Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plass for psykologien i psykiatrien? Faget, makten og æren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plass for psykologien i psykiatrien? Faget, makten og æren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Plass for psykologien i psykiatrien? Faget, makten og æren
Arne Repål Fagdirektør PiV HF

2 Hva er faget? Ulike profesjoner Ulike ideologier Ulike metoder

3 Hva skal faget bidra med?
Behandling Veiledning og rådgivning Utdanning Forskning

4 Hva er faglig forsvarlig helsehjelp?
Helsepersonelloven §4. En rettslig minstestandard. Faget bestemmer innholdet. Faget vil her være retningslinjer/veiledere m.m. Kravet til forsvarlighet gjelder både virksomheten og det enkelte helsepersonell. Eier og arbeidsgiver står fritt til å organisere virksomheten innenfor de rettslige rammer som finnes. Fagpersoner må i utgangspunktet følge de instrukser overordnede gir i kraft av arbeidsgivers styringsrett.

5 Hva er faglig forsvarlig helsehjelp?
Det forventes at pasienten er forsvarlig utredet Det skal settes diagnose Det skal settes opp en behandlingsplan og evt. en individuell plan Det skal være samsvar mellom pasientens problem og valg av behandlingsmetode All undersøkelse og behandling skal dokumenteres i journal Selv om nasjonale retningslinjer ikke er direkte rettslig bindende, bør de langt på veg være styrende for de valg som tas. Brudd på retningslinjer kan bli vurdert som uforsvarlig. Veiledere gir faglige råd og er ikke så absolutte som retningslinjer Bygger på Myklebust og Zimmermann, TNPF, nr

6 Hva skjer innen faget? Fra det terapeutiske rom til det terapeutiske landskap Økende innslag av juss og rettighetstenkning Økende fokus på behandlingsforløp og retningslinjer Økt fokus å egenmestring og selvhjelp Økende fokus å brukermedvirkning

7 Hvor er psykologien i psykiatrien?
Psykologisk kunnskap brukes på en rekke områder: Individualterapi Gruppeterapi Akuttpsykiatri Sikkerhetsavdelinger Utdanning og veiledning Ledelse og organisasjon Lærings og mestringstiltak

8 A BriefHistoryofHappiness Nicholas White
Kan to personer med ulik religiøs og kulturell bakgrunn komme til enighet om hvor vidt en gitt person er lykkelig, eller vil deres ulike ståsteder med hensyn til moral og andre grunnleggende verdier være til hinder for at de kan enes?

9 Dinosaurenes kamp

10 Råd til behandlere basert på oppsummerte funn fra forskning (Tryon og Winograd,2002)
Pasienten bør ta aktiv del i utformingen av hvilke mål som søkes i endringsprosessen En felles forståelse av hva målene er har en terapeutisk effekt i seg selv Tidlig i behandlingen er det gunstig at samarbeidet baserer seg i større grad på pasientens problemforståelse enn på terapeutens teoretiske synspunkt. Det er viktig at terapeuten formidler engasjement og ønske om å hjelpe.

11 Formell makt Knytter en til organisasjonen
Lojalitet i forhold til ledere og eiere Helhetstenkning Stå til ansvar for egne avgjørelser Tittel

12 Uformell makt Eksisterer ved siden av formell ledelse
Trenger ikke alltid stå til ansvar egne synspunkter Synspunkter kan ta mer hensyn til her og nå situasjon Kan brukes både konstruktivt og negativt Finnes i ulike størrelser og snitt

13 Ønsker psykologer formell makt?
Mange psykologer i ledelsesposisjoner på ulike nivå innen psykisk helsevern Psykologer som faglig ansvarlig for vedtak

14 Hva skal makt brukes til?
Valg av behandlingsmetoder? Organisatorisk utforming av tjenestetilbud? Fordeling av resurser? Bestemme hva det skal forskes på? Prioritere inntak av pasienter? Profesjonskamp? Bestemme hvem som skal få dra på kurs?

15 Leders utfordring Står i krysningspunktet mellom økonomi, personalpolitikk og fag Må ta avgjørelser som tar hensyn til alle de tre faktorene, men må av og til argumentere overfor ansatte som bare tenker på en av dem Må sette egen prestisje i bakgrunnen

16 Hva ønsker jeg å bruke makt til?
Bidra til et best mulig behandlingstilbud innenfor de resurser vi har til rådighet Prøve å skape en kunnskapsbasert behandlingskultur tuftet på intellektuell nysgjerrighet, åpenhet og vilje til evaluering Bidra til yrkesstolthet og faglig trygghet i egen arbeidssituasjon Bidra til kontinuitet og konsistens i behandlingskjeden Bidra til riktig prioritering Bidra til økt brukermedvirkning

17 Er faget sin egen verste fiende?
Skepsis til evaluering Skepsis til brukermedvirkning Gir 10 forskjellige svar når ledere ber om råd Profesjonskamp og metodekamp Bruker faglige argumenter på ikke faglige områder Bidrar til urealistiske forventninger om hva som er mulig å oppnå med terapi

18 Kolleksjon av kjepphester

19 Æren For den som er opptatt av ære finnes det andre og langt bedre jaktmarker enn ledelsesposisjoner innen psykisk helsevern Vi kan komme langt med ydmykhet i forhold til faget og egne begrensninger Jobbe mot økt brukermedvirkning og brukerinnvolvering Være villige til å evaluere behandling


Laste ned ppt "Plass for psykologien i psykiatrien? Faget, makten og æren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google