Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bispelokket – sette fra vest

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bispelokket – sette fra vest"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørvikaprosjektet – etappe 2 Anleggsavfall i praksis - eksempler fra Bispelokket

2 Bispelokket – sette fra vest

3

4

5 Dronning Eufemias gate

6 Kong Håkon V’s gate og middelalderparken

7 Kontraktsmengder Riving og fjerning: Bispelokket med ramper og underkjøring ca m3 betong. Asfalt: ca tonn. Løsmassearbeider: ca m3 skal graves opp og kjøres bort m3 skal graves opp, sorteres, knuses og tilbakefylles. Geotekniske tiltak: ca m3 EPS-fylling og m3 skumglass Betongarbeider: ca m2 betongplate fundamentert på peler til fjell. Peler: ca. 800 betongpeler med total lengde ca m 300 stålkjernepeler med total lengde ca m Steinarbeider: Legging av ca m2 granittplater på fortau Levering av ca m2 granittplater til lager Grøntarbeider: ca. 800 trær og ca m2 busker Trikk: ca. 900 m to-veis trikketrasé

8 Beskrivelse i kontrakt
25.51 Jordmasser til fyllplass. Uttak, opplasting og transport innenfor anleggsområdet Grøfter - fjerning av overskuddsmasser (blandede masser) Transport på land innen anleggsområdet

9 Beskrivelse i kontrakt
6.3.3 Avfallshåndtering 1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. 2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres kommunen med kopi til byggherren. 3. Sorteringsgrad skal være minimum 70% Forurenset masse (asfalt, forurenset jord, etc) og overflødige rene naturlige masser regnes som avfall, men skal holdes utenfor sorteringsgraden. 5. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport. (Se vedlegg: Månedsrapport for Helse

10 Riving av Bispelokket - oppstart

11 Kjerneprøver av betong fra Bispelokket
Miljøsaneringsbeskrivelse for riving av betong konstruksjoner Kjerneprøver av betong fra Bispelokket

12 Miljøsaneringsbeskrivelse for riving av betong konstruksjoner
Utlekkingstest Utlekkingstest av blandeprøver av de 6 prøvepunktene (12 søyler). Søylene fra hvert prøvepunkt knust sammen. Ristetest Ristetest er en verifikasjonstest for utlekking som simulerer middels lang tids utlekkingsforløp av miljøgifter fra deponier. Materialet som ønskes de­ponert siktes (eventuelt knuses) til en partikkelstørrelse på < 4 mm. Materia­let ristes med rent vann i 24 timer Kolonnetest Kolonnetest er en oppstrøms utlek­kingstest som simulerer kort til mid­dels lang tids utlekkingsforløp av miljøgifter fra deponier.

13 Miljøsaneringsbeskrivelse for riving av betong konstruksjoner
Gjennomførte utlekkingsforsøk av knust betong fra konstruksjonene fra Bjørvika Der er ikke overskridelser av tilstandsklasse 1 for forurensede sedimenter for de parametere som har tilstandsklasse. Betongen tilfredsstiller grenseverdier for utlekkingspotensial for deponering av inert avfall på land. Massene vil også kunne være egnet for deponering i sjø. Begge tiltak er søknadspliktig i henhold til Plan- og bygningsloven.

14 Avdeling for ingeniørfag
HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Forfattere: Nairouz Achkar, Ali Jafari Beck, Are Skytterholm og Navid Zarifi Temaet/problemstillingen for hovedprosjektoppgaven er: Byggavfall en ressurs. Muligheter og begrensinger ved gjenbruk av betong. En analyse av bruksmuligheter for gjenbruksbetong basert på regelverk og andre rammebetingelser med E18 Bjørvikautbyggingen som case.

15 Årlig mengde bygg – og anleggsavfall i Norge er på
ca 1,5 mill tonn, ca 1,1 mill tonn av dette er betong og tegl. Bare en liten brøkdel av dette gjenvinnes. Lover og annet regelverk er lagt til rette for omfattende bruk av resirkulert betong til mange bruksformål. Gjenbruksbetong tilfredsstiller de nødvendige krav vedr. materialegenskaper og kan erstatte naturlige masser. Gjenbruksbetong vesentlig økonomisk gunstigere enn bruk av naturlige masser, forutsatt at transportavstanden fra produsent til det sted der massene skal brukes står i rimelig forhold til tilsvarende transportavstand for naturlige masser

16 Betong fra Bispelokket – foreløpige resultater
Totalt utkjørt 486 lass med bil og henger. Totalt 10 700m3 Omgjort til fast betongvolum: 6 700m3. Stålet er levert til godkjente mottaksstasjoner Foreløpig estimat på armeringsstål: ca 700 tonn Massene ligger foreløpig  lagret i et grustak for senere gjenbruk. Massene vil bli sortert/siktet til fraksjoner som etterspørres. Sluttadressen for massene er ikke klarlagt ennå, men vil bli beskrevet i avfallsrapporten som kommer senere.

17 Takk for oppmerksomheten!
Geir Sorte Statens vegvesen Bjørvika


Laste ned ppt "Bispelokket – sette fra vest"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google