Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilgang på langs: Informasjonsdeling og sammenhengende pasientforløp - En introduksjon - Ellen K. Christiansen,seniorrådgiver, Nasjonalt senter for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilgang på langs: Informasjonsdeling og sammenhengende pasientforløp - En introduksjon - Ellen K. Christiansen,seniorrådgiver, Nasjonalt senter for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilgang på langs: Informasjonsdeling og sammenhengende pasientforløp - En introduksjon - Ellen K. Christiansen,seniorrådgiver, Nasjonalt senter for telemedisin

2 ”Tilgang på tvers” – om deling av pasient-opplysninger, workshop 1
”Tilgang på tvers” – om deling av pasient-opplysninger, workshop 1. juni 2006 Journalen som informasjonsbærer Behov for standardisering og samordning Distinksjonen ”samarbeidende personell” og ”andre som yter helsehjelp”, jf. hlspl §§ 25,45 Hvorfor skulle man ev. ikke ha tilgang? Journalen er for uoversiktlig Pasienten ønsker det ikke Kontekstavhengig forståelse Pasientene forventer at fastlegen har tilgang Tverrfaglig samarbeid krever informasjonsutveksling Rollebasert tilgang HER-registeret Kort oversikt over hva vi diskuterte

3 Noen uttalelser: ”Helsepersonell har taushetsplikt, ethvert unntak fra dette skal vurderes.” ”Det er ikke pasienten som skal bestemme at personell i en virksomhet skal kunne gjøre oppslag i EPJ i en annen.” ”Jeg er glad for at vi har et lovverk.” ”Å slippe en person fra en annen virksomhet inn i egen virksomhets EPJ- system er en alvorlig sikkerhetsrisiko.”

4 Noen spørsmål/problemstillinger oppsummert:
Hvem har behov for hvilken informasjon om pasienten i hvilke situasjoner og hvor mye haster det når? Mao: Behovet? Behovene for informasjon er ulikt blant helsepersonell - problematikken er kompleks Alternativet til tilgang er ikke at man ikke får informasjon i det hele tatt Alternativer til tilgang til EPJ? (Eks.: Meldingsutveksling, medisinkort, egenjournaler, samtykkebaserte kjernejournaler, m.v.) Det er behov for å diskutere tilgang ”på langs” og sammenhengende pasientforløp Det er det siste som er utgangspunktet for dette miniseminaret. Historisk kunnskap.

5 Informasjonsdeling ”på tvers”
Kommunal pleie og omsorg Hjelpemiddel- sentral NAV Fastlege Apotek Privat spesialist Sykehus Legevakt Denne typiske situasjonen Særlig spesialisthelsetjenesten/fastlege/kommunehelstjeneste Utgangspunkt for diskusjonen var grensene for adgangen til EPJ-systemer

6 Informasjonsdeling ”på langs”

7 Informasjonsdeling ”på langs” og ”på tvers”, hlspl §§ 25 og 45
Hovedpersonene forsvinner lett i vrimmelen

8 Hlspl § 25 Opplysninger til samarbeidende personell
Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.

9 Hlspl § 45: Overføring, utlevering av og tilgang til journal og journalopplysninger
Med mindre pasienten motsetter seg det, skal helsepersonell som nevnt i § 39 gi journalen eller opplysninger i journalen til andre som yter helsehjelp etter denne lov, når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte. Det skal fremgå av journalen at annet helsepersonell er gitt tilgang til journalen etter første punktum.

10 Pasientinformasjon til samarbeidende personell som grunnlag for forsvarlig pasientbehandling: Hva må til? Samarbeidende personell må ha den informasjon som er relevant for å gi et adekvat tilbud: de må alle sammen ha oversikt over situasjonen (gjelder alle typer opplysninger, også journalopplysninger) Samarbeidende personell må også ha informasjon om tidligere hendelser av relevans for den aktuelle situasjon (gjelder journalopplysninger og info fra pasienten )

11 Sammenhengende pasientforløp: ”Helhet” og ”sammenheng”
Helhetlig forløp, sammenhengende (pasient-) forløp (Rambøll, 2006) Gode pasientforløp, sammenhengende tiltak, helhetlige pasientforløp, godt koordinerte pasientforløp, helhetlige behandlingsforløp (NOU 2005:3, kap. 7) Fra pasientforløp pasientloop (Mandag morgen, 2006) Sammenhengende helsetjenester (Pettersen/Johnsen, 2007) ”Sammenhengende pasientforløp er et felles mål” (Nasjonal gruppe for samhandling,2004)

12 Midtveisevaluering av S@mspill 2007 (Rambøll management):
”Et sammenhengende forløp forutsetter: Teoriutvikling” Hva er et pasientforløp? ”Er en diabetiker som behandles for både nyreproblemer, øyeproblemer og skinnbensår pga. diabetes, involvert i et eller flere forløp?” ”Betyder ”sammenhengende forløp” kun at forskjellige behandlere og pleiere har tilgang til felles data, eller innebærer ”sammenheng” også at behandlere og pleiere arbeider sammen i en felles prosess”?

13 Alternativ spørsmålsstilling ”Betyder ”sammenhengende forløp” kun at forskjellige behandlere og pleiere har tilgang til felles data, eller innebærer ”sammenheng” også at pasienten, behandlere og pleiere arbeider sammen i en felles prosess?”

14 Hva er det som styrer adgangen til å gi tilgang til pasientinformasjonen?
Helsepersonelloven regulerer hvem som kan gis pasientinformasjon og på hvilke vilkår Helseregisterloven § 13 styrer på hvilken måte adgang til pasient-informasjonen kan gis eller ikke gis, nærmere bestemt hvem som kan få pasientinformasjon ved selv å hente den ut fra EPJ-systemene

15 Helseregisterloven § 13 Bare den databehandlingsansvarlige, databehandlere og den som arbeider under den databehandlingsansvarliges eller databehandlers instruksjons-myndighet, kan gis tilgang til helseopplysninger. Tilgang kan bare gis i den grad dette er nødvendig for vedkommendes arbeid og i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt.

16 Konsekvenser av hlsregl § 13?
Bare helsepersonell ansatt innenfor virksomheten kan få adgang til pasientinformasjonen ved å hente den ut fra EPJ-systemet. (Unntak: Avtale?) Dette gjelder både ”samarbeidende personell” og ”andre som yter helsehjelp”, jf. hlspl §§ 25 og 45 Alle andre må få pasientinformasjonen utlevert på forespørsel

17 Hlsregl § 13: …”nødvendig” og ”i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt”… Konsekvenser?
Taushetsplikten gjelder uansett og også innad i en virksomhet ”Alle” skal ikke vite ”alt”, bare det som er tilstrekkelig for å yte forsvarlig helsehjelp Hvordan skal dette ivaretas? Skal det være opp til den enkelte?

18 Informasjonssikkerhet og taushetsplikt: To sider av samme sak
Informasjonssikkerhet og taushetsplikt: To sider av samme sak. Videre diskusjoner? Sammenhengende pasientforløp…? Kartlegging av informasjonsbehovet i et sammenhengende pasientforløp Kartlegging av informasjonsbehovet for en forsvarlig pasientbehandling Kartlegging av risikofaktorer Kartlegging av mulige virkemidler Valg av virkemidler Helhetlig tenkning!


Laste ned ppt "Tilgang på langs: Informasjonsdeling og sammenhengende pasientforløp - En introduksjon - Ellen K. Christiansen,seniorrådgiver, Nasjonalt senter for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google