Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Områdeplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Områdeplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Områdeplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB)
Områdeplanen er en overordnet reguleringsplan – avklare arealbruk og viktige sammenhenger på NJB  Antas ferdig bygget 2028 Transformasjon fra industri til atrraktivt boligområde på NJB  Sande Paper Mill fra regulert i 2006 – områderegulering 2020 Alt vokser men ikke arealene – Økt differensiert bebyggelse med høy kvalitet – nedskalering av bebyggelsen nordover Forvalte lekeplasser, møtesteder og offentlig sjøfront for alle Planområde med båthavnas sjøareal på tot. 460 daa Båthavna på Solodden 105 daa Båthavna på Utsikten 25 daa Ny regulering pågår, nedskaleres nå til drøye 1150 boenheter

2 Områdeplanens del-områder – utvikling og kommende regulering
Barnehage – detaljreguleringsplan 2007 – plan beholdes KIWI (forretning) - detaljreguleringsplan 2015 – plan beholdes Hagebyen – ferdigstilles nå i mai – detaljreguleringsplan 2015 beholdes – Tot. 131 leiligheter (inkl. 9 eneboliger). Utsikten – 300 leiligheter oppført inkl. bygg Q – bebyggelsesplan + områdeplan – Tot. 418 leiligheter Byparken – områdeplan detaljerer ny bebyggelse – 100 leiligheter Midtbyen vest - 50 leiligheter + Midtbyen øst 207 leiligheter – krever ny detaljreguleringsplan Elvebyen sør - 74 leiligheter + Elvebyen nord 67 leiligheter – krever ny detaljreguleringsplan Solodden – ny detaljregulering er igangsatt, koordineres med områdeplan – 106 leiligheter – to etasjes småhusbebyggelse

3 Nordre Jarlsberg brygge – marina og landsiden i planarbeidet
105 daa 25 daa Foreslås utvidet med ca. 135 meter Totalt 1300 båtplasser Båthavn - regulert areal i sjø er overordnet antall båter Offentlig ferdsel i båthavna

4 Utearealer, Kyststi, lek, ballplass (uten trafo og høyspentledning)

5 Solodden – vest mot Kverntangen
Detaljregulering startet

6 NJB - reguleringsplan fra 2006 – mulig konkurrent til Sande sentrum Avtale i 2016 mellom forslagstiller og kommunen – utarbeide områdeplan  kommunen reg. myndighet PLANGREP i områdeplan 2020 Hotellet videreføres ikke Kanalen videreføres ikke Hovedgrep  vesentlig mindre næring/tjenesteyting Marina/småbåthavn utvides i vest (Solodden)–ca. 135 m Hovedtall for endring fra 2006 til ny områdeplan 2020 Antall boliger m2 bolig m2 næring Antall båtplasser Gjeldende plan 1600 24 000 1000 Ny områdeplan 1150 4 500 1300

7 Områdeplankart – politisk 1. gangs behandling
Et utvalg forhold planen håndterer: Nedtrapping i bygningenes høyde i nord, nord vest og sør Utsikten og byparken – høy bebyggelse, 6 – 8 etasjer Elvebyen og Midtbyen – Bebyggelsen trappes nordover, 6 – 3 etasj. Høy utnyttelse av bolig arealene – BYA mellom 65% - 40% (30%) Veger følger vegnormene. Parkering bil. 1,2 pr. boenhet for nybygg Rundkjøring tilstrekkelig dimensjonert. ÅDT i 2028  4200 Kyststi, kvartalslekeplass og bilfri sjøfront & elvesone Krav til geoteknikk / stabilitet sikrer robust stabil byggegrunn Oppfølging planområdet – forurensning og lovverkets krav Felles parkering båthavn mv i nord. Logistikk + ferdsel Båthavna  I hovedsak eid og disponert av naboer/sameier NJB Sikret  Bygninger og infrastruktur stormflo 2,80 moh Naturmangfold kartlagt  planbestemmelser sikrer elva, laks/sjøørret, mv. Sikre grønnstruktur – langs elv bukta & sjøfront– Kverntangen Kulturminner og verneverdier vurderes i områdeplanen Utarbeidet en rekke rapporter  Landskapsrapport, Risiko- og sårbarhetsanalyse, støyanalyse marina + bolig, geoteknikk, mv.

8 Områdeplanens del-områder – illustrasjon

9 Byparken – illustrasjon

10 Hva kan bidra til å forsterke kvalitetene innen NJB?
Avslutning Områdeplanen - behandles politisk – off. ettersyn  plan og bygningslov Sikre god kvalitet for beboere, besøkende og næringsdrivende Sikrer fremdrift og gir innbyggere innen NJB og utbygger forutsigbarhet Gir naboer og hytteeiere forutsigbarhet i møte med utviklingen Planleggingen legger grunnlag for kommende detaljreguleringer av delområder Hva kan bidra til å forsterke kvalitetene innen NJB? Spørsmål


Laste ned ppt "Områdeplan for Nordre Jarlsberg Brygge (NJB)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google