Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stavanger kommune Byggesak, Krav til avfallsplaner/sluttrapport

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stavanger kommune Byggesak, Krav til avfallsplaner/sluttrapport"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stavanger kommune Byggesak, Krav til avfallsplaner/sluttrapport
Krav til minst 60 % kildesortering av avfall fra bygging, riving og rehabilitering (vektbasis) på byggeplass

2 Krav til avfallsplaner
Grenser for når kravet gjelder (TEK §9-6) oppføring av bygning over 300 m2 (bruksareal) riving og rehabilitering av bygning over 100 m2 Konstruksjoner og anlegg hvor tiltaket genererer mer enn 10 tonn avfall Det er obligatoriske med avfallsplaner for: 1) Nybygg, påbygg og lignende som overskrider 300 kvadratmeter bruksareal 2) Riving eller rehabilitering av bygning, eller deler av bygning, som overskrider 100 kvadratmeter bruksareal 3) Bygge-, rivings- eller rehabiliteringsarbeider av anlegg og konstruksjoner som vil genererer mer enn 10 tonn bygge- og rivingsavfall For bygninger er det altså bruksarealet som legges til grunn. Dette gjelder også ved fasadeendringer. Siden en fasade ikke kan måles i bruksareal, er det området som grenser til fasaden som avgjør om kravet til avfallsplan blir utløst eller ikke. Om en fasade grenser til mer enn 100 kvadratmeter bruksareal, skal avfallsplan sendes inn til kommunen. Her må det brukes noe skjønn. Det er for eksempel ikke intensjonen at det aktuelle kapittelet i avfallsforskriftens kapittel 15, skal gjelde om et par vinduer som grenser til et rom på 100 kvadratmeter skal skiftes ut, men at den skal gjelde der det kan forventes at noen tonn avfall oppstår, og hvor det kan finnes helse- og miljøfarlige stoffer. For konstruksjoner og anlegg er det altså grensen på 10 tonn som gjelder. Eksempel på anlegg og konstruksjoner er broer, kaianlegg, brygger, moloer, transformatorstasjoner, tribuner, tunneler, kulverter, autovern osv. Veier, som helhet, regnes ikke som anlegg her. Tonngrensen gjelder bare for konstruksjoner og anlegg, mens arealgrensen alltid benyttes ved bygninger. 2

3 Krav til avfallsplaner
Avfallsplanen skal inneholde en oversikt over forventede mengder byggavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket (§ 9-6) Planen skal også gi en oversikt over håndtering og disponering av avfallet Ved riving og rehabilitering skal det i tillegg lages en miljøsaneringsbeskrivelse for håndtering av helse- og miljøfarlige stoffer (§ 9-7) Den er viktig info for entreprenør I avfallsplanen skal det gis en oversikt over forventede mengder byggeavfall som vil oppstå i forbindelse med tiltaket. Planen skal gi en oversikt over håndtering og disponering av avfallet. Farlig avfall skal håndteres spesielt og må ikke blandes med vanlig avfall. Ved riving og rehabilitering skal det i tillegg lages en miljøsaneringsbeskrivelse som beskriver hvordan helse- og miljøfarlige stoffer i eksisterende bygg, anlegg og konstruksjoner skal håndteres. Miljøsaneringsbeskrivelsen bør være en del av konkurransegrunnlaget som entreprenøren skal gi tilbud på, da dette er viktig informasjon for entreprenøren. En miljøsaneringsbeskrivelse skal blant annet inneholde informasjon om hvilke helse- og miljøfarlige stoffer som finnes i bygget og hvordan disse skal håndteres. 3

4 Krav til avfallsplaner
Avfallsplanen skal være fullt ut før det gis tillatelse etter plan- og bygningsloven Vises på gjennomføringsplanen SAK10§5-5 Krav til sluttrapportering til kommunen med oversikt over faktiske leverte mengder avfall og disponering ved ferdigattest SAK 10§8-1 Avfallsplanen skal sendes kommunen for godkjenning. Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven før avfallsplanen er godkjent. Selv om de fleste prosjekter som det kreves avfallsplan for er søknads- eller meldepliktig etter plan- og bygningsloven, er det viktig å merke seg at kravet om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse også gjelder der hvor prosjektet ikke er søknads- eller meldepliktig etter plan- og bygningsloven. Når arbeidet er utført skal det sendes sluttrapport til kommunen som viser faktiske leverte mengder avfall og hvordan avfallet er disponert. SFT har utarbeidet et eget skjema som benyttes både som avfallsplan og sluttrapport. Man supplerer altså avfallsplanen med de endelige avfallsmengder når tiltaket er ferdig, legger ved dokumentasjon og sender dette inn til kommunen som en sluttrapport. Det skal redegjøres for eventuelle avvik. 4

5 Sluttrapport (TEK §9-9) Sluttrapporten skal dokumentere håndteringen av alt avfall som tiltaket har generert Oversikt over kvitteringer til mottak Vesentlige avvik fra godkjent avfallsplan skal komme tydelig fram, og begrunnes >50 % Manglende sluttrapport eller alvorlige avvik fra godkjent avfallsplan kan føre til tvangsmulkt eller anmeldelse Når tiltaket er avsluttet, skal en sluttrapport sendes inn til kommunen. Kommunen vil ikke fatte noe vedtak om at denne er godkjent, og det er opp til kommunen om de ønsker å komme med en tilbakemelding til avfallsprodusent etter at sluttrapporten har blitt kontrollert. Det er det samme skjemaet som benyttes både til avfallsplan og sluttrapport. Avvik av vesentlige avfallstyper og mengder skal kommenteres spesielt og alt avfallet skal dokumenteres ved at kvitteringer fra godkjente mottaksanlegg, hvor type avfall og mengde fremkommer, legges ved sluttrapporten som sendes kommunen. Der kvitteringer ikke kan skaffes, for eksempel fordi materialene har gått til ombruk, skal egenerklæring fra mottakeren av dette ”avfallet” fylle ut en egenerklæring. Skjema for egenerklæring som finnes på hjemmesidene til SFT, kan benyttes. Her finnes også skjema for avfallsplan og sluttrapport. Alvorlige avvik fra godkjent avfallsplan kan føre til tvangsmulkt, der dette er varslet konkret på forhånd. Politianmeldelse kan også bli vurdert. Det blir mer om dette på slutten av foredraget. 5

6 Kommunenes oppgaver Se til ved tilsyn at det foreligger avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse Føre tilsyn med avfallshåndteringen Innkreve gebyr for saksbehandling og tilsyn Evt ilegge tvangsmulkt Gi veiledning og informasjon til næringen Se egen veileder for kommunene under ”Bygg- og anleggsavfall” på: Egen veileder for bransjen og tiltakshaver Kommunen er forurensingsmyndighet for BA-avfall, og har ansvaret for å godkjenne avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelser. I tillegg fører kommunen tilsyn med avfallshåndteringen på byggeplass og står for innkreving av gebyr for saksbehandling og tilsyn. Kommunen har hjemmel til å ilegge tvangsmulkt ved brudd på regelverket om avfallsplaner. En annen viktig oppgave som kommunen har er å gi veiledning og informasjon til næringen. Det er utarbeidet en egen veileder for kommunene med mye nyttig informasjon. Her finne blant annet utdypende kommentarer til kapittel 15 i avfallsforskriften, aktuelle skjemaer, veileder for mengdeberegning, informasjon om saksgang og tilsyn mv. 6

7 Hvordan gjennomføres tilsynet?
Varsle pr brev eller mail Møte med de ansvarlige foretak Gjennomgang av dokumenter og krav Organisering Rutiner og praktisk gjennomføring Gå en runde på byggeplassen Tilsynsrapport med konklusjon Kommunen vil vanligvis gjennomføre varslet tilsyn. Dette anbefales fordi det fører til en bedre tone og man er sikret at nøkkelpersonene er til stede. Men i noen tilfeller kan det også være aktuelt å komme på uanmeldte tilsyn, dette er nok mest aktuelt der hvor det er grunn til mistanke om at noe ulovlig er på gang. Ved tilsynet vil kommunen ha kontakt med de som er ansvarlige for avfallshåndteringen på byggeplassen. Kommunen vil ta en gjennomgang av avfallsplanen og eventuelt miljøsaneringsbeskrivelsen ved rivings- eller rehabiliteringstiltak. Hvordan ansvaret for avfallshåndteringen er plassert på plassen er også en naturlig ting å diskutere, selv om avfallsforskriften er helt klar på at det er avfallsprodusent (tiltakshaver og ansvarlig utførende) som har ansvaret for at forskriften følges. Gjennomgang av dokumentasjon, på avfallshåndteringen og disponeringen, er viktig for å kunne vurdere hvordan avfallbehandlingen foregår i praksis. Ved å ta en runde på byggeplassen, får kommunen et innblikk i hvordan avfallet faktisk blir håndtert. Dette er viktig og lærerikt for alle parter. Slik kan rutiner og den praktiske gjennomføringen diskuteres mens dette studeres i praksis. Det er også lettere å få til en lettere og mer avslappet tone når man går rundt på byggeplassen, i stedet for å sitte rundt et bord. 7

8 Hvorfor tilsyn? Følge opp avfallshåndteringen i praksis
Få kontakt og dialog med næringen Veiledning og informasjonsutveksling Forslag til løsninger der det er problemer Hensikten med å føre tilsyn er å følge opp avfallshåndteringen, og at denne er iht. avfallsforskriften og godkjent avfallsplan. Samtidig vil kommunens representanter kunne gi råd og veiledning i arbeidet med praktisk oppfølging på byggeplass. Dette vil kunne ha en positiv effekt overfor byggenæringen, og vil være med på å skape gode holdninger til avfallshåndtering i framtida. 8

9 Eksempel på tilsyn Tilsyn byggeplass nybygg viser sortering på ca 10%. Skylder på trang byggeplass. Dette skal søkes på forhånd. Avvik >50% på sluttrapport skal grunngis Tilsyn sluttrapport viser sortering på 11 % Slike tilfeller blir det krav om avviksbehandling og evt advarsel og at gjentakelser kan medføre tap av ansvarsrett og vurdering av bøter §17-7. Vurderes ved renovasjonsavd. Riving foretas uten at miljøsaneringsrapporten er på riveplassen

10 Eksempel på tilsyn Tilsyn riving av flere bygg. Foretaket er ansvarlig for både miljørapport og avfallsplan. Farlig avfall blir kartlagt og blir utsortert og leveres til godkjent mottak. God kontroll og kompetanse av rivingen Krav til søknad ved gjenbruk av mur/ betong. Også vurdering av støy og støv til nabo må kartlegges

11 Tilsyn forts Prosjekter oppstartet etter 2008 med kort horsont leverte tilfredstillende sluttrapporter. Projekter med lang horisont har hatt større avvik Viktig hva de gjør med farlig avfall Viktig å bruke faglig støtte fra Renovasjon ved tilsyn avfallsplaner, sluttrapport og byggeplass

12 Tilsyn sluttrapport Gjenbruk av materialer som det ikke er søkt om.
Avfall som organisk avfall med halogen er gjenbrukt. Dette er ikke tillatt. Det er ikke reg avvik tidligere og advarsel er gitt for manglende dok av gjenbruk. Gjentakelser kan føre til bøter iht §17-1 og konsekvenser for ansvarsretten i kommunen

13 Tilsyn sluttrapport Egenerklæring for avfalls­disponering i byggesaker
Brukes for å dokumentere leveranser av byggavfall (ombruk) der ordinær kvittering fra mottaker ikke kan fremskaffes Hvor er avfallet disponert, adr, navn Eksempelvis levert bønder i distriktet, må dokumenteres hvem de er, se veileder 2357 s11

14 Tilsyn avfallsplan Byggeavfall og riving, avfallsplaner:
Tilsyn hos foretak for riving er hovedsakelig bra. Avfall blir sortert og går til godkjent mottak. Tilfeller av gjenbruk av materialer som det må redegjøres/ søkes om. Tilsyn med avfallsplaner og sluttrapport for byggeavfall viser at noen ikke sorterer 60% av avfallet på byggeplass. Dette er krav. Bruk veileder for kommunen se

15 Nytt forslag til forskrift, TEK
Byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid, slik at avfallsmengder over livsløpet begrenses til et minimum Det skal velges produkter til byggverk som er godt egnet for ombruk og materialgjenvinning Utfasing av miljøgifter kan gi god utnyttelse av avfall Dette skal gi redusering av klimabelastningen

16 Ny forskrift, TEK Dokumentene skal ikke sendes inn for godkjenning, men være tilgjengelig for tilsyn Mange innvendinger mot dette i høringen Uheldig å endre prosedyre så kort tid etter.

17 Ny forskrift 2010 Kapittel 15 videreføres i ny forskrift så det er ingen nye krav som innføres Bransjen kan føle at de nå ”slipper” å lage avfallsplan/miljøsaneringsbeskrivelse Plan/rapport skal fortsatt utarbeides Bransjen bør bruke avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelser som verktøy for planlegging, håndtering og god økonomi

18 Forskrift 2010 Tilsyn vil være kommunens verktøy for å kontrollere om regelverket følges Kommunen er pålagt å føre tilsyn med at regelverket overholdes Tilsyn med at planer for avfallshåndtering og miljøsanering er utarbeidet og følges skal prioriteres i 2 år fra SAK10§15-3

19 Ny forskrift 2010 Etter forurensningslovgivningen har tvangsmulkt vært eneste virkemiddel I plan- og bygningslovgivningen har vi flere virkemiddel For eksempel vurdere advarsel, stoppordre, tilbaketrekking av ansvarsrett, tilbaketrekking av bruks- eller ferdigattest og nytt i forskriften er overtredelsesgebyr Plan- og bygningsloven har derfor flere og mer nyanserte reaksjonsmåter enn tidligere regelverk

20 Tilsyn avfallsplan Se www.klif.no
Skjema og farlig avfall fra bygg og anlegg hjelpemiddel for mengder avfall i forhold til byggeår, størrelse med mer


Laste ned ppt "Stavanger kommune Byggesak, Krav til avfallsplaner/sluttrapport"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google