Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overlege Dr.Med Bård Kulseng

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overlege Dr.Med Bård Kulseng"— Utskrift av presentasjonen:

1 Endring i folkehelse - Hvordan kan vi samhandle for en friskere befolkning
Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt St. Olavs Hospital

2 Endring i insidenser og sykdomspanorama

3 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% >30%

4 Nå har ca 1 av 4 fedme i Norge!
Age 20+ H2: 18.6% H3: 23.5% Nå har ca 1 av 4 fedme i Norge! Age 20+ H2: 14.4% H3: 22.5%

5 Childhood Obesity – 2010: Progress and Challenges
Joan C. Han,1 Debbie A. Lawlor,2 and Sue Y.S. Kimm3 Kulseng 2013 Lancet. PMC 2011 April 11.

6 Risiko for død med økende fedmekomplikasjoner
CMAJ October 4; 183(14): e1059–e1066. Kulseng 2013

7 Hvorfor endring i befolkningen
Økt energi inntak (fett og sukker). Feil mat Mindre fysisk aktivitet Sykdom? Miljøforurensninger? Påvirket foster Arv og endring i gener som aktiveres ????????

8 Klasse 6B 1960

9 Livsstil Slåttonn på Klefsås,

10 Livsstil Kulseng 2013

11 Fattigdom/matmangel Kulseng 2013

12 Hvorfor Samhandle Redusere sykdom og uførhet Bedre ressursutnyttelse
Utvikle nye og bedre tiltak for å bedre folkehelsen Bedre ressursutnyttelse Mindre dobbeltarbeid Øke kompetanse Øke trygghet Kulseng 2013

13 Hvor vil vi Kulseng 2013

14 Sammen om målet ? Kulseng 2013

15 Kulseng 2013

16 Kulseng 2013

17 Mangel på felles mål Spesialisthelsetjenesten Helsesøstre, jordmødre,
Folkehelse Primærhelsetjeneste Helsesøstre, jordmødre, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, barnevernspedagoger, pedagogisk ledere i barnehage og fastleger Spesialisthelsetjenesten Kulseng 2013

18 Folkehelseorganisering
Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenesten Kulseng 2013

19 Spesialisthelsetjenesten skal levere spesialiserte helsetjenester av høy internasjonal kvalitet.
Spesialisthelsetjenesten skal bidra med kompetanse ut til kommunene men også ta imot lærdom fra kommunene. Kulseng 2013

20 Hvordan kan spesialisthelsetjenesten samarbeide Fra ide til handling
Utvikle en god strategiplattform og forankring i RHF,HF, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, KS, NAV, helsepolitikere og brukere Strategier etterfølges av konkrete prosjekter/tiltak Medvirke til å fordele oppgaver ved kroniske lidelser Sterk ledelsesforankring med bevisstgjøring om samhandlingsstruktur og praktisk tilrettelegging innad i tjenesten. Hvem skal henvises og hva er forventningene. Kjenne til de tilbud som finnes slik at tiltak som forventes er reelle. Sårbarhets forståelse Stort informasjons behov Kulseng 2013

21 Spesialisthelsetjenesten som støttespiller i utviklingen av kommunene
Bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelsetjeneste. Utvikle arena for møte mellom fagfolk Ny teknologi Kurs og tverrfaglige møter HF resurser ut i Frisklivssentraler for kompetanseheving Faglig støtte/diskusjonspartner Erfaringsoverføring/begge veier Hospitering hos hverandre Bli kjent med aktørene for å få gode pasientforløp Logistikk Kulseng 2013

22 Spesialisthelsetjenesten som støttespiller
Behandling og utredning i spesialisthelsetjenesten Utredning Hvilken behandling Psykolog/psykiater Endokrinolog Kirurgi som en del av livstilsbehandlingen Frisklivsentral med spesialkompetanse Langsiktig behandlingsplan (Individuell plan) samordne tiltak der det er nødvendig Etterspørre løsninger Kulseng 2013

23 Spesialisthelsetjenesten som støttespiller i utviklingen av kommunene
Forskning . Fra celle til adferd Familien, barn og unge voksne Hvilke miljøtiltak Kostnader Logistikk Sykdomsregistre Kulseng 2013

24 Modeller for samhandling og kompetansebygging
Kommunelege i sykehus Spesialist møter fastleger (Henvisninger) Helhetlig pasientforløp i 1. og 2. linjetjenesten Diabetes sykepleier Frisklivssentral IKT og Kompetanseprogram Fagnettverk Masterstudie Fedme og helse (NTNU) Kulseng 2013

25 Økte kostnader Fedme har blitt en av våre største helseutfordringer, mener WHO. Fedmereleaterte problemer står for 2- 6 av de totale helsekonstnadene i industrialiserte land. Totalt koster fedmen i Sverige 6 milliarder kroner hvert år. I 1999 sa daværende helseminister Dagfinn Høybråten at hver norske diabetespasient koster kroner per år Det er en 3 dobling av diabetes fra 1985 til nå ca Kulseng 2013

26 Frisklivsentralene Mere enn 35 kommuner er tilsluttet nettbasert kompetanse program. Vend risk prosjekt i Værnesregionen Kunnskapsspredning fra rehabiliteringssentra (Muritun og Røros) Helsefremmende arbeid i befolkningen Overføre oppgaver som sykehuspoliklinikker gjør i dag til fisklivsentralene Kulseng 2013

27 Samhandling med NTNU Masterstudie i fedme og helse Framtidsplaner
Akademia for bedre helse Nasjonal kunnskapstjeneste med fokus fedme og samhandling Kulseng 2013

28 Forskning og evaluering
Plan Arbeid, attføring og samordning av behandling forpliktende avtaler Primærhelsetjenesten Medisinsk ansvar Henvisning Samarbeid Henvisning/samarbeid med andrelinjetjenesten Forskning og evaluering Frisklivssentral Trening, motivasjon, pasientmedvirkning, gruppe behandling, Formål 1) Forebygge vektøkning hos overvektige pasienter. 2) Forebygge residiv av overvekt hos pasienter etter kirurgisk eller medisinsk behandling Pasientgrupper likemann brukermedvirkning Kulseng 2013

29 Helsepersonell i kommunene
Tverrfaglig sammensatte grupper med -Fysioterapeuter, FYSAK koordinatorer, ergoterapeuter, psykiatriske sykepleiere, helsesøstre, en lege, en psykolog, en kostholdsveileder og en kokkDet er ulikt fra kommune til kommune i forhold til hvilke yrkesgrupper som har kunnet satse på dette og hvem som har vært interessert og hvilke ressurser kommunene har. Helsepersonell som får denne kompetansehevingen vil inngå som ressurspersoner i planlagte interkommunale Frisklivssentra, og derigjennom bidra med kompetanse i spekteret fra behandling av alvorlig sykdom til helseforebyggende livsstilstiltak. Kulseng 2013 29 29

30 Frivillige organisasjoner
DMS Frivillige organisasjoner Diabetessykepleier HF Frisklivssentral Fastlegen Folkehelsetiltak Kulseng 2013

31 Andre studier/prosjekter
Diabetes sykepleier og spesialist i primærhelsetjenesten Fastleger ved obesitaspoliklinikken Standardisert pasientforløp. Med poliklinikk sammen med primærhelsetjenesten Fedmepoliklinikken Barn-Voksne. Muritun tiltenkt oppgaver som hjelpemotor i Møre og Romsdal Master i Fedme og helse Kompetansetilbud ved høyskolene Kulseng 2013

32 Kulseng 2013

33 Hjelp på veien... Kulseng 2013

34 Styrk- et program som ledes av RSSO tar sikte på å styrke kompetanse mellom tjenestenivåer i helsevesnet og i folkehelsearbeid Kulseng 2013

35 St Olavs Hospital Opprettet felles poliklinikk barn,ungdom og voksen.
Utvikle pasientforløp Helseskoler for barn, voksne og familie Diabetessykepleier i 1.linjetjenesten Family prosjektet Fedmebehandling- en 5 års oppfølging Kulseng 2013

36 Fastlegeprosjektene Fastleger som arbeider ved diabetes og fedmepoliklinikken(Ålesund,Trondheim,Namsos) IKT verktøy Kurs Elektronisk kompetansegivende kurs Bidrar i tverrfaglige kurs og seminarer i kommunen Utarbeidelse av standariserte pasientforløp Kulseng 2013

37 Helsefremmende prosjekter
BLIMEDNO Oppvekst, skole og fritid Helsesøstre Skolehelsetjenesten Frisklivspraksis for helse- og oppvekstfag Kulseng 2013

38 Konklusjon Folkehelse i endring må styres i riktig retning basert på kunnskap. Vi trenger en dugnad over tid og ikke bare skippertak Kulseng 2013


Laste ned ppt "Overlege Dr.Med Bård Kulseng"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google