Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles barnevernstjeneste Orientering for Felles ordførermøte Huset mot Havet, Sjøvegan 10.10.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles barnevernstjeneste Orientering for Felles ordførermøte Huset mot Havet, Sjøvegan 10.10.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles barnevernstjeneste Orientering for Felles ordførermøte Huset mot Havet, Sjøvegan 10.10.2006

2 Begrunnelse felles tjenester  Kommunene er hver for seg er for små til å ivareta barnevernsfunksjonen på en tilfredsstillende måte i forhold til brukernes behov.  Forholdet til rettssikkerheten til det enkelte barn som blir involvert i vanskelige saker som krever høy kompetanse  habilitet  roller  Utnytte de samlede resursene og kompetansen i de tre kommunene og etablere et større faglig miljø for å kunne gi et bedre tilbud til brukerne.

3 Mål  Felles barneverntjeneste der bemanning og kompetanse utnyttes og utvikles felles for de tre kommunene  Utstrakt samarbeid mellom barnevern- tjenesten og skole, barnehager og helse mv. i den enkelte kommune

4 Prosjektgruppa Prosjektgruppa har denne sammen- setningen:  Solbjørg Berg, Gratangen kommune  Liss Karin Helgesen, Lavangen kommune  Anne-Grete Aanes, Salangen kommune  Kjærlaug Steinbakk, Ibestad kommune  Gro Helene Dølvik, ansatterepresentant (Salangen kommune)

5 Milepæler barnevern  Utarbeide mandat og prosjektplan i samarbeid med de berørte  Kartlegge situasjonen i de tre kommunene  Analysere ulike former for samarbeidsmodeller  Involvere samarbeidsgrupper og brukere/pårørende i prosessen  Iverksetting  Evaluering, avslutning og rapportering

6 Studietur Mandag 30.01 1030-1800Erfaringskonferanse Småkommuneprosjektet, dag 1 Tirsdag 31.01. 0900-1530Erfaringskonferanse Småkommuneprosjektet, dag 2 Onsdag 01.02. 0900Møte med Barnevernstjenesten Vikna, Nærøy, Leka kommuner Torsdag 02.02 0900Møte med Midtre Namdal regionråds barnevernstjeneste

7 Dagens bemanningsrammer StillingstypeGratangenLavangenSalangenIbestadTotalt Fagstillinger [1] [1] 60%50%300%50%460% Merkantilt50% Sum60%50%350%50%510% Pr 1000 innb. 0-19 år [2] [2] 1,92,05,81,43,4 [1] [1] Inkl. ledelse og lederstillinger brukt i saksbehandling. [2] [2] Ekskl. merkantilt personell.

8 Statistikk folketall KommuneInnbyggere 01.01.06 I alt%0-19 år% Gratangen1 24520,2 %31320,7 % Lavangen1 03516,8 %24716,3 % Salangen2 26336,7 %60540,0 % Ibestad1 63026,4 %34722,9 % Sum6 173100,0 %1512100,0 %

9 Statistikk barnevern Kommune Tiltak pr 1.1. 06Meldinger 2005 Barn/ungdom i inst./fosterhj. Antall% % % Gratangen1914,4 %1512,9 %215,4 % Lavangen2518,9 %2017,2 %215,4 % Salangen6045,5 %4740,5 %753,8 % Ibestad2821,2 %3429,3 %215,4 % Sum132100,0 %116100,0 %13100,0 %

10 Vurdering av modell og kriterier  Samarbeid gjennom nabohjelpsavtale  Vertskommune- modell  Interkommunalt samarbeid med styre (kl §27) Kvalitet i tjenesten Ledelsesforhold Effektivisering Økonomi Arbeidsmiljø Sårbarhet Fagmiljø Rekruttering Forholdet til samarbeidspartnere Byråkratisering

11 Konklusjon  De utfordringene den enkelte kommune står overfor innen barnevernet kan best løses innenfor konseptet felles tjeneste:  mer kontinuitet i ledelse og utvikling av tjenesten  muligheter for økt bredde i tilgjengelig kompetanse  mindre sårbarhet i forbindelse med ikke planlagt fravær og i ferier  økt tyngde i forhold til regionale samarbeidspartnere og hjelpeinstanser

12 Organisering

13 Foreslått bemanningsramme StillingstypeFelles BV- kontor EM-teametSatelitterKommentarer Barnevernsleder100%Reelt omfang? Avd.leder/Fagleder50% Fagstillinger BV220%100%80%40% stilling pr satellitt Miljøterapeut225% Miljøarbeider60%250% Engasjementer200% Merkantilt50% Sum380%825%80%

14 Økonomi  Legger til grunn dagens nivå på drift og tiltak  Felles driftsbudsjett inkl utgifter til reise til oppfølging av tiltak og til kurs møter  Tiltakene budsjetteres separat  Fordelingsnøkkel mellom kommunene  Driftsutgiftene fordeles slik de i dag er fordelt  Det føres et timeregnskap som viser reell fordeling  Avregning ved årets slutt  Husleie holdt utenfor

15 Kriterier for lokalisering TemaHamn­ vik Sjø­ vegan Tenne­ vold Årstein Tilgjengelighet for brukerne Tilgjengelighet for samarbeidspartnere Rekruttering/fagmiljø IKT fagsystem Økonomi Infrastruktur og servicegrad Muligheter for satellitter Tilgjengelige kontorlokaler Nærhet til EM-avdelingen Tilgang på merkantile tjenester

16 Utfordringer  Fordeling av ressursrammer  Stillinger  Økonomi  Forholdet til NAV reformen  Internkontrollsystem med rutinebeskrivelse

17 Veien videre  Milepæl oppstart 01.01.2007 (?)  Følgende bør være på plass før implementering av en felles tjeneste starter opp:  Prosjektbeskrivelse  Samarbeidsavtale  Personalpolitiske retningslinjer

18 Innstilling  Likelydende innstilling og saksframstilling fremmes for kommunestyrene i Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad. Dette vedtakets gyldighet forutsetter likelydende vedtak i samtlige kommuner.  Kommunen deltar i etablering og drift av felles barnevernstjeneste under de forutsetninger som framgår av sakens dokumenter.  ________ kommune er vertskommune for den felles barneverntjenesten. De øvrige deltagerkommune har roller som samarbeidskommuner.

19 Innstilling (2:3)  Alternativt punkt for hhv. vertskommune og samarbeidskommuner:  Som vertskommune tar kommunen ved rådmann/administrasjonssjef på seg ansvaret for å utføre oppgaver delegert fra samarbeidskommunene. Oppgavene forutsettes delegert til en egen barnevernsleder. Samarbeidskommunene har hver for seg ansvaret for å informere om endringen i ansvarsforhold overfor sine innbyggere.  Som samarbeidskommune pålegger kommunestyret rådmann/administrasjonssjef å videredelegere ansvaret for å utføre kommunens oppgaver etter barnevernloven til rådmann/administrasjonssjef i vertskommunen. Delegasjonen omfatter ikke saker av prinsipiell betydning. Delegasjonsfullmakten kan tilbakekalles – herunder midlertidig i enkeltsaker.

20 Innstilling (3:3)  Eventuelle endringer i tilsettingsforhold som følge av etablering av felles Barneverntjeneste følger egne personalpolitiske retningslinjer for K4 Samarbeidet.  Framlagt forslag til samarbeidsavtale vedtas  Milepæl for det videre arbeidet er etablering av felles barneverntjeneste pr 01.01.2007.

21 Nye modeller for interkommunalt samarbeid  Ot.prp. nr. 95 (2005-2006) Lovendring i KL (interkommunalt samarbeid)  Høringsnotat høsten 2005  Gjennom statsråd 30.06.06  Komitéinnstilling 23.11.  Odelstinget 30.11.?  I kraft 01.01.07??

22 Vertskommunemodellen etter KL §28  Utførelse av lovpålagte oppgaver og myndighetsutøvelse  Samarbeidsformer  Administrativt vertskommunesamarbeid  Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd  Innhold  Samarbeid mellom deltagerkommuner  Samarbeidskommune delegerer til vertskommune  K-styret gir instruks til egen adm.sjef  Sideveis delegasjon mellom adm.sjefer  Instruksjons- og omgjøringsmyndighet

23 Vertskommunemodellen etter KL §28 (1:2)  Samarbeidsavtale kreves  Deltagerkommuner og vertskommune  Oppgaver og avgjørelsesmyndighet  Ikrafttreden  Informasjon  Økonomisk oppgjør  Uttreden og avvikling  Klage  Lovlighetskontroll  Oppløsning og uttreden  Kontrollutvalgets myndighet  Statlig tilsyn med vertskommune


Laste ned ppt "Felles barnevernstjeneste Orientering for Felles ordførermøte Huset mot Havet, Sjøvegan 10.10.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google