Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering planlegging i Kunnskapsløftet en motbølge til testkulturen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering planlegging i Kunnskapsløftet en motbølge til testkulturen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering planlegging i Kunnskapsløftet en motbølge til testkulturen?
Accountability _ testkulturen USA – Assessment for learning Richard Stiggins UK – Asessment reform group UN – A fundamental right – freedom of expression §13 UK-england: felles språk for elev og lærer Queensland: student voice space, voice, audience, impact several studies New Zealand: Assessment in the hands of educators not politicians. Assessment for teaching and ssessment for learning (elever) England: Lærerens forståe Inger Langseth Program for Lærerutdanning

2 Vurdering i Kunnskapsløftet
Planlegging Definer begrepet 1 minutt Sammenlign gruppe Et eksempel på en definisjon Felles forståelse Felles praksis Rettferdig vurderingspraksis Predicting the futurte-forecasting Determining the future -planning 2-5 år

3 Politikk Forskning US: No child left behing standards&tests
UK, US, Canada, Australia: Teaching to the test Accountability Employability Produksjonsår - årgang - kapasitet US: No child left behing standards&tests Forskning Norge: Nasjonale prøver UK: Assessment Reform Group. Black US: Assessment for Learning Stiggins Australia: Self assessment. Sadler Norge: Kari Smith, E. L. Dale. R. Engh, S. Dobson, K. Klette osv.

4 Bakgrunn for Kunnskapsløftet
Læreplanen L06 Nasjonale prøver Språkpermene Forskrift vurdering NY Europarådet/OECD Bologna/Lisboa prosessene Language Educational Policy Profile for Norway 2004 Internasjonal forskning

5 Bakgrunn for Kunnskapsløftet
Opplæringsloven Forskriften Rundskriv ??? Læreplanen 2006 revideres 2010 Skoleeier FK K Skoleleder Oppdragsbrev til UDIR – mapper++ til eksamen og standpunkt

6 Erfaringsbaserte vurderingsformer som læres uformelt over lang tid
Etter modell av O’Donovan, Price & Rust 2008 Active student engagement Passive student engagement Informal activities and inputs Formal activities and inputs Tradisjonell Modell Erfaringsbaserte vurderingsformer som læres uformelt over lang tid Praksisteori / taus kunnskap 2. Eksplisitt Trad. Modelen Det utarbeides standarder/ kriterier for vurdering og de deles med elevene med en enkel forklaring. Eksplisitt kunnskap 3. Sosial- konstruktivistiskt Modell Elevene aktiviseres I arbeidet med å få frem en felles forståelse for hvilken kompetanse de skal oppnå Over tid 4. Lærende Nettverk Modell Erfaringsbasert kunnskap deles og videreutvikles mellom lærere og elever i fellesskap The Past The Future

7 Utvikling Etter modell av O’Donovan, Price & Rust 2008 Tradisjon: Planlegging og vurdering er erfaringsbasert, taus kunnskap som læres over tid. Lite innsyn utenfra. Eksplisitt tradisjon: Det utarbeides kriterier for planlegging og vurdering som deles ut til elevene/studentene med en enkel forklaring. Innsyn Sosial-konstruktivisme: Elevene aktiviseres for å skape en felles forståelse for hvilken kompetanse de skal oppnå. Mål og vurderingskriterier diskuteres. Lærende nettverk: Erfaringsbasert kunnskap deles og videreutvikles mellom lærere og elever i fellesskap

8 Lærere Lærerens forståelse for planlegging og vurdering må utvides
Hvordan ser en god plan ut? Hvordan ser god vurdering ut? Hvilket språk ( begrep) brukes? Hvordan kan vurdering brukes til å planlegge bedre undervisning? Hvordan kan vurdering hjelpe eleven? Lærerens vurderingskompetanse utvikles ved at læreren selv bruker det han eller hun mener er god vurdering Kommunikasjonene mellom lærer og elev er viktigst! Assessment Reform Group (Kari Smith)

9 Sentrale begrep Sluttvurdering Med karakter
Få informasjon om elevens læring? Rapportere tilbake til eleven? Utvikle egenvurdering hos elevene? Tilpasse egen undervisning Underveisvurdering med kommentar/karakter Vurdering for undervisning Vurdering som læring Vurdering av læring – tilbakemelding Vurdering for læring - fremovermelding Vurderingsgrunnlag, vurderingssituasjoner Forutsetninger Mål Tiltak Evaluering Nye planer

10 Individuell vurdering
Kompetansemål i læreplanen Lokale delmål (tolking og tilpasning) Vurderingskriterier ( sjekkliste) Kjennetegn på måloppnåelse (rubrikker) Vurdering Vurdering gjøres av lærer Medelevvurdering Egenvurdering Digital vurdering eksempel Med kommentar Med karakter 1-6 Ikke vurdering 10

11 Lokal planlegging Lokale delmål – tilpasset opplæring
Mål: Skoleeier, team, klassenivå? Kriterier: Skoleeier, team, klasse? Organisering: klasse, gruppe, individuelt IOP Læreplanmål 11

12 Praksisendring Vaner basert på erfaring er fantastiske stillas for vurdering, men de er også kilder til fossilisering, og kan føre til endringsvegring dersom de ikke utsette for kritisk analyse. But habits are both marvelous scaffolds for complex behavior as well as dangerous sources of rigidity and perseveration ... They persist even when they begin to lose their utility, precisely because they are habits with few countervailing forces.” (Shulman, 2004, p. 56

13 Affektive filtre - motivasjon
Mestring +6 5 -4 - -3 - - -2 5+++++ 4++++ 3+++ 2++ 1+ 100 år .

14 Kommunikasjon – bruk av språket
Eleven lærer ved å lese, lytte, skrive, muntlig og aktiviteter På et visst språklig nivå vil språkproduksjonen preges av språklig eksperimentering og dermed oppstår feil som må betraktes som tegn på fremgang. (Europarådet: Brian North 2007) B1 – eleven (YF engelsk, Nivå 2 fremmedspråk)

15 Metakognisjon – faglig refleksjon
Innsats Skal ikke vurderes med karakter Ingen innsats - ingen karakter Innsats karakter bestått Slapp innsats - trekk i karakter Kompetanse I can do-kompetansemål Accountability- nasjonale prøver etc. Employability - hva etterspøres 40 år Hvor mye vil du? - Hva kan jeg?

16 Metakognisjon - egenvurdering
At the end of the day, all that matters educationally is self-assessment. (…) In terms of a specific agenda for assessment and learning, nothing has a higher place than ensuring the development of students' abilities to self assess. (David Boud 1998) 3 (…)unless we enable students to take responsibility for making judgements about their learning we are failing to equip them for learning in the future. If our students become effective assessors of their own learning we have assisted them to become lifelong learners. Forskriften §3.12 egenvurdering ( §2.3, 3.4) -eget arbeid, kompetanse, faglig utvikling

17 Endring av tradisjoner
Tilpasset opplæring Synliggjøre planlegging Utvikle mål og vurderingskriterier sammen med elevene Forskriften § 3.1 ret til vurdering Målene for undervisningen Hva som blir vektlagt i vurderingen Ansvarliggjøre eleven i arbeidet Vurderingsmønster sjekke dag for dag, måned, termin, kurs Sette deg mål - vite hvordan du kan nå målene - vurdere din egen måloppnåelse

18 Motivasjon en pris man betaler?
”Lærere som inviterer elever inn i en interessant og utfordrende prosess, har større sjanse for å vekke indre motivasjon (dybdelæring). Vurderingsformer som fokuserer på fremtidig læring er et motivasjonsfremmende redskap.” Alle må oppleve: Å ha reelle mål Mestring Suksess Å komme videre Bli satt krav til Bli trodd på Black 30% bedre resultat Klasseledelse, uro kan knyttes til motivasjon WOW er bygd opp slik “Jo mer attraktivt målet er, jo høyere pris er vi villige til å betale” Kari Smith; Norsk Pedagogisk Tidskrift 2007 nr2

19 I Å planlegge baklengs Hvordan tolke kompetansemålene i læreplanen i konkrete og forståelige delmål (kunnskap) sammen med elevene? Begrep som strukturerer innholdet

20 A Kompetanse definert som relasjoner
Tradisjon Hva Hvordan Hvorfor Bjørndal og Lieberg, 1978

21 B DELMÅL Kompetanse definert som kompetanser Europarådet - Rammeverket:
Savoir Knowledge, Kunnskap: Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic) Fakta, begrep, prosedyrer, fremgangsmåter,puggestoff, sjangerkunnskap Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter: Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere, produsere etc. Savoir-être Existential competence, holdninger: The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others, willingness to engage with others in social interaction Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc. Savoir-apprendre Ability to learn: Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language learners) Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier, læringsstiler Tre typer delmål, tre læringssyn og tre vurderingsformer. Dysthe

22 C DELMÅL kompetanse definert som domener
Europarådet – Rammeverket: Domener x: personal, public, occupational, educational Domener y: location, Institutions, Persons, Objects, Events, Operations, texts Hvordan vet du at du har deket det viktigste ved et tema?

23 D DELMÅL kompetanse definert som taksonomi Bloom: nyttige verb
6 Vurdere Avgjøre, bedømme, velge Finnes det en bedre løsning på….? 5 Syntese Foreslå, generalisere, organisere, trekke slutninger Hvilke forandringer kan du gjøre for å løse….? 4 Analyse Forklare, identifisere, klassifisere, sammenligne Hva var motivet bak….? 3 Anvendelse Anvende, bruke, demonstrere, måle Hvordan kan du bruke dette…..? 2 Forståelse Karakterisere, bevise, forklare, tolke Kan du gjenfortelle historien med egne ord? 1 Faktakunnskap Kjenne igjen, gjengi, definere Hvor skjer dette? Hvem er involvert? Hva betyr?

24 E DELMÅL holdning og verdier definert som taksonomi
Receiving is being aware of or sensitive to the existence of certain ideas, material, or phenomena and being willing to tolerate them. Responding is committed in some small measure to the ideas, materials, or phenomena involved by actively responding to them Valuing is willing to be perceived by others as valuing certain ideas, materials, or phenomena. Organization is to relate the value to those already held and bring it into a harmonious and internally consistent philosophy. Characterization by value or value set is to act consistently in accordance with the values he or she has internalized. .Responding Examples are: to comply with, to follow, to commend, to volunteer, to spend leisure time in, to acclaim. Valuing Examples include: to increase measured proficiency in, to relinquish, to subsidize, to support, to debate. Organization: Examples are: to discuss, to theorize, to formulate, to balance, to examine. SISTE: Examples include: to revise, to require, to be rated high in the value, to avoid, to resist, to manage, to resolve. Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., and Masia, B.B. (1964)

25 Å utvikle vurderingsgrunnlag
Hvordan kan eleven vise sine ferdigheter og gjøre den synlig for vurdering for læring? Trenger alle gjøre det samme hver gang? Begrep som strukturerer innhold, struktur, språk 25

26 Grunnleggende ferdigheter
Lese ( leseferdighet) Lytte ( lytteferdighet) Skrive ( asynkron tekst) Muntlig presentasjon (asynkron tekst) Muntlig samtale ( synkron dialog) Praktisk Digitalt Sjanger

27 Å utvikle vurderingskriterier
Hvordan kan eleven arbeide for å nå målene? Kriterier for måloppnåelse Arbeidssjangere Begrep som strukturerer –innhold, struktur, språk 27

28 Å utvikle vurderingskriterier
1 Sjekkliste 2 Rubrikk Begrep som strukturerer –innhold, struktur, språk 28

29 Vurderingsrubrikk generell
Karakter Nivå 3 6-5 Nivå 2 4-3 Nivå 1 2 Vekting 100% Success criteria (nivå 3) – benchmarks (nivå1,2,3)

30

31

32 Mål relatert til læringsteori /IKT
Delmål Læringsteori Vurderingsform Web Kunnskap Behaviorisme -Undervisning Egenvurdering Medelevvurdering 1-2 timer, dag til dag flervalgsp. interaktiv Ferdigheter Kognitivisme -Oppgaveløsning -Selvstudium -Eksamensoppgaver Lærervurdering Gr. ferdigheter , praksis 1-4 uker Web 1.0 Oppgaver -prosjekt Generell kompetanse Sosial-konstruktivisme -samarbeid Ingen vurderingspraksis Evaluering, gruppekarakter Web 2.0 Samskrive, - sammensatte tekster Refleksjon Egenvurdering, tilbakemeldinger Dysthe: Overordnede strategier – teknikker(individuelle) Overordnet: 1) klargjøre delingsmål, dele målene 2) gjennomføre aktiviteter som gir info om lring 3) gi fremovermeldinger 4) bruke medelevvurdering og medelevundervisning 5) elevene er eiere av sin egen læring. Dette er overordnet syn og lærere trenger redskap for få dette til. Dysthe: elevene er eiere av sin egen læring! Gruppearbeid - Teamarbeid - Samproduksjon – hvordan vurderes det?

33 Hva lærte du nå? Kan vi gjøre noe artig lærer?

34 Kunne uttrykke deg om hvor du har vondt
Vi syntes at det å uttrykke seg om hvor man har vondt er viktig. Hvis man har skadet seg så kan det jo være en fordel med å si hvor man har vondt; om det er i arma eller beinet. Kunne uttrykke deg om hvor du har vondt Kunne si hvor du har vondt Uttrykke seg ved smerte Kunne si ulike kroppsdeler Vedlegg: Eksempler på kroppsdeler Ord man bruker for å forsterke setninger når man har vondt. Uttrykk Vurdering: muntlig fremføring Dette er da utgangspunkt for vurdering av lærer, elev, medelev. Lærer: beskrive mestring ”positivt”, vurdere resultatet ut fra disse målene

35 Endring av tradisjoner
Vurdering Forskriften §3.1 rett til vurdering Halvårsvurdering u/karakter, m/karakter Fagsamtaler (kontaktlærer?) Vurdering fra faglærer ( notat) Vurdering fra elev ( notat)? Dialog om anna utvikling ( Kontaktlærer) Skolens ordensreglement Læringsmiljø (systemvurdering) Løpende systematisk tilbakemelding Læreplanen for fag (faglærer) Snakkr samme språk -underveisvurdering Sluttvurdering - Dokumentasjon av opplæringa


Laste ned ppt "Vurdering planlegging i Kunnskapsløftet en motbølge til testkulturen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google