Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BYBANEN ALTERNATIV 3B GLASS KNAG - EIDSVÅG MED TILSLUTNING FRA AMALIE SKRAMS VEI «NYE HELLEVEIEN» Eneste alternativet som forbedrer miljøet og etterlever.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BYBANEN ALTERNATIV 3B GLASS KNAG - EIDSVÅG MED TILSLUTNING FRA AMALIE SKRAMS VEI «NYE HELLEVEIEN» Eneste alternativet som forbedrer miljøet og etterlever."— Utskrift av presentasjonen:

1 BYBANEN ALTERNATIV 3B GLASS KNAG - EIDSVÅG MED TILSLUTNING FRA AMALIE SKRAMS VEI «NYE HELLEVEIEN» Eneste alternativet som forbedrer miljøet og etterlever intensjonene i Bybaneprogrammet Fellesuttalelse

2 Bybane til Åsane, alternativ 3B 24 velforeninger, borettslag, sameier og organisasjoner står bak Velforeningene: Jægersminde, Stranden Grend, Munkebottens, Lynghaugen, Eikeviken og Biskopshavn, Øvre Lynghaugen, Søre Øyjorden, Øyjorden. Borettslagene: Elsesro, Kristineborg, Kyrresborg, Sølvberget . Sameiene: Mollbakken 1-7, Mollbakken 11, Mollbakken 13, Madame Felle, Jonnemann, Søre Øyjorden 75, Måseskjæret, Sandviksboder 73. Boligene i Jægerbakken . Andre: Sandviken Kulturhistoriske Forening, Sandviken Idrettslag, Bergen Handelsstand Aldershjem

3 HVORFOR ALTERNATIV 3B «Nye Helleveien»
«I 1982 besluttet Bergen kommune å velge det billigste alternativet for motorvei til Åsane Prognosen sa , det ble – de sparte 90 millioner» Dette handler om: En overbelastet veistrekning - 3 x forutsatt: ÅDT (20.000) Om å fjerne 23 mill. årlig kjørte km Reduksjon av CO2 med tonn/ år Forbedring av helse, miljø og trafikksikkerheten (bil-sykkel-fotgjenger) Om å nå 10% sykkeltrasé til Åsane «Nye Helleveien « som lokalvei mellom NHH og sentrum Handler ikke om E39, men om kommunikasjon mellom Åsane og Bergen Dette er Positiv byutvikling som Følge av Bybanen

4 HVORFOR BYBANETRASÉ ALT 3B
HVORFOR BYBANETRASÉ ALT 3B? RØD STØY- OG UTSLIPPSSONE HELE VEIEN STIPLET LINJE E39 Best miljøalternativ Sterk reduksjon av trafikk Gode kryssforbindelser Beste bomiljø og sykkeltrasé Best for Stemmemyren Idrettspark Frigir utbyggingspotensialer E39 Meget gode holdeplasser Opprettholder butikk, boliger og servicetilbud

5 BYBANESTOPP SANDVIKEN BRYGGE ALT 1
Dårligste miljøalternativ Reduserer fremkommelighet på Måseskjæret og Sandviken Brygge og øker trafikkbelastningen v/ Sandviken Sykehus Reduserer utbyggingspotensialet i utbyggingsområdet

6 BYBANESTOPP GLASS KNAG ALT 3B – Beste miljøalternativ
Forbedrer dagens holdeplass Gir ingen trafikale eller miljømessige bivirkninger Tilslutning fra Amalie Skram løser de skisserte trafikale problemer som alt 1 utløser i Indre Sandviken

7 Dårligste miljøalternativ River 20 leiligheter
HOLDEPLASS I NYHAVN Dårligste miljøalternativ River 20 leiligheter Fjerner nødvendig parkering Uoversiktlig lokaltrafikk Løser ikke parkering til Gamle Bergen Usikker tilkomst til Moldbakken Løser ikke kryssforbindelse til Munkebotn Ivaretar ikke rekkefølge bestemmelser for Nyhavn og Hegreneset Tunnellinnslag v/ Sandviken Sykehus

8 BYBANESTOPP V/ NYHAVN ALT 3 – Beste miljøalternativ
Sikrer bomiljø Sikrer tilkomst Moldbakken Sikrer tilkomsten til Munkebotn Tilrettelegger for sikkert miljø i Gamle Bergen Kolletivtilkomst som i dag Sikrer tilkomst barnehager Ivaretar rekkefølgebestemmelser for Nyhavn og Hegreneset Raskeste tilkomst Hui og Lerøy Alt 1B

9 BYBANESTOPP NHH Alt 1 og 2 Dårligste miljøalternativer
Eskalerer den dårlige utviklingen i området Båndlegger utviklingsområder med trafikale formål Fjerner matbutikk og servicetilbud River boliger Bryter opp og forringer bomiljø

10 BYBANESTOPP NHH – ALT 3B Beste miljøalternativ
Beste miljøalternativer Fjerner støy, støv og avgasser Forbedrer bomiljø Forbedrer idrettsmiljø Opprettholder matbutikk, boliger og servicetilbud

11 BYBANESTREKKET GLASS KNAG - EIDSVÅGSTUNNEL
Alt 1 og 2 Alt 3B – beste miljøalternativ Dårligst miljøalternativ Øker miljøbelastningen Økt ÅDT på strekket Nyhavn – Glass-Knag (sørgående) Opprettholder dagens trafikkbilde - ÅDT på Ingen stopp på Måseskjæret og Nyhavn (Alt 2) Beste miljøalternativ Betydelig bomiljøforbedring Fjerner ÅDT på Gode kollektivløsninger for Måseskjæret og Nyhavn Beste alternativ for sykkelvei til Åsane Utløser utviklings-potensialet på oversiden av traséen Forbedrer beredskaps-situasjonen ved ulykker mot nord

12 ØKONOMI DE ØKONOMISKE ANSLAGENE ER GITT MED 25 % USIKKERHET
ØKONOMI DE ØKONOMISKE ANSLAGENE ER GITT MED 25 % USIKKERHET. VI HAR PÅVIST SÅ MANGE FEIL I UTREDNINGEN, AT VI MENER GRUNNLAG IKKE ER GODT NOK FOR Å VURDERE DE ØKONOMISKE KONSEKVENSENE Endelig løsning Tilslutninger og behovet for Skansentunnelen Samfunnsøkonomiske konsekvenser Levetids-betrakninger Alt 1

13 FREMDRIFT Vi mener at de tre alternativene er for tilfeldig behandlet, og at fremdriften ikke kan kommenteres tilfredsstillende på dette tidspunkt Dessuten mener vi at valget av trasé er så vesentlig at 1-2 år i avvik i byggetid ikke kan være avgjørende i et 100 års perspektiv

14 LØSNINGER FOR ALTERNATIV 3
Alternativt innslag Fløyfjellstunnelen Hvor skal Skansentunnelen ende

15 OPPSUMMERING ALT 3B den omforente løsningen
Eneste løsning med Miljøgevinst på strekket og godt bomiljø Den gir helhetlig grep for å løse bybane og sykkelvei til Åsane Den endrer ikke hovedstrukturer (kun omlegging) Ikke i strid med lokale eller nasjonal mål for reduksjon av ÅDT Gir ingen bindinger for andre nasjonale veiutløsninger. Trafikken mellom Åsane og Bergen vil være den samme uavhengig av andre trasévalg ( E39 om Arna eller Grimesvingene) Trygg lokalvei og forbedret beredskap Kjent kollektivnett Beste sykkelvei Utløser utbyggingsområder langs E39 Beste samfunnsmessige løsningen

16 Negative konsekvenser med alt. 1:
SANDVIKEN KULTURHISTORISKE FORENING BYBANE I SENTRUM – SANDVIKEN TOR TYSE Styremedlem (SKF) Idé om ”Forlengelse av Fløyfjellstunnel”: Folkemøte på NHH sept. 2010 Sandviken smal, klamrer seg til fjellet Kriterier og vektlegging annerledes enn i Bergensdalen Bybanen må ikke gå på gateplan gjennom Sentrum og Sandviken SKF ønsker tunnel fra Kaigaten til Amalie Skrams vei Negative konsekvenser med alt. 1: ødeleggende for Sentrum og Sandviken meget uheldig med enveiskjøring i Sjøgaten og over Bryggen uheldig med ny vei som krysser inngangspartiet til Bergenhus Øking av trafikk i Nye Sandviksvei er uakseptabelt Utkjøring ved Gjensidige stenges, ny tunnel som veiutløsning fra Sandviken Brygge – Sandviken Sykehus, dårlig løsning, skaper kaos i kryss ved Nyhavnsveien Ødelegger for NHH og området

17 Positive konsekvenser med alt. 3:
SANDVIKEN KULTURHISTORISKE FORENING BYBANE I SENTRUM – SANDVIKEN TOR TYSE Positive konsekvenser med alt. 3: med Bybanen i sydgående løp av Åsaneveien reduseres trafikk fra 60,000 kjøretøy pr. døgn i dag til 9,000 forventet trafikkvekst pga. generell befolkningsøkning unngås støy- og miljø i området forbedret betraktelig to trafikkårer mot nord slipper dagens køer og ulykker ved Sandviken Sykehus Med nytt kryss ved ”GlassKnag” oppnår man tilnærmet intensjonen med en ”Skansentunnel”! Politikerne får en gylden mulighet til å rette opp et feilvalg gjort for 35 år siden! Mer informasjon: (SKF’s hjemmesider)


Laste ned ppt "BYBANEN ALTERNATIV 3B GLASS KNAG - EIDSVÅG MED TILSLUTNING FRA AMALIE SKRAMS VEI «NYE HELLEVEIEN» Eneste alternativet som forbedrer miljøet og etterlever."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google