Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle saker for lokallagsledere Kurs for htv/lll, Tromsø 8. og 9. mars 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle saker for lokallagsledere Kurs for htv/lll, Tromsø 8. og 9. mars 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelle saker for lokallagsledere Kurs for htv/lll, Tromsø 8. og 9. mars 2010

2 Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan Sentralstyret mener at det er viktig med retningslinjer for å få en mer likeverdig og målrettet ressursbruk i organisasjonen. Driftsmidler må i stor grad komme arbeidsplassnivået til gode (LM06) Representantskapet (18/07) mener at alle lokallag bør bruke midler på klubbnivå, min. 50 kr. pr. medlem (2007-nivå) Det er en målsetting at den årlige tildelte budsjettrammen for de enkelte lokallag blir brukt til å skape aktivitet til beste for medlemmene, og ikke til sparing for ”dårlige tider”.

3 Lokallagets rolle Utdanningsforbundet skal bygge sin virksomhet på medlemmenes meninger og engasjement – der medlemmene er, på arbeidsplassene, i klubbene og i lokallagene. Det er av avgjørende betydning at lokallagsstyret tar ansvar for å skape møteplasser for større og mindre medlemsgrupper, da spesielt for medlemmer uten klubbtilbud, men også samlinger på tvers av grupper på lokalplan

4 Aktiviteter Årshjul og handlingsplan Medlemsmøter Klubbmøter Samlinger for atv Arbeidsplasser uten klubb Kurs

5 Overordnete mål for ressursbruk Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår Ivareta medlemmenes interesser i utdanningspolitiske spørsmål Styrke medlemsengasjementet Styrke kompetansen til de tillitsvalgte på arbeidsplassen Sikre tid slik at tillitsvalgte kan ivareta oppgavene innenfor klare rammer - 40%-regelen

6 Politisk arbeid i Utdanningsforbundet Overorda mål i landsmøtevedtakene Konkretisert av sentralstyret Utfordring: Hvordan få til de gode prosessene lokalt og på fylkesplan som bygger på de sentrale prioriteringene uten at dette blir et skinndemokrati?

7 Fokus på fire områder i perioden Attraktive arbeidsplasser med gode lønns- og arbeidsvilkår Profesjonelle yrkesutøvere Kvalitet i utdanninga Sterk og solidarisk fagforening og samfunnsaktør

8 Prioriteringer i 2010- lønns- og arb.vilkår Vektlegge likelønn og mindrelønnsutvikling Arbeide for en god ny hovedavtale med tilhørende fellesskolering Utvikle gode lønns-og arbeidsvilkår som understøtter en yrkeslang profesjonskvalifisering

9 Prioriteringer 2010 - profesjonelle yrkesutøvere Styrke den yrkeslange profesjonskvalifiseringa gjennom gode systemer og kvalitetsutvikling Utvikle yrkesetiske retningslinjer Sikre tilstrekkelig tid og handlingsrom i yrkesrollen

10 Prioriteringer 2010 - Kvalitet i utdanninga Arbeide for økt vektlegging av pedagogisk ledelse og tid til kjerneoppgaver Arbeide for at barnehagefaglig og skolefaglig kompetanse styrkes på kommunalt/fylkeskommunalt nivå Øke pedagogtettheten i barnehagen

11 Prioritering 2010 - fagforeningsarbeid Styrke arbeidet med alliansepartnere nasjonalt og internasjonalt Arbeide for ei god tillitsvalgtopplæring for å kunne påvirke lokalt, nasjonalt og internasjonalt Bygge profesjonsbevisstheten sterkere inn i fagforeningsbevisstheten og rollen som samfunnsaktør

12 Utdanningsforbundets yrkesreiseforsikring Denne informasjonen gjelder yrkesreiseforsikring for tjenestereiser – for tillitsvalgte og andre som reiser på oppdrag fra Utdanningsforbundet. Forsikringsavtale er inngått med Gjensidige Forsikring. Ordningen gjelder der hvor Utdanningsforbundet ikke har tegnet vanlig individuell reiseforsikring gjennom TrygVesta (Sentralstyret, ansatte på sentralt nivå og ansatte på fylkesnivå) og inneholder de samme ordninger og dekninger som andre reiseforsikringer, men kun på tjenestereiser. Yrkesreiseforsikringen gjelder også dagsreiser (møter). tariff 2008s12

13 Hvem omfattes av yrkesreiseforsikringen: Sentrale tillitsvalgte unntatt sentralstyret Tillitsvalgte på fylkesnivå Tillitsvalgte på lokalnivå Medlemmer og andre som oppnevnes til (ulønnet) oppdrag for Utdanningsforbundet på nivåene nevnt ovenfor. De som omfattes av beskrivelsen ovenfor er dekket av yrkesreiseforsikringen når de er på tjenestereise for Utdanningsforbundet. Yrkesreiseforsikringen gjelder i hele verden med varighet inntil 6 uker. Yrkesreiseforsikringen dekker også arbeidsgivers utgifter ved tjenestereiser. Unntak: Reiser i krigssoner (må tegnes tilleggsforsikring) tariff 2008s13

14 Følgende verdier og vilkår gjelder for yrkesreiseforsikringen: Dekning reisegods – en person: 30.000,- Reiseansvar: 6.000.000,- Sykeutgifter og hjemtransport: Ubegrenset Reiseulykke død/invaliditet: 100.000,- Avbestilling pr. person: 30.000,- Egenandel pr. skadetilfelle: 500,- tariff 2008s14

15 Ellers: Skade på bruk av egen bil på oppdrag/tjenestereise dekkes ikke!!! Alle henvendelser og spørsmål om yrkesreiseforsikringen, skademeldinger og lignende kan rettes til fylkeslaget ved Vigdis. (evt. Geir) tariff 2008s15

16 Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag Vedlagt veiledningshefte. Revidert i tråd med vedtak på landsmøtet Ulike tema som valgkomiteene og politiske styrer oppfordres til å diskutere. Lokallagsleder oppfordres til å formidle info om heftet til valgkomiteen i lokallaget


Laste ned ppt "Aktuelle saker for lokallagsledere Kurs for htv/lll, Tromsø 8. og 9. mars 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google