Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierstrategi og andre forhold knyttet til kommunale selskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierstrategi og andre forhold knyttet til kommunale selskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierstrategi og andre forhold knyttet til kommunale selskap
KomRev NORD, 27. april 2006 Direktør Runa Opdal Kerr, KS Bedrift

2 Kort om KS Bedrift Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter tilknyttet KS Eget styre Hovedarbeidsområder: Arbeidsgiverspørsmål Næringspolitikk Markedseksponering Rekruttering av medlemmer

3 Forts. KS Bedrift 442 medlemmer pr. 21. april 2006
De fleste tjenesteområder, men hovedtyngde: Energi Avfall Revisjon VA Eiendom

4 Kommunalt eide selskaper – i søkelyset
Nedre Romerrike Trondheim Renovasjon ..... Statsråd Åslaug Haga: Ukultur Behov for bedre kontroll Fokus på styremedlemmene

5 Avklaringer før selskapsetablering
Hvorfor organiseres tjenesten i selskaper? Finnes andre alternativer? Hvilken selskapsform passer best for denne tjenesten og for vår kommune? Hvordan ivaretas eierskapet i vår kommune? Husk politisk forankret beslutning!

6 Hvorfor dette fokuset? Kommunalt eide selskaper leverer i hovedsak tjenester innbyggerne/kommunene er grunnleggende avhengig av Behov for et godt omdømme

7 Kommunal vs privat sektor?
Et skille som mer og mer viskes ut? Private bedrifter i kommunesektoren Offentlig eide selskaper i markedet Men interessentene de samme?

8 Samfunnsansvarlig forretningsdrift
Bedrifter som tar samfunnsansvar produserer tjenester som dekker innbyggernes grunnleggende behov og har derfor fokus på selve tjenesten som drivkraft er opptatt av kvalitet, effektivitet og langsiktighet har eiere som pløyer det meste av utbyttet tilbake til samfunnet skal sikre eierne rimelig avkastning på investeringene  har ledere som bruker samfunnsansvaret strategisk

9 Selskapsorganisering
Intet nytt, men økende tendens: Brønnøysundreg.: ca 2000 kommunale selskaper Kommunale foretak Interkommunale selskaper Aksjeselskap Stiftelser

10 Kommunal/interkommunal organisering
Forvaltning Forretning aksjeselskap stiftelse (asl) (stiftelsesloven) etat (§10) institusjon (§11) foretak (kap.11) IKS (IKS-loven) samarbeid (§ 27) Selskap (kml. § 27) Eiere: begrenset Ansvar: ubegrenset Eiere: ubegrenset Ansvar: begrenset integrert del av (fylkes-) kommunen selvstendig rettsubjekt

11 Interkommunalt selskap (IKS)
Kommunestyre 3 (1/3) Kommunestyre 2 (1/3) Kommunestyre 1 (1/3) Representantskapet Styret Daglig leder

12 Behov for klar eierstrategi
KS/ECON undersøkelse 2004: Kommunale selskap etterlyser klare signaler på hva eierne vil med selskapet Et fåtall kommuner med klar eierstrategi Hva ønskes oppnådd? Kortsiktig Langsiktig

13 Eierne må være aktive Behov for styring og kontroll, men hvordan?
Avhenger bl.a. av hva eierne vil med selskapet: Skal selskapet konkurrere på det åpne markedet eller være et ”forvaltningsselskap?”

14 Selskapskontroll Kommuneloven § 77, nr. 5:
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Forskrift om kontrollutvalg § 14 Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. Bevisst sitt formål med å etablere eller investere i selskapet. Opptatt av selskapets formål og forretningsidé, strategi, utvikling og fremtid. Definerer sine forventninger til styret gjennom informasjon, samspill og rådgivning. Vurderer hva slags styre selskapet skal ha (kompetanse). Opprettholder distanse og overblikk.

15 Erstatningsansvar IKS-loven § 38
   Deltaker, medlem av representantskapet, styremedlem, daglig leder og medlem av avviklingsstyret, plikter å erstatte skade som vedkommende forsettlig eller uaktsomt volder selskapet, den enkelte deltaker eller andre.     Erstatningsansvar etter første ledd kan lempes for såvidt dette finnes rimelig under hensyn til utvist skyld, skadens størrelse, økonomisk evne og forholdene ellers.

16 FOU prosjekt ”Politisk styring og kontroll av kommunalt eide selskaper” – KS og Nordlandsforskning Oppstart mai 2006 Ferdigstilles primo desember 2006

17 God eierstyring Avhenger av hva eierne vil med selskapet!
Avhenger av om eierne klarer å forene sine interesser Eierne må være oppmerksomme på selskapets rammevilkår Eierne må formidle eiersignaler som grunnlag for styrets selskapsstrategi

18 Eiers forhold til selskapet
Politisk nivå Representantskapet Eierforhold (vedtekter) kommunen selskap Administrativt nivå Daglig leder Driftsforhold (driftsavtaler)

19 Eierstrategi Hvorfor skal kommunen eie selskapet?
Hva er forutsetningene for å eie? Bevisst valg av styrerepresentanter? Skal kommunen/fylkeskommunen kjøpe tjenester av selskapet? Hvordan kommuniserer eierne med selskapet og vs? Hvordan kommuniserer selskapet med kommunen som evnt. kunde?

20 Hva vil eierne med KomRev NORD?
”skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne Kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne. Kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. kommuner m.v. ” Jf. selskapsavtalens § 4

21 Klarer eierne å forene sine interesser?
Eierinteressene utøves gjennom eierorganet – Representantskapet Til diskusjon: Mange eiere – en utfordring? Enig om ”kjøreregler”? Hvordan hentes styringssignalene?

22 Hva er selskapets rammevilkår?
Lov om interkommunale selskaper Selskapsavtalen Eiernes styringssignaler Kundene/markedet Øvrig lovverk Annet

23 Interkommunale selskaper
Hjemmel: IKS-loven av 29. januar 1999 nr. 6 Kun fylkeskommuner, kommuner og IKS kan være deltakere, jf. § 1 Ubegrenset ansvar innenfor sin eierandel, jf. § 3 Kommunal instruksjonsrett kun gjennom sin representant i representantskapet, jf. § 7 første ledd Representantene har personlige varamedlemmer, jf. § 6 første ledd Styret samme myndighet og ansvar som styret i andre selskaper (AS), jf. §§ 13 og 38 Daglig leder forestår daglige ledelse av selskapet, som ikke omfatter saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, jf. § 14

24 Hva er ”markedet” for offentlige revisjonsselskaper?
Kommuner Kommunale foretak IKS Kirkelige regnskaper Stiftelser Hva med kommunale AS?

25 Offentlig anskaffelse og egenregi
Forskrift om offentlig anskaffelse (foa): Kontrakter om salg av varer og tjenester til det offentlige over en viss verdi (terskelverdi) skal baseres på konkurranse Egenregi Forskjellige juridiske personer: ”oppdragsgiver må utøve kontroll over leverandøren som ved egen avdeling (kontrollkriteriet). Omsetningen må i hoveddel skje til oppdragsgiver (omsetningskriteriet)”

26 IKS AS Egenregi kriteriene: Egenregi Innenfor egen kommune (eks. KF)
Oppfylt Ikke oppfylt Egenregi kriteriene: Egenregi Offentlig anskaffelses regelverket gjelder Innenfor egen kommune (eks. KF) IKS AS Kontroll Omsetning Kontroll Omsetning Eierskap? Kommuner/fylkeskommuner Tjenestekjøp

27 Relevante avgjørelser fra EF-domstolen
Teckal-saken (1999) Stadt Halle-saken (jan. 2005) Coname-saken (juli 2005) Parking Brixen-saken (okt. 2005) Klar tendens – strammer grepet for egenregi

28 Offentlig støtte Utgangspunktet all støtte til næringsvirksomhet -
4 kumulative vilkår: offentlige midler vri konkurransen begunstige enkelte påvirke samhandelen (EØS) Markedsinvestorprinsippet Selskap med ubegrenset offentlig eieransvar - IKS-loven av 29. januar 1999

29 Offentlighetsloven Ot prp nr. 9 ( ) Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) Forslag – eierskap avgjørende Unntak – i hovedsak driver i konkurranse

30 Alternativ: Konsernmodell
Moderselskap IKS/AS -forvaltning Datter AS -monopol Datter AS -konkurranse

31 Selskapets rammevilkår
Til diskusjon: Hva er rammevilkårene i dette selskapet?

32 Selskapets omdømme – behovet for å opptre samfunnsansvarlig
Optimalisere bedriftens tillitt generelt Øke de ansattes trivsel, motivasjon og tillitt til ledelsen Være en attraktiv arbeidsgiver Øke selskapets realverdi

33 forts. behovet for å opptre samfunnsansvarlig
Sikre og øke kundegrunnlaget Unngå negative medieoppslag Synliggjøre bedriftens verdigrunnlag Forebygge behov for streng lovgivning

34 Etikk- til diskusjon Bør det stilles strengere krav til
selskap som er offentlig eid når det gjelder korrekt opptreden og etiske regler? Kan for strenge etiske regler gjøre at selskapet ikke blir konkurransedyktige mot private selskap? Hva kan dere som eierorgan gjøre for at SF revisjon skal få et godt omdømme? Hvilke verdier mener dere bør være viktig for revisjon?

35 Hvorfor offentlig revisjon?
Billigere over tid? Kvalitet Tillit i det offentlige rom Årelang erfaring og kunnskap om den ”offentlige” kulturen/lokalkunnskap Uavhengighet – vs leverandører og kommune Kommunene har innsyn og kontroll med revisjonen, kostnadene osv. Ikke opptatt av egen profitt, men samfunnets beste? Tilgjengelighet og nærhet


Laste ned ppt "Eierstrategi og andre forhold knyttet til kommunale selskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google