Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verving. Hva mener vi med verving? •Verving: tiltak og aktiviteter som fører til at organisasjonen knytter til seg nye medlemmer •Vi snakker også om å.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verving. Hva mener vi med verving? •Verving: tiltak og aktiviteter som fører til at organisasjonen knytter til seg nye medlemmer •Vi snakker også om å."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verving

2 Hva mener vi med verving? •Verving: tiltak og aktiviteter som fører til at organisasjonen knytter til seg nye medlemmer •Vi snakker også om å beholde medlemmer: dette er et like viktig arbeid –Øke profesjonsbevissthet og fagforeningsbevissthet –Styrke vår profil som en sterk fagforening og samfunnsaktør s2

3 To viktige fakta Av medlemsundersøkelsen for 2010 •Litt under 30 % ble vervet av tillitsvalgte •43 % ble vervet som studentmedlemmer Tillitsvalgte, spesielt på lokalt nivå, og Pedagogstudentene er viktige aktører for verving. Medlemmer gjør også en viktig jobb for å verve på arbeidsplassen. s3

4 Bakgrunn •SSTs plan for organisasjonsutvikling 2011-2012 fremhevet verving som et av ni satsingsområder •Team for verving opprettet høsten 2011 •Februar 2012: Utdanningsforbundets strategiplan for verving vedtatt (se fylkesinfo 6/12) •Handlingsplan for SSTs strategiske plan 2012 Pkt. 4: Sterk og solidarisk fagforening og samfunnsaktør •4.1: Arbeide særskilt med verving s4

5 Hva har blitt gjort? •Lansering av strategiplanen for verving –Fylkesinfo 6/12 –Presentasjon av planen på ulike kurs og seminar, inkludert kurs med storbyene og videokonferanse med alle fylkeslag •Utvikling av ny vervebrosjyre og verveplakat •Nye rapporter om medlemsutviklingen og utvikling av MinSide •Tettere samarbeid mellom PS og Utdanningsforbundet •Oppnevning av nye verveansvarlige i fylkes- og lokallag •Integrering av verving i skoleringstilbud •Økt aktivitet omkring vervearbeidet på alle nivå Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Hvor vil vi? •Systematisere vervearbeidet •Utvikle årshjul for fylkes- og lokallag •Utvikle et veiledningshefte? •Styrke samarbeidet på alle nivå i Utdanningsforbundet og med PS Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Hvorfor medlem av Utdanningsforbundet? 1.Bistand ved problemer på arbeidsplassen (over 60%) 2.Forbundet ivaretar mine lønnsinteresser (over 50%) 3.Jeg mener at man skal være organisert (litt under 30%) 4.Mulighet for juridisk bistand (litt under 15%) 5.Ulike medlemsfordeler (litt under 20%) Under 10% 6. Ingen alternativ organisasjon 7. UDF er en viktig samfunnsaktør 8. Ulike faglige tilbud (kurs, konferanser, tidsskrifter) 9. Jeg er enig i lønnspolitikken 10. Jeg er enig i utdanningspolitikken Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Hvorfor ikke fagforeningsmedlem (AFI rapport) 1.Oppnår samme lønns- og arbeidsvilkår uansett (over 40%) a. «Free-rider» argumentasjon 2.Føler fagforbundene ikke ivaretar mine interesser (litt under 30%) a. Hva er de, og hvordan kan vi bli flinkere? 3.Prinsipiell motstander (litt under 25%) 4.Ingen fagforening på arbeidsplassen (litt under 25%) a. Ingen har spurt meg! 5.For dyrt (litt over 10%) 6.Redd for negative reaksjoner fra arbeidsgiver (2-3%) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Kollektiv bevissthet omkring fagorganisering •Identitet og solidaritet er ikke en tilstand, men må bygges kontinuerlig •Dette bygges ofte best gjennom kollektive handlinger •Via kollektive handlinger får medlemmer en følelse av felleskap Aktiviteter på arbeidsplassen, i lokallag og i fylkeslag er avgjørende for å skape og vedlikeholde en kollektiv bevissthet omkring viktigheten av å være fagorganisert i Utdanningsforbundet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 TID FOR VERVING OG OPPDATERING. •Oppstart av nytt skole- og barnehageår gir gode muligheter for verving av nye medlemmer •Mange har skiftet stillinger og arbeidsplasser i løpet av sommeren. Kanskje er nye barnehager og skoler blitt startet opp. Da har vi gode muligheter til å gjøre en innsats for å verve nye medlemmer. Både vi på fylket, lokallag og tillitsvalgte på arbeidsplassen har en jobb å gjøre her. Sterk, engasjert, solidarisk og profesjonell er ord som beskriver organisasjonen og våre medlemmer. Jo flere vi er, jo sterkere er vi sammen! •Manglende opplysning om endring av arbeidsplass fører til ukorrekte opplysninger i medlemsregisteret. Det er derfor viktig at alle blir minnet om å gå inn på "min side" på http://www.utdanningsforbundet.no og se etter at alle opplysninger er riktig. http://www.utdanningsforbundet.no

11 •Utdanningsforbundets nye vervebrosjyre anbefales: http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Vervebrosjyre%20U DF%202012.pdf http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Vervebrosjyre%20U DF%202012.pdf •Vi anbefaler også å gjøre medlemmer oppmerksom på Utdanningsforbundets kampanje for å «løfte lærerne»: •http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Om- Utdanningsforbundet/Andre-artikler/Kampanje-for-a-lofte- larerne/http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Om- Utdanningsforbundet/Andre-artikler/Kampanje-for-a-lofte- larerne/ •Opplysninger om innmelding finner du her: http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Om- Utdanningsforbundet/Medlemskap/Innmelding/ http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Om- Utdanningsforbundet/Medlemskap/Innmelding/ •.

12 Sentralstyret vedtok i februar 2012 Utdanningsforbundets strategiplan for verving (SST 32/12). •For å beholde og styrke organisasjonens posisjon er det viktig å ha en stor og stabil medlemsmasse. •Størrelse er ikke synonymt med makt, men størrelse er et av flere viktige element som bidrar til å opprettholde Utdanningsforbundets posisjon i samfunnet.

13 Medlemsutviklingen i og medlemspotensialet til Utdanningsforbundet 2010-2012 •Hvis studentmedlemmer, pensjonistmedlemmer og folkehøgskolemedlemmer tas bort fra totalmedlemstallet, var det en økning på 474 medlemmer i perioden •Det har vært en liten nedgang i medlemsgruppene grunnskole og videregående opplæring •Det er en stor økning i antall pensjonistmedlemmer •Antall studentmedlemmer øker og er en viktig inngangsport for nyutdannede og unge medlemmer til Utdanningsforbundet •Det er en nedgang i antall ledermedlemmer

14 Medlemspotensiale i kommune, stat og Pbl-a •Det er registrert cirka 40.000 potensielle nye medlemmer innenfor tariffområdene kommune, stat og PBL-A (se rapport om medlemspotensialet) •Det er relativt god organisasjonsgrad innenfor eksisterende tariffområder •Det er høyere organisasjonsgrad blant offentlig ansatte enn i private virksomheter •Innenfor skoleverket er det høyere organisasjonsgrad i grunnskolen enn i videregående skole •Det er delvis støtte for at de med høyest utdanning (lektor med tillegg) har en lavere organisasjonsgrad enn adjunkt.

15 Verveaktiviteter som fungerer på fylkes og lokallagsnivå •Stand ved fagdager, fagmesser, på studiestedene og ved andre arrangement •Ungseminar •Jobbsøkerkurs/Arbeidslivsdag •Egne lokale vervekampanjer med vervepremier •Integrering av verving i skoleringstilbud •Oppfølging av medlemmer i overgangsfaser, som overgangen fra student til yrkesaktiv, til lederstillinger og til pensjonisttilværelsen •Profilering av Utdanningsforbundet ved arbeidsplassene •Personlige besøk til arbeidsplassene for å informere om Utdanningsforbundet

16 Pedagogstudentene PS •Medlemsundersøkelsen for 2010 viser at over 40 % av medlemmene i Utdanningsforbundet ble vervet som studenter •Styrke samarbeid og kommunikasjon mellom Utdanningsforbundet og PS •Tydeliggjøre rollene og arbeidsoppgavene til Utdanningsforbundet og PS ved verving på utdanningsinstitusjonene •Styrke innsikten i og kjennskapen til hverandres organisasjon •Styrke og opprette lokallag til PS. Her er det en mulighet for Utdanningsforbundet å spille en større rolle •Bruke logoene både til PS og Utdanningsforbundet for å synliggjøre Pedagogstudentene sin tilhørighet til Utdanningsforbundet •Utvikle et godt system for å sikre overgang fra studentmedlemskapet til gratisåret og fra gratisåret til betalende medlem i Utdanningsforbundet •.

17 Verving: et ansvar for hele organisasjonen •Skal organisasjonen lykkes med å styrke vervearbeidet, er det viktig å bygge på de positive erfaringene vi har, og til å sette ambisiøse, men samtidig, oppnåelige mål. Følgende prinsipp legges til grunn i Utdanningsforbundets vervearbeid framover: •Verving skal være et prioritert arbeidsområde på alle nivå i Utdanningsforbundet •Verving skal være en integrert del av organisasjonens arbeid på alle nivåer •Verving skal bidra til å kommunisere tydelige og klare budskap inkludert verdien av et medlemskap i Utdanningsforbundet som en profesjonsorganisasjon, fagforening og samfunnsaktør. •Verving skal bidra til å styrke Utdanningsforbundets medlemsnærhet.

18 •For å styrke vervearbeidet og bygge en helhetlig og systematisk vervevirksomhet i organisasjonen legger strategiplanen opp til en tydelig ansvars- og arbeidsfordeling på alle nivå i organisasjonen: •

19 Sentralplan har overordnet ansvar for å: •koordinere og implementere strategiplanen for verving •Utarbeide tiltaksplaner og årshjul for verving •Produsere data og statistikk for hele organisasjonen •Utarbeide felles vervemateriell og profileringsartikler •Videreutvikle tydelige og klare budskap tilpasset de ulike medlemsgruppene •Samordne vervearbeidet med fylkeslag, lokallag og PS •Delta på og bidra til relevante konferanser, lærerstevner og skolering •Videreutvikler viktige verktøy som Min Side, medlemsregisteret og andre relevante kommunikasjonsverktøy •Bidra til å sikre tillitsvalgte på arbeidsplasser med medlemmer i Utdanningsforbundet

20 Fylkeslag har ansvar for å: •Utarbeide konkrete handlingsplaner og årshjul for verving i fylkeslaget •Implementere egne handlingsplaner for verving •Samordne vervearbeidet med sentralleddet, lokallagene og PS •Følge medlemsutviklingen i fylket og handle på bakgrunn av dette •Delta på og bidra til relevante konferanser, lærerstevner og skolering •Bidra til et godt vervearbeid i lokallag og klubber •Bidra til å sikre tillitsvalgte på arbeidsplasser med medlemmer i Utdanningsforbundet

21 Lokallag har ansvar for å: •Utarbeide handlingsplaner og årshjul for verving i lokallaget •Implementere egne handlingsplaner for verving •Koordinere og motivere til verving på arbeidsplassnivået •Følge medlemsutviklingen i sin kommune og handle på bakgrunn av dette •Følge opp nyopprettede stillinger, nyansatte og medlemmer i overgangsfaser i samarbeid med klubbene •Bidra til å sikre tillitsvalgte på arbeidsplasser med medlemmer i Utdanningsforbundet

22 Klubber og arbeidsplassnivå har ansvar for å: •Utarbeide egne handlingsplaner/strategier for å verve på arbeidsplassen •Profilere og informere om Utdanningsforbundet på arbeidsplassen •Informere nyansatte og andre om viktigheten av å være fagorganisert generelt og om fordelene ved medlemskap i Utdanningsforbundet spesielt •Opprette og vedlikeholde sterke klubber som bidrar til å profilere Utdanningsforbundet og til å verve nye medlemmer •Bruke fylkes- og lokallagene som støtte til vervearbeidet

23 Verdien av et medlemskap i Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet har en rekke argumenter for hvorfor det er viktig å være fagorganisert generelt og hvorfor det er viktig å være medlem av Utdanningsforbundet spesielt. Med bakgrunn i dette er det aktuelt å dele argumentene for medlemskap inn i følgende kategorier: •Tradisjonelle fagforeningssaker, som lønns- og arbeidsvilkår •Utdanningspolitiske og profesjonsfaglige saker •Prinsipielle og ideologiske verdier, som solidaritetsprinsippet •Materielle fordeler, som gode forsikringsordninger

24 •Tillitsvalgte og ansatte oppfordres derfor til å benytte seg av alle de ovennevnte kategoriene i utformingen av informasjonsmateriell, medlemsargumenter og andre viktige budskap.

25 Etiske retningslinjer •De ulike forbundene er stort sett tjent med å samarbeide og stå samlet overfor arbeidsgiver i forhandlinger og drøftinger. • Det fordrer vilje til samarbeid, vilje til å finne gode kompromiss, og det fordrer at man ikke «tråkker i hverandres bed». •Det har i mange år vært en enighet om at Utdanningsforbundet ikke forsøker å verve medlemmer organisert i andre fagforeninger. •Utdanningsforbundet vil ikke ta del i «medlemskapring» fra andre organisasjoner, men vi skal være offensive i å verve personer som ikke allerede er organisert.

26 Frikjøp i lokallaget

27 •Medlemstallet i lokallaget danner grunnlaget for frikjøpet dere får fra sentralt nivå. •Flere medlemmer, mere frikjøp. •Dette gjelder også de store klubbene i lokallaget: •For klubber med 47 – 99 medlemmer: 5 prosent •For klubber med 100 – 149 medlemmer: 10 prosent •For klubber med 150 medlemmer →: 15 prosent

28 Brosjyrer

29

30

31 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

32 Lokal introduksjon Nye tillitsvalgte på arbeidsplassene Velkommen som tillitsvalgt Besøk på arbeidsplass Lov og avtaleverk Andre hjelpemidler’ Brosjyrer osv Kurs.Modul 1

33 Lokal introduksjon Tips! Gi alle tillitsvalgte en USB.penn der du legger inn : •Opplysninger om lokallaget •Brosjyren: «Ny som tillitsvalgt» •Vedtektene •Hovedavtalen. KS eller PBL-a (eventuelt KS-håndboka) •Tariffavtaler. KS eller PBL-a (eventuelt KS-håndboka) •Særavtaler (SGS 1010) •Arbeidstidsavtaler (SFS 2213 og SFS 2201) •Kommunalt permisjonsreglement •Kommunalt ansettelsesreglement •Senioravtaler •Link til lovdata. http://www.lovdata.no/http://www.lovdata.no/ Legg dokumentene inn som pdf-filer slik at de er søkbare

34 Min første jobb som nyutdannet førskolelærer

35 Min første jobb som nyutdannet lærer

36

37 •http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Reklamekampanje/ Annonsene.pdfhttp://www.utdanningsforbundet.no/upload/Reklamekampanje/ Annonsene.pdf •Fylkesinfo 06/2012 •Lykke Til! Med vervearbeidet.


Laste ned ppt "Verving. Hva mener vi med verving? •Verving: tiltak og aktiviteter som fører til at organisasjonen knytter til seg nye medlemmer •Vi snakker også om å."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google