Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanse 20.-21.5.2008 Thon Hotell Oslo Airport NTL Forskningsinstitutter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanse 20.-21.5.2008 Thon Hotell Oslo Airport NTL Forskningsinstitutter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferanse 20.-21.5.2008 Thon Hotell Oslo Airport NTL Forskningsinstitutter http://www.ntl.no/forskning

2 Målene med konferansen •Informere om landsforeningen og forbundet for på den måten bidra til at deltakerne blir bedre kjent med hva vi gjør •Diskutere arbeidsdelingen mellom landsforeningen og forbundet •Bygge nettverk mellom deltakerne, og bedre dialogen mellom forbundet, landsforeningen og avdelingene •Gi deltakerne faglig påfyll innen aktuelle tema

3 NTL •Medlemmene er tilknyttet NTL (forbundet) gjennom sin landsforening eller forening •Forening –En forening har normalt medlemmene fra en virksomhet som normalt er lokalisert på samme sted geografisk •Landsforening –Landsforeningene har medlemmer fra forskjellige virksomheter. Virksomhetene i en landsforening har noe felles (eksempel NTL Forskningsinstitutter, eller NTL Luftfarten). Det ligger i navnet at virksomhetene i en landsforening kan ligge geografisk spredt. –De fleste medlemmene står i en lokal avdeling på virksomheten sin (en avdeling kan imidlertid bestå av flere virksomheter) –Avdelingene er tilknyttet landsforeninger

4 NTL Forskningsinstitutter •Organiserer alle de ansatte på forskningsinstitutter i Norge –Ikke alle forskningsinstitutter •Medlemmene jobber i private stiftelser, aksjeselskaper eller statlige institutter •Medlemmene kommer fra institutter over hele landet •Vi har 939 betalende medlemmer per mai 2008

5 NTL Forskningsinstitutter •Landsforeningens virksomheter kommer fra alle tariffområdene: NHO/Abelia, Spekter, HSH, Staten og direkte-avtaler –Tariffområdene er definert ut fra hvordan arbeidsgiver er organisert –Avtaleverket varierer (til dels betydelig) mellom tariffområdene •Landsforeningens styre er sammensatt av tillitsvalgte/medlemmer fra forskjellige virksomheter og tariffområder

6 NTL Forskningsinstitutter •Medlemmene er tilknyttet landsforeningen gjennom en avdeling eller direkte tilmeldt landsforeningen •Vi har 26 avdelinger og over 40 virksomheter •Av den kontingenten som tilbakeføres fra forbundet (30 %), overføres 12 % til avdelingene og 18 % til landsforeningen •Direkte tilmeldte medlemmer velger en NTL- kontakt på virksomheten og har ikke noen egen økonomi, men kan få bevilget penger fra landsforeningen etter søknad

7 NTL Forskningsinstitutter •Hvilke oppgaver har landsforeningen? –NTLs normalvedtekter§2 D pkt. 4 (side 31) ”Landsforeningens styre skal, i tillegg til styrets generelle oppgaver: •”Gjennom aktivisering av avdelingene særlig legge vekt på å følge opp at hovedavtalens beskrivelser om medbestemmelse, arbeidsmiljø, faglig og personlig utvikling blir ivaretatt på alle nivå i virksomheten, og slik at problemer som oppstår kan løses på så lavt nivå som mulig.” •”Planlegge og trekke opp retningslinjer for en lønnsmessig utvikling i virksomheten/etaten og selv gjennomføre, eventuelt bistå forbundet, ved lokale forhandlinger.” •”Foreta suppleringsvalg der dette er nødvendig.”

8 NTL Forskningsinstitutter •Hvilke oppgaver har landsforeningen… •”Ta initiativ til, eventuelt gi forbundet uttalelser om, opprettelse/nedleggelse av avdelinger.” •”Fremme forslag til forbundsstyret om opprettelse eller nedleggelse av avdelinger innen egen landsforening.” •”Legge opp sin administrasjonsordning (saksbehandling) på en måte som gir kortest mulig avstand mellom det enkelte medlem, avdeling og forbundet.” •”Behandle landsforeningens budsjett for kommende periode.”

9 NTL Forskningsinstitutter •Landsforeningens representantskapsmøte vedtok følgende prioriterte arbeidsoppgaver for perioden 2006-2008: •Fortsatt sette fokus på verving, videreføre vervekampanjen •Besøke avdelingene •Delta på årsmøtene til avdelingene der hvor dette er ønskelig •Ved forespørsel fra tillitsvalgte eventuelt reise ut til de virksomhetene trenger bistand •Arrangere kurs og konferanser innen relevante temaer •Fortsette arbeidet med å vurdere å utarbeide en lønnsstatistikk for landsforeningen •Utbedre nettsiden til landsforeningen

10 Aktuelle saker for landsforeningen •Politiske saker •Tariff •Organisasjon

11 Politiske saker –Nytt finansieringssystem for instituttsektoren i 2009 (kurs 2007 og brev til LO, tema på dette møtet) –Forskningspolitikk, i det siste spesielt •LOs forskningspolitiske utvalg •Stjernø-utvalget –Statsbudsjettet, her sender vi innspill om instituttsektoren til forbundet –Høringer og offentlige utredninger –Pensjon (store utfordringer lokalt, prinsipper skal diskuteres på dette møtet) –Overordnede tariffpolitiske prinsipper

12 Tariffsaker –Etablere en database for lønnsstatistikk –Mottar resultater fra de lokale forhandlingene og systematiserer dette i en excel-fil som fortløpende sendes de tillitsvalgte –Arrangere konferanse i mai hvor blant annet tariff og rammevilkår for instituttsektoren er tema –Bistår våre tillitsvalgte med råd og veiledning i forbindelse med lokale forhandlinger –Ved hovedoppgjør fungerer landsforeningen som et koordinerende ledd med tanke på eventuelle krav om endringer av overenskomsten NTL/Abelia. Noen av styrets medlemmer er normalt med i det sentrale forhandlingsutvalget

13 Organisasjonssaker –Verving og rekruttering av nye medlemmer –Bistå avdelingene med hjelp og råd om hvordan avdelingen skal organiseres –Vi er i dialog med NTL Universitet og Høgskoler om en eventuell sammenslåing av landsforeningene –Løpende saksbehandling for å forberede styremøter i landsforeningen –Forberedelsene til representantskapsmøtet begynte høsten 2007 –Leder og nestleder har sentrale verv i forbundet og LO, de deltar derfor på møter der

14 NTL Forskningsinstitutter •NTLs normalvedtekter §2 G, pkt. 1, 2 og 6 (side 31og 32) •”Årsmøtet er avdelingens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av første kvartal.” •”Etter søknad kan landsforeningen gi dispensasjon til lengre årsmøteperioder, eventuelt med en representasjonsordning, der hvor avdelingen omfatter svært store geografiske områder.” •”Protokoll fra avdelingens årsmøte vedlagt styrets beretning og regnskap, skal sendes til landsforeningen og forbundet.”

15 NTL Forskningsinstitutter •Muligheter for våre virksomheter: •Aktivitetskonto –Søknadsskjema og regnskapsskjema ligger på vår nettside, søk om midler! •Kurs og konferanser lokalt –Vi kan hjelpe dere med å gjennomføre dette, ta kontakt

16 NTL Forskningsinstitutter •Hva skjer framover i landsforeningens regi? •24.-25. september – representantskapsmøte avholdes på Holmekollen Park Hotell Rica i Oslo, foreløpig innkalling er sendt ut og forslag på saker må sendes landsforeningen innen 9. juni 2008 •Begynnelsen av 2009 – kurs i avtaleverket LO/NHO/Abelia, sted og dato ikke bestemt


Laste ned ppt "Konferanse 20.-21.5.2008 Thon Hotell Oslo Airport NTL Forskningsinstitutter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google