Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disponering av betongavfall

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disponering av betongavfall"— Utskrift av presentasjonen:

1 Disponering av betongavfall
Hilde Valved, Miljødirektoratet Byggavfallskonferansen 2014

2 Kommer: forskrift som vil regulere håndtering av lett forurenset betongavfall
Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD): utarbeide forslag til forskriftsbestemmelser om håndtering av lett forurenset betongavfall gjøre det enklere og mer attraktivt å nyttiggjøre lite forurenset betongavfall samtidig som at omgivelsene ikke påføres nevneverdig skade eller ulempe vurdere hvordan forskriftsfestingen vil påvirke gjenbruk av betongavfall bør det ved riving eller rehabilitering av bygg innføres en forskriftsfestet plikt til å sanere og destruere PCB-holdig maling/murpuss i de tilfeller der konsentrasjonene er særlig høye

3 Arbeidet med en forskrift
Forskriften vil bli lagt ut på høring, men vi setter pris på gode innspill allerede nå! Det vil trolig bli en anbudsrunde hvor vi ønsker ekstern ekspertise til noen av utredningene

4 Faktaark om disponering av betongavfall
Miljødirektoratet publiserte i desember et faktaark om disponering av betongavfall (M ) Vi håper at faktaarket kan være til hjelp frem til en forskrift er på plass /2013/Desember-2013/Disponering-av-betongavfall/

5 Forurensningsloven § 32 og nyttig bruk av betong

6 Forurensningsloven om håndtering av næringsavfall - § 32
Til lovlig avfallsanlegg Gjenvinnes Brukes på annen måte Annen disponering Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte Forurensnings- myndigheten kan samtykke i annen disponering av avfallet på nærmere fastsatte vilkår       

7 Hva menes med nyttiggjøring/nyttig bruk av betongavfall?
Nyttiggjøring = tiltak der avfallet kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt Verd å merke seg: Deponiregelverket gjelder ikke der avfall nyttiggjøres Nyttiggjøring utenfor lovlig avfallsanlegg skjer ikke med befriende virkning for avfallsprodusent jf. Rammedirektivet art. 3, pkt. 15.

8 Hvilke betingelser må være tilstede for at et tiltak kan være nyttiggjøring ?
Betongavfallet skal erstatte materialer som ellers ville blitt brukt: Formålet er ikke å bli kvitt masser, men at et tiltak har behov for masser Må være grunn til å tro at tiltaket ville funnet sted selv om tiltakshaver ikke hadde hatt tilgang på avfallet Andre momenter av betydning: Avfallet må ha egenskaper som gjør det egnet til formålet Mengden avfall som ønskes brukt må stå i forhold til materialbehovet

9 Bruk av betongavfall nyttig medfører ikke skade eller ulempe
?

10 Krever nyttiggjøringen tillatelse etter forurensningsloven § 11 ?
Hovedregelen: Nyttiggjøring som kan medføre fare for forurensning er ulovlig uten tillatelse etter f-loven § 11, jf. f-loven § 7 første ledd. Unntak: Forurensningen medfører ikke nevneverdige skader eller ulemper, jf. f-loven § 8 tredje ledd Tiltaket vil uten tvil ikke medføre nevneverdig skade eller ulempe eller er tillatt direkte gjennom forskrift

11 Noen punkter det er viktig å vurdere:
Hvor skal massene brukes og hvor mye masser er det bruk for? Hvordan skal massene brukes? Vurdere utlekking, og tiltak for å hindre utlekking Lokale resipientforhold i området Representativ prøvetaking og kartlegging før rivning av bygg Tilstandsklassene for forurenset jord kan ikke brukes! Foruten klasse 1 (normverdiene) Vurdere konsentrasjoner og totalmengder av miljøgifter

12 Normverdier og foreløpige referansenivå
Parameter Normverdi (mg/kg) Foreløpig referansenivå (mg/kg) MÅLT I MALINGSSJIKTET OG MURPUSS As 8 Cd 1,5 Cu 100 150 Cr 50 Ni 60 Pb 200 Zn 300 ∑PCB7 0,01 5 Kan ikke bare se på konsentrasjoner! Om bruken medfører «nevneverdig skader eller ulemper» må ALLTID vurderes konkret selv om de foreløpige referansenivåene ikke er overskredet!

13 Hvem er myndighet dersom nyttiggjøringen krever tillatelse?
Generell forurensningsmyndighet: Miljødirektoratet Unntak: Fylkesmannen dersom avfallet skal brukes innenfor et anlegg tilknyttet en bransje som er delegert dem NB! I tillegg må andre nødvendige offentligrettslige tillatelser være innhentet (f.eks etter plan- og bygningsloven) hvor kommunen er myndighet

14 Ønsker du å kontakte oss?
Telefon: / Faks: E-post: Postadresse: Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Besøk: - Brattørkaia 15, 7010 Trondheim - Strømsveien 96, 0663 Oslo Nettsted:


Laste ned ppt "Disponering av betongavfall"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google