Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den smertelige boligkøen i Bergen 12-13 Nov 2007 Innlegg fra Bergen lokallag av NFU v/ Tom Skauge, leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den smertelige boligkøen i Bergen 12-13 Nov 2007 Innlegg fra Bergen lokallag av NFU v/ Tom Skauge, leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den smertelige boligkøen i Bergen 12-13 Nov 2007 Innlegg fra Bergen lokallag av NFU v/ Tom Skauge, leder

2 Vi ønsker å snakke om Veksten i antallet mennesker med utviklingshemming i Bergen Løfter og løftebrudd for boligbygging Behov for statlig handlingsplan

3 Kraftig vekst i utviklingshemmede i Bergen

4 Boligløfte 1 – Da Bergen kommune oppdaget hjemmeboende mennesker med utviklingshemming •Behovet ble undersøkt i 1993: •Mellom 200-250 mennesker med utviklingshemming manglet bolig.

5 Boligløfte 1 – Da Bergen kommune oppdaget hjemmeboende mennesker med utviklingshemming •Hjemmeboende fikk gjennom påtrykk fra bl.a. NFU aksept for at de skulle ha samme tilgang til bolig som beboerne fra HVPU-institusjonene. •De hjemmeboende ble fikk de første løftene om 31.10.1994. I vedtaket het det at alle hjemmeboende mennesker med utviklingshemming som trengte det, skulle få egen bolig. Bystyret gav seg selv en frist til utgangen av 1997:

6 Boligløfte 1 – Da Bergen kommune oppdaget hjemmeboende mennesker med utviklingshemming •”Bystyret ser med stor bekymring på det manglende botilbudet til hjemmeboende psykisk utviklingshemmede og forutsetter at gjennomføringen av boligprosjektene for de hjemmeboende gis høyere prioritet, slik at vi imøtekommer behovene spørreundersøkelsen avdekker. •Planarbeidet (…) sluttføres i henhold til plan i 1997.”

7 Løftebrudd 1 og Boligløfte 2 •Året 1997 gikk ut uten at Bergen kommune var i nærheten av å gi hjemmeboende utviklingshemmede personer som ønsket det et boligtilbud. •I stedet kom nye løfter:

8 Boligløfte 2 •Bystyret vedtok 22. juni 1998 enstemmig: •”I planperioden bør den forserte utbyggingen av boliger økes til ca. 50 pr. år, slik at det frem til år 2002 er bygget ca. 250 boliger.”

9 Løftebrudd 2 •Kommunens revisjon vedtok å undersøke om målet om nye boliger var oppfylt. Konklusjonen var trist: •”Rådmannens budsjettforslag for 1999 og 2000 viser at det ikke er tilrettelagt for den vedtatt ønskede (min uth.) utbyggingstakt på 50 boliger årlig. Det samme gjelder rådmannens forslag til økonomiplan for 2000-2003.”

10 Løftebrudd 2 •”Kommunerevisjonen finner derfor at det kan synes som om rådmannen i sitt budsjettarbeid ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til bystyrets vedtak om å planlegge for en ønsket utbyggingstakt for perioden 1998-2001. (...) •Bystyret har for årene 1999 og 2000 ikke fulgt opp den utbyggingstakten det påla seg se gjennom endringer i rådmannens forslag til investeringer på området i økonomiplan- og budsjettsammenheng”

11 Boligløfte 3 •Bergen Bystyre vedtok på nytt å løse boligkrisen fra budsjettåret 2003: •Kjøp av kommunale boliger i borettslag skulle betales av boligfondet på 50 millioner. •I rådhusets korridorer het kommunen planla for 80 nye boliger totalt.

12 Løftebrudd 3 •Ambisjonene for 2003 var lovende, men nok engang endte Bergen kommunes opptrappingsmål i skuffelse. •All boligbygging ble stoppet – begrunnet med kommunens økonomiske situasjon. Begge utvalgene som skulle overvåke fremdrift i utbyggingen og kvaliteten på tjenesten ble lagt ned.

13 Boliger Status Bergen kommune 2000 og 2005 Kilde Sak 51-05 Komite for helse og sosial, Tabell 4, pag. side 123 ÅR Egen bolig Bo- felles- skap mv. Foreldre- hjem/ pårørende Barne - bolig Institu- sjon Alders- / syke- hjem Annen boform SUM 2000 13237242784816967 2005 1374454788411231106

14 Boligbyggingen i Bergen 1990-2006

15 Bolig Behov for plass i bofellesskap 2005 Alder0-13 år14-18 årVoksneSUM Antall personer 1642153211 Kilde: Sak 51-05 Komite for helse og sosial, Tabell 11, pag. side 128

16 Men så mange som 60 hadde AKUTT behov Kilde: Sak 51-05 Komite for helse og sosial, Tabell 10, pag. side 127 Grad av akutt behov (undersøkt i 2004) 18 år og oppover Kan ikke vente med bolig60 Kan vente hvis mer dag- og avslastningstilbud mottas 31 Kan vente selv om ikke andre tilbud mottas 20 SUM111

17 Boligløfte 4 •Løfte om ny ”boligplan” i valgkampen i år. •Løfte om å bygge flere boliger i byrådets planer for neste 4 år i høst.

18 Boligkrisen i Bergen og i resten av landet •Boligmangel i Bergen til 2025-2030 med dagens byggetakt. •Ny rapport (NIBR og SINTEF) viser at det er behov for minst 3000 nye boliger i hele landet i årene fremmover.

19 Vi trenger bedre statlige ordninger for støtte til bygging og drift •Vi trenger bedre statlige støtteordninger for boligbygging for utviklingshemmede. •..På linje med ensengs-reformen for eldre eller den store utbygging av barnehager til alle.


Laste ned ppt "Den smertelige boligkøen i Bergen 12-13 Nov 2007 Innlegg fra Bergen lokallag av NFU v/ Tom Skauge, leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google