Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fagskoleseminar for Fagskolen Rogaland onsdag 26. mai 2010 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fagskoleseminar for Fagskolen Rogaland onsdag 26. mai 2010 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fagskoleseminar for Fagskolen Rogaland onsdag 26. mai 2010 1

2 Det norske systemet Ph.d. Master Bachelor Videregående Ungdomsskole Barne- og mellomtrinn Fagskoleutdanning § 3-5 § 3-5 refererer seg til høyskoleloven og ikke opplæringsloven

3 Råd og utvalg • Kort historikk i forhold til etablering og samarbeid i nasjonale råd og utvalg

4 4 Etter loven • Ordning med sentrale, departementsgodkjente læreplaner opphørte samtidig. • Ansvaret for læreplanarbeidet og utvikling av skoleslaget ble pålagt den enkelte utdanningstilbyder. 4

5 5 Årskonferansen 2003 • UFD orienterte om ny fagskolelov og konsekvensene av denne. • Nødvendig med nært samarbeid mellom skole/arbeidslivet i utviklingen av studietilbudet i fagskolen. • Departementets tidligere rolle forsvant. • Hva med nye læreplaner og videre utvikling av fagskolen? • Hva med en nasjonal standard? 5

6 6 Etablering av nasjonale utvalg • Fylkeskommunene tok ansvar og formaliserte Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF). • Stor vilje til å utvikle nye planer for utdanningen. • Nasjonale utvalg for teknisk fagskole (NUTF) etablert 2004. • I 2006 ble NUFHS opprettet for å ivareta fagskoleutdanningen i helsefag. • Disse utvalgene har satt nasjonal standard for fagskolen som fylkene er blitt enige om å følge.,

7 7 Rådet for fylkeskommunale fagskoler RFF Oppnevnt av FFU •RFF er et koordinerende organ for fagskolene som skal bidra til kvalitetsutvikling av de fylkeskommunale fagskolene, samordne etterutdanningstiltak og informasjonstiltak. •RFF skal bistå FFU i utarbeidelse av uttalelser til departementet og andre. •RFF arrangerer årlig en fagkonferanse 7

8 NUFHS Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag • arbeidsgiverorganisasjonene (4) • arbeidstakerorganisasjonene (5) • fylkeskommunale skoleeiere (1) • fylkeskommunale fagskoler (1) • private fagskoler (1) • studenter (2) • SHdir (2) (inkl. sekretær for utvalget). Til sammen 16 utvalgsmedlemmer • Representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet (1), Utdanningsdirektoratet (1) og NUTF (1) er observatører i utvalget. • I tillegg møter observatør fra Kunnskapsdepartementet når det er aktuelle saker med behov for en orientering fra dette hold.

9 NUFHS’s oppgaver NUFHS er en frivillig sammenslutning av sentrale aktører innen helse- og sosialfagene • Organ for samhandling mellom tilbydere av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. • Utvikle, opprettholde og synliggjøre en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Standarden skal være retningsgivende for søknader til NOKUT om godkjenning av fagskoletilbud men også gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpassing av opplæringen. • Sikre utvikling, videreutvikling og anbefaling av nasjonale planer. • Være en samarbeidspartner for NOKUT, utdanningsmyndighetene og andre aktuelle fagskolemiljøer • Arbeide for å utvikle et felles nettsted for all fagskoleutdanning. • Uttale seg om andre forhold av nasjonal interesse (finansieringsordninger, inntakskriterier, dimensjonering, lokalisering, framtidig behov for kompetanse oa.)

10 NUTF Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning Partssammensatt (11 medlemmer + sekretær) • NHO • LO • Skoleeier • Maritime arbeidstakerorganisasjoner • Maritime arbeidsgiverorganisasjoner • Fylkeskommunale fagskoler • Private fagskoler • Arbeidstakerorganisasjoner i skoleverket • Studentene

11 NUTF’s oppgaver • Være organ for samhandling mellom utdanningsgivere, brukere og næringsliv i arbeidet med å utvikle grunnlaget for en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskolen, og å synliggjøre utdanningen i samfunnet. Den nasjonale standarden skal gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av læringsarbeidet. • Fastlegge nasjonale kriterier for læreplaner og vurdering. • Utvikle og fastlegge nasjonale planer etter anbefaling fra de næringsrettede utvalgene. • Tilby NOKUT samarbeid om utvikling av kriteriegrunnlaget for godkjenning. • (Kan) uttale seg om andre forhold av nasjonal interesse (inntakskriterier, volum, lokalisering oa.)

12 12 Nasjonal standard • NOKUT bærer ikke ansvar for å sikre nasjonal standard. • Standarden er beskrevet i et generelt og et fagspesifikt planverk. Stor enighet i NUTF. • Felles begrepsapparat utarbeidet for å sikre god kommunikasjon. • Utvikling av læreplaner i tekniske fag- en stor nasjonal dugnadsinnsats i 2005. Revidering startet H-08 pga for høy detaljeringsgrad og tilpasning til NKR (NQF/EQF) • Læreplaner i helsefag er utarbeidet av SH-dir. Revidering i gang. 12

13 13 Tankegodset i generell plan • Studentene skal utvikle evne til samarbeid og kommunikasjon. • Studentenes egne praktiske erfaringer muliggjør erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer. • Studentene trenes opp til refleksjon i egen læringsprosess. • Fokus på helhetlig kompetanse som omfatter både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. • Vurderingen skal fremme en kontinuerlig læringsprosess hos studentene, hvor refleksjon omkring egen læring er et viktig element. • Studentene skal gis mulighet til å forbedre seg underveis i løpet og derved erfare at den første kunnskapen i en modul vil kunne suppleres med ny

14 Om skoler og studenter • 42 fylkeskommunale skoler som har godkjente fagskoletilbud • 5222 studenter i 2010 hvorav 655 innen helse • Utdanningen kjennetegnes ved at mange tar utdanning i andre fylker enn hjemfylket (Enkelte skoler har opp mot 60% utenfra)

15 15 Studentfordeling ved 3 fagskoler skoleåret 2009 - 2010 F i Gj ø vikBergen TFStavanger OTS FylkesnavnStud- 09/10I %Stud- 09/10I %Stud- 09/10I % Akershus749,79 %61,23 %10,17 % Aust-Agder91,19 %20,41 %132,25 % Buskerud324,23 %30,61 %50,86 % Finnmark20,26 %10,20 %50,86 % Hedmark14018,52 %30,61 %30,52 % Hordaland172,25 %34269,94 %6310,88 % Møre og Romsdal263,44 %285,73 %305,18 % Nordland162,12 %51,02 %193,28 % Nord-Trøndelag91,19 %30,61 %81,38 % Oppland30640,48 %10,20 %30,52 % Oslo222,91 %20,41 %20,35 % Rogaland172,25 %489,82 %35761,66 % Sogn og Fjordane101,32 %234,70 %111,90 % Sør-Trøndelag192,51 %61,23 %152,59 % Telemark60,79 %61,23 %30,52 % Troms81,06 %20,41 %91,55 % Vest-Agder40,53 %51,02 %284,84 % Vestfold243,17 %20,41 %30,52 % Østfold151,98 %10,20 %10,17 % Sum756100 % 489100,00 %579100,00 % Norden1 2 12

16 NKR Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk • Berører hele utdanningssystemet. • Basert på et prinsipp om å beskrive læringsutbytte gjennom deskriptorer for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. • Fagskolen skal inn i et rammeverk. • Planen er å komme frem til et sømløst, overordnet rammeverk som relateres til EQF (europeisk kvalifikasjonsrammeverk) om et drøyt års tid. • Pilotprosjekt med 15 fagskoleutdanninger pågår nå.

17 17 Nivå 8 Nivå 7 Nivå 6 Nivå 5 Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Kvalifikasjonsrammeverk EQF-nivåene 17

18 18 Status NKR (EQF)- arbeidet • Tre faser: Erfaring, utvikling, implementering • 15 pilotutdanninger valgt ut hvorav: Oslo (BIM), Østfold (eldreomsorg), Bergen (bygg), Rogaland (boring), Gjøvik (elkraft), Tromsø (nautikk) og Narvik (psyk. helsearb.) • Arbeidsseminar november 09 i Bergen • Førsteutkast primo des-09, ferdig medio jan-10 • Utviklingsfasen ut 2010 • Implementering på den enkelte skole 18

19 NOKUTS roller • Godkjenningsorgan • Kvalitetssikringsorgan • Tilsynsorgan • Utviklingshjelper

20 20 NOKUTs krav til system for kvalitetssikring Tilbyder av fagskoleutdanning er selv ansvarlig for å sikre at tilbudene holder tilfredsstillende kvalitet og yrkesrelevans. Tilbyder må derfor alltid ha oppdatert kunnskap om forhold og prosesser som har vesentlig betydning for kvaliteten i utdanningstilbud som tilbys eller planlegges. Slik kunnskap skal fremskaffes og dokumenteres ved hjelp av: 1.Kvantitativ informasjon om utdanningstilbudet 2. Studentenes vurdering av utdanningstilbudet 3.Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering av utdanningstilbudet 4.Eksterne interessenters vurdering av utdanningstilbudet 5. Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten 6. Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten Fagskoler som søker godkjenning av fagområde må også dokumentere at de har: 7.Rutiner for etablering av nye utdanningstilbud 20

21 Godkjenningsprosessen

22 Statistikk • Sjelden har så mange visst så lite om så mye! • KD har Organisering av fagskolestatistikk på høring – Høringsfrist: 25. juni • Fagskolene har interesse av bedre statistikk • NOKUT har interesse av bedre statistikk | 22

23 23 Rapportering og statistikk Det som minimum skal rapporteres er: 1Studenter som starter opp i løpet av et skoleår – Total antall studenter – Studenter fordelt på fagområder – Opptaksgrunnlag – Gjennomført videregående skole eller realkompetanse – Heltid – Deltid – Nettbasert (kortere kurs, årskurs og treårige tilbud). – Om studenten: • fødselsnummer • bostedsadresse • tidligere utdanning 2Andel studenter som fullfører – Totalt for alle fagområder – Fordelt på fagområder – Fordelt per kjønn og alderskategori – Fordelt på opptak på grunnlag av videregående skole eller realkompetanse

24 Krav til godkjent tilbyder • Fagskole i minst to år • System for kvalitetssikring • Garanti- eller forsikringsordning • Primærvirksomhet: utdanning • Fast ansatte i undervisnings- og administrative stillinger • Samarbeid med arbeidslivet | 24

25 Fra rapportering til kunnskap Formål: • gi fagskolene forståelse og kunnskap Målgruppe: • ledere ved fagskolene • personale som jobber med rapportering | 25 NOKUTs fagskolekonferanse 27-28/10 - 2010

26 HiAk - RFF • Intensjonsavtalen mellom RFF og HiAk har materialisert flere handlinger. • Det skal arbeides med flere prosjekter innenfor: • PPU – planlegge oppstart av en nasjonal klasse for fagskoler i 2011 • Utdanne veiledere for å ivareta praksisen i PPU utdanningen 2010 -2011.

27 HiAk - RFF • Den store tanken: • Det er et paradoks at ”alle” snakker om behovet for forskning på alle områder – ikke minst innenfor fagskoleområdet – hvem arbeider målrettet med slik forskning i dag? • Hva med fagskolenes forskningssenter – et tverrfaglig nettverksorganisert forskningsmiljø?

28 Fra konklusjonene i St. meld. 44 (2008-2009) ”Opprette et råd for fagskolene” Rådet for fylkeskommunale fagskoler RFF

29 Arbeidsgruppen for et nasjonalt fagskoleråd Rådet for fylkekommunale fagskoler (RFF) – 2 rep. Forum for fagskoler (FFF) – 2 rep. Norske Fag- og Friskolers Landsforbund / Kristne Friskolers Forbund NKI Fjernundervisning, utpekt i samarbeid med HSH Fylkeskommunene/KS NHO LO Unio/Utdanningsforbundet Vofo studentene, utpekt av RFF og FFF i samarbeid Rådet for fylkeskommunale fagskoler RFF

30 Mandat 1 Rådet for fylkeskommunale fagskoler RFF Nasjonalt fagskoleråd (NFR) er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Fagskolerådet skal bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring.

31 Mandat 2 Rådet for fylkeskommunale fagskoler RFF Fagskolerådet skal i vid forstand fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet og stimulere til samordning og samarbeid og kvalitetsutvikling av fagskoletilbudene. Fagskolerådet skal arbeide for å fremme samarbeidet mellom de forskjellige aktørene på utdanningsområdet og bidra til at fagskoletilbudene fremstår som attraktive utdanningstilbud for arbeidslivet og studenter.

32 Mandat 3 Rådet for fylkeskommunale fagskoler RFF Fagskolerådet skal arbeide overfor regionale og sentrale myndigheter for å sikre fagskolene forutsigbare og tilfredsstillende økonomiske betingelser. Fagskolerådet skal samarbeide om en god sammenheng mellom utdanningsnivåene.

33 Mandat 4 Rådet for fylkeskommunale fagskoler RFF Fagskolerådet skal bidra til synliggjøring av fagskoleutdanningen. Fagskolerådet oppnevner egne arbeidsgrupper for spesielle formål etter behov, og samarbeider med faglige nasjonale utvalg (for eksempel SRY, UHR, NUTF, NUFHS )

34 Sammensetning Rådet for fylkeskommunale fagskoler RFF Nasjonalt fagskoleråd har 14 medlemmer Forum for fagskoler (FFF)2 Norske Fag- og Friskoler / Kristne Friskoler1 Voksenopplæringsforb. (Vofo) /(NFF)1 Rådet for fylkekommunale fagskoler (RFF) 2 KS1 NHO (2) / HSH (1)3 LO 2 Utdanningsforbundet1 Studentrepresentant1

35 Nasjonalt fagskoleråd Sekretariat Rådet for fylkeskommunale fagskoler RFF Arbeidsgruppen for fagskolerådet forslår at Kunnskapsdepartementet har eierskap og sekretariatfunksjon for fagskolerådet.

36 Prosessen videre •Fagskolesektoren må selv definere hva et fagskoleråd skal være og gjøre –legitimitet i arbeidslivet er viktig •Nasjonal organisasjon for fagskolestudentene – første store oppgave for fagskolerådet? Fra Statsråd Tora Aasland 19.04.10

37 Veien videre Rådet for fylkeskommunale fagskoler RFF Kunnskapsdepartementet : •Bestemmer hvor sekretariatet skal være •Sender brev til organisasjonene om å oppnevne sine medlemmer •Kaller inn til første møte ----- og vi venter

38 38 Nettadresser Denne presentasjonen: fagskole.wikispaces.com/fr www.fagskolen.info www.fagskoleopptak.no www.helseogsosialfag.no


Laste ned ppt "1 Fagskoleseminar for Fagskolen Rogaland onsdag 26. mai 2010 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google