Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Power-point-presentasjonen minus bilder m tekst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Power-point-presentasjonen minus bilder m tekst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Power-point-presentasjonen minus bilder m tekst

2 DIALOGENS NØDVENDIGHET BARN, UNGDOM OG KUNSTMØTER
Power-point-presentasjonen minus bilder m tekst Tema 1: Teoretisk referanse Barn + Kunst = Danning Guri L. Østbye Nasjonalmuseet, 23. februar 2008 Guri L. Østbye – våren 2008

3 BARN + KUNST = DANNING Om å fabulere og filosofere i kunstmøter
Hovedkilde: BARN + KUNST = DANNING Om å fabulere og filosofere i kunstmøter SENTRALE KILDER Dewey Hegel Løvlie Liptai Maharaj

4 UTGANGSPUNKT å sette i gang dannings- relevante prosesser
Forestillingen om at kunst er særlig godt egnet til å sette i gang dannings- relevante prosesser – uten at jeg klart kunne si hvordan eller hvorfor. Guri L. Østbye – våren 2008

5 ULIKE MÅTER Å SPØRRE PÅ Retoriske spørsmål Faktaspørsmål
Filosofiske spørsmål Kunst beveger seg i grensesnitt mellom det kjente og det ukjente. Her kan det oppstå grenseoverskridende opplevelser! (Østbye 2007) FABULERING ER NØDVENDIG FOR Å UNNGÅ STAGNASJON! Guri L. Østbye – våren 2008

6 ??? Hva skjer når barn møter kunst innen skolehverdagens rammer?
Hvordan kan jeg omtale interaksjon som skjer i slike møter ut fra en danningsteoretisk kontekst? Erfaringsbasert, dialektisk, danningsteoretisk tilnærming (Østbye 2007) Guri L. Østbye – våren 2008

7 DIALEKTISKE BEVEGELSER mellom kunst, estetikk og publikums ytringer FOKUS: betrakters erkjennelsesutvidelse Samstemt Utforsking av det ukjente tilhørighet usikkerhet helhet eksperimentering balanse, ro, harmoni ubalanse, uro, disharmoni DANNELSE –> DANNING BILDUNG Relevans ut fra et erkjennelsesteoretisk perspektiv Guri L. Østbye – våren 2008

8 BILDUNG-/DANNINGSTRADISJONEN
Idealet om selvbestemmelse Beskrivelse av utvikling fra menneskets første, biologiske natur og til dets andre, kulturavgrensede natur 3) Dialektiske bevegelser karakterisert ved bevegelse, motstand og overskridende forandring (transformasjon). DANNINGSMÅL spesifisert i kunstmøtene: Gjøre det abstrakte i seg – det som ennå ikke er gjort kjent, det som ikke er av-slør(e)t* – mer konkret. (Fra Hegel: Åndens fenomenologi 1807/1999) Guri L. Østbye – våren 2008

9 DANNINGSTEORI Re-konstruksjon eller de-konstruksjon?
Forandring og kontinuitet eller brudd, diskontinuitet/uforutsette sprang? Gjenskape eller plukke fra hverandre og skape noe helt nytt? Hva gjør vi – eller når gjør vi hva når vi snakker om kunst? I dag: REFLEKSJON og METAREFLEKSJON i forhold til egen (og den andres) biografi Guri L. Østbye – våren 2008

10 JOHN DEWEYS KUNSTTEORI (Art as Experience 1934/80)
Et kroppsfundert erkjennelsesperspektiv Dialektikk G.W.F. Hegel Charles R. Darwin (Åndens fenomenologi 1807, (Om artenes opprinnelse 1859) Innledning til estetikken ) FENOMENOLOGI EVOLUSJONSTEORI humaniora naturvitenskap Deweys mind-as-body-perspektiv Guri L. Østbye – våren 2008

11 INTERAKSJON I KUNSTMØTER
Når vi ytrer oss i kunstmøter bidrar vi til vår egen identitets-skaping og utvikling. Når vi ytrer oss, lytter til og responderer overfor andres ytringer, bidrar vi samtidig til utvikling av felles referanse og mindre avstand mellom aktørene i kunstmøtet. Vi danner oss selv og hverandre når vi anstrenger oss for å gjøre det abstrakte mer konkret. Kunstmøtehandlinger er særlig danningsrelevante fordi vi her tar utgangspunkt i noe som både er kjent og ukjent, og som ikke fullt ut kan defineres – verken av lærer, omviser eller barn. (Østbye 2007) Guri L. Østbye – våren 2008

12 KUNST Kunst representerer noe uavklart og foranderlig
som barnet er med å definere når det ytrer seg i kunstmøtet. Samtidig bidrar barnet til å plassere og dermed danne seg selv i verden; for seg selv og for sine medelever. Kunstmøtene innebærer bevisstgjørende, verdiskapende holdningsarbeid. (Østbye 2007) Guri L. Østbye – våren 2008

13 KORT sagt om begrepsbruk (Fra Østbye 2007)
KUNSTOBJEKT det materielle kunstverket som kunstneren har fremstilt KUNSTVERK interaksjon med/om kunst, og der utfallet er uforutsigbart KUNSTMØTE sammenhenger, hendelser hvor kunsten ”virker”; som kunstverk KUNST erkjennelsesutvidende aktivitet/potensial Guri L. Østbye – våren 2008

14 Hva skjer? KJENNE - ERKJENNE - ANERKJENNE
Emosjonelle bevegelser som frembringer kroppslige minner Erindring, gjenkjenne, evt. bearbeide Vi forsøker å begrepsfeste ”Alt” skjer i interaksjon mellom kropp og omgivelser Emosjonene ”binder sammen”, men bevirker samtidig bevegelse Guri L. Østbye – våren 2008

15 KUNSTVERK ER KUNSTUTØVELSE som innebærer danning.
Et kunstverk henspeiler på noe eller det som skjer i interaksjon* mellom kunstobjektet og dets aktive betrakter. (Østbye 2006:52) Kunstverk handler om å være i skapende, bevissthetsutvidende aktivitet med og i kunst. *Ref. Dewey: Art as Experience 1934/80 Guri L. Østbye – våren 2008

16 Brille med sidespeil – så vi kan kaste blikk bakover samtidig som vi holder kurs fremover, og forsøker å handle i øyeblikket. (Østbye 2007) Guri L. Østbye – våren 2008

17 DIALOGENS NØDVENDIGHET BARN, UNGDOM OG KUNSTMØTER
Tema 2: Praksisreferanse Kunstmøter – hvordan får vi det til? Guri L. Østbye Nasjonalmuseet, 23. februar 2008 Guri L. Østbye – våren 2008

18 HYPOTESE Barn danner seg selv og hverandre når de interagerer med
kunst og ytrer seg overfor hverandre om sine kunstopplevelser (Østbye 2007). En ytring kan i denne sammenheng være Ref. Hegels beskrivelse av barnet som kaster stein i vannet . . . Guri L. Østbye – våren 2008

19 KUNSTMØTENE Forsøk på å ytre seg om noe
fascinerende, uutsigelig noe (potensielt) verdifullt . . . Interaktive prosesser i danningsteoretisk kontekst. (Østbye 2007) Guri L. Østbye – våren 2008

20 KUNSTMØTENES GRUNNSTRUKTUR
Presentasjon Opplevelse Logg (tekst, tegning) Samtale Metasamtale Presentasjon Hendelse Refleksjon I Refleksjon II Refleksjon III (Østbye 2007:151) Guri L. Østbye – våren 2008

21 ESTETISK ERFARING I KUNSTMØTER
en hermeneutikk som knytter mening til den interpretative helhet, en dialektikk som beskrives ved "fremmedgjøring", en samtale som er poetisk og som omfatter diskursen. (Løvlie: Den estetiske erfaring 1990) Guri L. Østbye – våren 2008

22 HYPOTESE OG SPØRSMÅL Barn danner seg selv og hverandre når de interagerer med kunst og ytrer seg overfor hverandre om sine kunstopplevelser. Hvordan fungerer det klassiske Bildung-begrepet innen post-industrialiserte, multi-kulturelle og digitaliserte miljøer? Guri L. Østbye – våren 2008

23 UTGANGSPUNKT I EMOSJONER
Gjenkjenne stemninger og følelser fra egen biografi Forsøke å ytre seg om dette Forsøke å forstå hverandres ytringer Finne felles ”møtepunkter” til tross for ulike referanser –> utvikle ved å tolke, dvs. stadig reformulere og eventuelt spesifisere –> økt/utvidet forståelse –> vilje til imøtekommenhet Guri L. Østbye – våren 2008

24 ULIKE TILNÆRMINGER Behov for avklaring av hovedfokus
Hva menes med kunstformidling? Trenger vi andre begreper – evt. hva slags? Hvordan kommunisere med ”oppdragsgivere” for å spesifisere hva slags tilbud de ber om – spesifisert i forhold til hva de egentlig ønsker og hva du kan tilby? Gode rutiner, spesifisering av fokus, evt. for-/etterarbeid? Gir dette mening i forhold til ditt (kunstrelaterte) ”ståsted”? Guri L. Østbye – våren 2008

25 OPPSUMMERING (foreløpig!)
Kunstmøterelaterte aktiviteter innebærer at aktørene får særlig anledning til å oppøve vàrhet overfor mangfold av tolkningsmuligheter, vise respekt for andres innspill, uttrykke forhåpning til at den andre kan vise til noe felles, til noe som ikke kan begrepsbestemmes, men like fullt angår og er av betydning for de involverte. (Østbye 2007) Guri L. Østbye – våren 2008

26

27 FORVENTNINGER RELATERT TIL BILDUNG-BEGREPET
- fra et lineært og vertikalt og til et mer horisontalt orientert, helhetlig, kroppsrelatert perspektiv: Idealet om selvbestemmelse. Beskrivelse av utvikling fra menneskets første, biologiske natur og til dets andre, kulturavgrensede natur. 3) Dialektiske bevegelser karakterisert ved bevegelse, motstand og overskridende forandring (transformasjon). Guri L. Østbye – våren 2008

28 TIPS – MEMORERING: Noter deg tre ord/uttrykk som kan hjelpe deg å huske noe du ønsker å huske fra denne seminarøkten. Skriv dem ned et sted du gjerne ser (dvs. ikke nødvendigvis i forelesningsnotatene dine). Guri L. Østbye – våren 2008

29 Referanser: Darwin, C. R. 1859/1990: Om artenes opprinnelse gjennom naturlig utvalg – eller De best skikkede formers bevarelse i striden for livet. Oslo: Cappelen Dewey, J. 1934/1980: Art as Experience. New York: Perigee Books Hegel, G.W.F. 1807/1999: Åndens fenomenologi Oslo: Pax ________ /1986. Innledning til estetikken. Oversatt av Steinar Mathisen. Oslo: Aschehoug i samarbeid med fondet for Thorleif Dahls Kulturbibliotek og Det norske akademi for sprog og litteratur. Løvlie, L. 1990: Den estetiske erfaring. I "Nordisk Pedagogik" (1-18) Østbye, G. L. 2006: Barn, kunst, danning. Møter mellom barn og kunst som danningsarena for barn i grunnskolen. Dr.art.-avhandling. Bergen: UiB, IKK ________. 2007: Barn+Kunst=Danning. Om å fabulere og filosofere i kunstmøter. Oslo: Gurilo Forlag


Laste ned ppt "Power-point-presentasjonen minus bilder m tekst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google