Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskolens nasjonale retningsgivere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskolens nasjonale retningsgivere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskolens nasjonale retningsgivere
RFF årsmøte 2013

2 Budskapet til folket er fortsatt: Fagskolen er tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet

3 Historikk: På tallet var fagskoleutdanning underlagt Lov om videregående opplæring. På denne tiden var Forum for fylkeskommunale fagskoler etablert. Dette var et kollegium av fagskoleledere for nettverk og samarbeid på tvers av skoler. Fagskoleloven ble vedtatt i 2003 Forum for fylkeskommunale fagskoler ble formalisert av skoleeierne etter loven som et rådgivende organ for skoleeier. Navnet ble da endret til RFF, Rådet for fylkeskommunale fagskoler, og det kom på plass et formelt mandat.

4 RFFs vedtekter (utdrag):
Navn og formål Rådet for offentlige fagskoler (RFF) er et koordinerende organ for fylkeskommunale og andre offentlige fagskoler (heretter kalt fagskolene) og har kvalitetsutvikling, samordning av etterutdanningstiltak, markedsføring og informasjonstiltak, som hovedformål. Styret for RFF skal bistå Forum for fylkesutdanningssjefer – FFU, i arbeidet med å fremme de fylkeskommunale fagskolene. Styrets sammensetning RFF skal ha et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Disse skal ha representanter fra de landbaserte utdanningsretningene, de maritime utdanningsretningene, samt helsefagutdanningene.

5 RFFs vedtekter (utdrag):
Rådets funksjon og oppgaver RFF er et koordinerende organ for fagskolene som i første rekke skal bidra til kvalitets -utvikling av fagskolene, samordne etterutdanningstiltak og informasjonstiltak. RFF skal videre bistå FFU i utarbeidelse av uttalelser til departementet og andre som ønsker synspunkter på eller informasjon om fagskolene. RFF skal delta i ulike fora og møter for å fremme de offentlige fagskolenes sak. RFF skal dessuten ivareta de offentlige fagskolenes felles interesser knyttet til et nært og forpliktende samarbeid med alle aktuelle bransjer/næringer og øvrige samarbeids-partnere. RFF skal være representert i Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF), Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) og Nasjonalt fagskoleråd.

6 Forts. Historikk 1: Skoleeierne ønsket å opprette et utvalg som bl. annet skulle utarbeide nasjonale planer og samordne en del felles retningslinjer for fagskolene (de tidligere tekniske fagskolene). NUTF (Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler) ble opprettet i 2004 NUTF ble satt sammen av representanter for: Skoleeier Offentlig tilbyder Privat tilbyder Arbeidsgiverorganisasjoner Arbeidstakerorganisasjoner Studenter

7 NUTF har følgende representanter:
Skoleeier, representert ved FFU (Forum for fylkesutdanningssjefer) Arbeidsgiverorganisasjoner NHO, BNL NHO, Norsk Teknologi Norges rederiforbund Arbeidstakerorganisasjoner NITO/Tekna FLT Utdanningsforbundet Sjøoffisersforbundet, NSOF/Maskinistforbundet, DNMF Privat tilbyder, representert ved Byggskolen. Offentlig tilbyder, representert ved RFF (Rådet for fylkeskommunale fagskoler) Studentrepresentant

8 NUTF mandat: Utvalget skal:
1. Være et organ for samhandling mellom utdanningsgivere, brukere og næringsliv i arbeidet med å utvikle grunnlaget for en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskolen og å synliggjøre utdanningen i samfunnet. Den nasjonale standarden skal gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen og for ulike læringsformer. 2. Fastsette nasjonale kriterier for teknisk fagskoleutdanning. 3. Utvikle og fastsette nasjonale planer etter anbefaling fra de næringsrettede utvalgene. 4. Tilby NOKUT et samarbeid om utvikling av kriteriegrunnlaget for godkjenning. Utvalget kan uttale seg om andre forhold av nasjonal interesse.

9 Typiske NUTF-saker Forvalte nasjonale planer (nye planer/revidering)
Sette og forvalte nasjonal standard Gjennomgå relevante rapporter og undersøkelser Gi uttalelser Følge Fagskolerådets arbeid Kvalifikasjonsrammeverk Utdanningsveier Maritim utdanning Strategiarbeid Høringer

10 Forts. Historikk 2: Etter hvert dukket stadig flere spørsmål opp knyttet til helsefagene i fagskolen, og NUTF og Sosial og helsedirektoratet mente det burde opprettes et eget nasjonalt utvalg. Skoleeierne i samarbeid med Shdir (som hadde utarbeidet planer for helseutdanninger) tok initiativ til å opprette et slikt nasjonalt utvalg. NUFHS ble opprettet høsten 2006 Våren 2012 gjorde NUFHS et vedtak om å utarbeide en plan innen oppvekst. Samtidig endret VGS sitt programområde til å hete helse og oppvekstfag. Høsten 2012 endret derfor NUFHS navn til NUFHO

11 NUFHO har følgende representanter:
Skoleeier, representert ved FFU (Forum for fylkesutdanningssjefer) Arbeidsgiverorganisasjoner NHO Spekter KS Virke Arbeidstakerorganisasjoner Fagforbundet Delta Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Skolenes landsforbund Privat tilbyder, representert ved NFF (Norsk forbund for fjernundervisning) Offentlig tilbyder, representert ved RFF (Rådet for fylkeskommunale fagskoler) Studentrepresentant fra privat tilbyder Studentrepresentant fra offentlig tilbyder Helsedirektoratet Observatørstatus (Helse og omsorgsdep., Kunnskapsdep., Utdanningsdir. Barne, likestillings og inkluderingsdept.)

12 NUFHO mandat: NUFHS er en frivillig sammenslutning av sentrale aktører innen helse- og oppvekstfagene Et organ for samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for å utvikle, beholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Den nasjonale standard skal være retningsgivende for søknader til NOKUT om godkjenning av fagskoletilbud. Samtidig skal den gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen.

13 Forts. NUFHO mandat: Sikre utvikling, videreutvikling og anbefaling av nasjonale planer for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag. Være en samarbeidspartner for NOKUT, utdanningsmyndighetene og andre aktuelle fagskolemiljøer. Arbeide for å utvikle et felles nettsted for all fagskoleutdanning. Uttale seg om andre forhold av nasjonal interesse (finansieringsordninger, opptakskriterier, dimensjonering, lokalisering, fremtidig behov for kompetanse oa.)

14 Fagskoleråd St.meld 44: Etablere et fagskoleråd
Etablere et råd på lik linje med SRY (samarbeidsråd for yrkesopplæring) og UHR (Universitet- og høgskolerådet) Konstituert styre oktober 2010 med 2 års rullering på leder og nestleder. Rådet er partssammensatt: Arbeidsgiverorganisasjoner NHO, 2 repr. KS Virke Arbeidstakerorganisasjoner LO, 2 repr. Utdanningsforbundet Privat tilbydere FFF (Forum for Fagskoler), 2 repr. NFFL (Norske fag og friskolers landsforbund)/KFF (Kristne fag og VOFO (Voksenopplæringsforbundet)/NFF (Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning)

15 Forts.Fagskolerådets sammensetning
Offentlig tilbyder RFF (Rådet for offentlige fagskoler), 2 repr. Studentrepresentant ONF (Organisasjon for norske fagskolestudenter)

16 Fagskolerådets mandat
Nasjonalt fagskoleråd (Fagskolerådet, FR) er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Fagskolerådet skal: bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring. i vid forstand fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet og stimulere til samordning og samarbeid og kvalitetsutvikling av fagskoletilbudene arbeide for å fremme samarbeidet mellom de forskjellige aktørene på utdanningsområdet og bidra til at fagskoletilbudene fremstår som attraktive utdanningstilbud for arbeidslivet og studenter arbeide overfor regionale og sentrale myndigheter for å sikre fagskolene forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser samarbeide om en god sammenheng mellom utdanningsnivåene bidra til synliggjøring av fagskoleutdanningen

17 Forts.Fagskolerådets mandat
Fagskolerådet skal videre arbeide for faglig kvalitet og utvikling av fagskolesektoren gi råd til sentrale og fylkeskommunale myndigheter i aktuelle fagskolesaker vurdere behovet for og presentasjon av informasjon om fagskoleutdanning ivareta kontakt med arbeidslivet om behovet for og dimensjonering av fagskoletilbud arbeide for tilfredsstillende og forutsigbare rammevilkår for fagskoleutdanningene bidra til hensiktsmessig og fleksibel organisering av studiene og sikre gode studiebetingelser for studentene foreslå områder for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forskning innenfor fagskolesektoren fremme internasjonalisering av og i fagskoleutdanningen Fagskolerådet oppnevner egne arbeidsgrupper for spesielle formål etter behov og samarbeider med faglige nasjonale utvalg (for eksempel SRY, UHR, NUTF, NUFHS ).

18 Sammenheng mellom råd, utvalg og myndigheter. KD Nasjonalt Fagskoleråd
NUTF NUFHO RFF Skoleeier Private tilbydere


Laste ned ppt "Fagskolens nasjonale retningsgivere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google