Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKADEFOREBYGGENDE FORUM skal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKADEFOREBYGGENDE FORUM skal"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKADEFOREBYGGENDE FORUM skal
Bidra til å samle, formidle og styrke kunnskap om skadeforebygging Bidra til koordinering mellom aktører og initiativer – på tvers av fag og sektorer Få fram at forebygging er fornuftig – at det er klokskap satt i system

2 Skadeforebyggende Forum en liten organisasjon med store nettverk
Samler aktører fra frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlig sektor Arbeider tverrsektorielt Møtested - sprer informasjon og motiverer til innsats, aktiviteter og forskning. Pådriver (og vaktbikkje) - rolle Unik erfaring, kompetanse og nettverk, etablert i 1985 Grunnfinansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansnæringens fellesorganisasjon Deltar i internasjonale nettverk og prosjekter

3

4 Alle har et ansvar - HMS i hverdagen

5 Skadde og døde innenfor ulike skadesektorer

6 I fagråd samler vi kompetanse på tvers av tradisjonelle skillelinjer
Barnesikkerhetsråd Eldresikkerhetsråd Drukningsforebyggende råd Trygge Lokalsamfunn

7 Vi foreslår at en ressursgruppe / et forum bør etableres på hvert nivå
Stat Et nasjonalt skadeforebyggende råd, tverrfaglig Fylke Bredt sammensatte regionale ressursgrupper. Trygge Lokalsamfunn-modellen Kommune Lokale ressursgrupper etablert utefra lokale forutsetninger og utfordringer. Trygge Lokalsamfunn-modellen Optimalisere bruken av de strategiske strukturer som finnes

8 Frivillige organisasjoner
Samspill for økt innsats en offentlig finansiert sekretærfunksjon på hvert nivå for å sikre samarbeid, kontinuitet, oppfølging og kvalitet Offentlig sektor Frivillige organisasjoner Næringsliv

9 EU-prosjekter INTEGRIS - Integration of European Injury Statistics
IDB 3 – European Injury Data Base TACTICS – Tools to Address Children a Trauma, Injury and Children`s Safety Child Safety Report Cards JAMIE – Joint Action on Monitoring Injuries in Europe CSAP -Child Safety Action Plan Development of European Child Home Safety Curriculum Initiative recognized at international meeting

10

11 Det stilles mange krav på kommunene
Hvordan skal vi få ulike etater til å samarbeide? Hvordan skal vi få på plass en helhetsstrategi for skadeforebygging? Hvordan kan vi få mer kunnskap om hvor i kommunen vi har flest ulykker? Kan vi løfte inn arbeidet mot skader og ulykker i kommunens planarbeid? Kan vi spare penger gjennom å forebygge i stedet for å reparere? Kan vi jobbe mer bevisst for å forebygge ulykker i skoler og barnehager? Finnes det kriterier som gjør jobben vår enklere når vi vil tenke skadeforebygging? Hvordan får vi kommunens ledelse til å støtte arbeidet? Finnes det nettverk-og ressursgrupper der vi kan hente kunnskap og inspirasjon? Trygge lokalsamfunn !

12 Mot lysere tider? Ny nasjonal strategi Samhandlingsreformen
Fylkets nye rolle i folkehelsearbeidet Ny plan- og bygningslov Universell utforming Ny folkehelselov Politisk interesse for forebygging (?)

13 Eldresikkerhetsrådet
Har fokus på bl a Forebygging av fallulykker Fysisk aktivitet Brann og eldre Europeiske samarbeidsprosjekt

14 Trygge eldre” Fallforebyggende tiltak på lokal nivå.
Ett treårig prosjekt som involverte 16 norske kommuner, 2007 – 2009 Ergoterapi og eldres helse 24. – 25. januar 2012 Kari Aursand

15 Legge år til livet - og liv til årene Legg år til livet -og liv til årene

16 Bakgrunn Eldre mer utsatt for ulykkeskader enn andre
Norge på verdenstoppen i antall hoftebrudd Hovedårsaken til hoftebrudd er fallulykker Økende antall eldre gir økende antall hoftebrudd Forsking viser at forebygging av fallulykker nytter

17 10.000 x 340.00 = et argument for innsats
“Eldrebølgen” x = et argument for innsats

18 Utfordringen Arbeidskraft per eldre Behov for omsorgspersonell 18
Omsorgsarbeidere Ingen vesentlig økning i tilgangen på arbeidskraft og potensielle frivillige omsorgsytere. 4,7 personer i yrkesaktiv alder pr eldre i 2000, vil det bare være 2,9 i 2050. Et stadig økende antall innbyggere vil trenge pleie og omsorg for å klare seg i hverdagen. Rekruttering av kompetente fagfolk til omsorgsoppgavene i den kommunale helse- og sosialtjenesten blir en av de største oppgavene vi står overfor. Det offentlige må ta hele den forventede behovsveksten (ved konstant familieomsorg) Perspektivmeldingen Behov for omsorgspersonell 18 av 25 18

19 Tidligere forskning viser at lokal forebygging av fallulykker fungerer når:
Vi bruker tverr sektorielle tiltak Vi samarbeider over fag og sektor grenser Det legges opp til samarbeid med frivillige lag og foreninger Programmet bygger på lokale forutsetninger I vårt prosjekt ville vi bygge videre på denne kunnskap “Put knowledge into action”

20 Mål Sette fokus på eldresikkerhet
Initiere og prøve ut lokale tverrsektorielle samarbeids-tiltak Dokumentere at det går å forebygge fallulykker Involvere frivillige organisasjoner og frivillige i det lokale arbeidet

21 Deltakere Styrningskomité med:
Skadeforebyggende forum Norsk Ergoterapiforbund Norsk Pensjonistforening Norske Kvinners Sanitetsforening En fylkeskommune En kommune Nasjonal prosjektleder: Elisabeth Saghaug 16 kommuner med egen koordinator: Ski, Hamar, Namsos, Namdalseid, Fosnes, Overhalla, Flatanger, Stryn, Gloppen, Førde, Høyanger, Balestrand, Luster, Årdal, Lærdal, Laksevåg 43 lag og foreninger

22 Gjennomføring 16 norske kommuner deltok i prosjektet
Målgruppen var 65 + Prosjektlederen koordinerte arbeidet, støttet opp om lokale tiltak og bidro med kunnskap, erfaring og motivasjon Kommunene utarbeidede tiltak, aktiviteter, samarbeidsformer og organisering utefra lokale forutsetninger Det ble holdt prosjektmøter jevnlig Alle aktiviteter og antall deltakere ble registrert og rapporter

23 Hva ble gjort? Totalt har mer enn 94 tiltak / aktiviteter blitt gjennomført Aktivitetene har blitt integrert i det lokale eldresikkerhetsarbeidet og blir videreført etter at prosjektet er avsluttet Spesielle aktiviteter for risikogrupper

24 Eksempler på tiltak som er iverksatt
Holdningsendrende Adferdsendrende Strukturendrende Kombinerte Utarbeidet lokale brosjyrer Trimgrupper ROS- analyser Forebyggende hjemmebesøk Informasjon fallforebygging Stavganggrupper Fallregistrering Sikkerhetssjekk av hjemmet - frivillige Undervisning Seniordans Undervisning av ansatte Ulike sosiale tilstelninger Sikkerhetstips i lokalavisen Tursti Undervisning av frivillige Helsestasjon for eldre Transport Befaring av off. område Inspirasjonsdager Utdeling av strøsand Tipstelefon Sikkerhetsuke Utdeling av isbrodder Tai chi kurs

25 ”Stien for alle” med aktiviteter i Ski

26 Trening og kos i Luster

27 Tafix sandstrøer ble delt ut til seniorer i Hamar

28 Bjarne Hellebø i Høyanger Røde Kors, har gjør hjemmebesøk med risikovurdering og sikkerhetsinformasjon

29 Vellykkede tiltak Fall registrering
Trim og fysisk aktivitet – kombinert med sosiale aktiviteter, kaffe & kake Hjemmebesøk med sikkerhetsinformasjon Sikkerhetssjekk av bolig utført av frivillige Foredrag / undervisning / brosjyrer – utarbeidet lokalt Tipstelefon Strøsand Bilde fra Årdal

30 Suksesskriterier Politisk og administrativt forankring
Tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidsarenaer Samarbeid med frivillige Lokale ildsjeler

31 Lokale tiltak gir uttelling
Source: NPR and SSB Total insidens hoftebrudd i prosjektkommunene (blå) og nasjonalt (rød)

32

33

34 Velkommen til samarbeid!
. Vi vil gjerne videreføre arbeidet og de kontakter som er opparbeidet. Vi vil bruke erfaringene i den videre utviklingen av Trygge lokalsamfunn I Norge Vårt nettverk vil gjerne dele sine erfaringer med andre interessert kommuner i Norge og Norden

35 Mange ulykkesskader går å forebygge
”Även sjukdomar som polio förklarades tidigare med slumpen, ödet eller Guds straff, det var innan man förstod de verkliga orsakerna och därigenom kunde börja förebygga systematiskt på vetenskaplig grund” Professor Ragnar Andersson, Universitetet i Karlstad


Laste ned ppt "SKADEFOREBYGGENDE FORUM skal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google