Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sluttvurdering Lokalgitt eksamen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sluttvurdering Lokalgitt eksamen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sluttvurdering Lokalgitt eksamen
Inger Langseth Program for lærerutdanning Kompetanse Ønsker å få til en felles forståelse av oppgave, rammene for oppgaven og sentrale begrep som definerer oppgaven

2 Sluttvurdering Hvordan lokalgitt eksamen hører hjemme i en helhetlig sluttvurderingen?        UDIR - oppgavenemnd Lærer Faglærer og sensor Lokalgitt Standpunkt Lokale kriterier Sentralgitt Sentrale kriterier Eksamen Lokale kriterier Hvor hører muntlig hjemme? Forskriftsfesting og reglement. Til sammen skal vi vurdere elevens helhetlig kompetanse. Kvalitetsikring? Samarbeid innad og utover skolegrensene slik dere gjør nå. Fem ferdigheter Lese&skrive Lyttte, tale, samtale

3 KONSTRUKT Hva er en ”muntlig” eksamen?
Hvordan du(+sensor) styrer gjennom: Måten du organiserer eksamen på Oppgaven du gir, spørsmål du stiller Hva du legger til grunn for karakteren Måten du skaper en atmosfære på Felles begrepsforståelse. Muntlig er ingen enkel ensforstått sak.

4 A Organisering Forberedelsesdelen Eksamen 30 minutter
§ Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Kommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokale eksamenar Eksamen kan organiserast i to delar, der den første delen er ei førebuing og den andre delen er sjølve eksamen . Forberedelsesdelen 48 timer 30 minutter ? Eksamen 30 minutter Lytteforståelse ? Muntlig presentasjon Muntlig samhandling Sluttvurdering med karakter/kommentar Gjør du elevene gode eller dårlige ved å ta med lytteprøve?? 48 timer: fag opplysning Rammen 30 minutter pr elev Sensor intern ( faglærer og eksaminator) Sensor ekstern ( overordnet ansvar) Eksamensppgave: vise kompetansen i så stor del av faget som mulig Vurdering: vurderes av to sensorer

5 A Organisering Hvilken sammenheng er det mellom din underveisvurdering og sluttvurdering? Oppgave Tolke Lytting Presentasjon 10 min. Tale Samhandling 20 min Samtale Vurdering Kommentar karakter Hvilke elever vil tjene på en lyttedel? 48 timer? veiledning 30 minutter 1/3 + 2/3 -Enkeltvis, par,grupper 30 minutter 2-3 minutter

6 A Organisering Hva er ditt konstrukt?
Hvordan organiserer du din lokalgitte eksamen?

7 B Oppgaven Oppgavens forankring
. § Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver. OPPGAVEN: Oppgavelyden Oppgavespesifikke vurderingskriterier/kjennet egn på kompetanse Referanse til læreplanmål/hovedområd er 48 timer: fag opplysning Rammen 30 minutter pr elev Sensor intern ( faglærer og eksaminator) Sensor ekstern ( overordnet ansvar) Eksamensppgave: vise kompetansen i så stor del av faget som mulig Vurdering: vurderes av to sensorer Oppgavens forankring

8 B Oppgaven Hva kjennetegner en god oppgave?
. Hva kjennetegner en god oppgave? §3.29 Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg Lytting Presentasjon 48 timer: fag opplysning Rammen 30 minutter pr elev Sensor intern ( faglærer og eksaminator) Sensor ekstern ( overordnet ansvar) Eksamensppgave: vise kompetansen i så stor del av faget som mulig Vurdering: vurderes av to sensorer Vurderer du smalt eller bredt? Noen eller mange kompetansemål innen hovedområdene? samtale

9 B Oppgaven Hva er ditt konstrukt? Hvor mange oppgaver vil du gi?
Et vidt tema med to-tre oppgaver? Flere tema med en oppgave?

10 C Vurderingskriterier
Kjennetegn på kompetanse som: Rubrikk ( holistisk) Sjekkliste ( analytisk) Generell Oppgavespesifikk Mål 6-5 4-3 2 1 delmål Forslag: kommunalt utviklet rubrikk for presentasonen, samtalen, språket og sjanger Oppgavespesifikk sjekkliste for oppgavens innhold. Sjekkliste I can Lav Middels Høy Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4

11 C Vurderingskriterier
. Hva er et god svar på oppgaven? Hvordan har kriteriene blitt synliggjort underveis i opplæringen og i oppgaven? Hva vurderer du? Hva vurderer du ikke? Eks: Skal bruk av presentasjonsverktøy være med? Skal det at eleven kan svare på oppfølgingsspørsmål være med? 48 timer: fag opplysning Rammen 30 minutter pr elev Sensor intern ( faglærer og eksaminator) Sensor ekstern ( overordnet ansvar) Eksamensppgave: vise kompetansen i så stor del av faget som mulig Vurdering: vurderes av to sensorer

12 C Vurderingskriterier
Hva er ditt konstrukt? Hvordan vil du synliggjøre hva oppgaven vurderes etter? Oppgavespesifikke vurderingskriterier? DU- sjekkliste Hva er kommunens konstrukt? Generelle vurderingskriterier for lokalgitt eksamen? Kommunen- rubrikk

13 D Emosjoner Emosjoner Elevens rolle High stake Lærerens/sensors roller
Positiv atmosfære Dialogisk atmosfære Elevens rolle Lærerens/sensors roller Oppgavelager Aktiv lytter Aktiv samtalepartner Vurderer med karakter og kommentar En sammenheng med resultat High stake 1. ”Produksjon gjennom kommunikasjon” 􀂙 Fra forhør til dialog 􀂙 Fra reproduksjon til refleksjon 􀂙 Kjennskap til elevens/lærlingens kommunikative preferanser 2. Bevissthet omkring egen rolle som faglærer/sensor 􀂙 Kommunikasjon 􀂙 Subjektivitet - objektivitet 3. Skape trygge og positive rammer

14 D Emosjoner Hvordan ser eksamen ut? Klasserommet Bordet Stolene
Posisjonene En sammenheng med resultat High stake 1. ”Produksjon gjennom kommunikasjon” 􀂙 Fra forhør til dialog 􀂙 Fra reproduksjon til refleksjon 􀂙 Kjennskap til elevens/lærlingens kommunikative preferanser 2. Bevissthet omkring egen rolle som faglærer/sensor 􀂙 Kommunikasjon 􀂙 Subjektivitet - objektivitet 3. Skape trygge og positive rammer

15 Eksemler

16 Oppgaven Oppgaveteksten Vurderingskriterier Hovedområdene i læreplanen
Innhold – oppgavespesifikk Språk – felles for alle oppgaver på dette nivået Struktur – felles (samhandling, presentasjon) Hovedområdene i læreplanen Et eksempel: Fagrapporten/årsplanen (kjent for lærer, elev, sensor) Oppgaven utarbeides i samarbeid mellom ekstern sensor og intern sensor/faglærer. Vurderingskriteriene diskuteres. Kvalitetssikring.

17 Forberedelsesdel: 48 timer
Muntlig presentasjon Forberedelsesdel: 48 timer Du skal forberede et innlegg på ca 10 minutter hvor du tar utgangspunkt i fem bilder du selv velger. Presentasjonen din må ha et tema hentet fra læreplanen. Du velger selv presentasjonsverktøy. En god besvarelse: Begrunner valg av tema Har en innledning og en avslutning Oppgir kilder Beskriver bildene ( hva du ser) Setter bildene inn i en kulturellsammenheng (hvor og når) Knytter bildene til egne erfaringer og/eller aktuelle hendelser Viser kunnskap om kultur og samfunnsforhold i tilknytning til bildene Åpen oppgave

18 lytting Forberedelse 30 minutter A
Watch the video-clip/listen to the sound file and prepare to retell and interprete what you have seen. Think about what you have learned this year and what competencies from the Læreplan you can relate this to.You may take notes. Content: You may want to think about: Theme, setting, characters, plot/ ……… Your attitude to the theme Things you would like to discuss in relation to the theme Alterntivt: Egen lyttetest for all på samme tid UDIR – lytteprøver bestilles på Internett

19 Muntlig samhandling Forberedelse 30 minutter B
Prepare to talk about ”nyheter og aktuelle hendelser”. You may take some notes. Content: You may want to think about: Interesting pieces of news that you would like to discuss News channels How understanding this piece of news is related to your knowledge about the topic and knowledge about the world. UDIR – lytteprøver bestilles på Internett

20 Oppgavens validitet En god oppgave måler det den skal måle og kjennetegnes ved at den: Utfordrer elevene Er motiverende Er virkelighetsnær Stiller åpne spørsmål Gir rom for løsning på flere nivå 1. ”Produksjon gjennom kommunikasjon” 􀂙 Fra forhør til dialog 􀂙 Fra reproduksjon til refleksjon 􀂙 Kjennskap til elevens/lærlingens kommunikative preferanser 2. Bevissthet omkring egen rolle som faglærer/sensor 􀂙 Kommunikasjon 􀂙 Subjektivitet - objektivitet 3. Skape trygge og positive rammer

21 Oppgavelaging Lag en oppgave med kriterier for innhold sammen med en kollega. 10 minutter Muntlig presentasjon Muntlig samhandling Bruk gjerne Vurderingskriterier er en del av oppgaven 􀂋Kriteriene utdyper oppgaven for eleven. 􀂋De avgrenser oppgaven for elevene. 􀂋Eleven blir forklart hva som forventes av presentasjonen. Stoffutvalg - Innhold 􀂋 Gjengi relevant informasjon som eleven har samlet inn 􀂋Kunne bruke begreper som hører fagområdet til 􀂋 Vise refleksjon knyttet til emnet og beslektede emner 􀂙 Språkstil 􀂋Kunne bruke en samtalestil som passer innholdet 􀂋 Et passende ordvalg 􀂋 Bruke en koherent samtalestil 􀂋 Veksle mellom eksemplifisering og forklaring 􀂋Mottakerbevissthet Framføring 􀂋 Ha en tydelig artikulasjon 􀂋 Ha et passende kroppsspråk 􀂋Kunne uttale helhetlige setninger med korrekt trykk på meningsbærende ord og uttrykk. 􀂋 Beherske bruk av tekniske og andre visuelle hjelpemidler 􀂙 Oppbygging 􀂋Kunne disponere informasjonsformidlingen på en god måte 􀂋 Vise kreativitet som er passende til presentasjonsformen elevene har valgt

22 Konstrukt Kjennetegn på måloppnåelse Engelsk vg1 B2
Fremmedspråk Nivå 1 A2 Fremmedspråk Nivå II B1 -Europarådet European lnguage portfolio Muntlig språk er ikke skriftlig språk!

23 Språk Words Phrases Vocabulary Clear expressions To the point
Idiomatic Simple structures Sentence patterns Grammatical control Grammatical accuracy Complex language Pausing Reformulation Repair Even tempo Spontaneously Fluently No audible control heard Ask answer Repetition Help to keep conv. going Initiate/close conv. Helps discusion along Relates to other speakers Non verbal com. And, then But, because Links elements Coherent discourse Well structured speech Variety of connectors Elevene skal beskrive språkets formverk og strukturer - terminologi

24

25

26

27 Presentasjon – et eksempel
referansen Japansk side forelesning Reiterate = repeter Stance= måte å stå på

28 Sjangere –muntlige sjangere
Presentasjoner Dialoger Innlegg i debatter Taler Vitser Eventyr Anekdoter Høytlesning Diktlesning Rap Sang Film Oral literacy strategies

29 Europarådet - Rammeverket:
Savoir Knowledge, Kunnskap: Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic) Fakta, begrep, puggestoff, sjangerkunnskap Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter: Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of knowledge Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere muntlig etc. Savoir-être Existential competence, holdninger: The sum of individual characteristics, personality traits, attitudes, view of others, willingness to engage with others in social interaction Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc. Savoir-apprendre Ability to learn: Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness” (language learners) Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier, læringsstiler Tre typer delmål, tre læringssyn og tre vurderingsformer. Dysthe Europarådet - Rammeverket:

30 Lo6 Lokalgitt muntlig eksamen sluttvurdering
Muntlig eksamen avholdes lokalt og skoleeier er ansvarlig ( fylket, eller kommunen) for å utforme retningslinjene: FELLES KONSTRUKT? felles vurderingskriterier ? felles retningslinjer for hjelpemiddel? felles praksis for gjennomføringen ? Rektor er avgjørende myndighet v/tvister Elever kan kun klage på formelle feil Engelsk/fremmedspråk

31 Forskrift til opplæringsloven
§§3.30 Eksamineringa skal gi elevane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg. Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensoren som avgjer.

32 UTDANNINGSDIREKTORATET UDIR 2.2/2.4)…
Eksamensoppgaven utformes slik at alle elever får mulighet til å vise hva de kan Elevene kan ta med seg notater fra forberedelsesdelen. Disse notatene skal ikke vurderes. Notater fra forberedelsesdelen er ment brukt som en støtte for eleven under eksamen Eksamen skal ha tilknytning til temaet/oppgaven som elevene har jobbet med under forberedelsestiden Det er en forutsetning at oppgaven utfordrer elevens forståelse og selvstendighet i behandlingen av stoffet og ikke bare prøver elevens evne til å reprodusere kunnskap. Det er derfor særlig viktig at oppgaven åpner for en problematiserende og drøftende tilnærming Ved en lang forberedelsesdel vil det være naturlig å legge opp til en todelt eksamen, der elevene får en fastsatt tid til presentasjonen etterfulgt av en faglig samtale mellom elevene, faglærer og sensor. Formålet med samtalen er å sikre at karakteren blir satt på basis av den individuelle kompetansen til hver elev slik den kommer frem på eksamen

33 Noen sentrale begrep Vurdering Mål for opplæringen
Underveisvurdering Sluttvurdering Mål for opplæringen Hovedområder i læreplanen Oppgavespesifikke mål: innhold, struktur, språk Vurderingssituasjoner for lokalgitt eksamen Lytting Muntlig produksjon Muntlig samhandling En sammenheng læreplanens kompetansemål 􀂙tema/emner 􀂙lærestoff 􀂙arbeidsmåter 􀂙vurderingsformer 􀂙vurderingskriterier

34 Noen sentrale begrep Vurdering Spørreteknikker Dialogen Validitet
Konstrukt Spørreteknikker Dialogen læreplanens kompetansemål 􀂙tema/emner 􀂙lærestoff 􀂙arbeidsmåter 􀂙vurderingsformer 􀂙vurderingskriterier

35 Lokalgitt eksamen Hva har lærer/sensor lagt til grunn for karakteren? Hovedområdene i læreplanen (holistisk) Oppgavespesifikke kriterier - innhold Sjangerspesifikke kriterier – struktur Språklige kriterier – språk Kriterier for lytte- og tale strategier - læringsstrategier Alle kriteriene viser måloppnåelse i hovedområdene i læreplanen. UDIR: vurderer nye former for vurdering i Nivå 1 fremmedspråk og bruk av hjelpemiddel.februar 2011. Vurderingskriterier er en del av oppgaven 􀂋Kriteriene utdyper oppgaven for eleven. 􀂋De avgrenser oppgaven for elevene. 􀂋Eleven blir forklart hva som forventes av presentasjonen.


Laste ned ppt "Sluttvurdering Lokalgitt eksamen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google