Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksiskonsulentordningen i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksiskonsulentordningen i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksiskonsulentordningen i Norge
Studiebesøk fra Skåne, Sverige 3. og 4. desember 2012 Bente Thorsen Leder, arbeidsgruppen for praksiskoordinatorsamlingen Medlem i PKO rådet, legeforeningen

2 Sykehusstrukturen i Norge
Fire regionale helseforetak Helse Sør Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midtnorge RHF Helse Nord RHF De regionale helseforetakene har egne styrer og administrerende direktør

3 Helseregioner i Norge

4 Helseforetakene Flere helseforetak med egne styrer i hver region. Hvert helseforetak har egen adm. direktør. Flere sykehus i hvert enkelt helseforetak. Sykehusene er geografisk spredt, til dels over store områder. De har ulike funksjoner som samlet sett skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjeneste

5 Helse Sør øst RHF 10 helseforetak 5 private sykehus

6 PKO i Norge Etablert i 1995 November 2012
Pionerer: Odd J Kvamme (Stord) Olav Thorsen (Stavanger) Unni Ringberg (Tromsø) November 2012 Ca 120 praksiskonsulenter Ca 17 praksiskoordinatorer Samlet: Ca 20 årsverk Kun ett helseforetak er helt uten PKO

7 Praksiskonsulentene er ansatt i Helseforetaket
Det er stor variasjon “dekningsgrad” for PKO i de enkelte sykehus i helseforetaket.

8 Det eksisterer ingen formell overordnet organisering av PKO på nasjonalt nivå
Felles plattform: 2005: Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening om praksiskonsulentordningen

9 PKO.no Felles nettsted for PKO i Norge
Etablert (2004?)og driftes fortsatt fra PKO i Stvanger Universitetssykehus Eierskap til domenet ble overtatt av Norsk forening for allmennmedisin i 2012. Nettadresse:

10 I håndboka finner vi beskrivelse av innhold og metoder i PKO’s arbeid.
PKO-håndboka I 2004 ble det laget en håndbok for Praksiskonsulenter og praksiskoordinatorer I håndboka finner vi beskrivelse av innhold og metoder i PKO’s arbeid.

11 Landsdekkende PKO-samlinger Faglig innhold tellende i videre- og etterutdanning
Årlig fra Fra 2012: Landsdekkende PKO samling hvert annet år. PKO miljøet i hver helseregion skal tilstrebe å samles minimum det året det ikke er landsdekkende PKO-konferanse. Dags- konferanser, ”Fagdager”, ved behov. Første fagdag tenkes lagt til Oslo, sept 2013.

12 Praksiskoordinatorsamlingen
Startet opp i 2009 Nettverk av alle praksiskoordinatorene Møtes en til to ganger pr år (i tilslutning til PKO-samlinger) Deler erfaringer og rådslår om videreutvikling av PKO Avgitt høringssvar i saker med relevans for PKO og samhandling

13 Arbeidsgruppe for praksiskoordinatorsamlingen
En representant fra hver helseregion + en representant fra PKO i Regionalt helseforetak (HSØ) Utnevnes av praksiskoordinatorsamlingen Finner sin leder (Bente Thorsen). Baseres på tillit og interesse.

14 Mange tema har vært drøftet i praksiskoordinatorsamlingen:
-         tydeligere beskrivelser av PKO i oppdragsdokument og andre styrende dokumenter for sykehusene. -         likere stillingsstørrelser og arbeidsbetingelser for PKO -         plassering i sykehusenes linjer og staber versus utøvelse av en frittstående rolle som praksiskonsulent/-koordinator -         forankring og tilknytning av PKO mot sentrale helsemyndigheter, kommuner og NAV. -         mulighet for felles eierskap og finansiering av PKO mellom HF og kommuner. -         modernisering av PKO-håndboka. -         navnevalg for PKO. -         hjelp til samordning av PKO på landsbasis. forankring av PKO overfor legeforeningen

15 PKO-rådet Oppnevnt av legeforeningen, etablert i 2010
Rådgivende for sentralstyret Medlemmer: Repr for Norsk forening for allmennmedisin(NFA) Allmennlegeforeningen (AF) Overlegeforeningen Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) 2 praksiskoordinatorer (H Hauge og B Thorsen)

16 Kartlegging av status i praksiskonsulentordningen i regi av PKO-rådet
Gjennomført en Quest back til praksiskoordinatorene for å kartlegge status i PKO høsten 2012. Dannet grunnlaget for en statusrapport som Bente Thorsen og Harald Hauge har utarbeidet. Sendt til praksiskoordinatorene for uttalelse november 2012.


Laste ned ppt "Praksiskonsulentordningen i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google