Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra god idé til gjennomførbart prosjekt - å skrive prosjektsøknad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra god idé til gjennomførbart prosjekt - å skrive prosjektsøknad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra god idé til gjennomførbart prosjekt - å skrive prosjektsøknad
Faglig innlegg på medlemsmøte i NETF Cathrine Arntzen PhD, forsker og ergoterapispesialist i eldres helse

2 Jeg skal snakke om: Hva gjør vi med de gode ideene?
Ideer satt i system - å skrive prosjektsøknad. Hvor søke midler?

3 Å forfølge gode ideer Klinisk erfaring leder til mange gode ideer og mange faglige utfordringer Hva som gjøres med dem representerer en grunnholdning til deg som kliniker og preges av praksiskulturen du er en del av Fra flere hold øker presset på ergoterapeutene til å dokumentere praksis og gi gode begrunnelser for faglige valg.

4 En måte å møte utfordringen er å:
Å få fagutvikling til å bli en praksiskultur et lederansvar et individuelt ansvar. Lage strategier for fagutviklingsarbeid: Definere fagutviklingsbehov (Hva er vi gode på? Hva trenger vi mer kunnskap om?, hva strever vi med å få til?) Konkretiser mål, ansvarliggjør, tidsavgrensning. Formidling viktig. Kan det en arbeider med ha overføringsverdi? Være nyttig for andre? kan det bli et prosjekt?

5 Hva er et fagutviklingsprosjekt?
Med fagutviklingsprosjekt mener vi tiltak som er avgrenset i tid og som har til hensikt å utvikle eller implementere ny kunnskap eller ny praksis. (hjemmesiden til Helse Nord HF) En kan tenke seg et kontinumm mellom fagutvikling på den ene siden og forskning på den andre. Vitenskap er systematisk søken etter kunnskap om ulike aspekt ved virkeligheta.

6 Hva er forskning? Forskning er virksomhet av original karakter som utføres systematisk ut fra bestemte forskningsmetoder og etiske standarder Virksomheten omfatter: Grunnforskning Anvendt Forskning Grunnforskning Eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å erverve ny viten om grunnlaget for fenomener og observasjoner, uten sikte på særskilte praktiske mål eller anvendelser. Anvendt forskning Virksomhet av original karakter for å erverve ny viten, først og fremst rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser. Utviklingsarbeid Systematisk arbeid som anvender nye materialer og produkter, å innføre nye prosesser, systemer eller tjenester, eller å forbedre dem som eksisterer. Som en generell regel kan anføres at alt arbeid som kommer inn under forskning og utviklingsbegrepet skal inneholde et nyhetselement. Etter: OECD (1981) The Measurement of Scientific and Technical Activities, Frascati Manual 1980, 4. utg. (Paris). St.meld. nr. 28 (1988—89) Om forskning.

7 Hva trenger vi for å drive fagutviklingsarbeid?
Tid Kunnskap

8 Noen generelle regler for skriving av prosjektsøknader:
Hvem stiles søknaden til? Les veiledning nøye før du går i gang. Dette kan spare deg for mye arbeid senere Vurder om formål og målgruppe er til stede. Husk at de som skal lese søknaden din helt sikkert har lest 100 andre før de leser din. Kom derfor raskt til poenget og skriv så kort som mulig, men allikevel nok.

9 Fors… Ting som kan være selvfølgeligheter for deg, er mest sannsynlig helt ukjent for leseren. Ta utgangspunkt i dette når du skal skrive Vær klar over søknadsfristen!

10 Hva er viktig å få frem i søknaden?
Tydeliggjør hva det er du vil finne ut av/se på/dokumentere Lar det seg utforske? Hvordan metode/ fremgangsmåte bidrar til å gi svar på problemstillinga? For er ikke gjenstandsfeltet klar, så blir prosjektet utydelig. Metoder, gjennomførbarhet, realisme ikke minst mht. kunnskap og tid Prosjektbeskrivelsen er ei sortering

11 Fors… Er det andre som har dokumentert noe innenfor dette feltet?
Gjennomførbarhet- kunnskap, tid, ressurser? Hva regner du med å finne? Forskningsetiske aspekt

12 Hva skal med i en prosjektbeskrivelse?
Innledning/formål Bakgrunn Problemstilling Material og Metode Teoretiske perspektiver Fremdriftsplan Etiske vurderinger Publisering Budsjett Litteraturhenvisninger Hva er bakgrunnen for undersøkelsen? Beskriv feltet. Hva er gjort av forskning/fagutvikling: Hvordan søke på nettet- Du må vise nytteverdien. Hvorfor er dette faglig interessant/relevant. Hvorfor skal noen investere penger i dette prosjektet. Målet med prosjektet? • Hvor viktig er den? • Hvem skal ha nytte av prosjektet? • Hva vil vi oppnå? • Hvordan kommer vi til målet? • Hvem skal vi samarbeide med? • Hvilken kompetanse har vi for å gjennomføre prosjektet? • Hva så videre?

13 Tema/problemstilling
Velg noe interessant! - ”lysten driver verket” Men det må knyttes an til klinikken/ til et forskningsfelt Konkretiser hva du egentlig vil gjennom problemstillingen (avgrensing) ”fri-skriving” kan hjelpe for å få frem ideer Prosjektbeskrivelse er ofte en oversiktlig og enklere fremstilling av hva prosjektet går ut på. Fortell kort hvorfor prosjektet skal gjøres, hva som skal gjøres og av hvem (navn eller ”stilling”), på hvilken måte og på hvem eller hva (subjects), innen hvilken tidsramme, til hvilke kostnader, og hvilke konsekvenser resultatene av prosjektet kan ha (betydningen av prosjektet). Prosjektbeskrivelsen kan brukes til; a) informere/få aksept for prosjektet hos overordnet b) søke om midler (som vedlegg til protokollen) c) arbeidsverktøy i forhold til planlegging og gjennomføring d) søknad til andre instanser, se Kap. 10.

14 Metodevalg Fremgangsmåten må være egnet til å svare på problemstillinga. Hvis spørsmålet er hva fenomener betyr, erfares som, faktisk praksis - må en snakke med folk eller observere praksis/samhandling (kvalitativ metode). Hvis en skal si noe om utbredelse, årsaksforhold, effekt av tiltak, validering av tester, må en bruke kvantitativ design.

15 NETFs støtte til fagutvikling og forskning (hentet fra hjemmesiden)
Midlene skal bidra til ergoterapirelatert forsknings- og utviklingsarbeid som utføres av ergoterapeuter. Støtten kan gis i form av arbeidsstipend, dekning av prosjektkostnader eller reisestipend. Ingen prosjekter blir fullfinansiert av disse midlene. Kriterier for tildeling og prioritering fastsettes av sentralstyret.

16 Forts.. Midler per utdeling: kr ,- Søknadsfristen er 1. september 2009 Søknader som ikke er skrevet på NETFs skjema, eller som er poststemplet etter fristens utløp, vil ikke bli behandlet.

17 NETFs kriterier: Søkere må ha vært medlem i NETF de siste tre årene.
Det bør dokumenteres at søkere som ikke har forskerkompetanse samarbeider med eller får veiledning av fagperson med kompetanse innen forskning og fagutvikling.

18 Forts.. Ved søknad om arbeidsstipend/frikjøp, må arbeidsgiveravgift og feriepenger inkluderes i søknadssummen. Midler til dekning av reelle utgifter er oppgavepliktig, men ikke skattepliktig forutsatt at utgiftene kan dokumenteres. Arbeidsstipend er skattepliktig.

19 Mottakere av midler til forsknings- og utviklingsarbeid er forpliktet til å sende NETF et eksemplar av rapporten snarest etter avsluttet arbeid samt skrive et sammendrag av prosjektet eller artikkel til Ergoterapeuten. Ubenyttede midler skal betales tilbake.

20 NETFs støtte til fagligutvikling og forskning 2009:
Prosjekter som gis støtte må ha klar relevans for andre ergoterapeuter og ha aktuelle helse- og sosialpolitiske problemstillinger knyttet til ergoterapi. Kunnskapsbasert fagutvikling og forskning i ergoterapi relatert til menneskelig funksjon, aktivitet og deltagelse.

21 ”FRIE PROSJEKTMIDLER” FRA UNDERVISNINGSSYKE-HJEMMET I TROMSØ
Økonomisk støtte til fag- og utviklingsprosjekt i praksis Prosjektene skal ha som mål å fremme faglig utvikling og dermed bidra til økt kvalitet på behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet for den gamle.

22 Hvem kan søke midler? Helsearbeidere og andre aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten i Troms fylke og for samarbeidspartnerne (Høgskolen i Tromsø, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og videregående skoler i Troms fylke) Samarbeidspartene skal primært gjennomføre sine prosjekt i Kroken sykehjem og/eller i omsorgstjenesten Jadeveien.

23 Prioriteringen av prosjekter
Ha betydning for økt kvalitet på behandlings-, omsorgs- og pleietilbudet til den gamle. Fagutviklingsprosjekter som kan vise til mangelfull eller manglende kunnskap på det området en vil satse på. Slike prosjekter vil prioriteres fremfor prosjekter hvor det allerede eksisterer et godt kunnskaps-grunnlag.

24 Forts.. En godt gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse som kan vise til den faglige nytten av prosjektet både for egen institusjon og evt. overføringsverdi til andre tilsvarende settinger

25 Forts.. At prosjektet er praktisk gjennomførbart både innenfor
de økonomiske rammene og innen den tid en har til rådighet. Nytenkning. Hvordan resultatene av prosjektet er tenkt presentert.

26 Andre finansieringskilder:
Helse Nord HF (søkeren må ha doktorgrad, altså det må være et forskningsprosjekt) Helse og Rehabilitering (TV spillet Extra) Legathåndboka er verdt å investere i! Hvem kan søke midler fra Helse og Rehabilitering? Frivillige organisasjoner med helserelaterte formål og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan søke om midler til prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning, som retter seg mot målgrupper i Norge. Det er ikke nødvendig å være medlem av stiftelsen for å kunne søke om midler, men søkerorganisasjonen må godkjennes Bakgrunn, målsetting og målgruppe for prosjektet. Hvordan prosjektet skal gjennomføres, blant annet med framdriftsplan og budsjett. Hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen. Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell samfunnsmessig verdi. Overføringsverdien som ligger i prosjektet. Resultater man forventer å oppnå og en vurdering av disse.· Hvordan resultatene og erfaringene er tenkt formidlet. Det må opplyses hvorvidt prosjektet forventes å vare ut over prosjektperioden støttet av Helse og Rehabilitering. Spørsmål om videreføring skal være diskutert i søknaden uansett om prosjektet er planlagt videreført eller ikke. (Boken inneholder en oversikt over ca ulike støtteordninger som det kan søkes på. Flere hundre millioner kroner blir delt ut hvert år - ikke minst til glede fort studenter. Vi regner med at 40-50% av alle midler er øremerket for studenter. Boken oppdateres årlig, med ny-utgivelse 1. desember.

27 Helse og rehabilitering
Fra TV-spillet Extra Fordeler midler til den frivillige helse og rehabiliteringsrelaterte virksomheten i Norge (611 prosjekter i 2008) Gir støtte til: Rehabilitering Forebyggende arbeid Forskning innenfor disse formålene

28 Forts.. Kvalitetskrav til søknadene:
Faglig kompetanse i styring av prosjektene Klare mål og forventede resultater Gjennomførbarhet Tidsplan Budsjett

29 Forts.. Fordelingskriterier
At midlene stimulerer til ny virksomhet innen de definerte formål At midlene bidrar til å løse uløste helse- og rehabiliteringsoppgaver i samfunnet Omfanget av helseproblemet i samfunnet, og at mange er eller kan bli rammet Helseproblemets alvorlighetsgrad og kompleksitet Tiltak for barn, unge og eldre Prosjekter med brukermedvirkning og brukerstyring Prosjekter som stimulerer til samarbeid mellom frivillige organisasjoner, og mellom frivillige organisasjoner og ulike fagmiljøer


Laste ned ppt "Fra god idé til gjennomførbart prosjekt - å skrive prosjektsøknad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google