Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gulating lagmannsrett – dom avsagt Uttalelse fra sivilombudsmannen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gulating lagmannsrett – dom avsagt Uttalelse fra sivilombudsmannen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skogsamling 2009 Landbruksveiforskriften - gjennomgang av noen utvalgte saker
Gulating lagmannsrett – dom avsagt Uttalelse fra sivilombudsmannen Vei bygd uten tillatelse

2 Gulating lagmannsrett
Saken gjaldt spørsmål om gyldighet av et vedtak om å tillate utbygging av en skogsbilvei i Sauda kommune. Hovedproblemstilling: skal saken behandles etter landbruksveiforskriften eller plan- og bygningsloven? Dette har betydning for saksbehandlingsregler og hvem som har kompetanse til å gi tillatelse. Feil lovverk fører til ugyldighet.

3 Forts. Gulating Videre om betydningen av valg av lovverk. Lagmannsretten uttaler: ”Lagmannsretten finner for sin del ikke holdepunkter for at behandlingen etter landbruksveiforskriften gir en forenklet saksbehandling i forhold til plan- og bygningsloven.”

4 Forts. Gulating Om når landbruksveiforskriften brukes. Retten uttaler: ”Det rettslige utgangspunkt ved vurderingen av om landbruksveiforskriften kommer til anvendelse er at landbruksinteressene må utgjøre mer enn 50 prosent av totalnytten, og at gevinsten må utgjøre med enn 50 prosent av veikostnadene.” Retten legger følgende beregning til grunn i denne saken:

5 Forts. Gulating Kostnadsberegning: Transportgevinst skog: Gevinst tilgang beite: Gevinst beite: - 8 grunneiere tidsbesparelse i 3 mnd. - Ukentlig tilsyn med minst to personer timer spart på tilsyn timer spart på ved slipp/sanking. - Timelønn ca. 115,-. - Kapitalisert med rentefot 4 prosent.

6 Forts. Gulating To ting vedrørende dommen: Man må ta hensyn til den.
Man må ikke overdrive betydning. Alle saker må vurderes konkret og individuelt, som også denne saken ble. Det er viktig å se om lagmannsretten uttaler seg prinsipielt om noe eller kun vurderer den aktuelle saken konkret.

7 Uttalelse fra sivilombudsmannen
Saken gjaldt i hovedtrekk: Søknad om bygging av bil- og traktorvei. Protester fra naturvernhold og reindriftsforvaltningen. Hovedtema: inhabilitet hos fylkesmannen og fylkeslandbruksstyrets begrunnelse.

8 Forts. sivilombudsmannen
Saksgang: Kommunen får inn søknad Fylkesmannen uttaler seg – både miljø- og landbruksavdelingen Kommunen tillot med nærmere vilkår Klage Fylkeslandbruksstyret stadfestet kommunens vedtak Ny klage til SLF - ber om omgjøring SLF anser vedtaket gyldig Klage til sivilombudsmannen

9 Forts. sivilombudsmannen
Hovedproblemstillinger: Kompetansekombinasjon – var fylkeslandbruksstyrets vedtak ugyldig fordi fylkesmannens landbruksavdeling først hadde uttalt seg om veiprosjektet og deretter forberedt saken for fylkeslandbruksstyret? Var vedtaket ugyldig pga mangelfull begrunnelse?

10 Forts. sivilombudsmannen
Ombudsmannen uttaler om inhabilitet: ”…kan det forhold at det er samme fagavdeling hos fylkesmannen som har vært involvert i saken på et tidligere trinn i sakens gang etter min mening være egnet til å svekke tilliten til fylkesmannens upartiskhet.” ”..vil det for en utenforstående kunne være nærliggende å tenke at landbruksavdelingen vanskelig vil kunne se helt objektivt på saken uavhengig av sitt faglige ståsted og hva den tidligere har ment om saken.”

11 Forts. sivilombudsmannen
Ombudsmannen uttaler om begrunnelsen: ”Mangelfulle begrunnelser innebærer først og fremst saksbehandlingsfeil, men vil også kunne indikere svikt ved selve avgjørelsen. En mangelfunn begrunnelse vil kunne etterlate tvil om alle relevante momenter er vurdert.” ”Begrunnelsen som er gitt for fylkeslandbruksstyrets vedtak, etterlater etter min mening begrunnet tvil om hvorvidt alle relevante momenter er vurdert i denne saken.”

12 Ulovlig bygd vei Saken gjaldt: Ulovlig veibygging og muligheten for retting og sanksjoner. Søknaden ble endelig avgjort og avslått av departementet. Veien ble bygd likevel. Tvangsgebyr ble pålagt og vedtaket om dette påklaget.

13 Forts. ulovlig vei Landbruksveiforskriften er hjemlet i to lover, jordloven og skogbruksloven. Sanksjonsmulighetene er noe forskjellige etter hvilken lov forholdet kommer inn under. Hvilken lov som gjelder bestemmes av formålet med veien.

14 Forts. ulovlig vei Etter jordloven § 20 kan det pålegges tvangsgebyr som kan innkreves fra den frist for retting. Fylkesmannen har kompetansen. Etter skogbruksloven § 22 kan den som bryter reglene om vegbygging i skog straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Etter skogbruksloven § 23 kan det ilegges tvangsmulkt. Kommunen har kompetansen.

15 Forts. ulovlig vei Løsningen i denne saken ble: Retting av forholdet ble vurdert til å påføre terrenget skader som vil fremstå som et like stort eller større inngrep enn selve veien. Klagen ble delvis tatt til følge og det ble satt vilkår. Det ble ikke gitt tillatelse til veibygging. Løsningen er valgt ut fra behovet for å finne en praktisk løsning slik at ytterligere terrengskader unngås.


Laste ned ppt "Gulating lagmannsrett – dom avsagt Uttalelse fra sivilombudsmannen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google