Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overordnede føringer – arealplan Innspill fra næringslivet i Sarpsborg • Sunn vekst Nærings- og arbeidsplassutvikling må være fokus og drivkraft også i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overordnede føringer – arealplan Innspill fra næringslivet i Sarpsborg • Sunn vekst Nærings- og arbeidsplassutvikling må være fokus og drivkraft også i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overordnede føringer – arealplan Innspill fra næringslivet i Sarpsborg • Sunn vekst Nærings- og arbeidsplassutvikling må være fokus og drivkraft også i arealplanen for å skape ønsket, sunn og bærekraftig vekst i Sarpsborg – Arealplan skal stimulere til ønsket og tilrettelagt befolkningsvekst som skal styrke Sarpsborg som sted å bo og arbeide – Veksten (bo- og næringsarealer) skal bidra til å bedre kommunens inntekts- og kostnadsnivå (totalt og i gjennomsnitt) – Vekst må ta hensyn til miljøforhold, transport, landbruk, rekreasjon mv • Arealplanen må se vekstarealer i sammenheng – Nye og definerte typer av nærings- og boligarealer, fortrinnsvis i samme område (reduserer transport ved at folk kan bo nær arbeidsplassen) – Behov for arealer til infrastruktur • Langsiktige føringer for vekstområder må følges opp gjennom ulike prioriteringer

2 Arealer og retning for vekstområder i Sarpsborg Innspill fra næringslivet i Sarpsborg 1.Prioriterte vekstarealer Arealer som støtter ”hovedbevegelser” i samfunnsutviklingen i regionen A.Aksen Sentrum – Grålum – Kalnes (Sentrum mot sykehus) i.Samlet plan for områder langs 118 til Grålum Kartlegge ledige/transformasjonsarealer (eks. Høyskolebygget, Valaskjold, omr. v/Nettbuss, KPS, Lekevoll) ii.Nye områder Grålum – Kalnes (sør for E6) Differensiere mellom kontor-arealer nær E6 og annen virksomhet i forlengelsen av Bjørnstad industriområde) B.Aksen Sannesund – Greåker (Sentrum mot Fredrikstad) Samlet plan som hensyn tar ny jernbanetrase (frigivelse av dagens trase) i.Akse langs Glomma ii.Akse langs 109 iii.Greåker ”sentrum” C.Økt utnyttelse av Kampenes-området 2.Sentrumsutvikling Viktig pga. arealtilgjengelighet og attraktivitet for sentrum generelt A.Fortettingsstrategi B.Transformasjonsstrategi C.Forskjønnings/attraktivitetsstrategi (konkrete føringer i Sentrumsplan) 3.Fortetting i øvrige områder Generelt ingen utvidelse av dagens arealbruk

3 Hva slag næring – hva lags boliger Innspill fra næringslivet i Sarpsborg • Næringsarealer – hovedføringer for ønskede virksomheter – Kunnskaps-/kompetansebaserte virksomheter (ønsket befolkningssammensetning) – Virksomheter med store ringvirkninger (leverandører, utdanningssystemer, tiltrekning av andre selskaper osv) – Virksomheter som har nytte av eksisterende virksomheter (gjensidig styrkende) • Boligarealer: – Økt antall eneboliger er største behov (med god beliggenhet) – Rekkehus/små-blokker – Leiligheter – Største arbeidsplassøkning vil komme på Grålum/Kalnes – det gir føringer for hvor nye boliger må prioriteres tidlig i perioden. – Balanse - Eie/utleie • Rekreasjonsarealer vs. utbygging? – Kulås: Er rekreasjonsområde, kan utnyttes bedre og fylles mer med aktiviteter – Sarpsborg-marka; attraktivt rekreasjonsområde (også ”feil” retning ift. vekstområder) – Tunevannet: Utbygging på vestsiden (inkludert turvei langs/rundt vannet. God beliggenhet ift. store arbeidsplassområder Grålum – Kalnes – Ved en transformasjon av elvebredden Sannesund – Greåker bør gang/turvei integreres

4 Bruk av arealene Innspill fra næringslivet i Sarpsborg 1.Prioriterte vekstarealer A.Aksen Sentrum – Grålum – Kalnes (Sentrum mot sykehus) Gjennom hele perioden i.Næring: Kontor ii.Næring: Småindustri/håndverk mv Kalnesskogen/Bjørnstad industriområde iii.Bolig; fortetting + Tunevannet + Bjørnstadjordene + område Maugesten/Ravneberget og mot byen + Vister-området B.Aksen Sannesund – Greåker (Sentrum mot Fredrikstad) Trolig i seneste del av perioden, avvente jernbaneomlegging i.Blanding boliger + kontor/småindustri/håndverk langs Glomma mot Greåker ii.Bolig langs Glomma + Hannestad mot Grålum iii.Kontor mv langs 109 C.Økt utnyttelse av næringsområde Kampenes (mot Rakkestad) Hele perioden i.Industri og lignende 2.Sentrumsutvikling Først i perioden A.Fortetting: i.Flate + høyde ii.Krav til visuell oppgradering B.Transformasjon i.Østre bydel (noe bolig, noe næring ) Området nærmest museet/fossen/broene bør vurderes på nytt og danne et friområde/kreativ buffer mellom industriområdet til Borregaard og byen for øvrig ii.Deler av Brg-jordene (kontor) iii.Torsbekkdalen – stadion-området (bolig + kontor-næring) iv.Stasjonsområde – Glengshølen utnyttes bedre? 3.Fortetting i øvrige områder


Laste ned ppt "Overordnede føringer – arealplan Innspill fra næringslivet i Sarpsborg • Sunn vekst Nærings- og arbeidsplassutvikling må være fokus og drivkraft også i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google