Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring Møre og Romsdal mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring Møre og Romsdal mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring Møre og Romsdal mars 2012

2 Gode skoler – og dårlige
Alle vil ha en god skole, men hva er en god skole, og hvordan kan vi få det?

3 Hva kjennetegner gode skoler?
Skolene har fokus på læring – ikke på prestasjoner Elevene har høy grad av indre motivasjon Elevene er oppgaveorienterte – ikke ego-orienterte Copyright Roar Engh HVE/HiL

4

5 Det svenske Skolverket:
Individualisering. Nivådeling Copyright Roar Engh HVE/HiL

6 Copyright Roar Engh HVE/HiL
Et Alternativ: Felles problemløsning Felles planlegging Kommunikasjon Deltakelse i vurderingsarbeidet Opplevelse av individuelt ansvar og medansvar for egen og andres læring «Community of learning» Copyright Roar Engh HVE/HiL

7 Sosiokulturell læringsteori
Konstruksjon av kunnskap gjennom sosial aktivitet Konteksten eller miljøet helt avgjørende Situert læring, aktiv deltakelse Avhengig av redskaper, også mentale (tallsystemet, grafikk, oppskrifter, alfabet, språk osv) Aktuell og proksimal sone, tilpassa opplæring Dialogisk interaksjon Stillas Copyright Roar Engh HVE/HiL

8 Hvor vil du helst gå? Her?

9 Eller her?

10 Et vurderingssystem tilpasset læringssynet
Behaviorismen ……………………….. Kognitivt læringssyn ………………………… Sosiokulturelt læringssyn …………………………. Copyright Roar Engh HVE/HiL

11 Situasjonen i grunnopplæringen
Fravær av systematisk vurdering som utgangspunkt for forbedring både på individ- og systemnivå Elevene kjenner i liten grad til målene for opplæringen og hva det legges vekt på i vurderingen Tilbakemeldingene elevene får gir dem i for liten grad retningslinjer for hva en god faglig prestasjon faktisk er Copyright Roar Engh HVE/HiL 11

12 Copyright Roar Engh HiVE/HiL
OECD 2004: Etableringen av ny evalueringskultur er antakelig den viktigste enkeltstående forandring som må gjennomføres for å heve standarden i undervisningen Copyright Roar Engh HiVE/HiL

13 Vurdering for læring er
En måte å tenke integrasjon vurdering og undervisning på Hviler på en teoriforståelse som ikke er samlet og enhetlig (og kanskje heller aldri vil bli det?). Baserer seg på eldre og anerkjente teoretiske perspektiver på læring – Vygotsky og Dewey – både et sosialt og et individuelt-kognitivt fokus – med størst vekt på det sosiale. Copyright Roar Engh HVE/HiL 13

14 Vurdering for læring dreier seg om:
Læreplanforståelse Å ha fokus på læring Relasjoner og interaksjoner i klasserommet Å forstå hvor de lærende befinner seg Å gi hjelp til at de skal komme videre Copyright Roar Engh HVE/HiL 14

15 1. Læreplanforståelse Utvikling av en naturlig progresjon
Hvordan gjøre om kompetansemål til forståelige læringsmål for elevene? Hvilket frirom har jeg og mine elever? Hvordan kjenne igjen at læringsmål er nådd? Forholdet mellom oppgaver og kompetanse/læringsmål.

16 Medvirkning i vurdering - gruppearbeid: fra Vg 2, Historie
finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger

17 2. Fokus på læring Bevissthet om mål, vurderingskriterier og elevrollen. Forstå læring som en sosial aktivitet Stimulering av metakognisjon. Læringsstrategier. Dialog om læring (hvordan lærte du dette?)

18 Copyright Roar Engh, HVE/HiL
Metakognisjon Metakognisjon en forutsetning for god læring Bruker vi for liten tid på å stimulere metakognisjon? (Kontrollperspektiv og utdypingsperspektiv) Copyright Roar Engh, HVE/HiL 18

19 Copyright Roar Engh, HVE/HiL
Kontrollstrategi Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg? Er det lurt det jeg gjør? Bruker jeg tilgjengelige ressurser? Bør jeg søke hjelp/veiledning? Copyright Roar Engh, HVE/HiL 19

20 Copyright Roar Engh, HVE/HiL
Utdypingsstrategi Kan jeg forklare begrepet? Kan jeg sammenlikne/sammenstille det med andre begreper/forhold? Kan jeg relatere det til noe jeg vet fra før? Kan jeg relatere det til andre skolefag? Er det noe poeng i å lære dette? Hvem har bruk for denne kompetansen? Copyright Roar Engh, HVE/HiL 20

21 3. Interaksjon i klasserommet
Lærerrollen Læringsledelse Klasseromsdialogen Problembasert, undersøkende undervisning. Elevsamarbeid Diskuter: Hvilken sammenheng ser dere mellom vurdering og hvert av disse punktene?

22 4. Å forstå hvor elevene befinner seg…
Observasjoner Av læringsaktivieter Av faglig kommunikasjon med medelever Av generell interaksjon Dialog med læreren Av muntlige framlegg og skriftlige arbeider SPM: Trenger vi tester?

23 Copyright Roar Engh HVE/HiL
Oppgave Lag en flervalgsoppgave i enten litteratur, historie, naturfag, samfunnskunnskap eller RLE på hvilket som helst klassetrinn. Det er ett kriterium som gjelder: Spørsmålet skal besvares individuelt og innby til en høy grad av refleksjon (avansert tenking). Copyright Roar Engh HVE/HiL 23

24 Copyright Roar Engh HVE/HiL
Hinder (Engh): Ett av de største hindrene for å gjennomføre vurdering for læring er karaktersystemet! Copyright Roar Engh HVE/HiL

25 5. Hjelp til å komme videre
Framovermelding Hva gjenstår å lære? Hvordan kan det gjøres best? Elever som medhjelpere

26 Tilbakemeldinger framovermeldinger –– respons.

27 George Harrison: If you don’t know where you’re going - Any road will take you there

28 Framovermeldinger skal
Tette igjen et gap mellom elevens nåværende og den forventede kompetanse. Utvide elevens aktuelle sone til å omfatte den proksimale Proksimal sone Aktuell sone Copyright Roar Engh HiVE/HiL

29 Copyright Roar Engh HiVE/HiL
Kriteriebasert vurdering (Rubrics) (Etter Fjørtoft) Frem-ragende Kompetent Under utvikling (Grunnleggende) På begynner-stadiet (Enkel) Eleven kan gjen-kjenne, forklare og anvende svært mange faglige begreper i varierte og relevante sammenhenger Eleven kan gjen-kjenne, forklare og anvende mange faglige begreper i relevante sammenhenger Eleven kan gjenkjenne, forklare og anvende noen faglige begreper Eleven kan gjenkjenne, forklare og anvende noen få faglige begreper Copyright Roar Engh HiVE/HiL

30 Gode framovermeldinger . . .
Forutsetter kjennskap til deltaker Forutsetter at man vet hvor et evt problem hører hjemme Forutsetter at læreren har faglig kompetanse til å gi adekvat hjelp Forutsetter at læreren har kjennskap til alternative læringsstrategier Videre læringsaktivitet forutsetter motivasjon Bør helst skje i form av dialog Kan forenkles og tydeliggjøres ved hjelp av kjennetegn på måloppnåelse

31 God læring forutsetter refleksjon
Det viktigste en tilbakemelding kan gjøre er å bidra til økt refleksjon. Hvilke typer tilbakemeldinger fremmer refleksjon? Copyright Roar Engh HVE/HiL

32 Egenvurdering og hverandrevurdering
Hverandrevurdering bidrar til bedre egenvurderinger Elevene må trenes opp til gode hverandrevurderinger Forutsetter kjennskap til vurderingskriterier Læringssamtaler kan modellere dette Utvikler elevene som vurderere!

33 Tilbakemeldinger kan relateres til:
Produktet (oppgaveforståelse – besvarelse) Prosessen (læringsstrategier) Selvregulering (arbeidsdisiplin, tidsutnyttelse, selvstendighet, målrettethet, refleksjon) Personen selv (generell ros, vurdering av personen) (det mest effektive er en sløyfe med de tre første)

34 Framovermeldinger bør helst nedtegnes i deltakernes læringslogger
Refleksjoner og diskusjoner rundt mål, måloppnåelse og individuelle målsettinger vil forbedre evnen til å planlegge og effektivisere elevenes læringsarbeid Læreren blir bedre kjent med elevenes måte og tenke og arbeide på – og dermed i stand til å gi bedre tilbakemeldinger/framovermeldinger

35 Butler (1997) Group Feedback Pre-post gain Attitudes Comments Only
Grades Only No gain C Grades and Comments

36 Copyright Roar Engh, HVE/HiL

37

38 Copyright Roar Engh HVE/HiL
Egenvurdering § 3-12 Eleven/lærlingen/lærekandidaten skal delta aktivt i vurderingen av egen kompetanse, eget arbeid og egen faglig utvikling Gjeldende både for underveisvurdering med og uten karakter Kan være et viktig hjelpemiddel ift dokumentering av underveisvurderingen Copyright Roar Engh HVE/HiL 38

39 Egenvurdering og hverandrevurdering
Bevisstgjøring på hva de har lært Forståelse av kvaliteten på eget og andres arbeid Relatere til kjennetegn på måloppnåelse Fokusere på hva som står igjen, neste trinn Gi hverandre (gjensidig) hjelp. Copyright Roar Engh HVE/HiL 39

40 Definisjon på vurdering (ARG)
Den prosessen der man leter etter og tolker dokumentasjon på hvor elevene befinner seg når det gjelder sin egen kunnskapsforståelse og kompetanse, klargjøring av hvilke læringsmål som skal nås, og hvordan elevene bør arbeide for å nå dem. Copyright Roar Engh HVE/HiL 40

41 VFL fra deltakerperspektivet:
Jeg skal få vite hva jeg skal lære og hva som forventes av meg Jeg får tilbakemeldinger som forteller meg om kvaliteten på mitt arbeid eller min kompetanse. Jeg får vite hva jeg skal gjøre for å forbedre meg– utvikle min kompetanse Jeg er involvert i mitt eget læringsarbeid

42 VFL-praksis betyr bl.a.:
At læring blir forstått som en aktiv, sosial prosess… som har til hensikt å skape mening, blant annet ved deltakelse i kommunikasjonen rundt aktiviteten. Det metakognitive perspektivet inkluderes direkte i undervisningen – for eksempel ved å diskutere overføring av kunnskap til andre områder Copyright Roar Engh HVE/HiL 42


Laste ned ppt "Vurdering for læring Møre og Romsdal mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google