Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordisk tilsynskonferanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordisk tilsynskonferanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordisk tilsynskonferanse
Sjumilssteget - Nordisk tilsynskonferanse Seniorrådgiver Eivind Bratsberg

2 ”På leting etter en ny felles legalitet”
Finnes det en overordnet legalitet som sikrer innsats for hele barnet, både for spesielle problemer barnet har – og for helheten i barnets oppvekst? Dersom det finnes en slik overordnet legalitet, hvem har i så fall ansvaret for at denne blir satt ut i livet? Hvem har myndighet til å gjøre nødvendige grep for at de ulike fagmiljøene skal jobbe mer

3 Hvordan kan vi lykkes med Sjumilssteget?
Hvem må vi nå? - Politiske ledere - Administrative ledere - Faglige ledere og ansvarlige - De som skal utføre tjenestene og skal samhandle - Brukerne – barn og ungdom og foreldre - Andre ressurser i lokalsamfunnene –frivillige organisasjoner Ikke nok å ansvarliggjør ledere, hele organisasjonen må ansvarliggjøres også fagmiljøene. Men dette er ikke mulig uten at det er legitimitet hos ledelsen.

4 Hvordan kan vi nå ut til de rette personene?
Må finne arenaer der vi kan nå fram til de ulike gruppene. Fylkesmannens kontakt med kommunene gjennom tilsyn, veiledning, regelverksopplæring etc kan brukes for å nå flest mulig. Lagde egne arenaer der vi kunne møte nøkkelpersoner i kommunene fra de ulike tjenestene. Innså tidlig at vi måtte finne ulike veier til de ulike gruppene. Viktig å ha fokus på dette i alle relevante fora der Fylkesmannen deltar.

5 Brev nr. 1 – 2009 – til kommunene i Troms Introduksjon av Sjumilssteget
”For Fylkesmannen er det et overordnet mål at kommunene skal kunne øke sin evne til å sikre at barn deltar i samfunnsutviklingen og at hvert barn og hver familie får nødvendige og tilstrekkelige tilbud fra kommunens ulike tjenester. For å bidra til oppnåelse av dette målet, introduserer derfor Fylkesmannen Sjumilssteget”. ”Fylkesmannen ønsker at kommuneledelsen iverksetter en analyse/vurdering av kommunens tilbud med utgangspunkt i spørsmålene i Sjumilssteget.” Bevist strategi for å oppnå en form for progresjon. Starte med formell skriftlig henvendelse og så gå videre til presentasjon i ulike arenaer.

6 Januarmøtet – ordførere og rådmenn
Fylkesmenn Svein Ludvigsen holder en årlig tale (januartalen) der han poengterer viktige satsingsområder: ”Norge ratifiserte Barnekonvensjonen 8. januar Jeg oppfordrer ordførerne til å sette på kommunestyrets dagsorden en debatt om hva dette innebærer for kommunene og for alle oss som har ansvar for barn; enten som kommunestyre, ordfører, rådmann eller fylkesmann. Norge har ratifisert avtalen, men har dere ratifisert den i vedtak og handlinger i egen kommune? ” Er en viktig arena som fylkets politiske og administrative ledere prioriterer. Har fått en viss status som viktig arena der de som har makt og innflytelse i kommunene møtes. God arena for å formidle et slikt budskap.

7 Januarmøtet ”Mitt budskap til dere som er topplederne i kommune Troms er altså at dere, med utgangspunkt i de sju stegene vi har beskrevet, bidrar til å sette barn og unges hverdag og vilkår på den politiske dagsordenen. La oss begynne med dette i år, og fortsette i all framtid. Sjumilssteget tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, og vi har plukket ut sju artikler som vi mener kan være en veileder for det arbeidet dere skal gjøre for barn og unge i kommunene.” Helt bevisst å bruke denne arenaen. Den sikreste arena for å møte lederne i hele fylket.

8 Tema på avdelingsvise samlinger i regi av Fylkesmannen i Troms
Regionvise møter med ordførere og rådmenn der kommunenes arbeid med Sjumilssteget var tema. Direktekontakt til kommunens rådmenn i forbindelse med gjennomføringen av kommuneanalysen. Tema på avdelingsvise samlinger i regi av Fylkesmannen i Troms Møter med frivillige organisasjoner, ungdommens fylkesråd…. Ikke nok med klart budskap på elt slikt møte. Ulike kulturer i kommunene og de må jobbes strategisk utenom fora der en formidler et ”stort” budskap. Nytter ikke å vente på kommunene – må drive en form for motivering, påvirkning….

9 Sjumilsstegskonferansen
Målgruppe: Kommunens politiske og administrative ledelse. Fagpersoner i kommunene som jobber med barn og ungdom. Ungdom Frivillige organisasjoner Ulike foredrag og innspill for å få fram budskapet om satsing på tverrfaglighet og samhandling. Vise at det nytter gjennom gode eksempler. Møteplasser er viktig. Felles ståsted og har klart en effekt i forhold til å inspirere og få et faglig fundament for det arbeidet som gjøres. Sammen med de andre virkemidlene tror vi

10 For å få til forankring er det ikke noe at politiske og administrativ ledelse vet om et slikt prosjekt. De må også være aktivt med å støtte opp den kommunale organisasjonen. (Involvering) I organisasjoner av en viss størrelse (med inndelinger etter hierarkier, fag eller sektorer) handler forankring også om å definere ansvar for å få intensjoner omsatt i praksis, bl.a. ved å sørge for at basisorganisasjonen har tilstrekkelig evne og vilje i til å avsette eller bidra til at tilstrekkelige ressurser som personell, tid og økonomi er tilstede for å sikre gjennomføring av arbeidet.

11 - Erfaringer viser at kommuner som lykkes best med sin stedsutvikling har forankret arbeidet godt hos politisk og administrativ ledelse og i kommuneorganisasjonen for øvrig. Aller helst bør det være tverrpolitisk enighet om satsingen siden arbeidet vil gå over mange år og kreve kontinuitet uavhengig av politiske skifter i kommunen.  regjeringen om stedsutvikling

12 Å få til forankring er ikke en engangshappening, men et langsiktig kontinuerlig arbeid. Må være dialog som viser at utviklingen går i den retning som ligger i prosjektets mål. Blir derfor viktig å gi tilbakemeldinger begge veier i en organisasjon. Må vite at det nytter og får motivasjon til å fortsette! Vi har fortsatt med å nå ut til ulike fagmiljøer i kommunene og fortsatt med noen overordnede konferanser der vi møter både ledelse og fagmiljø.

13 Ordfører Barna selv Rådmann Foreldre Fagfolk Frivillige org.
Statlige myndigheter Frivillige org.


Laste ned ppt "Nordisk tilsynskonferanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google