Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Snarveien over Averøya ○ Kortere reisetid ○ Bedre sikkerhet ○ Sterkere region ○ ○ Separerer lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk ○ ○ Gir ekstra vekstimpuls.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Snarveien over Averøya ○ Kortere reisetid ○ Bedre sikkerhet ○ Sterkere region ○ ○ Separerer lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk ○ ○ Gir ekstra vekstimpuls."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Snarveien over Averøya ○ Kortere reisetid ○ Bedre sikkerhet ○ Sterkere region ○ ○ Separerer lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk ○ ○ Gir ekstra vekstimpuls til regionen ○

3 Vedtekter i selskapet Snarveien AS: §2: Formål Å planlegge ny trase for innkorting av Fv64 over Averøya

4 Rådmannens innstilling overfor Formannskapet 30/11/2012: A: Averøy kommune vedtar oppstart av planarbeid av ny Fv64, Kårvåg – Bruhagen. B: Averøy kommune vedtar offentlig ettersyn av planprogram av ny Fv64, Kårvåg – Bruhagen i minimum seks uker.

5 Formannskapets vedtak av 15/01/2013: A: Averøy kommune vedtar oppstart av planarbeid for eksisterende Fv64, som hovedvei Kårvåg – Bruhagen, alternativ 0+: Oppgradering av dagens veisystem i henhold til kommunestyrets vedtak. B: Averøy kommune vedtar oppstart planarbeid for ny Fv64, Kårvåg - Bruhagen.

6 Formannskapets vedtak av 15/01/2013: C: Det legges til grunn at eksisterende Fv64 skal være bompengefri. D: Averøy kommune vedtar offentlig ettersyn av alternativene A og B av planprogram for eksisterende hovedvei og ny Fv64, Kårvåg – Bruhagen i minimum seks uker.

7 Snarveien AS sitt brev til Averøy kommune 25. januar 2013:

8 Formannskapets vedtak av 05/03/2013: «Formannskapet presiserer at arbeidet og utgiftene med formannskapets pkt. A tas av Averøy kommune. Planarbeidet som går under pkt. B tas av Snarveien AS for Snarveien AS sin egen regning»

9 Bakteppe og sentrale momenter for prosjektet:

10 Korte ned reisetida lokalt på Averøya og internt i regionen

11 Styrke Fv64 som regional ferdselsåre

12 Forbedre veistandarden og øke trafikksikkerheten

13 Gjøre Averøya sterkere og regionen enda mer robust

14 Forsterke turopplevelsen og styrke Atlanterhavsveien som reiselivsfyrtårn

15 Fv64: Erstatte 12 km gammel vei med 8 km ny vei

16

17 Møre og Romsdal fylkeskommune er eier av Fv64

18 Fylkestinget har prioritert sine veginvesteringsmidler fram til ca
Fylkestinget har prioritert sine veginvesteringsmidler fram til ca Ca. 4,5 milliarder til Nordøyvegen og Trollheimstunnelen

19 Statens vegvesen kan ikke bruke planressurser på vegprosjekter som ikke er prioritert av Fylkestinget

20 Likevel har flere større vegprosjekter blitt realisert uten å være prioritert av Fylket F.eks: Imarsundet (Aure-Tustna), Atlanterhavstunnelen og «grusvegpakken». Kanskje også Langfjordstunnelen.

21 Disse har blitt realisert gjennom sterkt lokalt engasjement og stor politisk klokskap

22 Averøy kommune inviterte regionen til å ta egne grep for å realisere ny Fv64

23 Bakgrunn for opprettelsen av aksjeselskapet Snarveien AS:

24 Averøy kommune tok våren 2011 initiativ til et spleiselag i regionen

25 Klart definert mål fra Averøy kommune: Etablere et AS som skal jobbe for innkorting av Fv64 langs ny trasé over Averøya

26 Averøy kommune: Et eget aksjeselskap skal gjøre nødvendig planarbeid Mål om 4-5 mill. kroner i aksjekapital Averøy kommune inn med 1 mill. kr.

27 32 aktører tegnet aksjer 5 kommuner, 2 banker, 25 bedrifter kr. i aksjekapital Kommuner på eiersiden: Averøy, Kristiansund, Molde, Eide og Fræna

28 Vedtekter i selskapet Snarveien AS: §2: Formål Å planlegge ny trase for innkorting av Fv64 over Averøya

29 Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr
Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr. 44: Selskapets øverste organ er generalforsamlingen. Dette er eiernes organ.

30 Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr
Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr. 44: Styret har det overordnete ansvaret for forvaltningen av selskapet …

31 Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr
Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr. 44: … og for at det drives i samsvar med de formål, vedtekter og instrukser som selskapets eiere fastsetter i generalforsamlingen

32 Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr
Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr. 44: Kommunens eiermyndighet i selskapet må utøves gjennom generalforsamlingen og eventuelle eiermøter

33 Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr
Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr. 44: Utenfor generalforsamlingen og eventuelle eiermøter har eierne ingen styringsmyndighet i selskapet

34 Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr
Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr. 44: Eierne kan ikke gi pålegg til selskapets styre uten at dette skjer gjennom en beslutning fra generalforsamlingen eller eiermøter

35 Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr
Aksjeselskap (AS) er regulert i lov av 13. juni 1997 nr. 44: Aksjonærene kan ikke instruere selskapets styremedlemmer

36 Vedrørende habilitet i folkevalgte organer, etter Forvaltningslovens § 6, første ledd: Et styremedlem i folkevalgte organer blir automatisk inhabil når folkevalgte organer behandler saker som angår selskapet

37 Planprogram for ny Fv64 Kårvåg – Bruhagen: Formål med planprogrammet er bl.a: ○ Redegjøre for mål og hensikt med prosjektet ○ Redegjøre for rammer og premisser for planarbeidet ○ Beskrive alternative traseer for ny veg som skal utarbeides

38 Beskrive alternative traseer for ny veg som skal utarbeides: Alt0: Referansealternativ, dagens situasjon. Alt0+: Vurdere muligheter for å oppgradere dagens veg til bedre standard. NB: Opprusting av dagens veg er ikke et alternativ til ny trasé og ikke en del av det Snarveien AS skal ta ansvar for. Alt0 og Alt0+ er med for sammenligningens del og det Alt1 skal holdes opp mot. Alt1: Foreslått veglinje for ny veg i henhold til gjeldende kommuneplan ( ).

39 Omfattende behandlingsprosess: ○ Oppstart av planprogram og vedtak om off. ettersyn ○ Vedtak om offentlig ettersyn i seks uker ○ Politisk behandling og fastsetting om planprogram ○ Konsekvensutredninger og planforslag ○ Forslag til ferdig reguleringsplan + adm. behandling ○ Politisk behandling i formannskapet + off. ettersyn i 6 uker ○ Ny administrativ behandling ○ Politisk sluttbehandling i formannskap og kommunestyre

40


Laste ned ppt "Snarveien over Averøya ○ Kortere reisetid ○ Bedre sikkerhet ○ Sterkere region ○ ○ Separerer lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk ○ ○ Gir ekstra vekstimpuls."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google