Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrende dokumenter 2013 •Styringsdokument 2013 for St. Olavs Hospital HF • Protokoll fra foretaks- møte i St. Olavs Hospital HF –18. februar 2013 –Krav.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrende dokumenter 2013 •Styringsdokument 2013 for St. Olavs Hospital HF • Protokoll fra foretaks- møte i St. Olavs Hospital HF –18. februar 2013 –Krav."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrende dokumenter 2013 •Styringsdokument 2013 for St. Olavs Hospital HF • Protokoll fra foretaks- møte i St. Olavs Hospital HF –18. februar 2013 –Krav og rammer for 2013

2 10 grep for bedre sykehus Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støres styringsbudskap for 2013 – 300113 Preger styringsdok – støtter forbedringsprogrammet •Lengre åpningstid •Heltidskultur •Bedre oppgavedeling •Avvikle kvotefordeling •Fjerne unødvendig rapportering •Raskere diagnostisering •Nytt forum for forskning, utvikling og innovasjon •Nye metoder for prioritering •Sterkere samordning på tvers av regionene; dette er i gang: –Nasjonalt IKT-løft –Satsing på kvalitet og pasientsikkerhet –Økt satsing på rus og psykisk helse •God ledelse på alle nivå

3 Strategi 2020 viser retning •Styrket innsats for de store pasientgruppene •Kunnskapsbasert behandling •Organisasjon som underbygger trygge pasientforløp •Rett kompetanse på rett sted til rett tid •Økonomisk bærekraft

4 Føringer for 2013 •Økt aktivitet •Ingen fristbrudd •Ventetiden ned til 65 dager •Redusere avvik på arbeidstidsbestemmelsene •Desentralisering av spesialisthelsetjenesten •Riktig bruk av IKT •Varig kostnadsreduksjon på drift Andre mål; blant annet: •Alle epikriser ut innen 7 dager •Ingen korridorpasienter •20-dagersfrist tykktarms-, bryst- og lungekreft •30-dagers overlevelse hjerneslag

5 Satsingsområder 2013 Styringsdokumentet •Tilgjengelighet og brukerorientering •Kvalitetsforbedring •Pasientsikkerhet •System for innføring av nye metoder og ny teknologi •Samhandlingsreformen •Kreftbehandling •Behandling av hjerneslag •Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengig og annen avhengighetsbehandling •Psykisk helsevern •Habilitering og rehabilitering •Behandling av kronisk utmattelsessyndrom •Fødselsomsorg •Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og annen mishandling •Kjeveleddsdysfunksjon •Livsrelaterte tilstander •Helseberedskap

6 Resultatkrav Foretaksprotokollen •Overskudd •Overholde pasientenes rettigheter •Ventetid under 65 dager •Ingen fristbrudd

7 Organisatoriske krav (1) Foretaksprotokollen •Videreutvikle nasjonalt samarbeid –IKT, innkjøp og bygg •Info.teknologi og digitale tjenester Aktiv deltakelse; –IKT-stratgien i HMN –Driftsstyre for HEMIT –Én innbygger – én journal –helsenorge.no – bidra med innspill ny plattform pas.info –Innføre ny registreringsløsning for psykiatri for rapportering til NPR –Metodikk og IKT-verktøy for helhetlig virksomhetsstyring og risikostyring

8 Organisatoriske krav (2) •Personalområdet –Ledelse – styrke førstelinja –Aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging –Øke andelen faste- og heltidsstillinger –Flere lærlingplasser –Bierverv – følge opp rutiner –Robuste fagmiljø – redusere avvik arbeidstid •Følge opp Arbeidsmiljøloven –Følge opp IA-avtalen

9 Organisatoriske krav (3) •Kartlegging av rapportering – bidra •Vurdere utvidet åpningstid – bidra i kartlegg/utredn. •Intern kontroll, risikostyring og krav til forbedring av det pasientadministrative arbeidet •Mangfold og likestilling - kjenne eiers policy •Lønnsutviklingen – ledere ift ansatte

10 Organisatoriske krav (4) •Forenklet oppgjør for pasientreiser •Utvikling av nødmeldetjenesten – bidra •Ingen barn under 18 år skal være tolk •Landsverneplan Helse •UTGÅR –Kjøp av helsetjenester fra ideelle institusjoner

11 Øvrige styringskrav Foretaksprotokollen •Øke kvaliteten på rapportering til NPR •System for innføring av ny teknologi og nye metoder i spesialisthelsetjenesten –Nasjonalt system under etablering •Endringer i vedtektene

12 Hva betyr kravene for oss?

13 Forbedringsprogram

14 Det integrerte universitetssykehus

15 Samhandlingsreformen


Laste ned ppt "Styrende dokumenter 2013 •Styringsdokument 2013 for St. Olavs Hospital HF • Protokoll fra foretaks- møte i St. Olavs Hospital HF –18. februar 2013 –Krav."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google