Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HAUGALANDSLØFTET samarbeid KORUS VEST, Stavanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HAUGALANDSLØFTET samarbeid KORUS VEST, Stavanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 HAUGALANDSLØFTET samarbeid KORUS VEST, Stavanger

2 KoRus vest, Stavanger Ett av syv regionale kompetansesentre innen rusmiddelspørsmål Helsedirektoratet oppdragsgiver Kompetansesenteret skal bidra med informasjon, kompetanse - og metodeutvikling innen forebygging, tidlig intervensjon og behandling.  Målgrupper: Kommuner, spesialisthelsetjeneste, arbeidsliv og frivillig sektor

3 LØNNSOMT Å INVESTERE I TIDLIG BARNDOM
– Å iverksette tiltak så tidlig som mulig overfor et vanskeligstilt barn har både størst effekt og er økonomisk lønnsomt (økonomiprofessor og Nobelprisvinneren James Heckman) Økonomi professoren ved University og Chicago mener at det å investere i barns sosio-kulturelle ferdigheter – som utholdenhet, motivasjon og selvtillit – er den mest lønnsomme investeringen for å bedre vanskeligstilte barns muligheter. Han viser til hvordan veldig mange av ulikhetene senere i livet avgjøres av hvilke muligheter barnet fikk i tidlig barndom. - De første leveårene til et barn er viktige for å utvikle kognitive ferdigheter. Dersom samfunnet griper inn tidlig nok, kan det bedre barnets kognitive og sosiale ferdigheter. Dette er langt mer effektivt og rimeligere enn å iverksette tiltak når barnet blir større, sier Heckman.

4 .... ”lykkes det at sikre et voksenliv som selvforsørgende for blot et ud af fem børn, som de tidlige indsatser rettes imod, vil der ud over den menneskelige gevinst også være tale om en samfundsøkonomisk gevinst.” Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA), november 2010.

5 Eva Mikkelsen

6 Korus Vest bidrar i 2012 med bla:
Kurs MI (motiverende samtale- god samtaleteknikk) tilbys 120 fagpersoner 2 dagers kurs 90 Helsesøstre MI, TWEAK; EPDS Kurslederkurs 30 MI instruktører – 7 dagers utdanning Tidlig innsats i barnehagen – 140 deltakere i 14nov - Karmøy Bedre Tverrfaglig Innsats /nasjonalt prosjekt/Tysvær/Haugesund Fra bekymring til handling – implementering av veileder Kurs i tverrfaglig samarbeid – i ly eller lys av taushetsplikten. Rikke Lassen april 2013 Prosjektstøtte til kommunene, Tidlig innsats, innenfor rus/ psykisk helse. Bør inkludere tverrfaglig satsning og inkludere flere kommuner. ”Vrimledag” Nettverk og prosjektstøtte til kommuner Totalt i 2012 kr: , til BTI Bidrar inn mot prosjektet med stillingsressurs og deltakelse i prosjektgrupper Reklamerer for Haugalandsløftet Kontakt og ”døråpner” inn mot andre kompetansemiljø, RVTS, RKBU, fylkesmennene.. Gevinst: Påvirke satsingen i HL. Mulighet å formidle virksomme forebyggingsstrategier innen målområdet til de som jobber direkte med barna.. Få være med på å støtte og utvikle lokale tiltak. Samhandlingsreformen og den nye stortingsmeldingen rus

7 Avtale med Haugalandsløftet – 2013/17 Korus ønsker å være en aktiv deltaker
Haugalandsløftet inkluderer fortsatt TI rus/psykisk helse som en del av satsingen Rusforebyggende arbeid i skole/barnehage Barnehage/skole/kommunale hjelpetjenester ses på i sammenheng – en arena fra samordnet innsats Bidra med min kr ,- hvert år i perioden Det skal være en kontaktperson i hver kommunale prosjektgruppe for rusforebyggende arbeid og psykisk helse. Bidra med personell til prosjektledelsen Bidra med kompetanse på de områder der Korus kan levere og HL vil ha Være en pådriver for kunnskapsbasert TI/forebygging

8 Satsinger 2013 - 2017 Foreldre arbeid – ”UPP” Ungdom og Rus
Bruk av Ungdata Barn i Rusfamilier Grunnkurs i rus Doping Rusmiddelpolitiske handlingsplaner Være med på å mobilisere ulike kompetansemiljø inn mot HL Inngå avtale innen BTI prosjekt til andre i HL Helsesøstre, graviditet/rus Fortsette MI opplæring Barnehagen som arena for TI innsats rus/vold/psykisk Kunnskap/kurs innen området Samarbeid og økonomisk støtte til aktuelle prosjekt Bistå på ulike arenaer Kartleggingsarbeid i kommuner HKH – hva har vi?

9 Bakgrunn for tanken om ”Fonnamodellen” ETNE nov 2010
TI er et prioritert nasjonalt satsningsområde Et ledd i folkehelsearbeidet og samhandlingsreformen kunnskap om risiko og symptomer Fra Bekymring til handling Kommuner må forholde seg til mange statlige satsinger, føringer og tilskuddsmidler , stimuleringsmidler, lite samkjørte, KoRus Vest (Bergen/Stavanger), Helsedirektoratet, Fylkesmennene, KS, Bufetat, spesialisthelsetjenesten osv. osv. mm Behov for kompetanseheving; system og handlingsverktøy

10 Prosjektstøtte og Nettverk og Erfaringsdeling
Samarbeidsutvalget Felles fokus/Strategisk tenkning Bevisstgjøring, Samhandling i Fonna gjennom: Kompetansedeling Prosjektstøtte og Nettverk og Erfaringsdeling FONNA- MODELLEN Erfaringsdeling, kompetansetiltak, veiledning, bistand og prosjektsamarbeid Kommuner, HF og andre T I- utvalg: Opprettet av samarbeidsutvalget med representanter fra HF, KoRus, Fylkesmann, BUFetat, KS, Høgskolen, Haugaland a.senter, 3-4 kommuner evnt andre. Dette blir en ressursgruppe for Tidlig intervensjon på rusområdet fra graviditet og opp til unge opp til 23 år. Kontaktpersoner hos samarbeidende kommuner/instanser oppnevnes. De skal være ressurspersoner Oversikt og felles vurdering og drøfting av sentrale føringer og tildeling av statlige prosjektmidler fra ulike instanser. Lettere å ha oversikt Noen sentrale aktører på området: Kommunene (barnehage, PPT ,helsesøstre, skole, barnevern, kultur, helse med mer), BUP, DPS, konfliktråd, politi, Korus, Bufetat, Fylkesmenn, Haugaland a.senter, RVTS, RBUP, NAV

11 HAUGALANDSLØFTET - forenkling og fornying
”Fonnamodellen” legges ned og integreres i HL HL forankres også i Helse Fonna BUP en viktig bidragsyter Helse Fonna tar initiativ samarbeid med andre lignende nettverk i opptaksområdet

12 Sammen på rett spor


Laste ned ppt "HAUGALANDSLØFTET samarbeid KORUS VEST, Stavanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google