krevende øvelse. Det krever en kultur som våger å tenke nytt og prøve nye ting.

5 «LEV VEL» – Malvik kommunes folkehelsesatsing
LEV VEL - tiltak LEV VEL- prosjekt LEV VEL levekårsundersøkelse(hvert 4 år) Se: LEV VEL er Malvik kommunes folkehelsesatsning og består av 3 elementer; LEV VEL – tiltak LEV VEL – prosjekter Og LEV VEL undersøkelsen som er hovedtema her i dag. Dere kan forøvrige lese mer om LEV VEL på våre hjemmesider.

6 Første LEV VEL-tiltaket!
Gratis folkebad - Dette var det første LEV VEL – tiltak som ble igangsatt. Det ble vedtatt innført som et prøveprosjekt ut Erfaringene så langt er svært gode – både ut fra et økonomisk perspektiv og i et folkehelseperspektiv. Stadig flere besøker bassenget!

7 FRA STRATEGI TIL HANDLING
KUNNSKAPSBASERT FOLKEHELSEARBEID PARTNERSKAP/ SAMHANDLING Oppstart høsten 2010 Helsefremmende indikatorer – snu fokus! Samarbeidsavtaler/ intensjonsavtaler Tett dialog, samhandling, kunnskapsdeling Tone; Kommuneplanens samfunnsdel gav oss som ledere og ansatte tydelige styringsmål og strategier å jobbe etter. Planen fokuserte på forskningsbaserte metoder, og derfor ble det naturlig å etablere forpliktende samhandling med aktuelle kompetansemiljø. Når vi søkte kunnskap og statistikk ble vi oppmerksom på at kunnskapen i hovedsak omfattet risikofaktorer for sykdom og død som f.eks uførhet, antall ulykker, antall barnevernssaker osv. Indikatorer som fokuserte på hvorfor folk trives, opplever å ha det bra – og ha god livskvalitet fant vi liten kunnskap om. Høsten 2010 inviterte vi oss inn til et møte med FM / STFK, og senter for helsefremmende forskning, for å drøfte dette temaet. Der fant vi svært engasjerte og dyktige kolleger, som også ble svært opptatt dette og gjerne ville utvikle noe nytt sammen med oss. Malvik kommune inngikk intensjonsavtaler og samarbeidsavtaler med partene

8 Januar i 2012 fikk vi så dette oppslaget i lokalavisa
Januar i 2012 fikk vi så dette oppslaget i lokalavisa. «Skal kartlegge det herlige med Malvik» . ”Våre innbyggere sitter på masse ressurser og viktig kunnskap. Det ville være synd om vi ikke kan benytte denne kunnskapen og erfaringen til å videreutvikle kommunen vår. Hva mener innbyggerne er positivt med å bo der de bor, - hva er det som bidrar til at de har det bra, trives, - og opplever å ha et godt liv. Noen har spurt om hvordan vi har råd til dette. Vi vil si at vi har ikke råd til å la være, sier kommunalsjef Tone Østvang

9 UTVIKLING AV SPØRRESKJEMAET
TEMAOMRÅDER Bakgrunnsinformasjon Utdanning og arbeid Trivsel i Malvik kommune Nettverk og sosial støtte Utemiljø Bruk av helsetjenester Kultur Helse og fysisk aktivitet Kosthold og vekt Tobakk og alkohol Livskvalitet Humør og trivsel Om deg selv Tone: Det ble deretter etablert en tverrfaglig og tverssektoriell gruppe som arbeidet med utvikling av spørreskjema sammen med Senter for helsefremmende forskning, internt hadde vi repr fra tekniske områder, kultur, kommuneoverlege, helse, rådmannens fagstab, m.v. FM og STFK deltok også sporadisk. Monica –valg av temaområder Valg av spørsmålsstillinger til undersøkelsen er basert på forskning, erfaringer fra HUNT, samt erfaringer fra praksisfeltet. Undersøkelsen består av levekårsvariabler, tradisjonelt viktige men risikoorienterte, Men forskning viser at det å fjerne risiko ikke nødvendigvis gir bedre helse og livskvalitet. Derfor ønsket vi å identifisere faktorer som fremmer helse og livskvalitet. Spørreskjemaet omfattet totalt 13 hovedområder med til sammen… spørsmål.

10 LEV VEL - UNDERSØKELSEN
Vi skal gi et lite utdrag fra undersøkelsen Statistiske beregninger viser at utvalget er representativt med tanke på alder og kjønnssammensetning. *Svarprosenten er også lik i de tre utvalgt valgkretsene som deltok i undersøkelsen. *Undersøkelsen skal gjennomføres hvert 4. år.

11 TRIVSEL OG SOSIALT NETTVERK
Trives svært godt/godt i Malvik kommune (%) Hvor lenge bodd i Malvik kommune (gjennomsnitt, min-max) 92 25.8 (1-83) Nettverk/sosial støtte (%): Føler et sterkt fellesskap(helt enig/delvis enig) 63.3 Godt samhold (helt/delvis enig) 65.4 Venner som kan hjelpe 94.9 Venner å snakke fortrolig med 91.8 Kjæledyr 42.5 Forskning viser at trivsel og sosialt nettverk har betydning for folks helse Undersøkelsen viser at …

12 BOLIG OG BOFORHOLD Eier egen bolig (%) 88.2
Viktigste grunn for valg av boligens beliggenhet (%): Utsikt 41.3 Økonomi 34.8 Nærhet til venner 31.8 Solforhold 25.8 Nærhet marka 22.9 Nærhet til sjø 20.3 Det finnes betydelig dokumentasjon på sammenhengen mellom bolig, boforhold og helse. ……

13 HVA ER POSITIVT MED Å BO I MALVIK?
POSITIVE FAKTORER HVA KUNNE VÆRT BEDRE? Marka, sjøen, natur og friluftsliv – tilgjengelighet Beliggenhet i forhold til by, flyplass  Karakteristika/kvaliteter ved kommunene - landlig, oversiktlig, intim, prøver ikke å etterligne byene i nærheten Det sosiale miljøet/nærmiljøet Kultur - kulturtilbud for ungdom, arena ”Trafikk” - gang og sykkelstier, kollektivtransport, bomring Idrett - større satsning på idrettsanlegg I tillegg til standardiserte spørsmål – så hadde undesøkelsen åpne spørsmål om hva innbyggerne opplevde som positivt med å bo i Malvik kommune og evt hva som kunne vært endret for at de skulle trives enda bedre.

14 HVA VISER DETTE? Mange faktorer som er viktig for å fremme god helse
Viktig å tilrettelegge slik at innbyggerne kan ta ansvar for eget liv og egen helse Utvikle en kultur for innovasjon og samhandling Fylkesmennenes hjemmesider; Folkehelse er plassert under «Helse og omsorg»? Tone: Undersøkelsen og våre erfaringer viser at det er mange faktorer som er viktig å hensynta i kommunen for å fremme god helse. Det er ikke tilstrekkelig å tenke forebygging, man må også tenke helsefremming. Dette viser at sentrale myndigheter har gjort et riktig valg ved å gjøre den nye loven sektorovergripede – men det gjenstår å sørge for en praksis som gjenspeiler dette.

15

16 HVORDAN OMSETTE KUNNSKAP TIL HANDLING?
God dialog og samhandling politisk / administrativt Systematisk arbeid med folkehelseoversikt Kompetanse: tverrsektoriell samhandling, analyse og evaluering Partnerskap og nettverk Videreføre samarbeid med etablerte fag og forskningsmiljø NB: LEV VEL undersøkelsen finner du på våre hjemmesider(elektronisk utgave): Tone: Lev vel undersøkelsen finnes elektronisk på våre hjemmesider. Vi har den også med noen papirutgaver av rapporten og minnepinner, for de som er interessert idet. Terje Hvordan kan vi så benytte LEV VEL undersøkelsen videre? Mange elementer i dette som har lokalpolitiskkarakter; f.eks ser vi sammenhengen mellom helsepolitikk og; boligpolitikk, arealforvaltning, oppvekstmiljø, Næringspolitikk Resultatene viser også at det er viktig å jobbe både lokalt, regionalt og nasjonalt. Folkehelseoversikt; slik som loven krever jobber administrasjonen nå med å skriftliggjøre kommunens utfordringer og muligheter innen folkehelseområdet. Det jobbes nå med å sammenstille LEV VEL data med annen tilgjengelig statistikk. Vi er avhengig av tilgjengelig kunnskap, både nasjonalt, regionalt og lokalt som grunnlag for å kunne ta kloke politiske valg som både er til beste for innbyggerne og for lokalsamfunnet.

17 Samhandling om kunnskapsutvikling!
De viktigste faktorene for at man skal lykkes er ; Klare styringsmål og strategier - Langsiktighet og proaktivitet God dialog, samstemthet og samhandling Kunnskap , evne og vilje til å omsette strategiene til handling Utvikle nye metoder og måter å jobbe på i folkehelsearbeidet som bidrar til innovasjon og utvikling – og som er bærekraftig

18 TAKK FOR OSS!!


Laste ned ppt "- Hvordan bidra til helsefremmende samfunnsutvikling i kommunene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google