Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Parkeringspolitikken i fem norske byer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Parkeringspolitikken i fem norske byer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Parkeringspolitikken i fem norske byer
Gjennomgang av status, mål, virkemidler og ansvarsforhold Jan Usterud Hanssen Parkeringskonferansen mai 2013

2 Oppgaven og tilnærmingen
Sammenligning av gjeldende parkeringspolitikk i fem byer: Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim Bruken: Delgrunnlag for en saksutredning for videreutvikling av parkeringspolitikk i Trondheim kommune

3 Gitte temaer skal belyses
Parkeringspolitikkens mål Totaltall for parkeringsplasser Pris- / takstnivå Restriksjoner og grunnlaget for disse: normer, mv Regulering av parkering (tid, formål, mv) Grad av tilrettelegging for visse formål og kjøretøytyper Ansvarsforhold – politikk, praksis og utøvelse Finansieringsordning for etablering av parkeringstilbud Rammebetingelser mv.

4 Metode og inntrykk To kilder 1) Gjennomgang av dokumentasjon
2) Intervjuer og oppfølgende spørsmål med sentrale personer i hver by (e-post og telefon) Rammen (tid og økonomi): Har begrenset muligheten til oppfølging og ytterligere avklaringer Funn: Parkering er ikke like oversiktlig i alle byene og hvis vi går ut fra at parkeringspolitikken kan dreie seg om mer enn normtall for planlegging av ny utbygging, er det ikke alltid åpenbart hva som anses å inngå i en helhetlig parkeringsstrategi

5 Oslo 1971/1972

6 Grunnlaget for dagens parkeringspolitikk i Trondheim er 20 år gammelt
Grunnlaget for dagens parkeringspolitikk i Trondheim er 20 år gammelt. Med jevnlige justeringer er det likevel i hovedsak disse prinsippene som gjelder fortsatt

7 Er byenes parkeringspolitikk tydelig? Finnes den nedfelt i ett dokument?
Nei Kommuneplanens arealdel – bestemmelser og retningslinjer Andre overordnete utredninger Søknadene til belønningsordningen Arbeid innenfor rammen av Framtidens Byer Praksis fra byggesaksbehandlingen av enkeltsaker Parkeringsselskapenes vedtekter Eierstrategi for kommunale foretak Vedtak i større enkeltsaker (gatebruksplan, miljøhandlingsplan) Mer?

8 Rammebetingelser Befolkningsvekst Arbeidsplassvekst
Detaljhandelsstruktur – sentrum vs eksterne etableringer Trafikkbelastning – hovedveier og sentrum, boligveier Belønningsordningen Framtidens byer Klimaplaner Eksisterende parkeringstilbud – eierskap og reguleringer

9 Transportmiddelfordeling i byene. Reisestart. RVU 2009

10 Parkeringstilbudet ved arbeidsplassen

11

12 Antall parkeringsplasser i sentrum

13 Parkeringsplasser i sentrum: er tallene direkte sammenlignbare?
Kommunalt eiet/kontrollert På gateplan På tomter I P-hus Privat eiet/kontrollert På tomter I P-hus Hvor mange plasser i de ulike kategoriene er reservert spesielle formål? er utleid på langtidsavtale? inngår i boligsoneordninger? er avgiftsbelagt? (og hvem betaler?) er tidsregulert? er allment tilgjengelig? kommer el-bil, HC, mv i tillegg? Hvor ferske er tallene? Hvordan holdes slike data á jour ? Er det mulig å få data også for sentrumsnære områder og knutepunkt?

14 Dato for bystyrevedtak av kommuneplan – med normer i henhold til PBL (av 1.juli 2009)
(x) Normene er behandlet uavhengig av kommuneplanen. I Oslos gjeldende kommuneplan, som ble vedtatt , ble ikke parkering tatt opp som tema.

15 Veileder

16 Bolignormer

17 Normene for bolig – vanskelig å sammenligne

18 Normer for kontor

19 Effekt av normene for kontor i sentrum

20 Effekt av normene for kontor i sentrumsnære områder

21 Antall parkeringsplasser og dekningsgrad ved 10
Antall parkeringsplasser og dekningsgrad ved m2 – 20 m2 per ansatt

22 Effekt av normene for handel i sentrum

23 Effekt av normene for handel i sentrumsnære soner

24 Sykkelen får mye oppmerksomhet – kan få mer

25 Parkeringskrav for sykkel - sentrum

26 Tilrettelegging for spesielle kategorier mv

27 Parkeringsloven Bergen Ingen uttalelse
Kristiansand Ingen god idé vil heller ha hurtigladestasjon for EL-bil Oslo Ingen uttalelse Stavanger Støtter - med presiseringer ønsker å bli forsøksregion for arbeidsgiverbetalte månedskort på kollektivtransporten Trondheim Støtter - viser til Miljøpakken mm ønsker alternativer til arbeidsgiverbetalt parkering

28 Stavanger har mange boligsoner – Bergen har større og færre soner

29 Boligsoner – avgiftsnivået varierer

30 Parkering er et todelt tema
Planleggingen Utøvelsen Planavdelingene overordnet (k-plan) gir prinsipper, retningslinjer, bestemmelser byggesak = praksis Plan- og bygningsloven Etat, selskap (KS/AS) Vedtekter Kommuneloven Vegtrafikklovgivningen

31 Hva har vi egentlig funnet?
Byene har mye felles, men det er også vesentlige forskjeller Oversikten og i hvilken grad den er samlet varierer Utgangspunktet: kunnskapen om dagens parkeringstilbud er ikke god nok Kanskje det er behov for en felles mal for registrering av parkeringsplasser og reguleringer Behov for en bevisst strategi - offentlige vs. privat kontrollerte plasser Klarere strategi når det gjelder å prioritere mellom ulike formål Skal plasser til el-biler komme i tillegg til eller i stedet for? Betyr øremerking av plasser til spesielle formål at det allmenne tilbudet gradvis svekkes? Trenger man klarere føringer for nye p-hus? Lokalisering, størrelse, bruk, mm Det bør stilles krav til lokalisering og utforming av parkeringsanlegg – det bør f.eks vurderes å skille parkering fra bolig – (ses i sammenheng med sambruk?)

32 Byene står overfor utfordringer og muligheter som kan og bør tas opp i en mer helhetlig parkeringsstrategi Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Parkeringspolitikken i fem norske byer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google