Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sandnes, 1. desember 2010 Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene Interkommunalt samarbeid i barnevernet – politisk moteord eller god løsning?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sandnes, 1. desember 2010 Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene Interkommunalt samarbeid i barnevernet – politisk moteord eller god løsning?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sandnes, 1. desember 2010 Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene Interkommunalt samarbeid i barnevernet – politisk moteord eller god løsning?

2 Begrepet Samarbeid: ”En koordinert fellesaktivitet rettet mot et felles mål”

3 Hva er interkommunalt samarbeid Løsere avtalebaserte former: –Uformelle nettverk, for kompetansebygging, erfaringsutveksling m.v. –Kontakt i enkeltsaker –Samarbeid om enkeltsaker –Samarbeid om et saksområde –Fysisk samlokalisering Overføring av beslutningsmyndighet til et felles beslutningsorgan –egne styrer, selskaper m.v.

4 Felles beslutningsorgan - oversikt Tilbudet av organisasjonsmodeller Felles styre etter kommuneloven § 27 Ansvarlig selskap (ANS el. DA) Interkommunalt selskap (IKS) Aksjeselskap (AS) Vertskommune ****** Stiftelse ? (ikke samarbeid i eg. forstand.)

5 Bakgrunnen for lovendringen - vertskommunemodellen Begrensede muligheter til å samarbeide om kommunenes ”kjerneoppgaver” Ingen tilpasset organisasjonsmodell fantes Behov for å åpne for samarbeid også om lovpålagte oppgaver og myndighetsutøvelse Lovgivers siktemål: –Lage en samarbeidsmodell som ville gjøre det forsvarlig å delegere kompetanse/myndighet til en vertskommune, rettssikkerhetsmessig og i forhold til folkevalgt innflytelse

6 Hovedpunkter ”Offentligrettslig” samarbeidsmodell – for samarbeid om kommunens lovpålagte oppgaver Hva det gjelder: Overlate utførelsen av oppgaver, og beslutningsmyndigheten knyttet til oppgaveløsningen til en annen kommune – vertskommunen Ikke et eget (nytt) rettssubjekt Basert på en avtale – overordnede rammebetingelser vedtas av kommunestyret Avtalen fastsetter HVA det skal samarbeides om!

7 Vertskommunens rolle Vertskommunen er arbeidsgiver, utfører oppgavene og har beslutnings- myndigheten Den enkelte kommune er fortsatt ansvarlig overfor innbyggerne Hva med de ansatte?

8 Noen sentrale begreper ”Vertskommune” ”Samarbeidskommune(e)” ”Deltakerkommune(ne)” To varianter: –Administrativt vertskommunesamarbeid –Vertskommune m/nemnd Hovedskille – prinsipielle saker

9 Særlige spørsmål på barnevernsområdet Klientutvalg (barnevernloven § 2-1 femte ledd Myndigheten kan legges til en felles nemnd Nemnda kan i så fall ikke ha mer enn fem medlemmer Regulert i kommuneloven § 28c nr. 9

10 Særlig om delegasjon ved barnevernsamarbeid Vanlig delegasjon: –Kommunestyre til –Rådmann til –Rådmann Men rådmannen ikke all makt i barnevernsaker Vertskommunen utpeker barnevernleder

11 Noen særlige utfordringer Det forebyggende arbeidet –Hva skjer ved opprettelse av interkommunalt samarbeid? Den politiske fokus på barnevernet –Hvilken betydning har den interkommunale løsningen? Forholdet til kommunens øvrige tjenester –Hvordan sikres samarbeidet?

12 Ulemper? Vertskommunen for sterk? –Ulikt eierforhold mellom kommunene? –Mister man innflytelse? Samarbeidskommunene har betydelige styringsmuligheter Hva trenger man styring over? –Barnevern sterkt regelstyrt –Forebyggende arbeid

13 Fordeler ved barnevernsamarbeid Større og mer robust fagmiljø Økt trivsel Bedre ”driftssikkerhet” Sterkere og mer stabil samarbeidspartner for andre instanser Mindre ”nærhet” Erfaringene


Laste ned ppt "Sandnes, 1. desember 2010 Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene Interkommunalt samarbeid i barnevernet – politisk moteord eller god løsning?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google