Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats

2 Begrunnelse for å delta:
Implementert SLT politisk og administrativt Modellkommuneprosjektet – Basen – Åpen barnehage Barn og unge i risiko – aktører, samarbeidsfora, tiltak Ulike arenaer for tett tverrfaglig dialog Skole og barnehage psykososiale team Ny Giv Haugalandsløftet Mangel på et koordinerende system som sikrer kontinuerlig oppfølging over tid i tett samarbeid også med heimen

3 .... ”lykkes det at sikre et voksenliv som selvforsørgende for blot et ud af fem børn, som de tidlige indsatser rettes imod, vil der ud over den menneskelige gevinst også være tale om en samfundsøkonomisk gevinst.” Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA), november 2010.

4 Bedre tverrfaglig innsats Studietur til Danmark – oktober 2011

5 Haugesund kommune 35.483 innbyggere,
en kommune i vekst

6 Samarbeidspartnere Bystyret Rådmann SLT/folkehelse styringsgruppe
Ordfører, rådmann, representanter politiske parti, politi, konfliktråd, Helse fonna, folkehelsekoordinator og SLT koordinator Folkehelseforum Ass. rådmann, u, seksjonsleder skole/barnehage, -plan og –helse og omsorg, kommunelege, folkehelsekoordinator, SLT koordinator Samarbeidsrådet for barn og unge Rådmann, alle enhetsledere barn og unge, SLT koordinator Nettverksforum (ungdom) Kulturhusene, helse, barnevern, ungdomsteam, sosiallærer ungdomstrinn og VGS, politi og SLT koordinator SLT- arbeidsgruppe Enhetsledere barnevern, PPT, helse, NAV sosial, kultur GSA, Sosiallærere ungdomstrinn og VGS, politi og SLT koordinator Basen Helse, PPT, barnevern, voksenopplæring, spes.ped, barnehage Forum ungdom psykisk helse Helse, BUP, fastlege, barnevern, PPT, psykisk helsetjeneste, OTP videregående, PUT, Bufetat, Haugaland DPS og familievernkontoret

7 Samarbeidspartnere Rådmann Kommunaldirektører
Seksjon skole og barnehage Skoler Barnehager Ressursteam skole PPT, lærere, ledelse Psykososiale team skole PPT, barnevern, politi, helse, Tidlig innsats Leder spes.ped team, barnehagefaglig rådgiver, PPT, styrer og spesialpedagoger Psykososiale team barnehage Styrere, PPT, helse, barnevern

8 Interkommunal arbeidsgruppe: Kommunal pådrivergruppe:
Sigmund Lier John Fredrik Rognsvaag Georg Breivik Inger Lise Bratteteig Gunnhild Odland Bernt Netland Kommunal pådrivergruppe: Aase Fauske, barnehage Helge Hansson, skole Anne Britt Bjerkenes, helse Erling Andre Ytterøy L’orange, PPT Liv Kjersti Kvalevaag, barnevern Siv Helen Angelund, barnehage Georg Breivik, SLT Inger Lise Bratteteig, skole Arvid Bjerkenes, Utdanningsforbundet

9 Referansegruppe: Hilde-Marie Queseth Hilde Marie Queseth KFU
Signe Britt Bachmann, skole Sverre Wathne, kultur Bjørn Inge Espeland, politiet Terje Eileraas, videregående Owe Myklebust, PMTO Bente Pettersen , folkehelse Georg Breivik, SLT Inger Lise Bratteteig, leder

10 Fordeler: Sikre overganger, dokumentasjon, sette ansvar, fokusere på samhandling, større fokus på bekymring, mer reell brukermedvirkning, større effektivitet mellom avdekking og tiltak En utfordring uten en web basert logg – hva med private aktører? Opprette en koordinerende enhet som har overordnet ansvar for modellen – hvilken form? Sikre lett tilgjengelighet til hjelpeapparatet for stafettholder

11 Nytte av hverandre: Utvikle webløsning i samarbeid Erfaringsdeling

12 Fremdriftsplan Februar/mars 2012 forankret hos rådmann
Mai presentasjon enhetsledere Juni presentasjon ledergrupper i aktuelle tjenester etablere referansegruppe gjennomgang av rutiner og beskrivelse av samhandlingsarenaer (pådrivergruppen) August oppstartsamling nøkkelkommuner 27. august September presentasjon ansatte og forundersøkelse i tjenestene September – desember utarbeide handlingsveiledere, logg, forenkle møtestruktur og standardisere bekymringsskalaen Januar/februar utprøving av Stafettlogg i Haugesund

13 Det verste er å bli handlingslammet
- eller å tro at problemet er løst ved en henvisning


Laste ned ppt "Stafettloggen Bedre tverrfaglig innsats"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google