Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Nordland september 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Nordland september 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Nordland september 2013
Ny som lokallagsleder Utdanningsforbundet Nordland september 2013

2 Hva ønsker vi å oppnå? At nye lokallagsledere og hovedtillitsvalgte vet og kjenner at de blir tatt godt i mot når de påtar seg et verv At nye tillitsvalgte merker at terskelen for å be om hjelp og råd er lav hos oss At tillitsvalgte med ulike behov og ulike rammebetingelser blir møtt på en tilpasset måte At nettverksbygging og systematisk veiledning blir sentrale elementer i vår organisasjonsbygging og kompetanseutvikling At alle lokallagsledere og hovedtillitsvalgte blir en integrert del av kompetansehevingen av arbeidsplasstillitsvalgte

3 Utdanningsforbundets organisasjon
På hver arbeidsplass der Utdanningsforbundet har medlemmer, har vi normalt en klubb med en tillitsvalgt og et styre. I hver kommune er det et lokallag med et styre. Lokallag bør ha eget kontor med kontortid. Noen lokallag har også egen nettside. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

4 Utdanningsforbundets organisasjon
I hvert fylke er det et fylkeslag. Fylkeslagene har bemannede kontorer med normal åpningstid. Fylkeslagene har egne nettsider, der du kan finne informasjon. Utdanningsforbundets sekretariat holder til i Oslo i Hausmannsgate 17, der også sentralstyrets medlemmer har kontorplasser. Sentralstyrets møter holdes vanligvis her. Utdanningsforbundets leder heter Ragnhild Lied. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

5 Lokallaget og lokallagslederen
OPPLÆRING INFORMASJON FAGFORENINGSPOLITISK ARBEID KOMMUNIKASJON KONTAKT MED ARBEIDSPLASSENE

6 Lokallagslederen har også ansvar for
BUDSJETT MEDIEARBEID LOBBYARBEID BROBYGGING LÆRING VEKST

7 Lokallagets oppgaver Lokallagets formelle oppgaver er fastlagt i Utdanningsforbundets vedtekter, §§ 55 t.o.m. 68. Det er også utarbeidet ”Retningslinjer for ressursbruk på lokalplan”. Som lokallagsleder er du leder for styrets arbeid.

8 Disponere lagets midler innen gitte rammer. (vedtekter osv) Årsmelding
Lede virksomheten i lokallaget: (styremøter, medlemsmøter, forhandlingsutvalg, utvalg, råd og fora, ledermøter osv. Utarbeide budsjett Disponere lagets midler innen gitte rammer. (vedtekter osv) Årsmelding Regnskap Forberedelse og avvikling av årsmøter/valgmøter Behandle forslag og henvendelser fra medlemmer, klubber, rådgivende organer og henvendelser fra overliggende ledd. (fylesleddet) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

9 Skulle du trenge hjelp og støtte og ikke får kontakt med noen vil du finne det du trenger på Utdanningsforbundets nettsider.

10 Tillitsvalgte på arbeidsplassen – kontakt og besøk
Kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassene er en oppgave som vanskelig kan prioriteres høyt nok. Det er spesielt viktig at du som lokallagsleder ivaretar nye arbeidsplasstillitsvalgte. Det er viktig å få opplysninger om navn, adresse, telefon (også mobil) og e-post som skal registreres i Utdanningsforbundets organisasjonssystem. Inviter nye tillitsvalgte til en første samling og til et nettverk av tillitsvalgte….

11 Informer arbeidsgiver
Be nye tillitsvalgte om å informere sin arbeidsgiver om at de er valgt.

12 Skolering Lokallagslederen skal informere om skoleringspakken som den tillitsvalgte skal igjennom det første året, og har ansvaret for «Lokal introduksjon». Nye tillitsvalgte skal i løpet av de to første årene ha: Lokal introduksjon, lov- og avtaleforståelse og VOKS (videreopplæring i kommunikasjon og samhandling). Temakurs.

13 Lokal introduksjon – HVEM og HVA
Lokallaget er ansvarlig Skal vite hvilke arbeidsplasser som får ny tillitsvalgt/ikke har tillitsvalgt Skal sørge for at: Den nye tillitsvalgte Vet ”hvem” lokallaget er i tillegg til hva og hvor lokallaget er (kontaktperson) Får et tilbud om å delta i et fellesskap av tillitsvalgte (nettverk) Får et oppdrag som ny tillitsvalgt (det første medbestemmelsesmøtet) Får informasjon om hvor det er mer (tilrettelagt) informasjon å finne (støttemateriell)

14 Lokal introduksjon – NÅR og HVORDAN
Praktiske, lokale løsninger er ikke forbudt! Vedtektene forutsetter valg innen 15.mai og hovedavtalene forutsetter funksjonstid fra 1.august… NÅR: Primært før sommerferien HVORDAN: Telefonsamtale Individuelt besøk på lokallagskontoret Individuelt besøk på arbeidsplassen Samling utenom arbeidstida Samling i arbeidstida Nye tillitsvalgte kan bli møtt på ulike og kombinerte måter!

15 Årsmøtet Lokallagsleder har et spesielt ansvar for lokallagets årsmøte og ev. valgmøte. Hva som skjer på årsmøtet er beskrevet i vedtektene. Vær oppmerksom på at mange av punktene på dagsordenen må forberedes lang tid i forveien. Det er viktig at styret har et kollektivt grep om arbeidet med årsmøtet.

16 Påvirkningsarbeid og synliggjøring
Lokallaget skal fronte Utdanningsforbundets politikk lokalt. Lokallaget bør lage en plan for dette arbeidet. Den bør inneholde ulike aktiviteter og hvordan man driver påvirkningsarbeid for å oppnå konkrete mål. Presse- og mediearbeid er svært viktig. Lokallaget bør jevnlig være synlig i lokalpressen, bl.a. med leserinnlegg.

17 Vervearbeid Hvorfor – Verving av nye medlemmer er like viktig som å ivareta de vi allerede har. Hvordan – Vervearbeidet består primært av to elementer: Synliggjøring og personlig kontakt. 99 prosent av all verving foregår på arbeids- eller studieplassene. De som skal verves må først få vite hva Utdanningsforbundet er og hva vi står for. Deretter må den enkelte forespørres og oppmuntres til å melde seg inn.

18 Legge til rette for verving
Som lokallagsleder vil du i liten grad selv drive verving. Din oppgave blir å legge til rette for verving på arbeids- og studieplassene. Det kan du gjøre ved å informere/motivere de arbeidsplasstillitsvalgte om viktigheten av vervearbeid og i tillegg sørge for at det alltid finnes vervings-/synliggjøringsmateriale tilgjengelig for de tillitsvalgte, og sikre at dette spres på arbeidsplassene.

19 Ledergruppene Når du besøker skoler og barnehager, bør du klargjøre at klubben også er rektorenes og styrernes klubb. Ta gjerne et separat møte med rektor/styrer dersom hun/han er medlem. Diskuter gjerne med den tillitsvalgte og lederne i fellesskap hvordan klubbmøtene kan legges opp for at lederne skal kjenne seg hjemme der. Samtidig er det viktig å avklare at rektor/styrer skal forlate klubbmøtet når saker som angår partene på arbeidsplassnivå, skal tas opp.

20 Penger, budsjett og regnskap
Lokallaget får sine penger fra en andel av medlemskontingenten. Størrelsen på overføringen avhenger av antall medlemmer i lokallaget. Lokallagene forvalter ca. 30 prosent av kontingentmidlene i Utdanningsforbundet. Lokallaget må lage budsjett. Fylkeslaget fører regnskap og sørger for revisjon for lokallagene. Det er meningen at overførte kontingentmidler skal brukes i løpet av året til driften.

21 Frikjøpsressurs Alle lokallag får minimum 20 prosent frikjøpsressurs fra Utdanningsforbundet. Denne kan brukes til frikjøp av for eksempel én person én dag pr. uke, eller fordeles på styremedlemmene slik lokallaget måtte ønske.

22 Gode administrative rutiner
ha postadresse/ e-postadresse ha telefonnummer som medlemmer og tillitsvalgte kan ringe til et kontor med besøksadresse, telefon og faste åpningstider post og e-post skal sjekkes, registreres og behandles ajourføre data av tillitsvalgte i lokallaget (navn, adresse, telefon…….) behandle henvendelser fra fylkeslag og sentralt ansvar for budsjett og regnskap yte god medlemsservice lokallagene kan få egen nettside på Internett under Utdanningsforbundets domene

23 Forventninger til lokallagsleder
Du skal først og fremst fronte lokallaget både eksternt og internt. Det er viktig å understreke at du ikke skal gjøre alt selv. Men det er ditt ansvar at det blir gjort. Dere må foreta en arbeidsdeling i styret. Men det er fortsatt ditt ansvar å følge opp at hver enkelt gjør det arbeidet han/hun har påtatt seg. Ta derfor jevnlige runder om oppgavene på styremøter, så slipper du å ”mase”.

24 Forventninger / oppgaver
Du skal også holde deg oppdatert på forbundets politikk og aktiviteter. Sett av tid til denne oppgaven, den er lett å glemme. Medlemmene forventer at du kan politikken og vet hva forbundet holder på med. Les Utdanning og Forbunds-Nytt, og følg jevnlig med på nettsidene.

25 Forventninger Det er ditt ansvar å innkalle og lede medlemsmøter, styremøter og årsmøtet. Dessuten er det viktig å bygge opp og samle lokallaget slik at aktiviteter også kan fungere som sosiale og hyggelige møteplasser. I tillegg skal du oppmuntre og inspirere de andre i styret slik at dere blir et godt kollektiv. Dette vil dere få igjen for i perioder som spesielt krever samhold og handling.

26 Forventninger Å holde kontakt med fylkeslaget er også ditt ansvar. Fylkeslaget er din og lokallagets nærmeste kontakt i organisasjonsapparatet. Fylkeslaget vil alltid være behjelpelig med å svare på spørsmål og være samtalepartner når du måtte trenge det. Lokallagslederen er navet som skal få ting til å fungere.

27 Lokallaget ORGANISASJON - Vedtekter Klubbleder Lokallagsleder
Drift/organisering av klubb, avdeling, lag HOVEDAVTALEN AT HT-kommune HTV-fylkeskommune Representerer medl. i møte med arbeidsgiver Bare den tillitsvalgte etter HA er part i personalsaker

28 Årshjul og detaljert plan for aktivitet.

29 Lokal introduksjon Tips!
Gi alle tillitsvalgte en USB.penn der du legger inn : Opplysninger om lokallaget Brosjyren: «Ny som tillitsvalgt» Vedtektene Hovedavtalen. KS eller PBL-a (eventuelt KS-håndboka) Tariffavtaler. KS eller PBL-a (eventuelt KS-håndboka) Særavtaler (SGS 1010) Arbeidstidsavtaler (SFS 2213 og SFS 2201) Kommunalt permisjonsreglement Kommunalt ansettelsesreglement Senioravtaler Link til lovdata. Legg dokumentene inn som pdf-filer slik at de er søkbare


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Nordland september 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google