Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVFALLSPLAN I BYGGESAK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVFALLSPLAN I BYGGESAK"— Utskrift av presentasjonen:

1 AVFALLSPLAN I BYGGESAK
Overhalla kommune Teknisk avdeling AVFALLSPLAN I BYGGESAK Namdalskonferanse om miljøgifter og kjemikalier

2 BYGGESAK OG AVFALLSPLAN I PRAKSIS Byggesaker i Overhalla
Overhalla kommune Teknisk avdeling TEKNISK AVDELING REGELVERK Hvorfor endring i regelverket? Hva er nytt og hva er likt? AVFALLSPLAN Hva er avfall? Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse i byggesak Avfallssortering Sluttrapport BYGGESAK OG AVFALLSPLAN I PRAKSIS Byggesaker i Overhalla Når slår kravene inn? Byggesaker med krav om avfallsplan i Overhalla Ansvar ved byggetiltak Tilsyn Sanksjonsmuligheter RELEVANT INFORMASJON

3 Byggesak Vann Renovasjon Feiing/Tilsyn Avløp Slam Kommunale veger
Overhalla kommune Teknisk avdeling Feiing/Tilsyn Avløp Slam Kommunale veger Brann Byggesak (AVFALLSPLAN) Kommunal bygningsmasse Elv- /rasforebygging Eiendomskattekontor Kart og oppmåling Arealplanlegging Trafikksikkerhet Husbank (tilskudd og startlån) Forvaltning av eiendom/tomtegrunn Utbyggingsprosjekt Spillemidler

4 REGELVERK Regelverk for avfall i byggesaker hjemlet først i:
Overhalla kommune Teknisk avdeling REGELVERK Regelverk for avfall i byggesaker hjemlet først i: Forskrift 1.januar (Forurensningsloven) (Krav om kildesortering av byggavfall og innlevering av avfallsplaner og sluttrapport i byggesaker) Regelverket krever avfallsplan for riving, rehabilitering og nybygg. (Blant annet nybygg over 300 m2 BRA, og riving eller rehabilitering av bygninger som overskrider 100 m2 BRA) Krav til avfallsplan (Oversikt over byggavfallet som forventes å måtte ta hånd om, og plan for håndtering og disponering av avfallet) Miljøsaneringsbeskrivelse ved rehabilitering og riving (Ved rehabilitering og riving skal det laget en miljøsaneringsbeskrivelse med planer for håndtering av farlig avfall) Fra er avfallsplankravet hjemlet i ny PBL 2008 For å bidra til god kildesortering, samt kartlegging og miljøsanering av farlig avfall, ble det 1. januar 2008 fastsatt landsdekkende krav i avfallsforskriften til avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelser og sluttrapport i byggesaker. Da hadde allerede en rekke kommuner innført tilsvarende krav ved kommunale vedtekter (som ble opphevet da de landsdekkende kravene ble innført).

5 Hvorfor endring i regelverket?
Overhalla kommune Teknisk avdeling Hvorfor endring i regelverket? Byggenæringen er bedre kjent med ansvarssystemet og reglene i plan- og bygningsloven (m/ byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften). Avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport utarbeides som del av et byggetiltak. Kravene som stilles ved gjennomføring av tiltaket fremkommer nå av samme regelverk. Kravene som tidligere fantes i avfallsforskriften fremkommer nå dels gjennom byggteknisk forskrift (TEK10) og dels gjennom byggesaksforskriften (SAK10). 1. juli 2010 ble kravene overført til bygningslovgivningen og fastsatt i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften. Dette betyr at disse reglene nå er en del av ordinær byggesaksbehandling. For at reglene skal få ønsket effekt er det nødvendig med god oppfølging hos byggherrer, entreprenører, rådgivere, og ikke minst kommunene som skal drive tilsyn etter det nye regelverket.

6 Overhalla kommune Teknisk avdeling Hva er nytt? Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse skal ikke sendes kommunen for godkjenning. Tilsyn med at avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse er utarbeidet og følges skal inngå i kommunenes prioriterte tilsynsområder i en periode på 2 år fra og med 1. januar 2011. Generelle krav til utdanning og praksis hos foretak som skal godkjennes for oppgaver ved byggetiltak som krever ansvarsrett. Mulighet for godkjenning av foretak for oppgaver knyttet til miljøsanering (prosjekterende) og riving og miljøsanering (utførende). Nye sanksjonsmuligheter ved regelverksbrudd (for eksempel tilbaketrekking av ansvarsrett eller sentral godkjenning). Som før skal avfallsplanen inneholde en oversikt over bygg- og anleggsavfall som forventes å oppstå i forbindelse med et byggetiltak og en plan for håndtering og disponering av avfallet. Ved rehabilitering og riving skal det i tillegg gjennomføres en miljøkartlegging og lages en miljøsaneringsbeskrivelse med planer for håndtering av det farlige avfallet i bygningen eller konstruksjonen. Det stilles krav til at minst 60 vektprosent av avfallet skal sorteres i ulike fraksjoner på byggeplass. Sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet skal sendes kommunen sammen med søknad om ferdigattest. Det som er nytt er at kommunen ikke lenger skal godkjenne avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse før det gis igangsettingstillatelse. Men dokumentene skal utarbeides som tidligere og kunne fremlegges ved tilsyn. Det er innført en forskriftsfestet plikt for kommunene til å prioritere tilsyn med at avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser utarbeides og følges i en periode på to år fra og med 1. januar 2011. Den sentrale godkjenningsordning har et godkjenningsområde for prosjekterende for området miljøsanering, det vil si oppgaver knyttet til miljøkartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse. For utførende er det et godkjenningsområde for riving og miljøsanering. Foretak med ønske om å ta på seg disse oppgavene i en byggesak kan søke om sentral godkjenning hos Direktoratet for byggkvalitet.

7 Overhalla kommune Teknisk avdeling Hva er likt? Areal- og vektgrensene for tiltak der avfallsplan skal utarbeides. Krav til at minimum 60 % av avfallet skal sorteres i ulike avfallstyper. Sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet skal sendes inn til kommunen (vedlegges søknad om ferdigattest). Tilstrekkelig dokumentasjon er veiesedler eller andre typer kvitteringer som inneholder dato, bedriftsnavn på mottaker og avsender, avfallstype og mengde.

8 Overhalla kommune Teknisk avdeling AVFALLSPLAN Krav om avfallsplan er hjemlet i TEK 10: § 9 – 6 Avfallsplan a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall. § 9-6. Avfallsplan (1) For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og -mengder: a), b), c) og d) (2) Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett.

9 Overhalla kommune Teknisk avdeling Hva er avfall? Definisjon: TEK 10 § 9 – 5: Avfall 2. ledd: ”Med avfall menes materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg. I framtida: Mindre: tegl og bly Mer: glass, jern, aluminium, betong, tekstil, … Mye mer: tre, isolasjon, gips, plast, lettbetong, … TEK 10 3.Avsnitt: Avfall som består av gravemasser fra byggevirksomhet er ikke omfattet..” Etter hvert vil vi kunne få en endret avfallssammensetning grunnet de endringer i byggeskikk og materialvalg som fant sted fra særlig 1960 og fremover. Foreløpige, og usikre, analyser gjort på Norges Tekniske og Naturvitenskaplige Universitet gir grunn til å anta at fremtidens BA-avfall vil inneholde mer glass, jern, aluminium, betong og tekstiler, og mye mer tre, gips, isolasjon, plast og lettbetong. Fremskrivningene utført ved NTNU viser at mengden treavfall vil fordobles frem mot 2050, mens mengden avfall fra betong og lettbetong vil firedobles frem mot Det blir derfor viktig å finne gode avsetningsmuligheter for ombruk og gjenvinning av disse fraksjonene i fremtiden. Dette betinger god avfallssortering i byggeprosjekter. Etter hvert vil vi få en endret avfallssammensetning grunnet endringer i byggeskikk og materialvalg som fant sted fra særlig 1960 og fremover:

10 Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse i byggesak
Overhalla kommune Teknisk avdeling Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse i byggesak TEK 10 § 9 - 7 1.ledd: ”Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-4.” TEK 10 § 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse Som for andre fagområder i plan- og bygningsloven gjelder ulike tiltaksklasser for riving og miljøsanering, avhengig av tiltakets kompleksitet. ----- Miljøsanering (prosjekterende) Fagområdet omfatter: kartlegging av farlig avfall ved riving eller ombygging av byggverk, utarbeide (nødvendig prosjektering som grunnlag for) avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. Riving om miljøsanering (utførende) Fagområdet omfatter: riving og håndtering av rivingsmaterialer for gjenbruk, gjenvinning og deponering. miljøsanering og sluttbehandling av farlig avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan. 2.ledd: ”For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse. ”

11 hvem kartleggingen er utført av dato for kartleggingen
Overhalla kommune Teknisk avdeling 3.ledd: Miljøsaneringsbeskrivelse skal minst inneholde opplysninger om: hvem kartleggingen er utført av dato for kartleggingen byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent resultat av representative materialprøver og analyser forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type plassering av farlig avfall i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet hvor det farlige avfallet er planlagt levert alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell.

12 Overhalla kommune Teknisk avdeling Avfallssortering TEK 10 § 9 - 8 ”Minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak i § 9-6 første ledd skal sorteres i ulike avfallstyper og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning.” § 9-6. Avfallsplan (1) For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og -mengder: a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

13 Overhalla kommune Teknisk avdeling Eksempler på vanlig bygg- og anleggsavfall som kan inneholde miljøgifter Isolerglassruter med innehold av PCB ( Murpuss, maling og fugemasser kan inneholde PCB. Tettematerialer kan inneholde kort- og mellomkjedete klorparafiner. Det samme gjelder vinduslim og gummilister i isolerglassruter. Vinylbelegg og vinylgulvlister kan inneholde helse- og miljøskadelige ftalater som DEHP, DBP og BBP, samt enkelte metaller. Isolasjonsplater av EPS, XPS samt rørisolasjon av cellegummi kan inneholde bromerte flammehemmere. Forts: Det er kjent at bygningsmaterialer som finnes i gamle bygninger kan inneholde store mengder helse- og/eller miljøskadelige stoffer. PCB i maling, isolerglassvinduer og fugemasser, bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer, ftalater i PVC-basert gulvbelegg og kort- og mellomkjedete klorparafiner i tettematerialer er godt dokumenterte eksempler, men også andre avfallsfraksjoner og stoffer vil være aktuelle. Elektrisk og elektronisk avfall kan inneholde en rekke ulike miljøgifter, og skal alltid sorteres ut og leveres til godkjent mottak. Kartlegging og miljøsanering av farlig avfall før rehabilitering og riving av byggverk gjennomføres er avgjørende for å sikre at farlig avfall tidlig skilles fra annet avfall og at miljøskadelige stoffer ikke spres til naturen. Miljøgifter er stoffer som utgjør en trussel mot human helse og/eller miljø. Som navnet tilsier er dette stoffer eller stoffgrupper som kan være skadelige selv ved lave konsentrasjoner. De fleste miljøgifter er giftige, tungt nedbrytbare og akkumuleres i organismer. En siste forutsetning for at et stoff eller en stoffgruppe skal være en miljøgift er tilstedeværelsen av tilstrekkelige mengder i en sammenheng som gjør at mennesker eller organismer i naturen vil eksponeres for nivåer som kan gi skade. De stoffene som miljømyndighetene anser at utgjør størst risiko for miljøet blir oppført på en liste over prioriterte miljøgifter. Denne listen omfatter i dag 30 stoffer og stoffgrupper. For noen miljøgifter er byggprodukter og bygg- og anleggsavfall en vesentlig kilde til de nasjonal bruk og utslipp.

14 Kreosot- impregnert trevirke vil inneholde PAH.
Overhalla kommune Teknisk avdeling XPS- plater og polyuretanskum (PUR- skum), for eksempel brukt i isolerte garasjeporter, isolasjonspaneler i kjølerom etc., kan inneholde de miljøskadelige blåsemidlene KFK og HKFK. CCA- impregnert trevirke inneholder metaller som krom, arsen eller kobber. Kreosot- impregnert trevirke vil inneholde PAH. Eksteriørmaling kan inneholde høye nivåer av ulike metaller (f.eks. bly og sink). Alle kasserte produkter som er avhengig av elektrisk strøm, kabler, ledning eller batteri (Elektrisk og elektronisk avfall). Slikt EE- avfall er omfattet av etablerte returordninger.

15 Overhalla kommune Teknisk avdeling Sluttrapport TEK 10 § 9 - 9 ”For tiltak i § 9-6 første ledd skal det utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfall, fordelt på ulike avfallstyper og -mengder. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres.” TEK 10 § 9-9: Sluttrapport for faktisk disponering av avfall

16 BYGGESAK OG AVFALLSPLAN I PRAKSIS
Overhalla kommune Teknisk avdeling BYGGESAK OG AVFALLSPLAN I PRAKSIS I Overhalla fom 2001 – tom d.d.: • 806 behandlede byggesaker (414 meldinger og 392 søknader) • Byggesaker i denne perioden omfatter blant annet: 116 nye bolighus og leiligheter 42 nye hytter 18 næringsbygg 36 bygg i landbruket (1 våningshus / 35 fjøs/redskap/med mer) 305 tilbygg / påbygg/ ombygging Riving av 85 bygg (hus, hytter, uthus, garasjer, fjøs med mer) Riving av del av bygning: 25 § 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse (1) Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-4.

17 Miljøsanerings- beskrivelse ?
Overhalla kommune Teknisk avdeling Når slår kravene inn? Tiltak : Avfallsplan ? Miljøsanerings- beskrivelse ? Arealgrensen er samlet hvis flere bygg. (TEK-10 § 9-6 (2)) (TEK-10 § 9-6) (TEK-10 § 9-7) Over 10 tonn avfall Ja Riving / ombygging < = 100 m² BRA nei > 100 m² BRA ja Nybygg / Tilbygg / Påbygg m.m. < = 300 m² BRA > 300 m² BRA Er det krav om avfallsplan i søknad så skal min. 60 vekt-% av avfallet sorteres og leveres til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning. (TEK-10 § 9-8) Da skal det også leveres sluttrapport med dokumentasjon på levering og gjenvinning. (TEK-10 § 9-9) For alle tiltakene krever forurensningsmyndighetene at det min. 60 vektprosent av avfallet kildesorteres. Dette skal gjøres på byggplassen, men kommunene kan i særlig grad fravike dette kravet.

18 Byggesaker med krav om avfallsplan i Overhalla
Overhalla kommune Teknisk avdeling Byggesaker med krav om avfallsplan i Overhalla Antall byggesaker fom tom d.d. (ca 4 år) 324 byggesaker Etter forskrift fra I perioden fom tom er det registrert : 3 byggesaker Etter ny PBL 2008 I perioden fom tom d.d. er det registrert: 12 byggesaker

19 Ansvar ved byggetiltak
Overhalla kommune Teknisk avdeling Ansvar ved byggetiltak SAK 10 Kap.12 Ansvarlig søker har ansvar for å påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall. Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at det blir utarbeidet nødvendig prosjektering som grunnlag for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse. Ansvarlig utførende har ansvar for å bidra til og følge opp avfallsplan, gjennomføre miljøsanering, innhente og ta vare på dokumentasjon for faktisk disponering avfall, og utarbeide sluttrapport for avfallshåndtering. Ansvarlig foretak skal melde fra til kommunen ved endring av ansvarsforhold. SAK s 23: Ikke krav om at det legges fram ved søknad, men skal legges fram ved tilsyn eller dokumentasjon

20 Overhalla kommune Teknisk avdeling Tilsyn Tidsavgrenset krav om tilsyn Fra og med 1. januar 2011 til 1. januar 2013 skal kommunen prioritere tilsyn med at avfallsplan og miljøsanerings- beskrivelse er utarbeidet og følges. Dette er en forskriftsfestet plikt for kommunene iht. byggesaksforskriften § Ved utløpet av 2-års perioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsynet til Direktoratet for byggkvalitet. Kommunene har en forskriftsfestet plikt til å prioritere tilsyn med avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse frem til Tilsyn kan utføres når som helst i byggesaken, og opptil fem år etter at ferdigattest er gitt. Det anbefales at tilsyn gjennomføres tidlig i byggesaken, fordi det er da muligheten er størst til å avdekke mangelfull miljøkartlegging eller avfallshåndtering, samt påvirke avfallshåndteringen i riktig retning. Ved utløp av perioden skal kommunene sende en oversikt med vurdering av tilsynet til Direktoratet for byggkvalitet. Tilsyn er med på å heve kunnskapsnivået om bygg- og anleggsavfall både i kommunene og i byggenæringen. Etter hvert som kommunen får erfaring med tilsyn og avfallshåndtering, kan de spille en viktig rolle som veiledere. Erfaringer fra kommuner som har drevet tilsyn med avfallsreglene over tid er at næringen ofte ønsker tilsyn og tilbakemeldinger som kan forbedre rutiner og kontroll, f.eks. når det gjelder god merking av containere, avfallssortering på trange byggeplasser, hvilke avfallsfraksjoner som kan sorteres og gjenvinnes, håndtering av farlig avfall, etc.

21 Overhalla kommune Teknisk avdeling Mulige tilnærminger Tilsynet kan innebære alt fra: - enkle tilsyn med at avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse foreligger. - mer omfattende tilsyn med at avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport holder tilstrekkelig kvalitet. - tilsyn for å påse at kravene følges opp i praksis på byggeplass. Det anbefales at tilsyn gjennomføres tidlig i byggesaken; - mulighetene er størst til å avdekke mangelfull miljøkartlegging eller avfallshåndtering. - mulighetene til å påvirke avfallshåndteringen i riktig retning er tilstede. Det er ønskelig at tilsynet har fokus på håndtering av farlig avfall. - Det anbefales derfor at rivings- og rehabiliteringsprosjekter prioriteres ved tilsyn. Hvor detaljert tilsyn kommunene ønsker å iverksette kan avhenge av ressurser på området og kunnskap om avfallshåndtering og miljøsanering. Tilsynet kan innebære alt fra enkle tilsyn med at avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse faktisk foreligger, mer omfattende tilsyn med at avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse og sluttrapport holder tilstrekkelig kvalitet, til å påse at kravene følges opp i praksis på byggeplass. Det er ønskelig at tilsynet har fokus på håndtering av farlig avfall. Vanligvis genereres det mest farlig avfall i rive- og rehabiliteringsprosjekter og det anbefales at slike tiltak prioriteres ved tilsyn. Dersom kommunene har spørsmål om farlig avfall, eller oppdager at farlig avfall ikke håndteres forsvarlig, kan miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen kontaktes.

22 Tilsyn med dokumentasjon
Overhalla kommune Teknisk avdeling Tilsyn med dokumentasjon Kontrollspørsmål Ansvar Foreligger avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelser i tiltak der dette skal utarbeides? Søker Er estimat for avfallsmengder i avfallsplanen urealistisk eller underestimert? Prosjekterende Er kravet til minimum 60 vektprosent sortering av avfallet oppfylt i avfallsplanen? Er miljøkartlegging utført som grunnlag for utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelsen, og er beskrivelsen god nok? Kan faktisk disponering av alt avfall dokumenteres i sluttrapporten? Utførende Er eventuelle vesentlige avvik i avfallsplan og sluttrapport mht. avfallsmengde eller disponering av avfallet begrunnet?

23 Tilsyn på byggeplass Kontrollspørsmål Ansvar
Overhalla kommune Teknisk avdeling Tilsyn på byggeplass Kontrollspørsmål Ansvar Er det samsvar mellom avfallsplan og containere og sortering på byggeplass? Utførende Er containerne tilstrekkelig godt merket og sorteringen på byggeplass tilfredsstillende? Fungerer rutiner for innsamling, oppbevaring og levering av farlig avfall? Er farlig avfall i bygninger som skal rives eller rehabiliteres godt merket og i tråd med utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse? Det er viktig at kommunen setter av tid og ressurser til tilsyn på byggeplass. Tilsyn på byggeplass er særlig relevant på avfallsområdet fordi det i motsetning til andre områder i plan- og bygningsloven ikke er mulig å føre tilsyn med tiltaket etter at arbeidet er avsluttet. Tilsyn med at avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse etterleves må derfor gjøres under pågående arbeid på byggeplass. Relevante sjekkpunkter på byggeplassen kan være at det finnes godt merkede containere for de avfallsfraksjoner som forutsettes utsortert i avfallsplanen. Det må finnes fungerende rutiner for oppsamling, lagring og levering til godkjent mottak for farlig avfall. Ved riving og rehabilitering må bygningsdeler, komponenter og installasjoner som er farlig avfall være merket og i tråd med utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse før selve miljøsaneringen starter. Det bør også være rutiner for å avdekke farlig avfall som først kan oppdages under miljøsaneringen eller etter at miljøsaneringen er ferdig.

24 Sanksjonsmuligheter Pålegg om retting og pålegg om stans Tvangsmulkt
Overhalla kommune Teknisk avdeling Sanksjonsmuligheter Pålegg om retting og pålegg om stans Tvangsmulkt Overtredelsesgebyr Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud Tilbaketrekking av lokal godkjenning eller sentral godkjenning Straff (bøter eller fengselsstraff) Plan- og bygningsloven inneholder en rekke ulike sanksjonsmuligheter som kan benyttes ved regelverksbrudd. Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten. Det er viktig at kommunen vurderer alvorlighetsgraden av overtredelsen og reagerer deretter. Dersom det utferdiges flere ulike sanksjoner for samme overtredelse må disse samordnes slik at ikke overtrederen rammes urimelig. Kommunen kan gi pålegg om retting av ulovlige forhold eller pålegg om stans i byggearbeidet. Det kan også fastsettes tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en angitt frist. Tvangsmulkt kan fastsettes samtidig som pålegg om retting og løper fra fristoverskridelsen for retting. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett er et svært effektivt sanksjonsmiddel. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett kan vurderes ved alle alvorlige overtredelser av plan- og bygningslovgivningen eller dersom kommunen finner at et ansvarlig foretak ikke oppfyller de krav som stilles til pålitelighet og dugelighet. Kommunen kan trekke tilbake ansvarsretten når det ansvarlige foretaket i vesentlig grad har unnlatt å ivareta sitt ansvar, har unnlatt å følge evt. pålegg om retting av avvik, eller ikke oppfyller forutsetningene for ansvarsretten. Tilbaketrekking vil være aktuelt der tilsynet avdekker manglende kompetanse i forhold til de oppgaver foretaket har tatt på seg. Sentral godkjenning SKAL trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av regelverket. Den nye plan- og bygningsloven åpner også for bruk av overtredelsesgebyr, f.eks. i tilfeller der overtredelsen medfører skade på miljøet. For de mest alvorlige overtredelsene kan kommunen vurdere politianmeldelse, som i ytterste konsekvens kan resultere i bøter eller fengselsstraff. Tilfeller der politianmeldelse kan være aktuelt er ulovlig dumping eller brenning av avfall eller dersom farlig avfall forsettlig eller grovt uaktsomt ikke sorteres ut. Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten og samordnes slik at overtrederen ikke rammes på en urimelig måte.

25 Nyttig informasjon finnes her:
Overhalla kommune Teknisk avdeling Nyttig informasjon finnes her: • Klima- og forurensings- direktoratet: • Miljøstatus i Norge: • Sintef Byggforsk Kunnskapssystemer: • Statistisk sentralbyrå: • Direktoratet for byggkvalitet: - Byggeregler på ett sted: - Tilsynsveileder: - Blanketter: • Byggemiljø: Det er laget en rekke verktøy og hjelpemidler både for byggenæringen og kommunene mht. å ivareta reglene om bygg- og anleggsavfall. På nettsidene nevnt her er det mye nyttig informasjon.

26 Informasjonsfoldere om BA-avfall og byggesak:
Elektrisk og elektronisk avfall i bygg- og anleggsprosjekter Hvordan kartlegge farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anlegg Hvordan sortere/håndtere farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter Hvordan deklarere farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekter Skal du rehabilitere eller rive en bygning eller et anlegg? Ny informasjonsfolder om BA-avfall og byggesak (ligger på Direktoratet for byggkvalitet) NHP-nettverket har utarbeidet en enkel folder om krav til avfallsplan, miljøsanering og sluttrapport i byggereglene. Folderen gir en god innføring i kravene og kan lastes ned gratis. Direktoratet for byggkvalitet deltar i nettverk for gjennomføring av nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP-nettverket). På oppdrag fra Direktoratet har NHP-nettverket utarbeidet en informasjonsfolder som gir en enkel innføring i avfallsreglene i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften, som gjelder dersom du skal rive eller rehabilitere bygg og anlegg over en viss størrelse. Folderen er egnet både for prosjekterende og utførende i byggesak, så vel som for kommunene. 


Laste ned ppt "AVFALLSPLAN I BYGGESAK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google