Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikkutvalg for fagskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikkutvalg for fagskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikkutvalg for fagskolen
Bård Inge Thun Nasjonal fagskolekoordinator

2 Norsk skole har tradisjonelt hatt fokus og styrke knyttet til  formidling og vurdering av kunnskap.  
Da nasjonalt planverk for teknisk fagskole ble utarbeidet etter at fagskoleloven kom i 2003, ønsket Nasjonalt utvalg en dreining mot helhetskompetanse. Kunnskap eller fagkompetanse var fortsatt viktig, men sosial kompetanse, ferdigheter og holdninger skulle også være sentrale elementer i framtidas fagskole.

3 Vurdering av sistnevnte elementer krevde nytt tenkesett og ny praksis med tilhørende lang modningstid i fagskolemiljøene. Kravene til helhetskompetanse ble ytterligere aktualisert i forbindelse med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Helhetskompetanse-elementene er der fortsatt, men går nå inn i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

4 En gjennomgang av forslagene til læringsutbyttebeskrivelser for generell kompetanse viser at kategorien er ganske etikk-tung. Generell kompetanse og ikke minst etikk bør få en tydelig og sentral plass i yrkesrettet utdanning og reddes fra et liv i dvale-modus.

5 Forslag til et etikkutvalg for fagskolen
Innpassingen av fagskoleutdanning i et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og tilhørende innføring av læringsutbyttebeskrivelser, medfører at det blir viktigere å rette fokus mot hvordan man utvikler studentenes kunnskaper og ferdigheter på områder utenom selve faget. I kvalifikasjons-rammeverket kalles dette for generell kompetanse. Generell kompetanse omtales i blant også som nøkkelferdigheter eller “soft skills” og er kvalifikasjoner som verdsettes høyt i arbeidslivet og blir sett på som viktige for å kunne vurdere ansettbarheten hos en søker. For å utvikle generell kompetanse under studiene, må undervisningsoppleggene i større grad bidra til å utvikle evner til samarbeid, selvrefleksjon, autonomi og problemløsning. Også det etiske aspektet får en tydeligere plass. Kandidaten skal blant annet “ha forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper” og “kunne planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer”.

6 Mandatet kunne blant annet bestå av:
For å ivareta denne dimensjonen av opplæringen, kunne det kanskje være hensiktsmessig på nasjonalt nivå å utvikle mandat for et etikkutvalg for fagskolen med tanke på å få etablert et slikt utvalg. Mandatet kunne blant annet bestå av: Utarbeide kjennetegn for generell kompetanse. Beskrive hvordan det kan integreres i modulene. Hvordan få til en etterutdanning på området. Hvert år ha en gjennomgang av generell kompetanse og fornye / forbedre denne kompetansen. Holde seg à jour med utviklingen av generell kompetanse i arbeidslivet.

7 Et etikkutvalg kan være sammensatt av for eksempel representanter fra partene i arbeidslivet og bransjene, men representanter for de som jobber i skolen og studentene bør også ha en naturlig plass her. Aktuelle problemstillinger for utvalget kan, foruten ærlighet og redelighet, være punktlighet, transparens og etterprøvbarhet av eget arbeid, etiske forhold knyttet til HMS og IKT, men også flerkulturelle utfordringer.


Laste ned ppt "Etikkutvalg for fagskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google