Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den store parkeringskonferansen Mai 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den store parkeringskonferansen Mai 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den store parkeringskonferansen 23. -24. Mai 2013
Velkommen til Vegdirektoratet. En stor glede å ønske velkommen Hyggelig at så mange har meldt sin interesse, til denne konferansen som vi arrangerer sammen med Virke og NORPARK. I morgen – er det i Virkes lokaler. Staten har imidlertid også en rolle særlig knyttet til fastsetting av lover og forskrifter og forvaltningen av disse. Det kan også gjelde fastsetting av andre rammebetingelser som for eksempel knyttet til skatteregler. faglig sektoransvar.

2 Klimamål Oppfordre kommunene til å utvikle en helhetlig parkeringspolitikk, og gi dem adgang til å kreve at parkeringsarealer utenfor kommunal grunn ilegges avgift. Regjeringen har oppfordret kommunene til å utvikle en helhetlig parkeringspolitikk. Det er derfor grunn til å sette parkering på den faglige dagsorden. Velkommen til Den store parkeringskonferansen

3 Nasjonal transportplan
Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Satsingen i byområdene innebærer en rekke tiltak: Innføre helhetlige bymiljøavtaler for utviklingen av transportinfrastrukturen og transporttilbudet i byområdene. Avtalene skal inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykling og gange, tiltak for redusert bilbruk og overordnede arealføringer som bygger opp under miljøvennlig transport. Mål – vekst i 9 storbyområdene Regjeringen forventer at dagens bypakker reforhandles og erstattes av nye helhetlige bymiljøavtaler. Avtalene skal inneholde….. Hvilken rolle parkeringsrestriksjoner bør ha i slike avtaler vil være et tema framover Parkering er et viktig virkemiddel for å oppnå flere samfunnsmessige mål. Det kan være redusert luftforurensning, mindre kø, bedre trafikkavvikling, mindre klimagassutslipp, et kvalitativt bedre byliv, revitalisering av bysentrum, frigjøring av vegareal til sykkelanlegg, varelevering og annen offentlig bruk. Avveininger mellom ulike mål og hensyn vil være av politisk karakter. For konferansen er det en målsetting at beslutningsgrunnlaget for slike avveininger er basert på gode kunnskaper og erfaringer om den betydningen parkeringsreguleringen har for trafikken og samfunnet for øvrig. Velkommen til Den store parkeringskonferansen

4 Utdrag fra Nasjonal transportplan
9.9.4 Parkeringsrestriksjoner Parkeringsavgifter og tilgang til parkeringsplasser har stor betydning for bilbruken. Parkeringsbegrensning bør derfor i større grad brukes som trafikkregulerende virkemiddel. Gjennom plan- og bygningsloven kan kommunene regulere antall parkeringsplasser i nye planer. Offentlige virksomheter bør være et forbilde ved å ha et begrenset antall og avgiftsbelagte parkeringsplasser til sine ansatte der kollektivtilbudet er godt. Men NTP sier ikke noe om: Forslaget til parkeringslov Forslag om ny felles parkeringsregulering Samferdselsdepartementet har utarbeidet et forslag til parkeringslov, som har vært sendt på høring. Loven ville ha gitt kommunene hjemmel til å vedta at det innenfor et nærmere avgrenset område bare kan tilbys parkering mot betaling. Vegdirektoratet var positiv til forslaget. Mange andre høringsinstanser var negative. Forslaget er ikke omtalt i NTP (politisk dødt?). Jeg tror at mange har sett fram til et nytt felles regelverk om parkeringsregulering, der bestemmelser for offentlige og privat virksomheter er harmonisert. En arbeidsgruppe la fram et forslag i 2006. Etter en høringsrunde har Samferdselsdepartementet arbeidet med en oppfølgning. (Forskriftsendringer vil bli foreslått og sendt på høring.) Siden saken ligger i departementet, har vi ikke lagt inn noe eget programpunkt knytte til denne saken. Velkommen til Den store parkeringskonferansen

5 Aktuelt tema – snart høring om felles offentlig og privat vilkårsparkering
Vi vil at parkeringspolitikken skal være bygget på kunnskap. En viktig hensikt med konferansen har vært å gjøre opp kunnskapsstatus for ulike virkemidler knyttet til parkering. Noe av det vi har gjort kommer på neste bilde. Velkommen til Den store parkeringskonferansen

6 Nyere FOU-prosjekter Grunnlagsdata om parkering i byområder. Registreringer av tilbudet og parkeringens priselastisitet. TØI rapport 1206/2012 – VD oppdragsgiver Opplegg for identifisering av en helhetlig parkeringspolitikk AsplanViak AS og NTNU – VD oppdragsgiver Klimagassreduserende parkeringspolitikk NTNU skriftserien nr. 4 – 2012 – Transnova støttet Effekter av parkeringsavgift for ansatte i Vegdirektoratet TØI rapport 1225/ VD oppdragsgiver Vi vil at parkeringspolitikken skal være bygget på kunnskap. En viktig hensikt med konferansen har vært å gjøre opp kunnskapsstatus for ulike virkemidler knyttet til parkering Velkommen til Den store parkeringskonferansen

7 Parkeringsavgift Vegdirektoratet
Vi feier for egen dør Parkeringsavgift Vegdirektoratet 25 kr, du må gå til automaten og kan betale for maks 5 dager av gangen Velkommen til Den store parkeringskonferansen

8 Transport all arealbruks mor
Velkommen til Den store parkeringskonferansen

9 Deltagersammensetning
Status per 20. mai Antall % Kommuner 20 Parkerings-selskaper 17 Statens vegvesen regionene 12 Statens vegvesen Vegdirektoratet 13 Undervisning/Forskning 4 Andre offentlige 3 Konsulenter 9 Andre 10 Velkommen til Den store parkeringskonferansen

10 Behovet for å begrense parkeringens fotavtrykk
Vi vil ikke ha det slik: En bestseller i USA: «Rethinking a lot» Svar: Solceller over parkeringsplass som både gir energi og skygge Velkommen til Den store parkeringskonferansen

11 Vi ser fram til to spennende dager.
Festplassen i Bergen med biler og uten etter ombygning Velkommen til Den store parkeringskonferansen


Laste ned ppt "Den store parkeringskonferansen Mai 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google