Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge
Status og utviklingstrekk Styreleder Bjørn Kaldhol

2 Hovedoppgaver Levere gode og likeverdige spesialisthelsetjenester i og utenfor sykehus. Utdanne nødvendig personell Forske! Undervise pasienter og pårørende

3 Organisering av Helse Nord RHF
Stortinget Helseminister Foretaksmøte Eieravdeling Helsedepartement Styret Helse Nord RHF Adm.dir. Helse Nord Adm. dir Foretaksmøte Helse Finnmark HF UNN HF Helse Finnmark HF Sykehusapotek Nord HF Helgelands- Sykehuset HF Nordlands Nordlands-sykehuset HF Helgelands-sykehuset HF Sykehusapotek Nord HF Administrasjon Direktør Helse Finmark HF Nordlandssyke-huset HF Organisering av Helse Nord RHF

4 Regjeringsplattformen:
”Gjennom samhandlingsreformen vil kommunene få et større ansvar for å yte helsetjenester til befolkningen. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning. Dette reiser problemstillinger knyttet til arbeidsdelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også arbeidsdelingen mellom sykehus. Dette kan bety at enkelte sykehus skal gjøre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i sammenheng med samhandlingsreformen

5 Regjeringsplattformen …
I dette arbeidet legges det til grunn at dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus. Ingen lokalsykehus skal legges ned.” ”Nærhet” har nok forskjellig innhold i ulike deler av landet!

6 Helse i Nord – der vi bor Vår struktur - en fordel
Store avstander og lang reisetid krever en desentralisert spesialisthelsetjeneste Vår struktur er godt tilpasset demografi og geografi forutsatt at: De som ønsker å sikre strukturen bidrar til omstilling og endring på de områder hvor det er nødvendig

7 Hva er det Helse Nord vil oppnå?
Folk skal ha mest mulig lik sjanse for et godt behandlingsresultat – likeverdig kvalitet Desentralisering på områder med store volum Samling på områder med mindre volum/behov for høyspesialisert kompetanse

8 Endringer i Helse Nord? Mosjøen: Tatt bort akuttkirurgi. (Vedtatt av statsråd Høybråten i Bondevik II) Kreftkirurgien sentralisert Noe funksjonsfordeling i Ortopedi. Traumeorganisering – sikrer akuttkirurgien slik at alle lokalsykehus skal kunne ta mot alvorlig skadde for stabilisering og livreddende behandling..

9 Endringer … Intensivtilbudet er nivågradert Hjertekirurgi – UNN Tromsø
Fødetilbud. Eget punkt seinere. Kraftig oppbygging av prehospitale tjenester Rus; utbygging av tilbudet sør i regionen, styrking i Finnmark, økt kjøp og mindre innleggelse og mer poliklinikk. - Tilbudet i kommunene??

10 DPSer med 28 underliggende avdelinger
Vesterålen DPS, Stokmarknes, Andenes og Straume Lofoten sykehus, VOP, Gravdal DPS Øst-Finnmark Tana og Kirkenes SANKS/DPS Midt-Finnmark Lakselv og Karasjok Salten psykiatriske senter Bodø og Røsvik DPS Vest-Finnmark Alta, Talvik og Hammerfest Psykiatrisk senter Mo i Rana, Rana Senter for psykisk helse Nord-Troms, Nordreisa Psykiatrisk senter Mosjøen, Mosjøen Psykiatrisk senter ytre Helgeland Sandnessjøen og Brønnøysund Senter for psykisk helse Tromsø og omeng Storsteinnes og Tromsø Senter for psykisk helse Midt-Troms Silsand og Sjøvegan Senter for psykisk helse Sør-Troms, Harstad Senter for psykisk helse Ofoten, Narvik og Håkvik © Helse Nord RHF

11 Fødetilbudet Nye kvalitetskrav skal ytterligere styrke kvaliteten, redusere risiko (faglig forsvarlighet) Stabilitet i bemanning av nødvendige spesialister er svært viktig. Tiltak nødvendig! Nasjonale kvalitetskrav setter standarden. - Mulig å innfri i nord?? Styret beslutta å beholde alle fødeavdelinger og fødestuer. Tiltaksplan for å sikre god kvalitet.

12 Helgelandssykehuset HF
Rød sirkel = antydning 60 minutter med bil langs landevei fra oppgitt punkt Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund 30 km

13 Nordlandssykehuset HF
Rød sirkel = antydning 60 minutter med bil langs landevei fra oppgitt punkt Stokmarknes Gravdal Leinesfjord Bodø Rognan Ørnes 60 km

14 UNN HF Rød sirkel = antydning 60 minutter med bil langs landevei fra oppgitt punkt Storslett Tromsø Finnsnes Bardu Harstad Narvik 60 km

15 Helse Finnmark HF Rød sirkel = antydning 60 minutter med bil langs landevei fra oppgitt punkt Hammerfest Vadsø Lakselv Kirkenes Alta Storslett Karasjok 60 km

16 Helse Finnmark HF Rød sirkel = antydning 60 minutter med bil langs landevei fra oppgitt punkt Hammerfest Vadsø Lakselv Kirkenes Alta Storslett Karasjok 60 km

17 UNN HF Akutt- og fødetilbudet ligger fast
Traumeteam for stabiliserende og livreddende innsats ved alle sykehus Ingen planer om større endringer av tilbudet Utvikling av DMSer i samarbeid med kommunene.

18 88 kommuner - under 2000 innbyggere: 38 - 2000 – 5000 innbyggere: 28
Kommunestørrelse, geografi og bosettings-mønster – vår største samhandlings-utfordring! 88 kommuner - under 2000 innbyggere: – 5000 innbyggere: 28 – innbyggere: 13 – innbyggere: 5 - over innbyggere:

19 Hvem skal samhandle? 88 kommuner med pleie- og omsorg, forebygging mv
478 fastlegehjemler Fysioterapeuter 4 helseforetak med 11 sykehus Avtalespesialister 14 DPS lokalisert på 28 steder

20 Samhandling Skjer som en vekselvirkning i grensesnittet mellom personer, organisasjoner, grupper og teknologier Arbeide sammen mot felles mål Kommunikasjon og informasjonsutveksling, Menneskelig og elektronisk Samarbeid Felles prosesser Erfaringsutveksling Deling av kunnskaper

21 Samhandlingsreformen - forslaget
Pasienter som kan gis behandling i kommunene skal få det Spesialisthelsetjenesten skal bli mer spesialisert Bedre kvalitet for pasientene og mer effektiv ressursbruk Kommunene får økt sine ressurser – 20 av ISF for medisinske pasienter? Kommunene må betale helseforetakene

22 Investeringer Forutsetninger.- Finansiering. Driftskonsekvenser.
Gjennomførte - Mosjøen, Lofoten, NLSH psykiatri, DPSer Under gjennomføring - Bodø, Stokmarknes, Rana (rus) Under planlegging - Tromsø, Narvik, Kirkenes, Hammerfest Medisinsk teknisk utstyr 1.4 milliarder i 2011

23 Foretaksmodellen og investeringer
Avskrivninger (ikke betalbar kostnad) ca 600 mill Avdrag på lån - ” ” Til investeringsformål ” ” Overskudd av drift (styringsmål) ca 200 Egne midler til investeringer ca ” Til utstyre, herunder MTU ca ” Egne midler til investeringer i bygg ca ” Lån fra staten til bygg (50%) ca ” Til disp for investeringer i bygg ca mill

24 Oppsummert Tilbudet til befolkninga i Nord-Norge har aldri vært bedre – 70 – 75% av tjenestene i eget HF Avhengig av godt samhold i Helse Nord for å få gjennomført nødvendige investeringer. Helse Nords samlede økonomiske stilling er nå god.


Laste ned ppt "Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google