Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eierskap og eierstyring Det brede eierskapet. Samhandlings- og kommunikasjonslinjer mellom eierorgan og kommunestyre. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eierskap og eierstyring Det brede eierskapet. Samhandlings- og kommunikasjonslinjer mellom eierorgan og kommunestyre. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 5."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eierskap og eierstyring Det brede eierskapet. Samhandlings- og kommunikasjonslinjer mellom eierorgan og kommunestyre. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 5. februar 2009 Maya Twedt Berli ordfører Vegårshei kommune

2 Verdier ♥ Gjensidig tillit og respekt ♥ Ansvar ♥ Dialog ♥ Kunnskap ♥ Trivsel og glede Verdiene skal legges til grunn i alt vi gjør. Også som eiere…

3 Vegårshei – en del av Det moderne Sørlandet •regionen er preget av kunnskapsdrevet næringsliv, nyskapning og eksportindustri •vi oppnår resultater –eksempel: etableringen av Universitetet i Agder og rekordrask E18- utbygging, tett samarbeid mellom Agder fylkene – utarbeider felles regionplan •sterk satsing på regional utvikling gjennom tett samarbeid mellom offentlige og private aktører –eksempel: Kristiansand solgte seg ned i Agder Energi og brukte frigjort kapital til å etablere kulturstiftelsen Cultiva (visste de hva de gjorde?...) •kommunene spiller aktive roller – og er også ”eiere” hver for seg og sammen

4 Bedre eierstyring krever kunnskap Det er mye å forholde seg til, det er mye vi skal forstå… Eiere, Aksjonærer, Årsmøter, Generalforsamling, Styre, Daglig leder, Øvrige organisasjon, Revisor, Vedtekter, Selskapsformer, Samarbeidsavtaler, Formål, Økonomi, Egenkapital, Lovverk, Forskrifter, Rammevilkår, Krav, Rapportering, Likestilling, Miljø, Eierstyring, Forretningsadresse, Brønnøysund, Styreansvar, Eieransvar, Offentlighet?, osv…. Hva er det egentlig vi kan gjøre noe med?

5 Grunnlag for politisk eierskapsutøvelse Hva betyr det å være eier? Ansvar og rolleforståelse Hvordan opptrer vi som eiere Passive – aktive – ryddige – uryddige? Hvordan kan vi opptre? Hvilke muligheter har vi? Hvordan bør vi opptre? Vår adferd – omdømme - konsekvenser for selskapet? Forståelse for lovverk og komplekse rammevilkår

6 Vi må vite hva vi eier! Full oversikt: Alene eller sammen med andre? Hvilket oppdrag løser selskapet? Hvilke oppdrag har vi gitt selskapet? Samfunnsmessig formål, profittformål eller…? Hvilke verdier og omfang snakker vi om Hva vil vi med selskapene våre? Vi visste ikke helt… Eierskapsmelding et viktig redskap

7 Selskapsform får konsekvenser for styring Hvem er eier? Eier av et KF Eiere av IKS Aksjonærer i AS Stiftelse Interkommunalt samarbeid Organisasjoner Andre samarbeidsløsninger Eierorgan (formelt) Kommunestyret Representantskapet Generalforsamling Utenfor styring (innflytelse gjennom styret eller råd) Samarbeidsavtaler, vertskommune Årsmøter, representantskap Mindre formelle nettverk…

8 Kommunikasjonslinjer Ordfører ofte den som representerer kommunen som eier Hvordan vet jeg hva kommunestyret egentlig mener?

9 Hvem representerer hvem? •Krav til forutsigbarhet og enighet om kjøreregler, prosess og politisk saksgang i eierskapsspørsmål •KS-anbefalingene har vært nyttige •Diskusjon/enighet om formålsvurderinger •Konkrete eiervurderinger for hvert enkelt selskap

10 Eneeier – eller flere eiere? Arenaer for drøfting der vi er flere som eier sammen •ordfører/rådmannsmøte i Østregionen •felles ordfører/rådmannsmøter i Østre Agder •eiermøte Agder Energi (hjemlet i aksjonæravtalen med Statkraft) •felles strategisamlinger for styre og eierrepresentanter (RTB, RTA og Durapart)

11 Flere eiere – hvordan samkjøre? Ordfører/rådmannsmøte i Østregionen: •felles arena for drøfting - samarbeid •arena for initiering av aktuelle saker relatert til selskapene –Eksempel: prosess vedr. endring av vedtekter for Lisand Industrier •ordfører og rådmenn deltatt på felles samlinger om RTB og RTA •vil etter hvert drøfte forhold til andre selskaper også (dette er prosess…)

12 Erfaring å lære av •Agder Energi: 30 kommunale eiere + Statkraft •Samordning av det ”kommunale” eierskapet –Eiermøte, fra 1 til 3 rep. avhengig av størrelse på eierandel –AU: 5 medlemmer valgt av eiermøtet + sekretariat –Tilrettelegger for eiermøte og saker til drøftinger i kommunene –Eks. strategiutvalget 2006 •konkrete saker til vurdering – egenkapitalvurderinger og utbyttepolitikk •viljeserklæring vedr. langsiktig eierskap •innspill til eierskapsmeldingen - behandlet i kommunene oppsummert i eiermøte 10. desember •endelig melding vedtas i eiermøte 20. februar

13 Utfordringer og veien videre •Kommunestyret på Vegårshei har starta en viktig jobb – den må fortsette! •Nå må tiltak bestilt gjennom behandling av eierskapsmelding iverksettes (vi har allerede solgt oss ut av 2 selskaper…) •Meldingen gir klare føringer for viktige saker som må følges opp videre

14 Kommunestyrets bestilling •KS-anbefalingene skal følges så langt det lar seg gjøre, og nødvendige momenter må bringes inn som tema for bl.a.generalforsamlinger. •Overordnede strategier for det enkelte selskap må avklares. Formålet med eierskapet må klargjøres om nødvendig. •Bruk av valgkomiteer bør vedtektsfestes der dette er naturlig.

15 Kommunestyrets bestilling (forts.) •Tidspunkt for innkalling til generalforsamling bør vurderes i forhold til mulighetene for å få forsvarlig kommunal behandling i forkant. –Innkalling og sakspapirer bør skje med 4 ukers varsel. •Dette vil styrke mulighetene for reell behandling av saker hos eierne (bl.a. formannskap og kommunestyre). •Eiermøter bør innføres der det er flere eiere. –Ref. bl.a. gode erfaringer i Agder Energi, der eiermøtet er hjemlet i aksjonær- og samordningsavtalen.

16 Kommunestyrets bestilling (forts.) •Kontrollutvalget - plan for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon der kommunen har eierinteresser (jmf. forskrifter). Kommunestyret bestiller gjennom å vedta planen… •Politisk ledelse bør oppnevnes til selskapenes eierorganer (generalforsamlinger – representantskap). –I dette ligger det å videreføre kommunestyrets tidligere vedtak om at ordfører representerer kommunen i eiermøter og generalforsamlinger der kommunen er medlem eller aksjonær. Varaordfører er stedfortreder. Dette gjelder bl.a. Agderrådet, KLP, KS, Agder Energi, USS, Friluftsrådet Sør, Østre-Agder 2015.

17 Kommunestyrets bestilling (forts.) •Kommunen bør gjennomføre obligatoriske kurs for samtlige folkevalgte knyttet til eierstyring. •Eierskapsmeldinger bør gjennomgås og evt rulleres hvert år. •Et nytt politisk utvalg bør gjennomgå meldingen i hver valgperiode.

18 Eierskap og eierstyring Det brede eierskapet. Samhandlings- og kommunikasjonslinjer mellom eierorgan og kommunestyre. Bedre eiere – krever bevissthet og evne til å utnytte de samhandlings- og kommunikasjonslinjer som er mulig… www.vegarshei.kommune.no


Laste ned ppt "Eierskap og eierstyring Det brede eierskapet. Samhandlings- og kommunikasjonslinjer mellom eierorgan og kommunestyre. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google