Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Hovedinnhold og status Ny felles parkeringsregulering KS samling 30. august 2010 Ved Espen Rindedal Seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Hovedinnhold og status Ny felles parkeringsregulering KS samling 30. august 2010 Ved Espen Rindedal Seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Hovedinnhold og status Ny felles parkeringsregulering KS samling 30. august 2010 Ved Espen Rindedal Seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet

2 2 Ny felles parkeringsregulering • Bakgrunn – 60 til 70 % av tilbudet er ikke særskilt regulert (privat) – Tjenesten fremstår som svært ulik på de forskjellige områder – Ønske fra bransje, publikum og interesseorganisasjoner om totalgjennomgang • Arbeidsgruppe -Nedsatt april 2005 med bred sammensetning. -De overordnede føringene for arbeidet: » Øke brukerrettingen for alle grupper, særlig forflytningshemmede » Avdekke konkurranseulikheter » Hensiktsmessig skille mellom offentlig nærings- og myndightesutøvelse på området - Arbeidsgruppen avga rapport april 2006

3 3 Ny felles parkeringsregulering • Kort om arbeidsgruppens hovedtilrådinger : – Enighet om hovedtilrådingene – Nærmest full næringsregulering » Obligatorisk ”konsesjonsordning” med felles regler for aktører og brukere – Generell fokus på hensynet til brukerne – Vesentlig forbedring av forflytningshemmedes rettigheter – Klar avgrensning – sier ikke noe om hvor det skal være parkering – Håndheving av p-forbud og stanseforbud (”gebyrtilefellene”) holdes i stor grad utenfor. • Høringen:  Juni-november 2006  97 av ca 600 avga uttalelse  Synspunkter særlig på to områder  Kommunene kritisk til virkninger for kommunal virksomhet  Private kritisk til forslagene om betalingsfritak for enkelte grupper

4 4 Ny felles parkeringsregulering –Behandling i SD og i regjeringen •Tatt stilling til en del premisser –Ny arbeidsgruppe høsten 2009 •Bredt sammensatt •Mål: Bidra med synspunkter og belyse problemstillinger til gjennomføring av nytt felles regelverk •Mandatet : –gir rammene for arbeidet –Mange spørsmål må utredes, belyses og så langt som mulig avklares –En del spørsmål er vurdert og avklart og tas ikke opp til ny diskusjon

5 5 Ny felles parkeringsregulering •Nærmere om mandatet: - Vi følger i hovedsak tilrådingene i parkeringsrapporten, med enkelte justeringer og presiseringer. •Et felles regelverk for allment tilgjengelig vilkårsparkering: –Virksomheter –Personell –Skilt og oppmerking –Betalingsordninger –Sanksjoner –Klageregler –Fjerning –Inndriving

6 6 • Statens vegvesen skal ha en sentral myndighetsrolle • Økt brukerretting for forflytningshemmede • Tilrettelegging for el-, hydrogen- og ladbare biler. • Trafikal områderegulering • Særlig for kommunenes virksomhet: • All virksomhet omfattes av reglene. • Særlig av hensyn til trafikkstyring opprettholdes et område med særlige ansvar for kommunene (”enerettsområdet”). Området må avgrenses nærmere. • Innenfor ”enerettsområdet”: • Kommunen beholder særlig ansvar • Fleksibilitet i utøvelsen • Utenfor ”enerettsområdet”: •Krav til kommunal organisering for å oppnå konkurranselikhet • Frihet til kommunalt samarbeid om ”gebyrtilfellene” Mer om mandatet Ny felles parkeringsregulering

7 7 Fremdrift : - Arbeidsgruppen etter planen ferdig høsten 2010 - avholdt femten møter i hovedarbeidsgruppe - planlagt ytterligere to møter - Alminnelig høring - Stortingsbehandling - Ikraftsettelse

8 8 GebyrParkering på vilkår Enerett (kantstein) Utenfor enerett (p-plass. p-hus etc) Kommunalt eid/leidEid av andre EgenregiAnbud


Laste ned ppt "-Hovedinnhold og status Ny felles parkeringsregulering KS samling 30. august 2010 Ved Espen Rindedal Seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google