Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Odd Fellow Akademi Thomas Wildey seminar 27.april 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Odd Fellow Akademi Thomas Wildey seminar 27.april 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Odd Fellow Akademi Thomas Wildey seminar 27.april 2013
Norsk Odd Fellow Akademi ble stiftet 18. Juni 2011 i nærvær av nåværende HM/HP , Stor Sirene fra Sverige, Finland og Island, den danske Stor Sekretær, Eks Stor Sirene Lars Fryklund (Preses Svenske Odd Fellow Akademien), Johan Krohn, og Oddvar Granlund. Mange utenfor vårt lands grenser vil nok merke seg at det var Storembedsmennene fra Rebekka med Dep SS Tove Aalborg i spissen som ledet den høytidlige handlingen.

2 FORMÅLET Gjennom studier og forskning skaffe opplysninger om:
Vår Ordens opprinnelse Vårt verdigrunnlag Våre historiske tradisjoner Disse opplysninger skal videre formidles til Ordenens medlemmer Hva er så formålet med Norsk Odd Fellow Akademi? Akademiet skal gjennom studier og forskning skaffe opp lysninger om vår Ordens opprinnelse, vårt verdigrunnlag og historiske tradisjoner. Denne kunnskap skal så Akademiet formidle videre til Ordenens medlemmer. På den måten kan Akademiet være med å danne grunnlag for en fortsatt bærekraftig og tidsmessig utvikling av Odd Fellow Ordenen i Norge.

3 Organisering Det Akademiske Råd
Institutt for rituell og ordenshistorisk forskning Storredaktør Kjell Henrik Hendrichs Eks HP Lasse Hegge Eks DDRP Sidsel Haldorsen Stor Arkivar Knut Aslak Wickman Stor Marsjall Toril Grundtvig Skougaard Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner Institutt for etisk forskning DSS Selle Marie Horntvedt Eks Storrepr. Turid Tuft Stor Redaktør Kjell- Henrik Hendrichs Stor Kapellan Jorun Michelet Stor Kapellan Ole-Johan Bay Gundersen Institutt for fremtidsforskning Eks DSS Hanna-Kari Thue YP Espen Rud CM Njål Tengs Abrahamsen Stor Sire Morten Buan Eks HP Lasse Hegge Institutt for ledelse Stor Sire Morten Buan Eks DDRP Sidsel Haldorsen CM Njål Tengs Abrahamsen Eks DSS Hanna-Kari Thue NOFA er delt i 4 Institutter, som hver får sitt avgrensede arbeidsområde. Opprettelse av institutter gjøres av Det Akademiske Råd. Instituttene skal ved siden av egen forskning, støtte og oppmuntre Ordensmedlemmer til å produsere materiell i instituttenes virkeområde. Forske nærmere i vår historie, forstå den i lyset av sin samtid for dermed å få innsikt i hvordan våre Ordensfedre og Ordensmødre løste sine Ordensutfordringer i sin tid. Arbeide med dypdykk i våre ritualer, finnes deres kilder og se hvordan de kan fortolkes i lys av forskjellige etiske og verdimessige systemer. Her ser vi at Stor Kapellanene er knyttet til Instituttet. Identifisere Ordens etiske lære og se den i forhold til alle andre etiske systemer, både de vi er beslektet med og de vi vil ta avstand fra. arbeide med fremtiden og bruke kunnskaper til å forstå den. arbeide med ledelse for å finne de ledelsesformer som er forenlig med vår etikk og våre verdier.

4 FORSKNINGSGRUPPER Hvordan bli en del av NOFA? Interesserte (alene eller i grupper) melder sin interesse for et område til NOFA. Det skal være med en plan for arbeidet og en oversikt over hvor lang tid arbeidet vil ta. Det viktigste nå er å få startet forskningsgrupper/arbeidsgrupper. Vi ønsker å nytte alle de ressurser og kompetanse som finnes ute i loger og leire. Rådsmedlemmer må derfor prøve å få i gang lokale grupper. Formålet er å stimulere medlemmer i sin region til økt inspirasjon, kunnskap og refleksjon. Innen for Instituttene settes det ingen begrensninger på antall arbeidsgrupper selv om tema kan berøre hverandre. Det er en styrke om vi får grupper med søstre og brødre, men i mange tilfeller f.eks i det rituelle, er det mer naturlig at søstre og brødre har hver sine grupper. Det er i dag bare Storlogens embedsmenn som får innsikt i begges ritualer. Medlemmer i NOFA skal ha alle leirgrader. Interesserte (alene eller i grupper) melder sin interesse for et område til NOFA. Med søknaden om å få opprette en gruppe, skal det være en plan for arbeidet og en oversikt over hvor lang tid arbeidet vil ta. Det ferdige produkt skal publiseres. For å bli medlem må du registreres, ha mottatt leirens høyeste grad og prosjektet må godkjennes. Instituttene innstiller om prosjektet skal godkjennes eller ikke overfor Rådet.

5 MEDLEMSSKAP HVA KREVES ? Du må ha mottatt leirens høyeste grad.
Du må ha fått ditt prosjekt godkjent. Instituttene innstiller om prosjektet skal godkjennes eller ikke overfor Rådet. Medlemmer i NOFA skal ha alle leirgrader. Interesserte (alene eller i grupper) melder sin interesse for et område til NOFA. Med søknaden om å få opprette en gruppe, skal det være en plan for arbeidet og en oversikt over hvor lang tid arbeidet vil ta. Det ferdige produkt skal publiseres. For å bli medlem må du registreres, ha mottatt leirens høyeste grad og prosjektet må godkjennes. Instituttene innstiller om prosjektet skal godkjennes eller ikke overfor Rådet.

6 ÅRBOK Årbok for NOFA 2012 Tema Vennskap –
2013 Planen er tema Kjærlighet Hefter for NOFA Alt som produseres i regi av NOFA skal trykkes, enten som hefter eller som en del av en Årbok. Spørsmålet er om dette skal være en Årbok kun for Akademiet eller skal det trykkes en Årbok felles for Ordenen i Norge. Vårt blad ”De Tre Kjedeledd” merker nå portoøkningen: Tynnere papir fører til lavere vekt. Et forslag er at tre utgaver trykkes med tynnere papirkvalitet, det fjerde bladet kommer i en årbok sammen med Akademiet, rapporter fra Instituttene, Symposiet og Storlogen. Årboka vil da bli sendt til logene som får ansvaret for utdeling. Den enkelte loge kan da legge ved en julehilsen. Aktuelt til jula i 2012. Noe må trykkes som hefter, da de blir å betrakte på samme måte som våre ritualer. Vi håper etter hvert å kunne oversette hefter og foredrag fra andre land, og tilpasse disse til norske forhold. Det er også et spørsmål om Den Europeiske Storloge oppretter en foredragsbank. Hvis dette skjer må foredragene oversettes til engelsk før de legges inn.

7 NOFA på NETT www.oddfellow.no (Akademiet) Historien Korte referater
Nyheter Symposiet Vår nettansvarlige, YP Espen Rud, arbeider med Akademiets sider på nettet. Akademiet settes som en del av headingen på Odd Fellows hjemmeside. Siden må bl. a. omfatte: Historien om Akademiet, Symbolet og forklaringen på Symbolet, Symposiet, Aktuelt stoff, Statuttene, Kontaktopplysninger Vi vil også gjennom nettet ha kontakt innad i Akademiet. Enten det gjelder Rådet, Instituttene eller arbeidsgrupper.

8 SYMPOSIUM Hvert år i juni arrangeres et symposium.
Bergen 30.august – 2. september 2013 Ledelse i en verdibærende Orden Advokat Geir Lippestad og Professor Victor Norman er to av foredragsholderne. Symposiet være preget av ulike kulturelle aktiviteter og være et samlingssted for å bli kjent. Trondheim 8. – 10 juni 2012 Norsk Odd Fellow Akademis Symposium Akademiet vil vanligvis arrangere et Symposium i juni hvert år. Symposiet vil være åpnet for alle medlemmer av Akademiet. Inn til Akademiet kommer i gang med forskningsgrupper/ arbeidsgrupper, vil Symposiet være åpent for alle Ordensmedlemmer. Det vi si at alle kan melde seg på – noen begrensninger på grunn av plass kan skje. Symposiet 2012 er planlagt i Trondheim i dagene 8. – 10. Juni. Symposiet i 2012 vil bli et åpent symposium. Det vil bli et åpningsforedrag på fredag, samt et felleopplegg med kulturelt innslag. Lørdag blir det foredrag med diskusjoner, middag og noe av kulturell art. Søndag avsluttes i Ordenslokalene med rituelt arbeid. Det Akademiske Kollegium kan invitere gjester fra inn- og utland til å delta helt eller delvis i Akademiets Symposium.

9 1000 Stor Sire Morten Buan åpner seminaret 1015 Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs: Våre begrensende kunnskaper om vår Ordens grunnlegger 1100 Tore Lund Andersen, Loge nr. 89 Skagerak Hva sier mine kilder om Thomas Wildeys liv i England? 1200 Kaffe og forfriskninger 1215 Lars Åshammar, medlem Svenska Odd Fellow Akademi Wildeys reise til USA med skuten Dredenot – Hvem reiste? 1300 Lett lunsj 1400 Distrikts Stor Sire Dag Virik: Hva nye kilder forteller oss om Thomas Wildey – Hva vi vet, hva vi antar og noen hypoteser for videre arbeid. 1500 Plenumsdrøftelser 1600 Avslutning

10 Kort presentasjon av Norsk Odd Fellow Akademi
Norsk Odd Fellow Akademi ble stiftet 18. Juni 2011 i nærvær av nåværende HM/HP , Stor Sirene fra Sverige, Finland og Island, den danske Stor Sekretær, Eks Stor Sirene Lars Fryklund (Preses Svenske Odd Fellow Akademien), Johan Krohn, og Oddvar Granlund. Mange utenfor vårt lands grenser vil nok merke seg at det var Storembedsmennene fra Rebekka med Dep SS Tove Aalborg i spissen som ledet den høytidlige handlingen.

11 Insignium AMBOLTEN og DE TRE KJEDELEDD Insignium
Norsk Odd Fellow Akademi (NOFA) har som symbol Ambolten og De Tre Kjedeledd. Symbolet kjennetegner Akademiets målsetning om at NOFA skal bli en tankesmie for all Odd Fellow forskning og utvikling. Symbolet er utledet fra Thomas Wildeys virke, som vi alle kjenner til så var Thomas Wildey smed av yrke. Insigniet skal bæres av Akademiets Rådsmedlemmer. Medlemmer i inn- og utland bærer insigniet i miniatyr. Ved opphør av medlemskap skal insigniet/miniatyren tilbakeleveres Den Uavhængige Norske Storloge. AMBOLTEN og DE TRE KJEDELEDD

12 Norsk Odd Fellow Akademi (NOFA)
Det Akademiske Råd SS Arbeidsutvalg Nord Midt Øst Øst Vest Syd Det Akademiske Råd skal være den bærende kraft i Akademiet. Rådet skal bestå av inntil 12 medlemmer (I dag er 10 utnevnt). I den prosessen som gikk foran, ble alle Distriktsrådene fra Odd Fellow og Rebekka bedt om å komme med forslag på kandidater til Rådet. Poenget var at hele landet skulle være med på dette akademiske løft. Rådets medlemmer er utnevnt for fire år, men kan reoppnevnes. Det er naturlig vil likevel være å ha en sirkulasjon i det Akademiske Råd, slik at noen av medlemmene skiftes ut hvert fjerde år. Organisasjon Akademiet er organisatorisk underlagt Den Uavhængige Norske Storloge og Stor Sire er Akademiets Preses. Norsk Odd Fellow Akademi ledes av et Akademisk Råd. Rådet består av inntil tolv medlemmer med Storlogegraden, og utnevnes av Stor Sire. Det Akademiske Råd ledes igjen av et kollegium bestående av Preses, to Rådsmedlemmer og Akademiets Sekretær. Inntil 12 medlemmer i rådet Stor Sire er leder – PRESES - av NOFA Ledes av et arbeidsutvalg Regionrepresentanter fra hele landet

13 MEDLEMSSKAP Innmeldingsavgift: kr. 1.200,- (Første året)
innbefatter tildeling av Miniatyr Årsavgift: kr. 400,- Inkluderer: Nettilgang, Akademiets årbok (av åpne publikasjoner)………… Korresponderende medlemmer Når det gjelder utenlandske medlemmer er det kontakt mellom jurisdiksjonene. Etter loven er det jurisdiksjonene som foreslår korresponderende medlemmer, men det kan hende at vi ser at det er søstre/brødre vi har nytte av som korresponderende medlemmer. Vi lar dette område ligge foreløpig.

14 REGIONALE AKADEMIER Skal arbeide med de samme mål som NOFA.
Regioner dekker større områder Et Regionalt Akademi etableres etter innstilling fra Distriktsrådene i regionen, og de skal bestå av både søstre og brødre. Det Akademiske Råd kan godkjenne at det opprettes Regionale Akademier. De Regionale Akademiene skal arbeide med de samme mål som NOFA. Før det blir aktuelt med Regionale Akademier, må vi ha kommet i gang med forskningsgrupper/arbeidsgrupper. Antall arbeidsgrupper i en Region vil bestemme om det er aktuelt med et Regionalt Akademi. Et Regionalt Akademi etableres etter innstilling fra Distriktsrådene i regionen, og de skal bestå av både søstre og brødre. Regioner dekker større områder, men her må vi ta hensyn til lokale forhold. Regionale Akademier vil kanskje først bli opprettet i de store byene. På grunn av mange loger i de store byene, kan vi her se for oss og håpe på mange arbeidsgrupper. Det er store avtander i Norge. Skal Regionalt Akademi opprettes må det være etter lokalt initiativ, og det må være et stabilt grunnlag for et Regionalt Akademi. Vi må ha tro på at det er ”liv laga”.


Laste ned ppt "Norsk Odd Fellow Akademi Thomas Wildey seminar 27.april 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google