Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierstyring og selskapsledelse Folkevalgtopplæring Stavanger kommune 17. oktober 2012 ved adv. Vibeke Resch-Knudsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierstyring og selskapsledelse Folkevalgtopplæring Stavanger kommune 17. oktober 2012 ved adv. Vibeke Resch-Knudsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierstyring og selskapsledelse Folkevalgtopplæring Stavanger kommune 17. oktober ved adv. Vibeke Resch-Knudsen

2 Kommunale eiere På valg for å bli eier?
Folkevalgtrollen og eierfunksjonen Hva var formålet ved etablering? Eie eller tildele midler? Fra selskapets side: Nye eiere hvert 4 år Eier og kunde

3 Hva kan en kommune eie? Sterk politisk styring og kontroll
Integrert del av kommunen Selvstendig rettsubjekt Eiere: begrenset Ansvar: ubegrenset Eiere: ubegrenset Ansvar: begrenset Eiere: selveiet Sterk politisk styring og kontroll (stiftelsesloven) Stiftelse Aksjeselskap (asl) (kml. kap. 11) Foretak (kml. § 10) Etat Institusjon (kml. § 11) Liten politisk styring og kontroll Aksjeselskap (asl) (stiftelsesloven) Stiftelse (IKS-loven) IKS Samvirkeforetak (SF-loven) Vertskommune (kml.§ 28a-f) Samarbeid (kml.§ 27) Selskap (kml.§ 27)

4 Hvordan forvalter vi eierrollen i Stavanger kommune?
Bystyrets rolle Saker av stor prinsipiell eller strategisk betydning Kommunalutvalgets rolle: Arbeidsutvalg for bystyret og sluttbehandler i enkeltsaker Rådmannens rolle Tilrettelegger for politisk styring og bidra til å videreutvikle eierskapspolitikken Administrativ eierskapsgruppe – forslag til felles eierskapsstrategier i regionen

5 Eierinteresser

6

7

8

9 Hvordan kan vi påvirke styring av selskaper gjennom eierskap?
Diskusjoner i bystyret Eierskapsmelding/eierstrategier Instruks fra kommunalutvalget Eieravtaler/aksjonæravtaler Møte i eierorganet Valgkomité Valg av styre

10 Eierstyring i selskaper
Aksjeselskap «Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet.» ASL § 5-1 (1): «Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Møteretten kan ikke begrenses i vedtektene. ASL § 5-2» (1) IKS «Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet.» IKS-loven § 7 «Bestemmelsen innebærer at deltakerkommunene på grunnlag av deltakerforholdet ikke kan utøve noen myndighet i selskapet på annen måte enn gjennom sine representanter i representantskapsmøter.» Ot.prp. 53 ( ):

11 Indirekte politisk styring
Tjenestesalg/leveranse Informasjon Kommune Selskap Kommunestyret Utøvende eierorgan Eier Formannskap Rådmannen Kommunens administrasjon Styret Bestiller/ utfører tilrettelegger iverksetter bestiller bruker kunde bevilger Selskapets administrasjon Eksterne brukere/ kunder

12 Dialog mellom eier og selskap
Kontaktmøter Hvem: Kommunalutvalget og KF/IKS og sentrale as Hva: Ivareta tilfredsstillende dialog med selskapene Eiermøte: Hvem: Selskap og ordfører/rådmann Hva: drøfte en bestemt sak

13 Eierstrategi (Bergens eierskapsmelding)

14 Styret

15 Hva skal man med selskapsstyre?
Styret utfører et arbeid, ikke bare et tillitsverv Styret må tilføre organisasjonen merverdi Styret må engasjere seg i strategiskarbeid, ikke kun kontrollere Styret må strebe etter å være uavhengig, konstruktiv og kritiske i sin virksomhet Kommuneloven gjelder for KF, IKS-loven gjelder for IKS og aksjeloven for as. Reglene om styret og daglig leders oppgaver og ansvar i aksjeloven kan utfylle bestemmelsene i kommuneloven og IKS-loven, så se til aksjeloven!

16 Aksjeloven § 6-15: Det enkelte styremedlem kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse Minst hver 4. måned underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling Hva skal det rapporteres om? ØKONOMI MARKED TJENESTER ORGANISASJON

17 Hvorfor arbeider ikke styret strategisk?
Langsiktig strategiutvikling på bekostning av ”forhandlinger” mellom ulike eierstrategier Styret fokuserer på strategisk kontroll i motsetning til strategisk ledelse, ref. agentteorien Styret får ”kjøttben” av ledelse og får ikke diskutere viktige vider ved selskapets strategier Beslutningsorienterte og liten tid til styrearbeid Styret bør være prosessorientert og arbeide som et team

18 Noe man bør tenke over Styret har ansvaret for virksomhetens økonomiske styring. Styret kan ikke vente på daglig leder, men må selv ta nødvendig initiativ. Dvs. still spørsmål og be om klare svar En virksomhet i krise må følges tettere opp enn når det går bra Aksepter aldri ”kjappe innersvinger” foreslått av daglig leder Informasjon fra daglig leder kan påvirkes av : ulikt ståsted ifht styret snakker ulikt ”språk” daglig leders informasjonsplikt contra styrets undersøkelsesplikt

19 Styrets handlingsplikt (asl. kapittel 2)
Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Dersom selskapet ikke tilfredsstiller kravet om forsvarlig egenkapital, har styret handleplikt. (tommelfingerregel: når egenkapitalen er mindre enn halve aksjekapitalen). Styret skal da handle: Innen rimelig tid innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å redegjøre for selskapets økonomiske situasjon Foreslå tiltak for å rette opp.

20 Stavanger kommunes råd til selskapsstyrer: (Eierskapsmeldingen side 27)
Styret skal: Fastsette instruks for styret og den daglige ledelsen med særlig vekt på en klar intern ansvars- og oppgavefordeling. Foreta en egenevaluering hvert år både i forhold til kompetanse og utført arbeid. Gis mulighet til ekstern styreopplæring. Nye styremedlemmer skal gis opplæring knyttet til ansvar, oppgaver og rollefordeling. Gjennomføre egne styreseminarer med fokus på roller, ansvar og oppgaver. Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. Gi en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport.

21 Styreevaluering Rapporteringsevaluering Rekrutteringsevaluering
Egenutviklingsevaluering Hvorfor? Få det beste styret for dette selskapet Utvikle styret som team Øke styremedlemmenes forståelse og bevisstgjøring av egeninnsats. KS Omstilling og konkurranse

22 Kompetansekrav for styret som kollegium (Eierskapsmeldingen s. 26)

23 Habilitet

24 Inhabilitet etter aksjeloven § 6-27
«Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder. Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.»

25 Endring i forvaltningsloven fra1. november 2011
Innebærer absolutt inhabilitet for folkevalgte og ansatte i kommunen som er leder eller har styreverv/medlem av bedriftsforsamling i selskap som er part i saken. De må fratre uansett (ingen vurdering). Habilitet gjelder for folkevalgte organer/tjenestemenn, ikke styrevervet Det er ikke forbud mot at folkevalgte/offentlig tjenestemenn tar styreverv Selskapet være part i saken

26 Når er selskapet part i saken?
Etablering av selskap Kontrakt mellom offentlig organ og selskap Offentlig myndighetsutøvelse (pålegg og tillatelser) Bevilgninger til selskapet Endring av selskapets vedtekter/selskapsavtale Instruksjon av representanter i operative eierorgan Eiermeldinger/eierstrategier osv Selskapskontroll etter kml. § 77 nr. 5 Behandling av plan for selskapskontroll Forvaltningsrevisjon i selskapet Eierskapskontroll Driftstilskudd/bevilgninger

27

28 Forholdsregler Praktiser godt styrearbeid Lær deg pliktene
Bruk din sunne fornuft Bruk dine rettigheter: - protokolltilførsel - kall inn til møte når det trengs - møt opp på årsmøte og ta ordet om nødvendig - trekk deg om du ikke blir hørt Vurder styreansvarsforsikring

29 Takk for meg! Vibeke Resch-Knudsen Tlf


Laste ned ppt "Eierstyring og selskapsledelse Folkevalgtopplæring Stavanger kommune 17. oktober 2012 ved adv. Vibeke Resch-Knudsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google