Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Entreprenørskap i nye læreplaner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Entreprenørskap i nye læreplaner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Entreprenørskap i nye læreplaner
Grunnskolen / videregående skole Framtid – samspill - skaperglede

2 * Etablert i 1997 * Ideell organisasjon * Offentlige og private støttespillere * Har et hovedkontor og 18 regionkontorer * Formålet er å fremme entreprenørskap og kreativitet i skolen * Skole / næringsliv

3 Hva er Ungt Entreprenørskaps formål:
Hva er Ungt Entreprenørskaps formål: * Knytte næringsliv og skoler sammen * Fremmer kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet * Gir ungdom lyst til å etablere nye arbeidsplasser * Gir ungdom kunnskap om arbeidslivet * Fremme nyskaping for et mangfoldig næringsliv * Gir innsikt i hvorfor verdiskaping er viktig og nødvendig

4 UNGT ENTREPRENØRSKAP VÅRT ARBEID ER FUNDERT PÅ TRE SØYLER:
Læringsmetoder basert på erfaringslære (learning by doing ) Næringsutvikling Regional utvikling Entreprenørskap i utdanningen dreier seg både om pedagogiske metoder, om å stimulere til kreativitet og selvstendighet, til å tørre å stå fram med egne tanker og ideer, og om å styrke egenskaper som skal til for å omsette ideer til virkelighet og å gjøre dette i samarbeid med andre mennesker. Utdanne bedriftsetablere!

5 Den nye læreplanen for ungdomstrinnet Nytt fag fra 2008 PROGRAMFAG TIL VALG

6 Programfag til valg (152 timer)
Målsetting: Redusere frafall og feilvalg Bedre grunnlaget for valg av utdanning Innsikt om lokalt arbeids – og næringsliv Eleven får erfare ” en smakebit” av innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer utdanning / yrke som eleven har valgt.

7 Lokale læreplaner Skoleeier har ansvaret for utviklingen av lokale planer. Vgs og lokalt arbeids - næringsliv bør samarbeide om planlegging og gjennomføring av faget.

8 3 faser i programfag til valg
Forberedelsesfase Gjennomføringsfasen Vurderingsfasen

9 Eksempel på aktiviteter
Tema om lokalsamfunn, yrker og utdanning Bransjemøte med info om yrker og bedrifter Utplassering i vgs Elevbedrifter i samarbeid med vgs og lokalt arbeids og næringsliv Hospitering i arbeidslivet - Bedriftsbesøk / arbeidsplassbesøk - Følge flere yrker innenfor programområdet - Følge et yrke innenfor programområdet - Utplassering sammen med lærlinger

10 Forutsetting for suksess
Samarbeid med ulike aktører - videregående skole - næringshage - kommuner - handel og industriforeninger - lokalt arbeids – og næringsliv - bransjeforeninger - opplæringskontor - A - etat

11 Entreprenørskap i faget
Hva er entreprenørskap? Kunnskap om lokalsamfunnet Kunnskap om arbeidslivet Arbeidsmåter Kreativitet Elevbedrift Grundercamp, Teknovisjon Innovasjon camp,

12 Partnerskaps- avtaler Programfag til valg Elevbedrift

13 Plukkliste for Programfag til valg
Individuell veiledning Interessetester - utg. pkt for samtale Presentasjon av utd. programmer ”Infoteam” Praksis/observasjonsbesøk i relevant bedrift Hospitering i vgs Yrkesmesse i Bodø Åpen skole (for å sjekke ”lokalene”) 10.trinn Besøk på vgs / ønsket utdanningsprogram / Presentasjonskurs Utdanningsprogramdag på egen skole. Elevene lager selv. Prosjektarbeid. Evt med presentasjon av yrker (partnerskapsbedrifter + foresatte) Case/prosjektoppgave fra partnerskapsbedrift, knyttet til et fag, fokus på utdanninger og yrker. Gjennomgang skolefag-utdanninger-yrker ”Jobb og økonomi” etc 9.trinn Elevbedrift: Kreative prosesser (Gründercamp, øvelser etc), idéutvikling Jobbsøknad, CV, intervju, ansettelse (evt med P-bedrift) Drift (kjennskap til økonomi, markedsføring, prod., salg, ledelse) Evaluering (utdanninger/yrker) 8.trinn Bedriftsbesøk (observasjonsbesøk) Kartlegge nærmiljø, eget nettverk, styrker, svakheter, interesser Kartlegge yrker og utdannelser ifm skolefagene

14 Den nye læreplanen for videregående skole Nytt fag fra 2006 PROSJEKT TIL FORDYPNING

15 Begrepsavklaring Dagens betegnelser Nye betegnelser
Studieretninger Utdanningsprogrammer Grunnkurs (GK) Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående kurs 1 (VKI) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående kurs 2 (VKII) Videregående trinn 3 (Vg3) Kurs Programområde Felles allmenne fag Fellesfag (FF) Studieretningsfag Programfag Valgfrie programfag (VPF) i studieforberedende utdanningsprogrammer Prosjekt til fordypning (PF) i yrkesforberedende Videregående opplæring skal ha tre studieforberedende og ni yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

16 Prosjekt til fordypning (168 timer)
Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevant utdanningsprogram, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3 og programfag fra studiespesialiserende utdanningsprogram Det skal utarbeides lokale læreplaner med utgangspunkt i de nasjonale kompetansemålene. Det skal framgå av den lokale læreplanen hvilke nasjonale kompetansemål som ligger til grunn for læreplanen.

17 Opplæring i entreprenørskap
Ungdomsbedrift; elevene får erfare hvordan de starter, driver og avvikler en ungdomsbedrift i løpet av et skoleår. Grunnlaget er elevenes egne ideer og evner i utviklingen av bedriften. Med hjelp fra lærer som er veileder og en mentor fra næringslivet.

18 Formålet med faget Grunnlaget for opplæringen:
- forståelse for yrkesutøvelse, bedrifters eksistensgrunnlag, verdiskapingsprosesser og samspill mellom mennesker i arbeidsliv og samfunnsliv .

19 Metodebeskrivelse av faget
Fase 1: Ideer og oppstart Fase 2: Registrering og produktutvikling Fase 3: Drift Fase 4: Avvikling

20 Kontaktpunkter Formål Grunnskolen 1.-7. trinn 7.-10. trinn Vgs 1-3
Entreprenørskapsaktiviteter Bedriftsbesøk (observasjonsbesøk) Samarbeid om enkelte temaer med arbeids-/næringsliv ORIENTERENDE Faglig inspirasjon og motivasjon Nærmiljø/samfunnskunnskap Yrkesgrupper og utdanningsveier trinn Elevbedrift – mentorer, konkurransedommere Case- og prosjektoppgaver fra bedrift Utplasseringer Praksis for tilpasset opplæring Utdannings-/skolemesser KARRIEREVEILEDENDE Faglig innsikt og motivasjon: praktiske eksempler ”fra virkeligheten” Karriereveiledningen: skrive søknad, cv, eksempler på yrker Programfag til valg Vgs 1-3 Ungdomsbedrift: mentorer, konkurranse/dommere Utplasseringer (enkelte fag, særlig yrkesfag) Utdanningsmesser KUNNSKAP/ SPESIALISERING ENTREPRENØRSKAP Prosjekt til fordypning Faglig praksis

21 Utviklingsplaner i UE på videregående skole
International trade – Utvikles i samarbeid med søsterorganisasjoner i andre europeiske land. Klar til utprøving H 06 ”støttekonsepter” til UB Grundercamp Syretest Kick off / kurstilbud Jenter og ledelse IA i ungdomsbedrift

22 Hva er partnerskap Partnerskap er at bedrifter og skoler inngår et gjensidig forpliktende samarbeid i den hensikt å gi elever og studenter større innsikt i arbeids- og næringslivsspørsmål. En viktig grunntanke i partnerskaps-konseptet er at bedriften blir synlig for skolen og skolen synlig for bedriften. Partnerne må sammen planlegge de tiltakene som skal gjennomføres.

23 Hva oppnår arbeidslivet med partnerskap?
Positiv profilering av bedriften. Bedriften får mulighet til å gi veiledning i forhold til ungdommens fremtidige yrkesvalg Ansattes motivasjon øker når bedriften tar samfunnsansvar. Bedriften oppfattes som en viktig del av lokalsamfunnet. Muligheter til å påvirke/endre innhold i læreplaner Større innsikt i verdiskapingens betydning i samfunnet Stimulere til nyskaping og entreprenørskap

24 Hva oppnår skolen med partnerskap ?
Større muligheter til å realisere intensjonene i læreplanen. Bede sammenheng mellom teori og praksis i undervisningen. Skolen får kunnskaper om og blir oppdatert på hvilke faglige krav arbeidslivet stiller ,kjennskap til holdninger,verdier,kultur ………..etc. Samarbeidet styrer forståelsen for hverandres hovedoppgaver.

25 Nytteverdi for eleven ? Elevene får nærhet og faktisk opplevelser av arbeidslivets hverdag i praksis. Lærer om sammenhengen mellom kunnskap og jobb. Innsikt i hvordan yrket utføres i praksis. Informasjon om ”utdanningsveien”. Mulighet til å markedsføre seg selv som fremtidig arbeidstaker i bedriften. Lærer om krav til effektivitet, kvalitet, HMS, teamwork, organisasjon, etc……. Får nødvendig erfaring for å ta bestemmelser for yrkesvalg ”Levende” yrkesorientering.

26 Bakgrunn for samarbeid skole/industri
Utvikling i arbeidsmarked-samfunnet Mangel på arbeidskraft/fagkompetanse i mange industrielle/offentlig yrker. Reduserte ungdomskull. Generasjonsskifte i industrien. Organisatoriske endringer. Negativ fokus til pressen på industrien For få søkere til ”våre”fag. Nedleggelser av skoleklasser i vgs. skole. Fralytting fra distriktene/hjemstedet.


Laste ned ppt "Entreprenørskap i nye læreplaner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google