Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvem søker 1. februar? Søkere med behov for spesialundervisning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvem søker 1. februar? Søkere med behov for spesialundervisning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvem søker 1. februar? Søkere med behov for spesialundervisning
Søkere med behov for særskilt prioritert utdanningsprogram Søkere med behov for utvidet opplæringstid Søkere med rett til opplæring i tegnspråklig miljø/opplæring med tolk Hørselshemmede søkere med tilretteleggingsbehov uten behov for tolk Sterkt svaksynte og blinde elever Søkere til fagopplæring med opplæringskontrakt

2 Rundskriv Udir Udir bidro til at det for innsøkingen til skoleåret ble utarbeidet flere nye skjema for sakkyndig vurdering. Skjemaene har bare små endringer for skoleåret Det er imidlertid utarbeidet ett nytt skjema, skjema 4B «Tilretteleggingsbehov for hørselshemmede uten behov for tolk». Gruppen søker 1. februar

3 1. februarsøkerne: 2011-2012 Søkeren må søke på vigo innen 01.02.2011
i tillegg må søkeren fylle ut ”Vedlegg til vigo-søknad skoleåret 2011/2012”

4 Søknad om spesialundervisning 2011-2012
Dersom det skal søkes om spesialundervisning skal det krysses av for det i i ruta ”Behov for spesialundervisning” under krysse av i ruta ”Søknaden gjelder:” PPT/Barne- og Familietjenesten må utarbeide sakkyndig vurdering. Skjema 1 (A, eller C) ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2011/2012” må fylles ut

5 Søknad om særskilt prioritert utdanningsprogram 2011-2012
Dersom det skal søkes om særskilt prioritert utdanningsprogram, skal det krysses av for det i tillegg til ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad” Den sakkyndige instansen må da fylle ut skjema 2 ”Sakkyndig vurdering av behov for særskilt prioritert utdanningsprogram Vg1 skoleåret 2011/2012” i tillegg til skjema ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2011/2012” NB! Særskilt prioritert utdanningsprogram er forskjellig fra ønske om å bli tatt inn til en spesiell skole.

6 Søknad om utvidet opplæringstid 2011-2012
Dersom det skal søkes om utvidet opplæringstid, skal det krysses av for det i tillegg til ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad” Den sakkyndige instansen må da fylle ut skjema 3 ”Sakkyndig vurdering ved søknad om utvidet opplæringstid skoleåret 2011/2012” i tillegg til skjema 1C ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2011/2012”

7 NB: for å imøtekomme begrepsbruken i opplæringslova § 3-1, 5
NB: for å imøtekomme begrepsbruken i opplæringslova § 3-1, 5.ledd bruker vi nå ”utvidet opplæringstid” i stedet for utvidet rett. Vi bruker begrepet ”forlenget uttaksramme” i stedet for ”forlenget tid”.

8 Søkere med behov for opplæring i tegnspråklig miljø 2011-2012 §3-9
Dersom det skal søkes om opplæring i tegnspråklig miljø og/eller med tolk, skal det krysses av for det under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad”. Ikke alle trenger spesialundervisning selv om de ønsker opplæring som beskrevet ovenfor. Den sakkyndige instansen må da fylle ut skjema 4 A ”Sakkyndig vurdering om opplæring i tegnspråklig miljø og/eller med tolk skoleåret 2011/2012”

9 Søkere med behov for opplæring i tegnspråklig miljø 2011-2012 § 3-9
Hvis eleven i tillegg har behov for spesialundervisning, skal den sakkyndige instansen i tilegg fylle ut skjema 1 (A eller C) ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2011/2012” Det må da i tillegg krysses av ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad skoleåret 2011/2012”

10 Hørselshemmede søkere
Nytt: For hørselshemmede søkere med behov for tilrettelegging, men som ikke har behov for tolk, skal det fylles ut skjema 4B «Tilretteleggingsbehov for hørselshemmede uten behov for tolk». Dette skjemaet er for søkere som ikke søker etter opplæringslova § 3-9. Det er en melding til mottakende skole om de behovene søkeren har for tilrettelegging i form av teknisk utstyr m.m.

11 Sterkt svaksynte og blinde søkere 2011-2012 § 3-10
Dersom det skal søkes om punktskriftopplæring m.m. for sterkt svaksynte og blinde, skal det krysses av for det under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad”. Ikke alle trenger spesialundervisning selv om de ønsker opplæring som beskrevet over. Den sakkyndige instansen må da fylle ut skjema 5 ”Sakkyndig vurdering av opplæringsbehovet for sterkt svaksynte og blinde elever skoleåret 2011/2012”

12 Sterkt svaksynte og blinde søkere 2011-2012 § 3-10
Hvis eleven i tillegg har behov for spesialundervisning, skal den sakkyndige instansen fylle ut skjema 1 ”Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning skoleåret 2011/2012” Det må da i tillegg krysses av ”Behov for spesialundervisning” under ”Søknaden gjelder:” på ”Vedlegg til vigo-søknad skoleåret 2011/2012”

13 UDIR Udir har gitt noen presiseringer; ” I videregående opplæring skal alle søkere tas inn til ett av utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen i videregående opplæring, jf forskrift til opplæringsloven § 1-3” Presiseringene fra Udir innebærer at alle skal søkes inn til et ordinært utdanningsprogram, enten det er tenkt at eleven skal ha full kompetanse eller kompetanse på lavere nivå.

14 STUSP1HT-1 Vi bruker derfor STUSP1HT-1 (2 og 3) for
søkere med store og vedvarende funksjonshemminger søkere med behov for egne mål i alle fag og fagområder som søker til spesielle grupper STUSP1HT-1 betyr ”Spesialundervisning i egen gruppe – år” (nytt navn kom i går)

15 Elever med store og vedvarende funksjonshemminger
Tidligere har vi i Sør-Trøndelag brukt begrepet ”multifunksjonshemmet” Fra inntaket 2009/2010 har vi brukt begrepet ”Elever med store og vedvarende funksjonshemminger” For søkere i denne gruppen krysses det av for dette under ”Har søker:” på ”Vedlegg til vigo-søknad skoleåret 2011/2012”

16 Elever med store og vedvarende funksjonshemminger
Følgende kriterier legges til grunn for klassifiseringen: Psykisk utviklingshemming eller autisme sammen med minst to av følgende kriterier: Store bevegelsesvansker Store sensoriske vansker (syn/hørsel) Stort og vedvarende behov for pleie og omsorg Store språk- og kommunikative vansker Store atferdsvansker

17 STUSP1HT-1 Skoler i Trondheim og nær omkrets som har egne grupper:
Brundalen – flere grupper Byåsen – elever med store og vedvarende funksjonshemminger og Avdeling Y Tiller – noen elever med store og vedvarende funksjonshemminger, andre med lettere problematikk Strinda Malvik og Melhus

18 STUSP1HTA1 Koden betyr ”Spesialundervisning i liten gruppe”
Koden brukes for søkere til Avdeling for Yrkestrening og tilpassakursa på Brundalen. Elevene der kan følge nasjonal læreplan i noen fag og ha egne mål i andre fag og fagområder NB! Avdeling Y blir fra høsten 2011 på Byåsen vgs

19 På inntakssamtalen kan skole og elev bli enige om at eleven skal gå grunnkompetanse, da endrer skolen programkoden til for eksempel BABAT1H--- som betyr Ordinært programområde med kompetanse på lavere nivå (den ble sikkert også endret i går…)

20 Det vil også i inntaket 2011/2012 være konkurranseprinsippet som gjelder for inntak. Udir presiserer ”Fylkeskommunen har ikke anledning til å fastsette andre regler for inntak enn de som er fastsatt i forskriften kapittel 6”. § 6-25 sier at dersom det til et utdanningsprogram melder seg flere søkere enn det er plasser, skal den med høyest poengsum tas inn før den med lavere poengsum.

21 Inntaksgrenser Nedre inntaksgrense i Trondheim ved 2. inntaket Snitt Studkode Studnavn BA BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK 25,05 DH DESIGN OG HÅNDVERKSFAG 31,95 EL ELEKTROFAG 34,33 HS HELSE- OG SOSIALFAG 33,95 ID IDRETTSFAG 31,97 MD MUSIKK, DANS OG DRAMA 48,11 MK MEDIER OG KOMMUNIKASJON 54,87 NA NATURBRUK 21,87 RM RESTAURANT- OG MATFAG 22,14 SS SERVICE OG SAMFERDSEL 25,53 ST STUDIESPESIALISERING 26,11 TP TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

22 Inntaksgrenser

23 Minoritetsspråklige søkere
fikk opplæringslova en ny paragraf, § : «Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

24 Minoritetsspråklige søkere
§ 3 – 12 fortsetter: Morsmålsopplæringa kan leggjast til ein annan skole enn den eleven til vanleg går på. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal fylkeskommunen så langt som mogeleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

25 Minoritetsspråklige søkere
§3-12 fortsetter: Fylkeskommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om eleven har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.»

26 Minoritetsspråklige søkere
Dette innebærer at minoritetsspråklige søkere ikke skal klassifiseres som spesialundervisningssøkere (med mindre de har behov for spesialundervisning i tillegg) Alle minoritetsspråklige søkere må kartlegges, for å finne ut om de har behov for særskilt språkopplæring Denne kartleggingen må gjøres på skolene Kartlegging skal også gjøres undervegs i opplæringsløpet

27 Minoritetsspråklige søkere
Høsten 2009 og 2010 sendte de videregående skolen enkeltvedtakene om særskilt språkopplæring til Fagenheten. Der ble det gjort en vurdering, og skolene fikk ressurser for å drive opplæringen De grunnskolene som har startet kartlegging av elever i denne gruppa, oppfordres til å sende resultatene av kartlegginga Fagenheten. Send papirene til FVO innen 1.juni Der vil papirene bli skannet, og sendt til den skolen eleven er tatt inn på. Dette skjer etter andreinntaket (i august).

28 Minoritetsspråklige søkere
Forskriftens §§ 6 – 9 og 6 – 10 om vilkår for inntak, gjelder fortsatt Det innebærer at søkere må ha lovlig opphold i Norge og at de må ha: gjennomført norsk grunnskole eller gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller ha kunnskap og dugleik på nivå med norsk grunnskole (testes)

29 Minoritetsspråklige søkere
Det skal fattes enkeltvedtak for elever som skal ha særskilt språkopplæring etter § 3 – 12. Det er rektor på skolen som fatter enkeltvedtak

30 Vet du nå det du trenger å vite om:
Hva er konkurranseprinsippet? Prøveinntak Hvem er med i prøveinntaket? Når kjøres prøveinntaket? Når sendes søknadene til skolene?

31 Du kan også spørre om: Inntakssamtale på skolene
Søkernes mulighet til å konkurrere videre eller å la det være (skjema for registrering av 1. februarsøkere som ikke er kommet inn på førsteønsket sitt) Hva skjer med IOP og enkeltvedtak dersom eleven kommer inn på høyere ønske i det ordinære inntaket eller andreinntaket? IOP og enkeltvedtak

32 Du kan også spørre om: ”Strategiske/urealistiske søknader” Frafall
Hvilke skoler har egne grupper for elever med store sammensatte behov for spesialundervisning? Avdeling Y + Brundalen Ta godt vare på brukerid og passord Er det noe dere lurer på om disse emnene, så spør!

33 Vår erfaring er at rådgiverne er velinformert, men vi er usikre på hvor mye den enkelte kontaktlærer vet. Elever og foreldre snakker oftest med kontaktlærerne. Vi har derfor et ønske om at dere videreformidler til kontaktlærerne noe av det dere har fått kjennskap til i dag.

34 Hvordan leveres søknadene?
Grunnskolene sender søknadene på samme måte som før ETT eksemplar sendes til: Sør-Trøndelag fylkeskommune Fagenhet for videregående opplæring Postuttak 7004 Trondheim

35 Hvordan leveres søknadene?
De videregående skolene bes sende søknadene elektronisk (skannes på skolene) Skolene fyller ut skjema med oversikt over søkerne og sende skjemaet til

36 Hvordan sendes søknaden?

37 Søknadene skal inneholde:
Utskrift av vigo-søknaden Skjemaet ”Vedlegg til vigo-søknad 2011/2012” Sakkyndige vurderinger Siste karakterutskrift Siste halvårsrapport Siste IOP IKKE stift det sammen, alt skal skannes! NB! Send IOP og halvårsrapport for 2. halvår til skolen søkeren er tatt inn på så snart dette er klart

38 Spørsmål vedrørende spesialundervisning kan rettes til:
Sør-Trøndelag fylkeskommune Fagenhet for videregående opplæring Tlf: tlf: tlf:

39


Laste ned ppt "Hvem søker 1. februar? Søkere med behov for spesialundervisning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google