Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hamar kommune som eier v/Mette Braathen - eiersekretariatet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hamar kommune som eier v/Mette Braathen - eiersekretariatet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hamar kommune som eier v/Mette Braathen - eiersekretariatet

2 Nærmere om temaet Kommunestyrets ansvar
Hva slags føringer har kommunestyret lagt? Eiermelding Læring som følge av Briskebysaken (kommunestyresak 100/11 vedtatt 18/ ) Eierprinsipper for Hamar Energi Holding AS Roller og myndighet Løpende oppfølgning – eiersekretariatet Åpenhet og innsyn

3 Selskaps- og forvaltningskontroll
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse (kommuneloven § 76). Kontrollutvalget skal påse at kommunen fører kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. (jf kommuneloven 77. nr 5.)

4 Hvorfor eiermelding? Eiermeldingen skal bidra til:
et bevisst og aktivt forhold til kommunens eierskap å gi selskapene tydelige styringssignaler et konkret budskap i forhold til hva man forventer seg av det enkelte selskap Kommunen skal ha fokus på: Avkastning - der eierskapet karakteriseres som finansielt ivaretakelse av viktige samfunnshensyn - der selskapet er opprettet for å understøtte prioriterte politikkområder Kommunen skal være forutsigbar eier

5 Formål Skal foreligge grundig vurdering av formålet med å etablere eller delta i selskaper før beslutning tas Selskapets virksomhet skal være tydelig definert i vedtektene/selskapsavtalen. Formålet med virksomheten skal vurderes med jevne mellomrom Innenfor rammen av vedtektene/selskapsavtalen skal selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Selskapet må gjennom eiermøter/generalforsamling konsultere sine eiere ved kursendringer

6 Deltakelse i næringsvirksomhet
Kommunen skal føre en offensiv utviklings- og næringspolitikk, men først og fremst være tilrettelegger Kommunen bør som hovedregel ikke delta i selskaper som har næringmessige formål. Unntak gjelder der offentlig eierskap anses nødvendig for å ivareta viktige fellesskapsinteresser og samfunnsinteresser, for eksempel regionens kraftressurser Kommunen bør selge eiendom/eiendomsselskap som ikke ivaretar primæroppgaver eller hvor eierskapet ikke anses nødvendig for videre utvikling Kommunen bør investere i tomter og arealer når det anses nødvendig for å ivareta langsiktige utviklingsoppgaver, som boligbygging, næringsarealer og kommunale primæroppgaver Kommunen bør som hovedregel ikke delta som medeier i selskaper med private eiere. Der hvor kommunal medvirkning anses nødvendig/ønskelig bør det skje gjennom ordinær, lovlig støtte eller avtalte spleiselag

7 Roller og rolleforståelse
Eier: Kommunestyret er ansvarlig for at verdiene i selskapene/foretakene forvaltes til beste for kommunens innbyggere Formannskapet utøver løpende eierstyring på vegne av kommunen er generalforsamling i selskaper som er 100 % eid av kommunen oppnevner/foreslår kommunens representanter til styrende organer Ordfører er kommunens representant i generalforsamling Rådmannen er ansvarlig for å saksforberede eiersaker som skal til politiske behandling Representantskapet/generalforsamling Kommunen som eier skal fremme sine eierinteresser gjennom representantskapsmøte/generalforsamling/årsmøte Selskapet: Styret er ansvarlig for forvaltning og organisering av virksomheten Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt

8 Kommunens roller Det må skilles mellom kommunen som eier og kommunen som: Myndighetsutøver Bestiller av tjenester/kunde i selskapet

9 Folkevalgte i styret Loven hindrer ikke folkevalgte inn i styrene
Kommunens eiermelding: Ledende folkevalgte og kommunens toppledelse skal ikke sitte i selskapsstyrer bør heller ikke sitte i ledelsen i slike selskaper Representantskap og generalforsamling er eiernes og politikernes arena Registrering i

10 Styrevervregisteret Driftes av KS
Tilbud til kommuner og kommunalt eide selskaper Eiermeldingen pålegger alle som påtar seg verv for kommunale selskaper til å registrere seg Bør forstås som en oppfordring til å registrere verv – er frivillig på grunn av personvernlovgivning   

11 Folkevalgtrollen/styremedlem (kilde: Aftenposten)
Kommunestyret Folkevalgt Hele kommunen Partipolitikk/ideologi Kollektivt ansvar Alle innbyggerne Fordeling Forvaltning/monopol Samfunnsøkonomi Kommunens adm Offentlige verv Selskapsstyret Personlig valgt Selskapet Selskapets interesser Personlig ansvar Kundene/brukerne Verdiskapning Marked/konkurranse Bedriftens økonomi Selskapets leder Privat verv Styreansvar: Erstatningsansvar, jf akjseloven § 17-1 Selskapet kan kreve at styremedlem erstatter tap som vedkommende forsettelig eller uaktsomt volder selskapet, den enkelte deltaker eller andre. Straffeansvar, jf aksjeloven § 19-2: Medlem av styret som viser grov uforstand under utførelsen av sitt verv for selskapet straffes med bøter eller under skjerpede forhold fengsel i inntil ett år..”:

12 Valg av styremedlemmer
Dyktig styre – eiers viktigste redskap Bruk av valgkomite Styremedlemmer skal signere på en erklæring hvor det fremgår at vedkommende er kjent med styrets vedtekter, eventuelle styreinstrukser, aksjonæravtaler mv, og at vedkommende forplikter seg til å registrere verv i styrevervregisteret

13 Styrets uavhengighet Det skal ikke velges styremedlemmer som kan medføre interessekonflikt av betydning for vervet Styremedlemmer kan ikke påta seg oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Styrets medlemmer og daglig leder bør ikke: Ha rådgivnings- eller konsulentoppdrag for selskapet Være part i avtaler som har økonomisk betydning for selskapet Ha lederansvar eller være medlem av styrende organ i selskap der også andre medlemmer av styret har interesser Være nærstående til styremedlem eller ledere ansatt i selskapet Det samme gjelder for selskaper hvor styremedlem/daglig leder har eierinteresser eller er ansatt. Unntak skal styrebehandles og honorar for slike oppdrag skal være styregodkjent. Det skal informeres om slike oppdrag og honorarer i årsrapporten.

14 Rådmannens rolle - Eiersekretariatet
Rådmannen legge til rette for oppfølgingen av eierskapet. (Kommunelovens§ 23. nr 2) Har opprettet Eiersekretariat. Sekretariatet skal bl.a: saksbehandle og tilrettelegge for politisk behandling – sikre tilstrekkelig utredning og dokumentasjon internkontroll - følge opp at politiske vedtak blir gjennomført bistå ordfører mv - forberede og delta i generalforsamlinger og eiermøter Ha dialog med selskapene utenom generalforsamling

15 Bruk av rådgivere Kommunen skal innhente spisskompetanse i fra eksterne rådgivere og/eller kommunerevisjonen, når sakens art og kompleksitet tilsier det Kommunen må sikre at den bruker rådgivere som har en uavhengig stilling i forhold til selskapene Kommunen skal innhente opplysninger i fra selskapets revisor om faktiske forhold i selskapet, når det er behov for det

16 Åpenhet og informasjon
Knyttet til kommunens eierskap, valg av styrerepresentanter og godtgjørelse til styret Om rådmannens og administrasjonens rolle i de forskjellige selskapene Selskapets styre og daglig leder plikter å ivareta en offensiv og åpen informasjons-praksis overfor eierne og gi korrekt, tydelig og relevant informasjon tidligst mulig

17 Åpenhet og informasjon
Innføre faste maler for rapportering i fra selskapene En representant fra opposisjonen deltar som observatør i generalforsamling/eiermøte sammen med ordfører Eiermøter og generalforsamlinger skal normalt være offentlige. Dette gjelder likevel ikke dersom åpenhet skader selskapets eller kommunens interesser, og kommuneloven og offentleglova gir hjemmel for å lukke møtet og/eller holde dokumenter unntatt i fra offentlighet

18 Offentlighet og innsyn
Offentleglova gjelder også for offentlig eide selskaper når stat, kommune eller fylkeskommune: har en eierandel som gir mer enn 50% stemmene i selskapets øverste organ, og Har rett til velge mer enn halvpartene av medlemmene med stemmerett i selskapets øverste organ Offentleglova gjelder likevel ikke for selskaper som i hovedsak driver næring i konkurranse og på samme vilkår som private

19 Ulovlig offentlig støtte
I strid med EØS-lovgivningnen å gi støtte( eks garantier, lån eller akjsekapital) som ikke er gitt på forretgningsmessige vilkår til næringsvirksomhet Sikre god kompetanse i de forretningsmessige vurderinger som må gjøres når kommunen deltar i næringsvirksomhet, og sikre at vurderingene er godt dokumentert Bevisstgjøre selskapene gjennom informasjon om regelverket Innføre rapporteringsrutiner knyttet til anskaffelsesregelverket og regelverket om offentlig støtte

20 Andre tiltak som skal gjennomføres
Eierskap som tema i kommunestyret en gang pr år Invitere selskaper til formannskapet Gjennomføre opplæring for kommunens valgte styremedlemmer. Tilby politikere som er sentrale ved utøving av kommunens eierskap utdanning/kurs innen eierstyring Sørge for utdanning/kurs for kommuneadministrasjonen innenfor selskapsstyring, herunder økonomisk analyse, juss og strategi Styrerepresentantene i kommunale selskaper skal samles en gang pr. år. Revidering av eiermelding inneværende år


Laste ned ppt "Hamar kommune som eier v/Mette Braathen - eiersekretariatet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google