Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidlig blikk - for tidlige tiltak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidlig blikk - for tidlige tiltak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidlig blikk - for tidlige tiltak
Thomas Koefoed Brusetkollen skole og ressurssenter Oslo barnevernsamband

2 Antisosial atferd (Barnevernets utviklingssenter)
Brudd på aksepterte sosiale normer Fiendtlighet til andre Aggresjon Vilje til å bryte regler Motstand mot voksnes autoritet Antisosial atferd inkluderer i tillegg til verbal og fysisk aggresjon, også bl.a. lyving og stjeling. Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

3 Alvorlige atferdsproblemer (Barnevernets utviklingssenter)
”Et barn eller ungdom har alvorlige atferdsproblemer når han/hun over tid viser et antisosialt atferdsmønster som medfører betydelig skade, plage og/eller krenkelse av mennesker og/eller dyr, og når hans/hennes fungerings- og mestringsnivå i hjem og på skole samtidig ligger betydelig under det normale gjennomsnittet for barn/unge på samme alder.” (etter Sørlie, 2000) Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

4 Kjennetegn ved alvorlige atferdsforstyrrelser (Barnevernets utviklingssenter)
Høyt aggresjonsnivå Manglende aggresjonskontroll Opposisjonell atferd Bryter sosiale normer og regler Vedvarende mønster av atferdsavvik, varighet utover 6 mnd Hos jenter viser problemene seg ofte i en mer skjult og indirekte form Blandingstilstander Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

5 Blandingstilstander med andre lidelser (Barnevernets utviklingssenter)
ADHD Lærevansker Depresjon Angstforstyrrelser Post-traumatisk stressreaksjoner Alkohol- og stoffmisbruk (eldre barn og unge) Suicidalitet Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

6 Tilleggsproblemer (Barnevernets utviklingssenter)
Skoleproblemer: svake skoleresultater, spesifikke lærevansker, avkorting av skolegangen, generell mistilpasning Svake relasjoner til andre: svake sosiale ferdigheter både i forhold til barn og voksne, avvisning fra kamerater Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

7 Tilleggsproblemer (forts) (Barnevernets utviklingssenter)
Kognitive problemer: svake problemløsningsferdigheter, attribusjon av fiendtlig hensikt til andre, bitterhet og mistenksomhet Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

8 Forekomst av atferdsforstyrrelser (Barnevernets utviklingssenter)
I befolkningen (usikre estimater) % moderate atferdsproblemer 1 - 3 % atferdsforstyrrelser 4 -10 % med høy risiko I kliniske utvalg Ca en tredjedel av henvisningene til psykisk helsevern for barn og unge omhandler aggresjon, antisosial atferd og atferdsvansker Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

9 Forekomst (forts.) (Barnevernets utviklingssenter
Kjønn 3 ganger så mange gutter som jenter, men mønsteret er i ferd med å endre seg Geografisk fordeling Hyppigst i urbane strøk Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

10 Tidlig debutalder (Barnevernets utviklingssenter)
Før 10 år liten gruppe, hovedsakelig gutter betydelig innslag av andre lidelser og problemer langvarig karriere/dårlige prognose Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

11 Sen debutalder etter 10 år (Barnevernets utviklingssenter)
større gruppe jevnere kjønnsfordeling kortere karriere/bedre prognose Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

12 Kontinuitet og diskontinuitet (Barnevernets utviklingssenter)
Betydelig kontinuitet i utviklingen Særlig hos gutter med tidlige problemer Utviklingen lar seg bare delvis forutsi Noen går ikke videre til neste ”stadium” Noen ”melder seg inn” Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

13 Utvikling av antisosial atferd: (Barnevernets utviklingssenter)
Stadium 1) Grunntrening Samhandlingsmønstre preget av gjensidig tvang og press Overlærte og automatiserte handlinger Stadium 2) Reaksjon fra de sosiale omgivelsene Reprogrammerer miljøet Skolevansker og avvisning av prososiale jevnaldrende Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

14 Forts. Stadium 3) Stadium 4) Avvikende venner og finpussing av
antisosiale ferdigheter Søker likesinnede Avvikstrening Stadium 4) Karriere som antisosial voksen Permanent marginalisering: familie, arbeid og samfunn Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

15 Årsak og risikofaktorer hos barnet (Barnevernets utviklingssenter)
Temperament Biologiske og nevrologiske faktorer Kognitiv funksjon Manglende sosial kompetanse Avvisning fra jevnaldrende Svake skoleprestasjoner Medlem i avvikende kameratgruppe Depresjon og lav selvfølelse Manglende foreldreinvolvering Mangelfull eller ineffektiv bruk av grensesetting Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

16 Årsaker og risikofaktorer (forts.)
Mangelfullt foreldretilsyn Konflikter mellom foreldre Foreldrenes asosiale tendenser Lav sosioøkonomisk status Generelle helseproblemer Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

17 Årsak og risikofaktorer foreldre (Barnevernets utviklingssenter)
Vanskelige livsbetingelser f.eks. dårlig boligstandard svak økonomi Overbefolkning Familiestørrelse belastet nærmiljø endringer i familiestruktur foreldres opplevelse av stress foreldres psykopatologi Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

18 Blikk fra klasserommet 1. - 7
Blikk fra klasserommet klasse Kirsti Klette (Pedagogisk forsknings inst.) Mye god voksen barn samhandling Stort aktivitetsnivå – svak systematikk fremmer overflatelæring, hemmer konsentrasjon leken som pedagogisk verktøy er utydelig Lite konkrete basisferdigheter Uklare og utydelige faglige krav svak substansiell tilbakemelding Dominerende arbeidsform er individuell oppgaveløsning Kollektive læringsmål lite til stede ”Hvordan de gjør det” er viktigere enn hva de gjør Overgang til formell evaluering er for mange dramatisk Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

19 Erling Lars Dale, videregående (2003)
Differensiering og tilpassing må ikke legges til enkeltlærere eller grupper av lærere, men til hele skolen. Det må finnes en felles visjon og holdning Uten dette vil differensiering og tilpassing dø bort over tid. Elevene er ikke invitert til deltagelse om utarbeidelse av egne læringsmål Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

20 Videregående 2 Allmennfag
Liten grad egne mål Utydelige læringsmål Lite individuelle tilbakemeldinger Dårlig arbeidsinnsats Noe bedre på yrkesfag Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

21 Videregående 3 Tilpassning er blitt et tegn på ettergivenhet
Ettergivenhet er blitt en undervisningsstrategi Elevene oppfatter lærere som ikke krever eller ansvarliggjør som greie Elevene ønsker topp resultater med minst mulig innsats Rundt 90 % av elever og lærere trives godt i skolen Rundt 10% av elever og lærere mener de når de faglige målene som er mulig. Det er bare 10 % av elevene som mener lærerne gir god veiledning Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

22 Maslow Selvaktualisering Respekt / selvverdi
Sosiale behov/tilknytning/anerkjennelse Trygghet Oversikt Struktur Autoritet Forutsigbarhet Fysiologiske behov Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

23 Relasjon, et gjensidig forhold til et annet menneske (Bronfenbrenner)
Maktperspektivet Gjensidighetsperspektivet Dannelser av følelser Modell Imitasjon Identifisering Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

24 PERSONLIG MESTRING Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

25 Jenter 03.04.2017 Brusetkollen skole og ressurssenter. TK fellesskap
Relasjon To og to Dyader møteplasser Anledning aldersrelatert Rus Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

26 Gutter 03.04.2017 Brusetkollen skole og ressurssenter. TK interesser
Aktiviteter kollektiver møteplasser Utstyr aldersrelatert Rus Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

27 Normbrytende gruppe 03.04.2017 Brusetkollen skole og ressurssenter. TK
interesse Identitet. Rus- Møteplasser anledning Indre fiender Ytre fiender Løyn/stjeling Normbrudd rusmidlet Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

28 Samling om en felles identitets-skapende anti kultur
Antisosial utvikling Mangel på fellesskap eller interesser Samling om en felles identitets-skapende anti kultur Indre fiender Ytre fiender Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

29 Vennskap gutter 03.04.2017 Brusetkollen skole og ressurssenter. TK
arena organisert uorganisert aktiviteter fotball Turer PC interesser spill Hobbyer Konkurranser/spenning Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

30 Vennskap jenter 03.04.2017 Brusetkollen skole og ressurssenter. TK
Arena Organisert Uorganisert Aktiviteter Være sammen Sosiale jenteaktiviteter Interesser Snakke ”Jenteting” Konkurranser/spenning Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

31 De viktige aktørene Familie Storfamilie Helsesøster (bror)
Barnehage / skole Ppt Barnevern Helse politi Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

32 Tiltak Gi førstegangsforeldre god start
Risikoanalyser – helsestasjon / barnehage / skole Lavterskeltilbud Foreldreveiledningsprogrammer Multisystemiske tiltak Tradisjonelle tiltak Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

33 Tredelt modell for skoleomfattende disiplinstrategier (Sprague, oversatt av LD)
Universelle tiltak (alle elever) Intensiv undervisning i sosiale ferdigheter Individuell atferdsplan Foreldreveiledning og samarbeid Tverretatlig samarbeid (wrap-around) 1-5% Indikerte tiltak (elever som viser alvorlig problematferd) + Intensiv undervisning i sosiale ferdigheter Programmer for selvregulering Voksne mentorer Økt faglig støtte 10-15% Selekterte tiltak (elever med risiko for å utvikle alvorlig problematferd) + - Undervisning i sosiale ferdigheter - Positiv, proaktiv disiplin - Undervise skoleomfattende forventninger til atferd - Aktivt tilsyn og oppfølging - Systemer for positiv forsterking - Fast, rettferdig og korrigerende disiplin 80-85% Brusetkollen skole og ressurssenter. TK

34 Læringskomponenter og resultater målt i prosent av deltakerne
Kunnskap Ferdigheter Overføring til praksis 10 5 Demonstra- sjon 30 20 Praksis 60 Kollega ’coaching’ 90 95 Joyce & Showers, 2002


Laste ned ppt "Tidlig blikk - for tidlige tiltak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google